پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقات انکوئیست و همکاران(2014) در زمینه نوع ارتباط بین متغیرها هماهنگ است. ولی تحقیقات ایشان نشان داد که از بین چرخه های مختلف تجاری دوره رکود تاثیر با اهمیتی بر رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری دارد. تحقیقات دلاف(2003)، نوبانی و هاجر(2009)، رای(2012)، یعقوب نژاد(1389) و جان نثاری(1391) نیز رابطه منفی بین CCC و سودآوری را مورد تائید قرار دادند.
در ارتباط با دوره پرداخت بدهی و سودآوری ما رابطه مثبت و معناداری را یافت نمودیم. شرکت ها می توانند بوسیله تاخیر در پرداخت به تامین کننده های شرکت، دوره پرداخت بدهی را افزایش دهند و بدیت ترتیب سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین شواهد نشان داد که دوره های مختلف تجاری بر رابطه بین AP و سودآوری تاثیرگذار نمی باشد. این نتایج با نتایج تحقیقات انکوئیست و همکاران(2014)، در مورد نوع ارتباط متغیرها متفاوت است. ایشان رابطه منفی و معناداری را بین این دو متغیر یافتند. همچنین نتایج تحقیقات ایشان نشان دهنده عدم اهمیت چرخه های تجاری بر رابطه بین این متغیرها است که با نتیجه تحقیقات ما هماهنگ است. نوبانی و هاجر(2009)، یعقوب نژاد(1389) و جان نثاری(1391) نیز رابطه منفی و معناداری را بین این دو متغیر یافتند. دلاف(2003) و رای(2012) نیز رابطه معناداری بین این متغیرها پیدا نکردند.
بین متغیر دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی و معناداری یافت شد. این نتایج نشان دهنده این موضوع است که شرکت های با سودآوری کمتر، دوره وصول مطالبات خود را افزایش می دهند. در ضمن هیچ شواهدی دال بر اهمیت چرخه های مختلف اقتصادی، بر رابطه بین AR و سودآوری یافت نشد. این نتایج با نتایج تحقیقات دلاف(2003)، نوبانی و هاجر(2009)، رای(2012)، یعقوب نژاد(1389) و جان نثاری(1391) هماهنگ است. اما با نتایج تحقیق انکوئیست و همکاران(2014)متفاوت است. ایشان در مورد ارتباط این متغیرها رابطه معناداری یافت نکردند و تنها تاثیر دوره رکود را مورد تائید قرار دادند.
بین متغیر دوره گردش موجودی کالا و سودآوری، ما رابطه مثبت و معناداری را یافتیم. این رابطه منفی با رابطه مورد انتظار ما متفاوت می باشد. این رابطه مثبت نشان می دهد که موجودی های زیادتر می تواند از وقفه در فرآیند تولید و از دست دادن کسب و کار به علت کمبود محصولات جلوگیری کند، و همچنین می تواند هزینه های تامین و نوسانات قیمت را کاهش دهد. به علاوه آن اجازه می دهد، شرکت ها برای مشتریانشان خدمات بهتری فراهم کنند و از هزینه های بالای تولید که از نوسانات تولید بوجود آمده اند جلوگیری می کند و در ادامه موجب افزایش سودآوری می شود. در ضمن شواهد نشان داد که از میان چرخه های مختلف تجاری، تاثیر معناداری بر رابطه بین INV و سودآوری ندارد. این نتایج با نتایج تحقیقات نوبانی و هاجر(2009) هماهنگ است. اما با نتایج انکوئیست و همکاران(2014) در زمینه نوع ارتباط بین این متغیرها و تاثیر چرخه های تجاری، متفاوت است. ایشان رابطه منفی و معناداری را بین این دو متغیر یافتند. ولی تاثیر دوره رکود را بر رابطه بین این دو متغیر مورد تائید قرار دادند. دلاف(2003)، رای(2012)، یعقوب نژاد(1389) و جان نثاری(1391) نیز رابطه منفی بین این متغیرها یافتند.
نتایج این تحقیق بطور کلی نشان می دهد که شرکت ها می توانند از طریق به حداقل رساندن دوره تبدیل وجه نقد، کاهش زمان جمع آوری حساب های دریافتنی و افزایش دوره گردش موجودی کالا و افزایش حساب های پرداختنی به سود بیشتری برسند. نتایج ما همچنین نشان می دهد که شرایط اقتصادی تاثیرات قابل ارزیابی را در رابطه سودآوری و سرمایه در گردش ندارند. در کل این نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری در فرآیندهای سرمایه در گردش در سودآوری شرکت موثر است. در نتیجه شرکت ها باید مدیریت سرمایه در گردش را در فرآیندهای برنامه ریزی مالی شان به کار گیرند.

5-5. پیشنهادات
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
5-5-1. پیشنهادهای کاربردی
شرکت ها می توانند با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات، افزایش دوره پرداخت بدهی و نگهداری بیشتر موجودی ها تا حد امکان سودآوری شرکت های خود را افزایش دهند.
شرکت ها می توانند با افزایش دوره حساب های پرداختنی، بطور کارآمد سرمایه در گردش خود را پر بازده نمایند و بدین طریق سودآوری خود را افزایش دهند.
شرکت ها باید با کاهش دوره وصول حساب های دریافتنی خود سودآوری خود را افزایش دهند.
شرکت ها می توانند با نگهداری سطوح مناسب موجودی به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید میزان سودآوری شرکت را افزایش دهند.
5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می شود تحقیق حاضر در مورد هر صنعت بطور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و نتایج به دست آمده از صنایع مختلف مورد مقایسه قرار بگیرد.
پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به به بررسی نقش استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها پرداخته شود.
پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی برای تعیین دوره های رکود و رونق اقتصادی از شاخص های دیگری استفاده شود.

