پایان نامه درمورد سودآوری، رونق اقتصادی، تبدیل وجه نقد، سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه ارشد

B6D1*INVit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.28-
4.49-
0
0.13
7.89
0
دوره گردش موجودی کالا
0.00009-
2.02-
0.04
0.0006
7.84
0
نسبت جاری
0.077
14.17
0
0.062
7.6
0
نسبت بدهی
0.0008-
0.82-
0.48
0.0003
0.02
0.98
فروش
0.05
5.11
0
0.45
11.79
0
D1
0.033
3.25
0
0.017
1.17
0.23
D1*INV
0.00008-
1.50-
0.13
0.0001-
1.85-
0.06
ضریب تعیین
0.24
0.24
ضریب تعیین تعدیل شده
0.23
0.23
آماره آزمون
45.9
40.36
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.52
1.50

هدف از تصریح این مدل ها بررسی رابطه دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در دوره رکود اقتصادی است. بررسی اثر متغیر تعاملی INV با دوره رکود اقتصادی، در هر دو رابطه منفی و بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و INV در دوره رکود اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 4-2 رد می شود.

جدول4-30. نتایج مدل 4-3
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*INVit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.25-
4.05-
0
0.12
7.49
0
دوره گردش موجودی کالا
0.0001-
2.90-
0
0.0006
7.54
0
نسبت جاری
0.077
14.17
0
0.06
7.57
0
نسبت بدهی
0.0008-
0.82-
0.4
0.00005-
0.03-
0.97
فروش
0.05
5.11
0
0.46
11.97
0
D2
0.03-
3.25-
0
0.01
1.21
0.22
D2*INV
0.00008
1.5
0.13
0.0005-
0.90-
0.36
ضریب تعیین
0.24
0.24
ضریب تعیین تعدیل شده
0.23
0.23
آماره آزمون
45.9
39.78
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.52
1.52

هدف از تصریح این مدل ها بررسی رابطه دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در دوره رونق اقتصادی است. . بررسی تاثیر متغیر تعاملی INV با دوره رونق اقتصادی با متغیرهای سودآوری، در هر دو رابطه بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و INV در دوره رونق اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 4-3 رد می شود.
بررسی نتایج حاصل از فرضیات گروه سوم نشان داد که: متغیر کنترلی نسبت جاری در همه ارزیابی ها دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری می باشد. متغیر کنترلی نسبت بدهی در هیچ یک از دوره ها رابطه معناداری با متغیرهای سودآوری ندارد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلیه ارزیابی ها، دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری می باشد.

4-5. خلاصه:
در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها، انجام آزمون های آماری مورد نیاز برای سنجش مانایی، هم انباشتگی و در نهایت تخمین مدل های مختلف برای آزمون فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در یک جمع بندی از نتایج حاصل از اجرای مدل ها می توان نتیجه گرفت که در مجموع در فرضیه های گروه اول در ارتباط با چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری فرضیه 1-1 قبول و فرضیه ها 1-2 و 1-3 رد شدند. در فرضیه های گروه دوم در ارتباط با دوره پرداخت بدهی و سودآوری فرضیه 2-1 قبول و بقیه فرضیه ها رد شدند. در فرضیه های گروه سوم در ارتباط با دوره وصول مطالبات و سودآوری فرضیه 3-1 قبول و فرضیه های 3-2 و 3-3 رد شد. و در پایان در فرضیه های گروه چهارم در ارتباط با دوره گردش موجودی کالا و سودآوری کلیه فرضیه ها رد شدند.

5-1. مقدمه:
در فصول گذشته پس از بیان کلیات تحقیق، مرور بر ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده، با توجه به روابط منطقی حاکم بر متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، الگوی مناسبی انتخاب شد و با بهره جستن از مدل ترکیبی تخمین زده شد. در این فصل نتایج حاصل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس پیشنهادات مربوطه ارائه می شود.

