پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، آموزش کارکنان، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتن موارد فوق بايستي اجراي بودجه ريزي را با طي مراحل ذيل آغاز نمود:
1- مرحله کسب توافق و حمايت اشخاص تاثيرگذار و تعيين کننده
بودجه ريزي عملياتي علي رغم دارا بودن ويژگي ها و پيامدهاي مفيد و سودمند در عمل با پيچيدگي زيادي مواجه است. از آنجايي که اين شيوه بودجه ريزي به دنبال انتخاب کاراترين شيوه براي توليد خدمات و کالاهاي عمومي است، خواه ناخواه زيمنه هاي مختلف مديريتي اداري، قانوني و فني را تحت تأثير قرار مي دهد. هماهنگي در سطحي به اين گستردگي اقدامات مختلفي را در بر مي گيرد و در اين بخش اصلي ترين اقدامات و الزامات را براي استقرار بودجه ريزي عملياتي مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. (پناهي،1386: 74)
براي دستيابي به اين توافق و حمايت، بايد محيط پشتيبان تغيير و اصلاح نظام بودجه ريزي و گذار به بودجه عملياتي شکل دهي شود. برخي مديران دستگاه اجرائي ممکن است به موجب ترس از شفافيت حاصل از استقرار اين نظام و جرائم احتمالي پيش بيني شده، در مراحل گذار به نظام بودجه ريزي عملکردي، مقاومت نامحسوس يا محسوسي نشان دهند كه اين امر از نقاط مستعد آسيب در اين مرحله از فراگرد استقرار نظام يادشده مي باشد. شكل دهي محيط حمايت كننده، مستلزم تغيير نگرش اشخاص ذي مدخل و ساختارهاي قانوني بعنوان بخشي از محيط يادشده خواهد بود.
براي اين مرحله دو رويکرد قابل تصور است. رويکرد بالا به پايين؛ به دنبال اجبار به مشارکت دستگاه هاي اجرائي از سوي نهاد قانونگذاري و مصوبات و بخشنامه هاي الزام آور روي مي دهد. رويکرد پايين به بالا کندتر از رويکرد اخيرالذكر مي باشد، كه ابتدا با کسب حمايت و توافق اشخاص تعيين كننده و تاثيرگذار و دستگاه هاي اجرائي داوطلب در مشارکت به اجراي پايلوت و آزمايشي آغاز و سپس با گسترش تدريجي بودجه عملکردي در سراسر کشور فراگير مي گردد. در صورت اتخاذ رويکرد دوم، ابتدا بايد با استفاده از معيارهايي خاص، تصميم به انتخاب دستگاه هاي اجرائي براي اعمال آزمايشي بودجه عملياتي گرفت. در اين صورت صعوبت و سهولت اندازه گيري عملکرد دستگاه اجرائي مي تواند يکي از معيارهاي انتخاب دستگاه اجرائي داوطلب باشد.
در نهادهاي دانشگاهي نيز بايستي اين عمل از طريق هماهنگي با معاونت ها و بخش هاي اجرايي دانشگاه صورت پذيرد. همچنين ميزان رقبت و پذيرش دستگاه اجرائي براي اجراي داوطلبانه بودجه عملکردي، حجم ريالي اعتبار دستگاه اجرائي و تجربه و آشنايي و تجربه آن با سنجش عملکرد معيارهاي مفيد ديگري در اين انتخاب خواهند بود.
