پایان نامه درمورد شخص ثالث، شهرستان اهواز، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه اي وجود دارد؟
بين كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه‏اي وجود دارد؟
بين تداعي گرهاي نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه‏اي وجود دارد؟

بين آگاهي از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي چه رابطه اي وجود دارد؟

1-1-6- فرضيات تحقيق
اين تحقيق يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي دارد كه به شرح ذيل است:

فرضيه اصلي:
بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضيه فرعي:
1-1 بين وفاداري به نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-2 بين كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-3 بين تداعي گرهاي نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
1-4 بين آگاهي از نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-1-7- متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مستقل عبارتند از:
1- وفاداري به نام و نشان تجاري
2- كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري
3- تداعي گرهاي نام و نشان تجاري
4- آگاهي از نام و نشان تجاري
و متغيرهاي وابسته عبارتست از:
تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي

1-1-8- چارچوب مفهومي تحقيق
اولين كسي كه به منظور مفهوم سازي ارزش ويژه برند مدلي براساس هر دو بُعد ارائه كرد آكر در سال 1991 است.
مدل مورد استفاده در اين تحقيق مدل ارزش ويژه نام و نشان تجاري ديويد آكر مي‏باشد كه در آن براي ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري داراي چهار بُعد (آگاهي نسبت به نام و نشان تجاري، وفاداري نسبت به نام و نشان تجاري، كيفيت درك شده و تداعي گرهاي نام و نشان تجاري) و به دليل مزايايي كه مدل آكر در اين زمينه دارد و با توجه به اين كه او اين مدل را مورد آزمون تجربي قرار نداده است پس از او اين مدل در جامعه هاي آماري مختلف مورد آزمون قرار گرفته و اعتبار سنجي شده است كه موجب يك واكنش توسط مشتريان مي شود:

تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي

Source : Aaker, David, “Manehing Brand Equity”, Free press, 1991,p9.

شكل (1-1) مدل مفهومي تحقيق
1-1-9- تعريف واژگان تخصصي تحقيق
ارزش ويژه نام و نشان تجاري27
ارزش ويژه نام و نشان تجاري مجموعه اي از دارايي ها و تعهدات يك نام و نشان تجاري است كه در طول زمان به ارزش ارائه شده توسط كالا يا خدمت شركت افزوده شده يا از آن كسر مي گردد. در مدل آكر اين ارزش ويژه شامل وفاداري، آگاهي، تداعي گرها، كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري و ساير داراييهاي نام و نشان تجاري است28 آنچه كه در اين تحقيق به عنوان ارزش ويژه نام و نشان تجاري در نظر گرفته شده است مجموع ميانگين هر كدام از اين چهار بُعد مي باشد.
وفاداري به نام و نشان تجاري29
وفاداري به نام و نشان تجاري را مي توان به عنوان ميزاني كه مشتري نسبت به يك نام و نشان تجاري نگرش مثبت دارد، ميزان پايبندي او به نشان تجاري مزبور و قصد ادامه استفاده در آينده تعريف كرد30. در اين پژوهش منظور از وفاداري مشتريان تكرار استفاده از خدمات توسط مشتريان و نگرش مثبت آنها نسبت به خدمات مي باشد.
كيفيت درك شده31
كيفيت درك شده توسط مشتري عبارت است از ادراك مشتري از كيفيت يا برتري يك كالا يا خدمت نسبت به تمايل مشتري به جايگزين هاي آن. كيفيت درك شده توسط مشتري تعيين مي شود32. ما در اين تحقيق ادراك مشتريان را از كيفيت خدمات بيمه ايران اندازه مي گيريم و براي اين كار از ابعاد كيفيت كالا كه توسط ديويد گاروين ارائه شده استفاده مي كنيم.
تداعي گرهاي نام و نشان تجاري33
تداعي گرهاي نام و نشان تجاري شامل هر چيزي است كه به صورت ذهني در حافظه به نام تجاري پيوند خورده باشد. بنابراين مك دونالد مي تواند يك كاراكتر مانند مك‏دونالد، يك بخش بازار مانند كودكان، احساس مانند داشتن سرگرمي، ويژگي محصولي چون خدمت، سمبلي مانند كمان هاي طلايي و سبك زندگي مانند شتاب داشتن (عجله) را تداعي مي كند34. در اين تحقيق منظور ما از تداعي گرهاي نام و نشان تجاري شعارها و لوگوي بيمه ها مي باشد.
آگاهي از نام و نشان تجاري35
آگاهي از نام و نشان تجاري عبارت است از توانايي خريدار بالقوه براي بازشناسي يا يادآوري اينكه نام تجاري متعلق به طبقه خاصي از محصول است . در صورتي كه يك نام تجاري اولين نامي باشد كه به ياد مي آيد آن نام برترين نام از نظر آگاهي است36. منظور ما در اين تحقيق از آگاهي از نام و نشان تجاري ميزان به خاطرآوري برند بيمه ها به صورت كمكي و غير كمكي توسط مصرف كنندگان است.
تمايل مشتريان به پذيرش خدمات و گسترش دامنه نام و نشان تجاري37
تمايل مشتريان به پذيرش خدمات و گسترش يا تعميم نام و نشان تجاري عبارت است از استفاده از يك نام و نشان تجاري براي ورود به يك طبقه محصول جديد. گسترش خط محصول38 شامل استفاده از يك نام و نشان تجاري براي يك محصول در همان طبقه است. علاوه بر گسترش نام و نشان تجاري و گسترش محصول شركت مي تواند از يك نام و نشان تجاري براي يك محصول در صنعت ديگر نيز استفاده كند39. گسترش دامنه نام و نشان تجاري استفاده از ساير خدمات بيمه ايران به غير از بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه و مسئوليت مدني مي باشد.

