پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، تبدیل وجه نقد، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ی افزایش می‌یابد. افزایش قدرت پیش بینی شرایط اقتصادی آینده، برای اینکه شرکت ها را قادر به ارائه سرمایه گذاری کافی در سرمایه در گردش، در زمان رکود اقتصادی کند، برای شرکت ها مزیت هایی را به وجود می آورد. رکود اقتصادی می‌تواند برای شرکت ها صورت موجودی گسترده ای به وجود آورد که نقد کردن آن مشکل باشد. بنابراین یک پیش بینی مناسب می‌تواند شرکت ها را قادر به حفظ مبنای موجودی کارآمد کند. تقاضای در حال کاهش مشتری، در زمان رکود اقتصادی دارای استلزامات مهمی در سیاست اقتصادی است تقاضای کاهش یافته در زمان رکود اقتصادی به سرعت سرمایه در گردش تجاری را کاهش می دهد. هدف سیاست اقتصادی که افزایش جریانات نقدینگی شرکت چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، می تواند جزء مزیت گسترده فشار در حال کاهش در سرمایه در گردش باشد.
در این تحقیق بررسی می‌کنیم که آیا مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در دوران رونق و رکود اقتصادی تاثیری دارد؟

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند و برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی ماند. وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می شود، در طول عملیات تجاری تغییر می کند. تحقیق حاضر به مدیران و سرمایه گذاران نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش چه تاثیری بر سود آوری شرکت دارد و چرخه های مختلف تجاری چگونه بر این رابطه تاثیر می گذارند. این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:
سرمایه گذاران و سهامداران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه
مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتباردهندگان
دانش پژوهان و محققان در زمینه های حسابداری و مالی.

1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. اهداف علمی
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه بر گردش بر سودآوری شرکت
بررسی تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت
بررسی تاثیر دوره پرداخت بدهی بر سودآوری شرکت
بررسی تاثیر دوره وصول مطالبات بر سودآوری شرکت
برسی تاثیر چرخه های تجاری (رکود و رونق اقتصادی) بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری

1-4-2. اهداف کاربردی
آشنایی مدیران و سرمایه گذاران با مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن
آشنایی مدیران با تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت
آشنا نمومدن مدیران و سرمایه گذاران با چرخه های تجاری مختلف و تاثیر این چرخه ها بر سرمایه در گردش و سودآوری شرکت

1-5. سؤالات تحقیق:
آیا بین چرخه تبدیل وجه نقد و سود آوری رابطه ای منفی وجود دارد؟
آیا رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول رکود اقتصادی افزایش می یابد؟
آیا رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سوددآوری در طول رونق اقتصادی کاهش می یابد؟
آیا بین دوره پرداخت بدهی و سود آوری رابطه مثبتی وجود دارد؟
آیا رابطه بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول رکود اقتصادی افزایش می یابد؟
آیارابطه بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول رونق اقتصادی کاهش می یابد؟
آیا بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی ای وجود دارد؟
آیا رابطه بین دوره های وصول مطالبات و سودآوری در طول رکود اقتصادی افزایش می یابد؟
آیا رابطه بین دوره های وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد؟
آیا بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی ای وجود دارد؟
آیارابطه بین دوره های گردش موجودی کالا و سودآوری در طول رکود اقتصادی افزایش می یابد؟
آیا رابطه بین دوره های گردش موجودی و سودآوری در طول رونق اقتصادی کاهش می یابد؟

1-6. فرضيه‏هاي تحقیق:
با توجه به سوالات تحقیق، در این پژوهش فرضیه ها به 4 گروه تقسیم می شوند:
فرضیه های گروه اول مربوط به ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری می باشد:
1-1. بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
1-2. ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
1-3. ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
فرضیه های گروه دوم مربوط به ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری می باشد:
2-1. بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2-2. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
2-3. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
فرضیه های گروه سوم مربوط به ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری می باشد:
3-1. بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
3-2. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
3-3. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
فرضیه های گروه چهارم مربوط به ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری می باشد:
4-1. بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
4-2. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
4-3. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.