در اين رويکرد دوم، نظام بودجه ريزي دوگانه بوده و برخي دستگاه ها به اجراي بودجه معمولي تمركز مي نمايند و بعضي نيز در اجراي بودجه عملياتي با استفاده از شاخص هاي عملکردي بر روي نتايج حاصله و مطلوب عملکرد تمركز مي نمايند. برخي اشخاص نيز از استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد احساس تهديد مي نمايند. زيرا تصور مي كنند كه نتايج نامطلوب عملکرد دستگاه اجرائي متبوع آن ها زمينه ساز اعمال جرائمي مانند کاهش نيروي انساني، کاهش اعتبار و احياناً حذف برنامه مربوط مي‌گردد. اشخاص يادشده در سطوح متفاوت سازماني از عواقب شفافيت حاصل از بودجه عملياتي هراسناك بوده و درصدد ايجاد موانع و تاخير در فرآيند انتقال به نظام بودجه ريزي مبتني بر عملکرد مي باشند. بنابراين جلب توافق، پشتيباني و حمايت اينگونه اشخاص در امر بودجه عملياتي ضروري خواهد بود. برخي از آن ها شاخص هاي عملکردي را “مشق روي كاغذ” محسوب نموده و از آن ها در بهبود عملکرد دستگاه متبوع خود بهره نمي گيرند. در صورت عدم حمايت صاحب منصبان تاثيرگذار، نهاد قانونگذاري قادر به درك اهميت اطلاعات عملکردي نخواهد بود و اعتقاد و باور خود را به بودجه عملکردي از دست داده و کماکان به بودجه غيرعملياتي اعتماد و اکتفا خواهد نمود.(يوسف نژاد، 1386: 6)
2- تهيه و تنظيم برنامه و زمان بندي اجراي بودجه عملکردي
تهيه برنامه زمان بندي يا تقويم اجرايي دقيق موجب انتظام امور و تسهيل عبور از نظام فعلي به سوي سامانه جديد بودجه ريزي عملکردي مي گردد. بديهي است كه تقويم مذكور بايد مبتني بر واقعيات بوده و مشخص نمايد چه موقع مطالب آموزشي و رهنمودهاي اجرائي در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد. چه زماني دستگاه ها بودجه پيشنهادي خود را ارائه مي نمايند. چه موقع جلسات بررسي و رفع ابهام از بودجه پيشنهادي برگزار مي گردد. پيش نويس بودجه چه زماني براي تصويب به هيأت دولت ارسال مي‌گردد. چه زماني بودجه به طور رسمي تصويب و براي اجرا ابلاغ مي‌گردد. اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد که فرآيند بودجه ريزي عملکردي امري طولاني مدت، زمان بر و تدريجي خواهد بود. برخي دولت ها براي ايجاد محيط پشتيبان و آموزش بدنه کارشناسي مدت نسبتًا زيادي را در اين فرآيند منظور مي‌نمايند و در بعضي کشورها تقويم اجرايي هفت ساله براي استقرار کامل نظام مورد بحث در دستگاه هاي دولتي پيش بيني مي‌گردد. تجربه ساير كشورها نشان داده كه حداقل يک سال زمان براي شناسايي و تعيين برنامه هاي دستگاه اجرائي و طراحي و توسعه شاخص هاي عملکردي قابل اطمينان، معتبر و مربوط مورد نياز مي باشد. البته واقعيت اين است كه وسعت قلمروي دولت نيز در تعيين زمان موثر خواهد بود. اندازه دستگاه اجرائي، ميزان پيچيدگي سامانه هاي اطلاعاتي موجود، ضرورت بسترسازي و تصويب الزامات قانوني، وسعت اجراي بودجه ريزي برمبناي عملکرد در مقياس کامل و يا پايلوت، نيز بر برنامه زماني اجراي نظام يادشده اثرگذار خواهد بود. (يوسف نژاد، 1386: 7)
براي اجراي بودجه ريزي عملياتي دو روش تدريجي و يکباره وجود دارد. انتخاب هر يک از اين رويکردها بايد بر اساس شرايط موجود صورت گيرد که هر کدام نيز داراي مزايا و معايبي هستند. اگر رويکرد تدريجي برگزيده شود، تصميم بعدي انتخاب بخشي است که قرار است آن را اجرا نمايد. در اين انتخاب بايد معيارهاي زير را در نظر گرفت:
* پذيرش تغيير: بخش هايي که داوطلب هستند بايد بيش از ساير بخش ها تمايل به تغيير را داشته باشند.
* سهولت سنجش: با يد سعي کرد سنجش را از بخش هايي آغاز کرد که کمي سازي نتايج آن ها آسان تر باشد. البته برخي صاحب نظران معتقدند که اجراء موفقيت آميز اين رويکرد در پيچيده ترين بخش ها، اجراي کتمل آ” را بسيار ساده تر خواهد نمود.
اجراي تدريجي بودجه ريزي عملياتي مزايا و معايب ذيل را دارد:
مزايا:
* فرصت آزمون و اصلاح سيستم را فراهم مي کند.
* قبل از اجراي کامل، مي توان مشکلات را پيش بيني نمود.
* امکان جلب حمايت بخش هاي غير آزمايشي را فراهم مي کند.
معايب:
* با اين روش زمان اجراي بودجه ريزي در کل طولاني است.
* ممکن است مجريان انگيزه و نيروي خود را از دست بدهند.
* اجراي هم زمان سيستم قبلي و سيتم جديد مشکل است.

مزايا و معايب رويکرد يک باره يا تمام عيار:
مزايا:
* زمان اجراي کمتري لازم دارد.
* مي توان براي همه بخش ها به طور يکسان آموزش هاي لازم را تدارک ديد.
معايب:
* صرف زمان زياد براي هر بخش، به طور هم زمان دشوار است.
