پایان نامه درمورد سودآوری، جامعه آماری، دارایی ها، تبدیل وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت بدهی ها، از خروج منابع جلوگیری می شود و موجب اختیار داشتن منابع کافی و به کار بردن این منابع در فرآیند سود می شود.

3-1. مقدمه
روش شناسی تحقیق، ابزار لازم را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا با استفاده از آن به اهداف مورد نظر در فرضیه تحقیق دست یابد. در این فصل به مباحثی از قبیل جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، مقیاس های اندازه گیری، روش تجزیه و تحلیل و مباحثی از این قبیل پرداخته می شود.

3-2. نوع تحقیق:
3-2-1. نوع تحقیق بر مبنای هدف:
بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد:
تحقیقات بنیادی: این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه ای خوانده می شود، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازد(حافظ نیا، 1382، 50).
تحقیقات کاربردی: این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد (حافظ نیا، 1382، 51). این پژوهش نیز بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد.
تحقیقات عملی: این تحقیقات را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد؛ زیرا نتایج آن مستقیما برای حل مسئله خاص به کار گرفته می شود. تحقیقات عملی نوعا خصلت محلی و موضعی دارد و معمولا خاصیت تعمیم پذیری زیاد ندارند. این تحقیقات نیز بر داده های تحقیقاتی بنیادی تکیه دارند؛ زیرا از معلومات و قوانین آنها استفاده می شود(حافظ نیا، 1382، 52).

3-2-2. نوع تحقیق بر مبنای ماهیت و روش:
بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از: تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی(حافظ نیا، 1382، 53).
این پژوهش از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی- تحلیلی، محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد که از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق فراهم می شود که معمولا در فصل دوم تحقیق تدوین می گردند(حافظ نیا، 1382، 60).
این تحقیق همچنین از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین متغیرها رابطه و همبستگی وجود دارد و تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد، از چه نوع و میزان آن چقدر است. نتایج این تحقیقات لزوما رابطه علت و معلولی را اثبات نمی کند؛ ولی ممکن است چنین ارتباطی را توضیح دهد. (حافظ نیا، 1382، 67).
در این تحقیق ابتدا داده های خام از اسناد و مدارک موجود در بورس، استخراج شده و با استفاده از فرمول های مناسب به متغیرهای تحقیق تبدیل می گردد. در این مرحله داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری و اقتصادی در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. از آنجایی که موضوع آمار توصیفی22 تنظیم و طبقه بندی داده ها و محاسبه مقادیر خاصی از داده هاست، برای محاسبه شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده می شود و سپس با استفاده از آمار استنباطی23، آزمون فرضیه ها و تعمیم نتایج به کل جامعه انجام می پذیرد.

3-3. جامعه و نمونه24 آماری و روش نمونه گیری:
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. محدوده و فضای مطلوب ما، جامعه آماری را معین و مشخص می کند؛ بنابراین تعریف جامعه آماری عبارت است از:«تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.(آذر و مومنی، 1384، 5). با توجه به اینکه قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره هشت ساله از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1392 می باشد؛ جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که در طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشته اند.
نمونه نیز عبارت است از :«تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد»(آذر و مومنی، 1384، 5). در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری غربالی(حذف سیستماتیک) استفاده شده است. بدین منظور کلیه شرکت های جامعه آماری که دارای شرایط زیر هستند، به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شدند:
شرکت ها از سال 84 در بورس مورد پذیرش قرار گرفته باشد.
شرکت ها دارای فعالیت تولیدی بوده و لذا موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نمی شوند. علت حذف این قبیل موسسات تفاوت در ساختار سرمایه، نوع فعالیت و اهرم مالی آن ها بوده که حذف آن ها منجر به بهبود قابلیت مقایسه نتایج می شود.
سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند بوده و در طی قلمرو زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
شرکت ها در طول دوره تحقیق وقفه عملیاتی بیش از چهار ماه نداشته باشند.
اطلاعات کامل هریک از شرکت ها در رابطه با متغیر مورد مطالعه موجود باشد.
مراحل انتخاب نمونه از جامعه آماری در جدول زیر آورده شده است:
جدول 3-1. مراحل انتخاب نمونه
کل شرکت های موجود در سال های 84 تا92
449
کل شرکت های تولیدی
428
شرکت های منتهی به 29 اسفند
175
شرکت های با عدم وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه
118
اطلاعات کامل آن ها موجود باشد
107

با مدنظر قرار دادن محدودیت های فوق و بر اساس اطلاعات موجود، تعداد 107 شرکت و به عبارتی 856 سال- شرکت، برای بررسی انتخاب شده اند. لیست شرکت هایی که به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند، در جدول الف-1 و در پیوست الف ارائه شده است.