1-1-10- روش شناسي تحقيق
1-1-10-1- روش تحقيق
روش اين تحقيق با توجه به اين كه هدف اصلي آن يافتن روابط علت و معلولي و نيز بررسي تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته مي باشد يعني، بررسي اثر وفاداري، كيفيت درك شده يا آگاهي از برند و تداعي برند بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي بوده، روش تحقيق توصيفي عِلي از نوع همبستگي است. همچنين، تحقيق حاضر از اين جهت كه نتايج مورد انتظار آن مي تواند در شيوه‏هاي مواجه با بازار به خدمت آيد، كاربردي است. تحقيق حاضر بر اساس تحقيقات زمينه يابي مقطعي- پيمايشي است. به منظور فرضيه هاي مطرح شده، مشتريان بيمه ايران در شهر اهواز بوده است. اين روش به منظور گردآوري داده ها درباره يك يا چند صفت توصيفي در يك مقطع از زمان (يك روز، يك هفته، يك ماه) از طريق نمونه گيري از جامعه انجام مي شود. اينگونه پژوهش به توصيف جامعه براساس يك يا چند متغير مي پردازد40.

1-1-10-2- روش گردآوري اطلاعات و داده ها
داده‏هاي تحقيق مشتمل بر دو نوع داده هستند.
1- داده هاي دست اول (اوليه) كه از پرسشنامه بدست مي آيد. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوال ها است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي دهد. اين پاسخ، داده مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد41. پرسشنامه مذكور شاخص هاي وفاداري، آگاهي، تداعي، كيفيت درك شده نام و نشان تجاري و تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي را اندازه گيري مي‏كند كه شامل دو بخش
مي باشد:
الف) سئوالات عمومي: كه اطلاعات كلي و جمعيت شناختي پاسخ دهنده را در نظر مي گيرد. اين بخش شامل 3 سئوال ميباشد.
ب) سئوالات تخصصي : اين بخش شامل 9 سئوال اصلي مي باشد كه 6 سئوال آن بر اساس طيف پنج گزينه اي ليكرت، كه يكي از رايج ترين مقياسهاي اندازه گيري به شمار مي آيد، طراحي شده است و 3 سئوال از اين پرسشنامه باز مي باشد.
2- داده هاي دست دوم (ثانويه) در اين پژوهش به منظور مطالعه مباحث نظري مرتبط با موضوع تحقيق و نيز بررسي ادبيات موضوعي و پيشينه تحقيق از اطلاعات مكتوب در اين رابطه، كه از طريق مطالعات كتابخانه اي شامل كتاب هاي تخصصي بازاريابي و نام و نشان تجاري و بررسي مقالات و مجلات بازاريابي نام و نشان تجاري، كتب و سايت هاي اينترنتي و پايان نامه هاي مشابه و ساير كتاب ها و نيز بروشورها و كاتالوگ هاي مربوط به شركت بيمه ايران حاصل شده اند.

