پایان نامه درمورد سودآوری، تبدیل وجه نقد، نسبت بدهی، رونق اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

رسد(مهرآرا و فضائلی، 1388، 55).
نتایج این آزمون برای هر یک از مدل های تحقیق، در جداول زیر ارائه شده است. بر اساس نتايج جداول مذكور و طبق هر دو روش آزمون PP و ADF و احتمال صفر مربوط به آنها، فرضیه صفر- عدم همانباشتگي میان متغیرهای هر مدل- رد میشود و اين نتايج نشان ميدهند که متغیرها در هرچهار گروه مدل ها، یک رابطه تعادلی بلندمدت را تشکیل میدهند.
جدول 4-3. نتايج آزمون هم انباشتگي پدروني و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه اول
مدل
دوره
روش آزمون
آماره آزمون
P-Value
فرضيه صفر
نتيجه آزمون
1-1
ROA
Group PP-Statistic
39.23-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
7.75-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
46.99-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
8.56-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
1-2
ROA
Group PP-Statistic
32.75-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
2.65-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
32.75-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
2.65-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
1-3
ROA
Group PP-Statistic
32.75-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
2.65-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
32.75-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
2.65-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

جدول 4-4. نتايج آزمون همانباشتگي پدروني و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه دوم
مدل
دوره
روش آزمون
آماره آزمون
P-Value
فرضيه صفر
نتيجه آزمون
2-1
ROA
Group PP-Statistic
34.23-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
11.08-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
50.52-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
8.07-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
2-2
ROA
Group PP-Statistic
39.91-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
5.15-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
39.91-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
5.15-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
2-3
ROA
Group PP-Statistic
39.91-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
5.15-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
39.91-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
5.15-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

جدول 4-5. نتايج آزمون هم انباشتگي پدروني و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه سوم
مدل
دوره
روش آزمون
آماره آزمون
P-Value
فرضيه صفر
نتيجه آزمون
3-1
ROA
Group PP-Statistic
28.32-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
7.82-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
49.40-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
6.91-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
3-2
ROA
Group PP-Statistic
28.10-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
0.74-
0.22
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
30.59-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
4.06-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
3-3
ROA
Group PP-Statistic
29.57-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
3.33-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
33.86-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
3.03-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

جدول 4-6. نتايج آزمون هم انباشتگي پدروني و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه چهارم
مدل
دوره
روش آزمون
آماره آزمون
P-Value
فرضيه صفر
نتيجه آزمون
4-1
ROA
Group PP-Statistic
34.30-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
7.47-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
42.74-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
6.59-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
4-2
ROA
Group PP-Statistic
25.74-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
1.00-
0.05
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
25.74-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
1.00-
0.05
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.
4-3
ROA
Group PP-Statistic
25.74-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
1.00-
0.05
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

GOI
Group PP-Statistic
25.74-
0.00
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

Group ADF-Statistic
1.00-
0.05
عدم هم انباشتگي
فرضيه صفررد مي شود.

4-3-3. عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل
در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات معمولی، عامل تورم واریانس 48(VIF)شدت همخطی چندگانه را ارزیابی می کند. در واقع این شاخص بیان می دارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده بابت هم خطی افزایش یافته است. شدت همخطی چندگانه را با بررسی بزرگی مقدار  VIF می توان تحلیل نمود. به عنوان یک قاعده تجربی اگر مقدار VIF بزرگتر از 10 باشد، همخطی  چندگانه بالا می باشد. نتایج حاصل از بررسی فرضیات گروه اول در جدول 4-7 آمده است:
جدول4-7. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه اول
متغیر وابسته
ROA
GOI
ROA
GOI
ROA
GOI
متغير
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
چرخه تبدیل وجه نقد
1.14
1.14
1.77
1.77
2.74
2.74
نسبت جاری
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
نسبت بدهی
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
فروش
1.08
1.14
1.1
1.1
1.1
1.1
D1
 
 
2.82
2.82
 
 
D1*CCC
 
 
3.41
3.41
 
 
D2
 
 

2.82
2.82
D2*CCC
 
 
 
 
4.43
4.43

نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده عدم همخطی میان متغیرهای مستقل است. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه دوم، سوم و چهارم به ترتیب در جداول 4-8، 4-9 و 4-10 ارائه شده است:
جدول4-8. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه دوم
متغیر وابسته
ROA
GOI
ROA
GOI
ROA
GOI
متغير
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
دوره پرداخت بدهی
1.06
1.06
1.55
1.55
3.19
3.19
نسبت جاری
1.12
1.12
1.13
1.13
1.13
1.13
نسبت بدهی
1.08
1.05
1.09
1.09
1.09
1.09
فروش
1.05
1.06
1.07
1.07
1.07
1.07
D1

2.85
2.85

 
D1*AP

3.18
3.18

 
D2

 
 
2.85
2.85
D2*AP
 
 
 
 
5.25
5.25

جدول4-9. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه سوم
متغیر وابسته
ROA
GOI
ROA
GOI
ROA
GOI
متغير
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
دوره وصول مطالبات
1.02
1.02
1.64
1.64
2.66
2.66
نسبت جاری
1.06
1.06
1.07
1.07
1.07
1.07
نسبت بدهی
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
فروش
1.06
1.06
1.08
1.08
1.08
1.08
D1

3.14
3.14

 
D1*AR

3.6
3.6

 
D2

 
 
3.14
3.14
D2*AR
 
 
 
 
4.99
4.99

جدول4-10. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه چهارم
متغیر وابسته
ROA
GOI
ROA
GOI
ROA
GOI
متغير
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
دوره گردش موجودی کالا
1.11
1.11
1.65
1.65
2.98
2.98
نسبت جاری
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
نسبت بدهی
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
فروش
1.09
1.09
1.12
1.12
1.12
1.12
D1

3.85
3.85

 
D1*INV

4.25
4.25

 
D2

 
 
3.85
3.85
D2*INV
 
 
 
 
5.89
5.89

4-4. آزمون فرضیه ها:
فرضیه های گروه اول مربوط به ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری می باشد:
بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*CCCit + uit
ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*CCCit + uit
فرضیه های گروه دوم مربوط به ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری می باشد:
2-1. بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
2-2. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*APit + uit
2-3. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*APit + uit
فرضیه های گروه سوم مربوط به ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری می باشد:
3-1. بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
3-2. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*ARit + uit
3-3. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*ARit + uit
فرضیه های گروه چهارم مربوط به ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری می باشد:
4-1. بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
4-2. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*INVit + uit
4-3. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*INVit + uit
در مدل های فوق، Profitability، متغیر وابسته سودآوری شرکت است که یکبار با متغیر بازده دارایی ها(ROA) و یکبار با متغیر بازده ناخالص دارایی های غیرمالی(GOI) مورد سنجش قرار می گیرد.
CCC: چرخه تبدیل وجه نقد؛ AP: دوره پرداخت بدهی؛ AR: دوره وصول مطالبات و INV: دوره گردش موجودی کالا می باشند، که متغیرهای مستقل این پژوهش هستند. CR: نسبت جاری؛ DEBT: نسبت بدهی و SALES: اندازه شرکت که به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل ها وارد شده اند. u نیز جزء اخلال مدل می باشد.
D1، دوره رکود اقتصادی49 و D2، دوره رونق اقتصادی50 نامیده می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، سودآوری، رونق اقتصادی، دارایی ها Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، تبدیل وجه نقد، سودآوری