5-6. محدودیت های تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از داده های مربوط به 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و شرکت های سرمایه گذاری، لیزینگ و بیمه به علت ماهیت خاص فعالیت آنها از جامعه آماری کنار گذاشته شده اند، از این رو، نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم به تمامی شرکت ها را ندارد.
قلمرو زمانی پژوهش حاضر از سال 1385-1392 است. بنابراین، باید توجه کرد که نتایج پژوهش قابل تعمیم به سال های قبل از 1385 نیست.

5-7. خلاصه فصل
در این فصل، خلاصه‌ای از نتایج تحقیق و آزمون فرضیات بیان شد و این نتایج، با نتایج سایر تحقیقات مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت در ارتباط است. چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات با سودآوری رابطه منفی و معنادار و دوره پرداخت بدهی و گردش موجودی کالا رابطه مثبت و معناداری داشت. همچنین نتایج نشان داد که دوره های مختلف تجاری اثر قابل ملاحظه ای بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری نمی گذارد. در پایان نیز با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاداتی ارائه و به برخی از محدودیت‌های پژوهش اشاره شد.

الف- منابع فارسی:
آذر، عادل و مومنی، منصور. (1380). «آمار و کاربرد آن در مدیریت». تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، 439 صفحه.
ایزدی نیا، ناصر و تاکی، عبداله. (1389). «بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 5، بهار 89، صص 120-139.
ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر. (1389). «پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام». بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، صص3-22.
جان نثاری، سید امیر. (1391). “تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری واحد های تجاری کوچک و متوسط”. مجله حسابرس، شماره 58، اردیبهشت 1391، صص1-10.
جعفری سرشت، داوود. (1389). «ارائه مدل تجربی تاثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران». رساله دکتری مدیریت-گرایش مالی. دانشگاه تهران.
حافظ نیا، محمدرضا. (1380). «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی». تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، 333 صفحه.
حسن پور، شیوا. (1388). “بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام”. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 1، بهار 88، صص 1-19.
رهنمای رودپشتی، فریدون و کیائی، علی. (1387). “بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله دانش و پژهش حسابداری، سال چهارم، شماره 13، صص 1-13.
ستایش، محمد حسین. کاظم نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی. (1388). “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 23، صص 43-65.
شایگان فرد، حجت اله. (1391). “درآمدی بر تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها با تاکید بر روش های غیر بانکی”. مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره 1، فروردین 1391، صص 12-138.
شاهچرا، مهشید و میرهاشمی نائینی، سیمین السادات. (1390). «تحلیل ثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران». فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، زمستان 1390، صص91-118.
شباهنگ، رضا. (1372).” مدیریت سرمایه در گردش و بودجه نقدی”. مجله حسابدار، سال نهم، صص80-92.
شباهنگ، رضا. (1384). مدیریت مالی، جلد دوم، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 102، چاپ چهارم.
صمدی، علی حسین، (1388)، روابط کاذب در اقتصادسنجی، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم، چاپ اول تهران.
عرب صالحی، مهدی و اخلاقی، حسنعلی. (1390). «تاثیر فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 16، زمستان 90، سال چهارم، صص101-118.
عربصالحی، مهدی و ذوالفقاری، علیرضا. (1390). “تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سطح نگهداشت وجه نقد”. فصلنامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،پاییزو زمستان 1390، شماره 8، صص 181-204.
فتحی، سعید و توکلی، سید یاسین. (1388). “بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی”. مجله بررسی های بازرگانی، شماره 36، مردادو شهریور 88، صص 104-116.
گجراتی، دامودار، (1388). مبانی اقتصادسنجی، مترجم: حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران.
مترجم: کردی، فیروز.(1392). “مدیریت سرمایه در گردش و وجوه نقد”. www.takbook.com
محمدی، محمد. (1388). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 14، تابستان 1388، صص 80- 91.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1388). «مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص103-112.
مهرآرا، محسن و فضائلی، اکبر. (1388). «رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)»، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35.
مهرانی، ساسان و رساییان، امیر. (1388). «بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران». مجله حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، پاییز 88، پیاپی3/57. صص 217-230.
مهرانی، ساسان و بهبهانی نیا، پریسا سادات. (1389). «اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت». تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره پنجم، بهار89.
نوفرستی، محمد. (1387). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، خدمات فرهنگی رسا، تهران.
هژبرکیانی، کامبیز. (1376). «بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران. تهران»، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
یحیی زاده فر، محمود. شمس، شهاب الدین و لاریمی، سیدجعفر. (1389). «بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29، صص111-128.
یعقوب نژاد، احمد. وکیلی فرد، حمیدرضا و بابائی، احمد رضا. (1389).” ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم، تابستان 1389، صص117-137.

ب- منابع انگلیسی:
Abosede. And Samuel. (2014). “A Comparative Analysis on Working Capital Management of Brewery Companies in Nigeria”. SSRN. Pp.1-17.
Alam. Ali. Rehman and

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، ضریب تعیین، نسبت بدهی، رگرسیون Next Entries منبع تحقیق درباره ارزش ویژه برند، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عامل