5-2. خلاصه تحقیق و ادبیات موضوع:
یکی از مهم‌ترین بحث های مدیریت یک واحد تجاری مدیریت سرمایه در گردش آن واحد است که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند و عبارتست از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. مدیریت سرمایه در گردش یکی از اجزاي مهم مدیریت تامین مالی شرکت هاست به این دلیل که به طورمستقیم بر سودآوري شرکت ها تاثیر می گذارد. همچنین نتایج پژوهش های قبلی نشان می دهد که نوسانات گسترده اقتصادی که برای عملکرد های شرکت واکنشی بیرونی است، نقش مهمی را در تقاضا، تولیدات و هر تصمیم گیری مالی دیگر ایفا میکند و بطور مستقیم بر نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی تاثیر می گذارد.
در تحقیق حاضر، ما می خواهیم رابطه مدیریت سرمایه در گردش را با سودآوری بسنجیم. برای سنجش متغیر وابسته از دو معیار بازده دارائی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده نمودیم و برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چهار معیار چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی استفاده نموده ایم. همچنین، با توجه به نتایج تحقیقات قبلی که نشان دهنده تاثیر دوره های اقتصادی، بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری می باشد؛ در این پژوهش، ما با استفاده از متغیرهای تعاملی D1*WCMM51 و D2*WCMM نیز این رابطه را مورد توجه قرار دادیم. متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به نحو بهتری بررسی و تبیین گردد. در این مطالعه از رگرسیون چند متغیره و تکنیک های اقتصادسنجی برای مدل سازی، آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
5-3. فرضیات و نتایج آزمون ها:
اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو، مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. در تحقیق حاضر با توجه به روابط منطقی حاکم بر متغیرها، مدل های مناسب تعریف شد.
سپس، جهت اجتناب از رگرسیون کاذب، مانایی و هم انباشتگی داده های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که تمامی متغیرها در سطح مانا هستند، به جز متغیرهای دوره گردش موجودی کالا و اندازه شرکت که در تفاوت اول مانا شدند. ضمن اینکه متغیرها، هم انباشته هستند؛ یعنی رابطه تعادلی بلندمدت بین آن ها وجود دارد. آزمون VIF نیز نشان داد که بین متغیرهای مستقل مشکل هم خطی وجود ندارد.
پس از تخمین مدل های فوق به روش ترکیبی، نتایج آمون فرضیه ها بشرح زیر است:
رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری
بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل، چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه منفی با سودآوری دارد و با وجود احتمال برآورد شده (0.00) می توان تاثیر معناداری آن را ادعا نمود. در نتیجه فرضیه 1-1 این پژوهش را در سطح معناداری 95% می توان پذیرفت.
ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
بررسی متغیر تعاملی CCC با دوره رکود اقتصادی، نشان می دهد که ارتباط معناداری با سودآوری ندارد. در نتیجه فرضیه 1-2 این پژوهش را در سطح معناداری 95% نمی توان پذیرفت.
ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
تاثیر متغیر تعاملی CCC با دوره رونق اقتصادی، نشان می دهد که ارتباط معناداری با سودآوری ندارد. در نتیجه فرضیه 1-2 این پژوهش را در سطح معناداری 95% نمی توان پذیرفت.
2. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری
2-1. بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل، دوره پرداخت بدهی، رابطه مثبتی با سودآوری دارد و با وجود احتمال برآورد شده (0.00) می توان تاثیر معناداری آن را ادعا نمود. در نتیجه فرضیه 1-1 این پژوهش را در سطح معناداری 95% می توان پذیرفت.
2-2. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
ارتباط متغیر AP در دوره رکود اقتصادی با متغیرهای سودآوری، در هر دو رابطه بی معنا شد. در نتیجه فرضیه 2-2 رد می شود.
2-3. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
ارتباط متغیر AP در دوره رونق اقتصادی با متغیرهای سودآوری، در هر دو رابطه بی معنا شد. در نتیجه فرضیه 2-3 نیز رد می شود.
3. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری
3-1. بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
ما رابطه آماری منفی و معناداری را بین AR با ROA و AR با GOI مشاهده می کنیم و با وجود احتمال برآورد شده (0.00) می توان تاثیر معناداری آن را ادعا نمود. در نتیجه فرضیه 3-1 این پژوهش را در سطح معناداری 95% می توان پذیرفت.
3-2. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
تاثیر متغیر AR در دوره رکود اقتصادی با متغیرهای سودآوری، بی معنا شد. در نتیجه فرضیه 3-2 رد می شود.
3-3. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
تاثیر متغیر AR در دوره رونق اقتصادی با متغیرهای سودآوری، در هر دو رابطه بی معنا شد. در نتیجه فرضیه 3-3 رد می شود.
4. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری
4-1. بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
ما رابطه آماری مثبت و معناداری را بین INV با ROA و INV با GOI مشاهده می کنیم. مقدار آماره دوربین واتسون در هر دو رابطه فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد؛ آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت. این نتایج با رابطه منفی مورد انتظار در فرضیه مغایر است که نشان دهنده رد فرضیه 4-1 می باشد.
4-2. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
تاثیر متغیر INV در دوره رکود اقتصادی، بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و INV در دوره رکود اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه 4-2 رد می شود.
4-3. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
تاثیر متغیر INV در دوره رونق اقتصادی با متغیرهای سودآوری، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. در نتیجه فرضیه 4-3 رد می شود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بطور خلاصه در جدول 5-1 ارائه شده است:
جدول 5-1. خلاصه نتایج فرضیه ها
مدل ها
فرضیه ها
ضریب مورد انتظار
ضریب محاسبه شده
نتیجه

ROA
GOI

چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری
فرضیه 1-1
منفی
منفی و معنادار
منفی و معنادار
تائید

فرضیه 1-2
منفی
منفی و بی معنا
منفی و بی معنا
رد

فرضیه 1-3
مثبت
مثبت و بی معنا
مثبت و بی معنا
رد
دوره پرداخت بدهی و سودآوری
فرضیه 2-1
مثبت
مثبت و معنادار
مثبت و معنادار
تایید

فرضیه 2-2
مثبت
منفی و بی معنا
منفی و بی معنا
رد

فرضیه 2-3
منفی
مثبت و بی معنا
مثبت و بی معنا
رد
دوره وصول مطالبات و سودآوری
فرضیه 3-1
منفی
منفی و معنادار
منفی و معنادار
تائید

فرضیه 3-2
منفی
مثبت و بی معنا
مثبت و بی معنا
رد

فرضیه 3-3
مثبت
منفی و بی معنا
منفی و بی معنا
رد
دوره گردش موجودی و سودآوری
فرضیه 4-1
منفی
مثبت و معنادار
مثبت و معنادار
رد

فرضیه 4-2
منفی
منفی و بی معنا
منفی و بی معنا
رد

فرضیه 4-3
مثبت
مثبت و بی معنا
منفی و بی معنا
رد

5-4. نتایج تحقیق و مقایسه آن با یافته های تحقیقات قبلی
رابطه آماری منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری نشان می دهد که شرکت ها می توانند سودآوری شان را از طریق افزایش بازده سرمایه در گردش، یعنی از طریق به حداقل رساندن چرخه تبدیل وجه نقد، به حداکثر برسانند. همچنین هیچ شواهدی از اهمیت آماری بین CCC و سودآوری در طول دوره های مختلف اقتصادی نشان داده نشد. این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی همچون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، ضریب تعیین، نسبت بدهی، رگرسیون Next Entries منبع تحقیق درباره ارزش ویژه برند، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عامل