پایان نامه درمورد سودآوری، ضریب تعیین، نسبت بدهی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*CCCit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.03
2.23
0.02
0.54-
4.90-
0
چرخه تبدیل وجه نقد
0.000198-
4.33-
0
0.0013-
3.78-
0
نسبت جاری
0.0815
14.7
0
0.4776
10.87
0
نسبت بدهی
0.0002
0.22
0.81
0.007
1.05
0.28
فروش
0.1735
7.4
0
1.56
8.49
0
D2
0.0038
0.44-
0.65
0.04-
0.61-
0.53
D2*CCC
0.0000005
0.01
0.92
0.0002
0.62
0.53
ضریب تعیین
0.33
0.27
ضریب تعیین تعدیل شده
0.33
0.26
آماره آزمون
62.97
46.85
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.55
1.51

هدف از تصریح این مدل بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در دوره رونق اقتصادی است. بررسی اثر متغیر تعاملی CCC با رونق اقتصادی، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و CCC در طی دوره روتق اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 1-3 رد می شود. ضمن اینکه، مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های محاسبه شده، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد. آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.
بررسی نتایج حاصل از فرضیات گروه اول نشان داد که: متغیر کنترلی نسبت جاری در کلیه ارزیابی هادارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری می باشد. متغیر کنترلی نسبت بدهی در هیچ یک از ارزیابی ها رابطه معناداری با متغیرهای سودآوری ندارد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلیه ارزیابی ها و در ارتباط با هر دو متغیر وابسته دارای رابطه مثبت و معناداری می باشد.

4-4-2. نتایج حاصل از تخمین فرضیات گروه دوم:
نتایج حاصل از برآوردفرضیات گروه دوم در جداول 4-22، 4-23 و 4-24 ارائه شده است:
جدول4-22. نتایج مدل 2-1
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.005-
0.43-
0.66
0.11
5.57
0
دوره پرداخت بدهی
0.0001
2.46
0.01
0.0001
2.24
0.02
نسبت جاری
0.072
12.79
0
0.07
8.33
0
نسبت بدهی
0.001-
1.92-
0.054
0.0004
0.29
0.76
فروش
0.2
9.73
0
0.32
9.27
0
ضریب تعیین
0.32
0.18
ضریب تعیین تعدیل شده
0.31
0.18
آماره آزمون
36.01
42.96
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.77
1.54

هدف از تصریح این فرضیات بررسی رابطه دوره پرداخت بدهی و سودآوری است. همانطور که مشاهده می شود، در مورد مدل 2-1، رابطه مثبت و معناداری بین AP با متغیرهای سودآوری یافت شد. مقدار آماره دوربین واتسون در هر دو رابطه فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد؛ آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت. این نتایج نشان دهنده قبول فرضیه 2-1 می باشد.
جدول4-23. نتایج مدل 2-2
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*APit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.013-
0.96-
0.33
0.11
5.51
0
دوره پرداخت بدهی
0.00007
1.79
0.07
0.0001
2.23
0.02
نسبت جاری
0.07
13.45
0
0.07
8.21
0
نسبت بدهی
0.00007
0.07
0.93
0.0005
0.35
0.72
فروش
0.23
10.35
0
0.32
9.23
0
D1
0.01
1.13
0.25
0.002
0.18
0.85
D1*AP
0.00004-
0.68-
0.49
0.00007-
0.69-
0.48
ضریب تعیین
0.3
0.18
ضریب تعیین تعدیل شده
0.3
0.18
آماره آزمون
55.41
28.77
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.51
1.54

هدف از تصریح این فرضیه بررسی رابطه دوره پرداخت بدهی و سودآوری در دوره رکود اقتصادی است. همانطور که مشاهده می شود، بررسی اثر متغیر تعاملی AP با دوره رکود اقتصادی، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و AP در دوره رکود اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 2-2 رد می شوند. مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های محاسبه شده، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد. آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.

جدول4-24. نتایج مدل 2-3
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*APit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.002-
0.15-
0.87
0.11
5.08
0
دوره پرداخت بدهی
0.00002
0.34
0.73
0.00006
0.56
0.57
نسبت جاری
0.07
13.45
0
0.07
8.21
0
نسبت بدهی
0.00007
0.07
0.93
0.0005
0.35
0.72
فروش
0.23
10.35
0
0.32
9.23
0
D2
0.010-
1.13-
0.25
0.002-
0.18-
0.85
D2*AP
0.00004
0.68
0.49
0.00007
0.69
0.48
ضریب تعیین
0.3
0.18
ضریب تعیین تعدیل شده
0.3
0.18
آماره آزمون
55.41
28.77
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.51
1.52

هدف از تصریح این فرضیه بررسی رابطه دوره پرداخت بدهی و سودآوری در دوره رونق اقتصادی است. همانطور که مشاهده می شود، بررسی اثر متغیر تعاملی AP با دوره رونق اقتصادی، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و AP در دوره رونق اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 2-3 رد می شود. مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های محاسبه شده، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد. آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.
بررسی نتایج حاصل از فرضیات گروه دوم نشان داد که: متغیر کنترلی نسبت جاری در کلیه ارزیابی ها دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری می باشد. متغیر کنترلی نسبت بدهی در کلیه ارزیابی ها، بی معنا شد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلیه ارزیابی ها و در ارتباط با هر دو متغیر وابسته دارای رابطه مثبت و معناداری می باشد.