1-1-10-3- جامعه آماري
در اين پژوهش از مردم منطقه مورد نظر به صورت تصادفي ساده، با توجه به موقعيت مكاني شركت، نمونه گيري شده و انتخاب مي شود.
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد42.
جامعه آماري مورد نظر اين تحقيق مشتريان و مراجعه كنندگان (دارندگان بيمه هاي اشخاص (عمر، حوادث، درمان، بيمه تكميلي فرهنگيان)، بيمه مهندسي (احداث، بهره برداري)، بيمه اتومبيل (بيمه بدنه، بيمه شخص ثالث و سرنشين)، بيمه هاي باربري (بيمه كشتي و شناور، بيمه هواپيما، بيمه حمل و نقل كالا)، بيمه آتش سوزي (بيمه واحدهاي مسكوني، بيمه مراكز غير صنعتي، بيمه مراكز صنعتي) و بيمه مسئوليت (بيمه مسئوليت عمومي، بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا، بيمه مسئوليت حرفه اي)) بيمه ايران در شهر اهواز مي باشند.

1-1-10-4- روش نمونه گيري
روش نمونه گيري تصادفي ساده كه در آن به هر يک از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي شود تا در نمونه انتخاب شوند43

1-1-10-5- حجم نمونه
در اين تحقيق، با استناد به جدول تعيين حجم نمونه از جامعه مفروض كه در سال 1970 توسط كرجسي ومورگان ارائه شده است. حجم نمونه مطلوب انتخاب شده در اين تحقيقات مي تواند برابر 385 باشد44 كه جهت كاهش خطاي احتمالي 0.05 مي توان به تعداد فوق افزود و بين پاسخ دهندگان توزيع گرديد.

1-1-11- قلمرو تحقيق
1-1-11-1- قلمرو موضوعي تحقيق
از نظر موضوعي اين پژوهش در حوزه مديريت بازاريابي انجام شده و به طور ويژه بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري تمرکز دارد و نام و نشان تجاري در آميخته بازاريابي از اجزاي عنصر محصول است. محرک انتخاب شده براي انجام تحقيق نام و نشان تجاري بيمه ايران مي باشد.

1-1-11-2- قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق مشتريان و مراجعه كنندگان به بيمه ايران در کليه مناطق شهر اهواز
مي باشد.

1-1-11-3- قلمرو زماني تحقيق
داده هاي تحقيق در مقطع زماني فروردين تا مهر ماه 1390 جمع آوري شده است.

1-1-12- مشکلات و محدوديت هاي تحقيق
1- در محدوده زماني فروردين تا مهر ماه 1390 انجام شده است و بنابراين مبين نظر پاسخ نظر پاسخ دهندگان در محدوده زماني مذکور است.
2- محدوديت هاي موضوعي بيشتر در پرسشنامه نمود پيدا كرده است و وجود محدوديت در تعداد سئوالات باعث شده تا از سنجش عميق نگرش مشتريان قاصر باشيم.
3- اصول پرسشنامه در ذات خود داراي محدوديت در فراواني است كه نمي تواند به صورت عميق وارد نگرشها و سليقه‏هاي مشتريان شود و بايد از ابزار ديگري براي جمع آوري داده ها مثل مصاحبه نيز استفاده شود.
4- تأثير متغيرهاي آگاهي، تداعي، كيفيت درك شده و وفاداري نام و نشان تجاري بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري با روش مطالعه همبستگي بررسي شده و رابطه عليت بر آن متصور شده است. بنابراين رابطه عليت بين متغيرهاي بررسي شده قطعيت ندارد و براساس تفكر منطقي چنين استنباطي به عمل آمده است.
5 – مشکل دسترسي به نمونه هاي آماري به دليل پراکندگي نمونهجهاي تحقيق در سراسر
شهرستان اهواز
6- دشواري جلب اعتماد تعدادي از پاسخ دهندگان در زمينه پاسخ گويي به سئوالات پرسشنامه و توجيه ايشان در زمينه پاسخ گويي به تعدادي سئوالات

فصل دوم

پيشينه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مصرف كننده، ابزار پژوهش، شهرستان اهواز، آرامش خاطر Next Entries پایان نامه درمورد زبان فرانسه