1-7. . متغیرهای تحقیق
1-7-1. متغیر مستقل
در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل چهار معیار سنجش مدیریت سرمایه در گردش یعنی چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا می باشد.
چرخه تبدیل وجه نقد(CCC)3: این متغیر از رابطه زیر به دست می آید:
CCC =(دوره گردش موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) – دوره پرداخت بدهی
که سه جزء متغیر CCC از محاسبه سایر متغیرهای مستقل به دست می آید.
دوره پرداخت بدهی(AP)4: از تقسيم حساب هاي پرداختني بر بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ضربدر 365 بدست مي آيد.
متوسط دوره وصول مطالبات(AR): از تقسيم حساب هاي دريافتني بر فروش ضربدر 365 بدست مي آيد.
دوره گردش موجودی کالا(INV)5: از تقسيم متوسط موجودي كالا بر بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ضربدر 365 بدست مي آيد.
1-7-2. متغیر وابسته:
در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر وابسته سودآوری، از دو معیار بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده شده است.
بازده دارایی ها:6(ROA) این متغیر به عنوان نماینده سودآوری شرکت از نسبت سود خالص به کل دارایی ها به دست می آید.
ROA = (خالص سود)/(داراییها کل متوسط) (1-2)
بازده ناخالص دارایی های غیرمالی(GOI)7: این متغیر از رابطه زیر به دست می آید:
GOI = (ناخالص سود)/(ها دارایی کل-مالی های دارایی) (1-3)
منظور از دارایی مالی(بر خلاف دارایی های فیزیکی) دارایی هایی هستند که بر مبنای قراردادی دارای ارزش هستند؛ مانند: وجه نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت.
در حالیکه ROA به عنوان یک شاخص کلی سودآوری درنظر گرفته می شود، GOI عملکرد عملیاتی را اندازه می گیرد.
1-7-3. متغیر کنترلی:
در این تحقیق متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.
1. نسبت جاری(CR): این نسبت از تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری به دست می آید.
2. نسبت بدهی(DEBT): این نسبت نیز از تقسیم بدهی بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید.
3.اندازه شرکت(SALES): در این پژوهش از لگاریتم طبیعی فروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده شده است.

1-8. روش تحقیق
روش پژوهش حاضر شبه تجربی و از نوع پژوهش های پس رویدادی است. در این نوع پژوهش ها، هدف بررسی روابط موجود میان متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع آوری و تجزیه وتحلیل می شود. دراین تحقیق برای جمع اوری داده ها واطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمد. که تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در این پژوهش مبنای مفهومی و نظری ادبیات مطالعه را فراهم می کند. اطلاعات مورد نیاز، از طریق سایت های اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره اورد نوین و صورت های مالی ارایه شده توسط سازمان بورس استخراج گردید. در این تحقیق نمونه با استفاده از روش غربال و با توجه به محدودیت های ارائه شده در فصل سوم، از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار انتخاب شده و سپس داده های خام با توجه به فرمول های ارائه شده در همین فصل به متغیر های تحقیق تبدیل می شود. روابط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی شده و سرانجام با استفاده از روش داده های تلفیقی مورد آزمون قرار میگیرند.
1-9. قلمرو تحقیق:
هر تحقیقی باید دارای حدود مشخص و تعریف شده ای باشد تا پژوهشگر بتواند در تمامی مراحل تحقیق احاطه کافی و قابل اطمینانی بر آن داشته باشد. تحقیق حاضر نیز از این قائده مستثنی نیست و دارای حدودی بشرح زیر می باشد:
1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق: تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها باتوجه به چرخه های تجاری می پردازد. این تحقیق در قلمرو موضوعات حسابداری و مالی قرار می گیرد.
1-9-2. قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی جهت جامعه آماری، انتخاب نمونه، جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق: بررسی موضوع تحقیق برای یک دوره 8 ساله و در محدوده زمانی 1385-1392 در نظر گرفته شده است.

1-10. تعریف واژگان کلیدی
سرمایه در گردش: در متون حسابداری، داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری است و نشانگر میزان سرمایه‌گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهیهای جاری است (شباهنگ، 1387)
چرخه تبدیل وجه نقد: به فاصله زمانی پرداخت وجه بابت خرید موجودی جهت استفاده در فرایند تولید و وصول وجه نقد ناشی از فروش محصول نهایی اشاره دارد.
دوره پرداخت بدهي (AP): مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی نیز نشان دهنده میانگین زمانی است که سازمان بدهیهایش را با عرضه کنندگان خود تسویه می‌کند
دوره وصول مطالبات(AR): دوره وصول مطالبات کارایی واحد انتفاعی در وصول وجوه مرتبط با فروشهای نسیه و همچنین سیاستهای اعتباری شرکت را نشان می‌دهد و عبارت است از فاصله زمانی بین فروش کالا به صورت نسیه تا ورود وجه نقد بابت وصول فروشهای نسیه، که هرچه این متغیر بزرگتر باشد نشان دهنده سرمایه گذاری بیشتر در حسابهای دریافتنی است.
دوره گردش موجودي كالا (INV): مدت زمان نگهداری موجودی کالا نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله واحد تجاری نگهداری میشود. رقم بزرگتر این متغیر نشان دهنده سرمایه گذاری بیشتر در موجودی برای یك سطح مشخص از عملیات است.
بازده داراییها(:(ROA این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص كفایت و كارایی مدیریت در اداره امور واحدتجاری می دانند. نسبت مزبور بازده‌ای است كه شركت برای كلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل كرده است.
نسبت جاری(CR): این نسبت متداولترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های كوتاه مدت است. زیرا از طریق آن می توان پی برد دارایی هایی كه در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است كه در طول سال مالی سررسید آنها فراخواهد رسید.
نسبت بدهی(DEBET): بطور كلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً كم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولاً به معنای این است كه شركت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.
چرخه های تجاری: ادوار تجاري نوعي نوسانهاي باقاعده و منظم در فعاليتهاي كلان اقتصادي كشورها است كه بيشتر به وسيله بنگاههاي تجاري سازمان دهي مي‌شوند. يك چرخه، با يك دوره رونق اقتصادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد متغیر مستقل، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، حساب های دریافتنی، وجوه نقد