3-4. روش جمع آوری داده ها
در تحقیق همبستگی، اطلاعات لازم را می توان با استفاده از روش های مختلف جمع آوری کرد. تنها نکته ای که باید به آن دقت کرد این است که داده ها باید به صورت کمی باشند یا امکان تبدیل آنها به اندازه های کمی میسر باشد. با توجه به روش تحقیق و نحوه بیان فرضیه ها، روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت است:
روش کتابخانه ای: در این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری(ادبیات تحقیق) و سوابق موضوع تحقیق از کتب، مقالات، پایان نامه های مختلف، پایگاه های اینترنتی و… استفاده شده است.
روش میدانی: در این روش، محقق با داده های واقعی شرکت ها سرو کار دارد، لذا برای تحقیقات کاربردی مناسب بوده و برای جمع آوری داده های مالی مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق از آن استفاده می شود. این اطلاعات از منابع مختلفی از جمله لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و سایت اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. برای پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است.

3-5. فرضیه های تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گامن اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیائ و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نمایدريال بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست یا نادرست بودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد(حافظ نیا، 1382، 110). در این پژوهش فرضیه ها به 4 گروه تقسیم می شوند:
فرضیه های گروه اول مربوط به ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری می باشد:
1-1. بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
1-2. ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
1-3. ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
فرضیه های گروه دوم مربوط به ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری می باشد:
2-1. بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2-2. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
2-3. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
فرضیه های گروه سوم مربوط به ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری می باشد:
3-1. بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
3-2. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
3-3. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
فرضیه های گروه چهارم مربوط به ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری می باشد:
4-1. بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
4-2. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
4-3. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.

3-6. متغیرهای تحقیق:
در این تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند:

3-6-1. متغیر مستقل:
این متغیرها نقش علت را برعهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند، منشا بروز پدیده ها می شوند و محقق معمولا در جستجوی رابطه بین دو عامل یا متغیر است و تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود(حافظ نیا، 1382،44). متغیر مستقل که گاه متغیر درونداد یا محرک نیز نامیده می شود، علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته است(آذر و مومنی، 1384، 11). در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل چهار معیار سنجش مدیریت سرمایه در گردش یعنی چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا می باشد.
چرخه تبدیل وجه نقد(CCC)25: این متغیر از رابطه زیر به دست می آید:
CCC =(دوره گردش موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) – دوره پرداخت بدهی (3-1)
که سه جزء متغیر CCC از محاسبه سایر متغیرهای مستقل به دست می آید.
دوره پرداخت بدهی(AP)26: این متغیر از رابطه زیر محاسبه می شود:
AP = (پرداختنی های حساب متوسط )/(رفته فروش کالای شده تمام بهای) ×365 (3-2)
دوره وصول مطالبات(AR)27: این متغیر از رابطه زیر محاسبه می شود:
AR = (دریافتنی های حساب متوسط)/فروش × 365 (3-3)
دوره گردش موجودی کالا(INV)28: برای محاسبه این متغیر نیز از رابطه زیر استفاده می شود:
INV = ( کالا موجودی متوسط)/(رفته فروش کالای شده تمام بهای) ×365 (3-4)

3-6-2. متغیر وابسته:
متغیر وابسته، معلول احتمالی یا فرضی ای است که گاه متغیر پاسخ یا برونداد نامیده می شود(آذر و مومنی، 1384، 11) و تابع تغییرات متغیر مستقل است(حافظ نیا، 1382، 44). در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر وابسته سودآوری، از دو معیار بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده شده است.
بازده دارایی ها:29(ROA) این متغیر به عنوان نماینده سودآوری شرکت از نسبت سود خالص به کل دارایی ها به دست می آید.
ROA = (خالص سود)/(داراییها کل متوسط) (3-5)
بازده ناخالص دارایی های غیرمالی(GOI)30: این متغیر از رابطه زیر به دست می آید:
GOI = (ناخالص سود)/(ها دارایی کل-مالی های دارایی) (3-6)
منظور از دارایی مالی(بر خلاف دارایی های فیزیکی) دارایی هایی هستند که بر مبنای قراردادی دارای ارزش هستند؛ مانند: وجه نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت.
در حالیکه ROA به عنوان یک شاخص کلی سودآوری درنظر گرفته می شود، GOI عملکرد عملیاتی را اندازه می گیرد(انکوئیست و همکاران، 2014، 42).

3-6-3. متغیر کنترلی:
از آنجا که در یک مطالعه ممکن است محقق نتواند کلیه متغیرها را به طور همزمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، معنادار بودن، ضریب تعیین