4-4-3. نتایج حاصل تخمین فرضیات گروه سوم:
نتایج حاصل از برآورد فرضیات گروه سوم در جداول 4-25، 4-26 و 4-27 ارائه شده است:
جدول4-25. نتایج مدل 3-1
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.03
2.59
0
0.32-
3.10-
0
دوره وصول مطالبات
0.00022-
4.86-
0
0.0028-
8.06-
0
نسبت جاری
0.074
13.66
0
0.43
10.47
0
نسبت بدهی
0.00004-
0.04-
0.96
0.006
0.91
0.36
فروش
0.17
7.31
0
1.25
6.81
0
ضریب تعیین
0.32
0.31
ضریب تعیین تعدیل شده
0.32
0.31
آماره آزمون
90.42
85.1
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.54
1.50

هدف از تصریح این مدل ها بررسی رابطه دوره وصول مطالبات و سودآوری است. همانطور که مشاهده می شود، در مدل 3-1، ما رابطه آماری منفی و معناداری را بین AR با ROA و AR با GOI مشاهده می کنیم. مقدار آماره دوربین واتسون در هر دو رابطه فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد؛ آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معناداری کل رگرسیون را نتیجه گرفت. این نتایج نشان دهنده قبول فرضیه 3-1 می باشد.
جدول4-26. نتایج مدل 3-2
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*ARit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.032
2.39
0.01
0.30-
2.78-
0
دوره وصول مطالبات
0.0002-
4.53-
0
0.0029-
7.82-
0
نسبت جاری
0.07
13.65
0
0.43
10.43
0
نسبت بدهی
0.00005-
0.05-
0.95
0.006
0.91
0.36
فروش
0.17
7.29
0
1.24
6.77
0
D1
0.001
0.18
0.84
0.05-
0.79-
0.42
D1*AR
0.000003
0.05
0.95
0.0003
0.67
0.5
ضریب تعیین
0.32
0.31
ضریب تعیین تعدیل شده
0.32
0.3
آماره آزمون
60.16
56.73
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.54
1.50

هدف از تصریح این مدل بررسی رابطه دوره وصول مطالبات و سودآوری در دوره رکود اقتصادی است. بررسی اثر متغیر تعاملی AP با دوره رکود اقتصادی، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و AP در دوره رکود اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 3-2 رد می شود. مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های محاسبه شده، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد. آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.
جدول4-27. نتایج مدل 3-3
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*ARit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
عرض از مبدا
0.03
2.4
0.01
0.35-
3.16-
دوره وصول مطالبات
0.0002-
3.40-
0
0.002-
5.48-
نسبت جاری
0.07
13.35
0
0.43
10.43
نسبت بدهی
0.0001-
0.15-
0.87
0.006
0.91
فروش
0.17
7.18
0
1.24
6.77
0
D2
0.0018-
0.19-
0.84
0.05
0.79
0.42
D2*AR
0.000002-
0.03-
0.96
0.0003-
0.67-
0.5
ضریب تعیین
0.32
0.31
ضریب تعیین تعدیل شده
0.32
0.3
آماره آزمون
60.04
56.73
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.51
1.53

هدف از تصریح این مدل ها بررسی رابطه دوره وصول مطالبات و سودآوری در دوره های مختلف تجاری است. بررسی اثر متغیر تعاملی AP با دوره رونق اقتصادی، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و AP در دوره رونق اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 3-3 رد می شود. مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های محاسبه شده، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد. آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.
بررسی نتایج حاصل از فرضیات گروه سوم نشان داد که: متغیر کنترلی نسبت جاری در کلیه ارزیابی ها دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری می باشد. متغیر کنترلی نسبت بدهی در هیچ یک از ارزیابی ها معناداری با متغیرهای سودآوری ندارد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلیه ارزیابی ها و در ارتباط با هر دو متغیر وابسته دارای رابطه مثبت و معناداری می باشد.

4-4-4. نتایج حاصل تخمین فرضیات گروه چهارم:
نتایج حاصل از برآورد فرضیات گروه چهارم در جداول 4-28، 4-29 و 4-30 ارائه شده است:
جدول4-28. نتایج مدل 4-1
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.0003-
0.03-
0.97
0.70-
7.68-
0
دوره گردش موجودی کالا
0.00035
6.69
0
0.0025
6.54
0
نسبت جاری
0.07
13.12
0
0.39
8.56
0
نسبت بدهی
0.0002-
0.22-
0.82
0.006-
0.85-
0.39
فروش
0.31
12.55
0
2.39
12.22
0
ضریب تعیین
0.34
0.3
ضریب تعیین تعدیل شده
0.34
0.29
آماره آزمون
98.06
32.53
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.53
1.76

هدف از تصریح این مدل ها بررسی رابطه دوره گردش موجودی کالا و سودآوری است. همانطور که مشاهده می شود، ما رابطه آماری مثبت و معناداری را بین INV با ROA و INV با GOI مشاهده می کنیم. مقدار آماره دوربین واتسون در هر دو رابطه فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد؛ آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت. این نتیجه با نتیجه مورد انتظار در فرضیه متغایر می باشد؛ در نتیجه فرضیه 4-1 رد می شود.
جدول4-29. نتایج مدل 4-2
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 +

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، تبدیل وجه نقد، نسبت بدهی، رونق اقتصادی Next Entries پایان نامه درمورد سودآوری، رونق اقتصادی، تبدیل وجه نقد، سرمایه در گردش