* ممکن است اشتباهات پرهزينه اي به وجود آيد.(پناهي،1386: 78)
3- فراهم سازي آموزش هاي لازم
* برگزاري دوره هاي آموزش به شيوه کارگاهي، نشست هاي توجيهي با اعضاي موثر مجلس قانونگذاري و کميسيون هاي تخصصي، سياستگزاران، کارشناسان مرتبط و مديران دستگاه هاي اجرائي، براي تفهيم مفاهيم پايه اي و جديد نظام بودجه ريزي برمبناي عملکرد، نقش برنامه ريزي استراتژيک و شاخص‌هاي عملکرد در نظام موصوف و سازوکارهاي طراحي و توسعه آن ها و بسياري مطالب آموزشي ديگر با هدف کاستن سوء تفاهم، ترس و مقاومت اشخاص ذي مدخل از الزامات راهبري فر آيند بودجه ريزي عملياتي مي باشد.
تهيه و انتشار جزوات آموزشي، رهنمودهاي اجرائي، معرفي و آموزش نحوه تکميل فرم هاي بودجه اي جديد و مورد عمل که بايد توسط دستگاه هاي دولتي تکميل گردند، ارائه خدمات مستمر مشاوره فني، حين اجراي فرآيند به متقاضيان در اين راستا قابل ارزيابي خواهد بود. توانمندسازي اشخاص ذي مدخل در اجراي بودجه عملكردي از چنان اهميتي برخوردار است كه در صورت غفلت از آن، نه تنها بودجه عملياتي محقق نخواهد شد، بلكه آسيب ها و خسارات هنگفتي از ناحيه بلا اثر نمودن سامانه بودجه ريزي معمول، متوجه دستگاه هاي اجرائي خواهد گرديد. (يوسف نژاد، 1386: 7)
برخي از اقدامات آموزشي که در اين رابطه مي توان به کار گرفت عبارتند از:
* برگزاري جلسات توجيهي يا کارگاه هايي براي معرفي مفاهيم سنجش عملکرد و برنامه ريزي استراتژيک براي دست کم مديران و سياست گذاران بودجه اي
* تدوين دستورالعمل ها و رهنمودهاي بودجه اي، از اين جمله مي توان به تهيه کاربرگ هاي جديد اشاره کرد.
* آموزش مستمر، از آن جا که بودجه ريزي عملياتي تغييرات زيادي ايجاد مي کند و ممکن است در ايم مسير مقاومت هايي ايجاد شود، آموزش کارکنان در اين زمينه ضروري است. نبايد فراموش کرد که تأمين آموزش براي همه رؤساي سازمان و کارکنان داراي اهميت بسزايي دارد. اين کارکنان مي توانند پس از آموزش به عنوان مربي و آموزش دهنده نيز عمل کنند.(پناهي، 1386: 81)
4- بازنگري و توسعه برنامه هاي استراتژيک بخش هاي اجرائي:
برنامه ريزي استراتژيک ابزار بسيار مهمي براي تصميم گيري آگاهانه و تعيين اولويت هاي آينده مي باشد. با وجود اينکه برنامه ريزي استراتژيک ميان برخي کشور ها رايج شده، ولي هنوز ايجاد پيوند ميان اهداف برنامه ريزي استراتژيک اهداف بودجه هاي سنواتي كار دشواري مي‌نمايد. بودجه ريزي عملياتي ظرفيت ايجاد اين پيوند مهم را دارا مي باشد. برنامه هاي استراتژيک دستگاه هاي اجرائي نقش پايه اي در بودجه ريزي استراتژيک کشور داشته و زمينه مناسبي براي تصميم گيري بودجه هاي سالانه فراهم مي نمايند. به بيان ديگراعتبارات بودجه دستگاه اجرائي منابع لازم براي اجرايي نمودن برنامه استراتژيک آن دستگاه مي باشد. براي اجرايي نمودن هريک از راهبردهاي تعيين شده، دستگاه اجرائي براي دستيابي به اهداف، مخارجي را تشخيص داده وگزينه هاي راهبردي خود را اولويت بندي مي‌نمايد. نهاد قانونگذاري نيز، اعتبار اجراي راهبرد معين را به صورت يکجا و سرجمع و البته به همراه مجموعه اي از انتظارات عملکردي از دستگاه اجرائي منظور مي‌نمايد.
لازم به ذکر است شيوه منحصر به فردي براي برنامه ريزي استراتژيک وجود ندارد و تقريباً فرآيند آن در هر سطحي(در سطح دستگاه اجرائي يا واحدي از آن، در سطح برنامه اي معين و ياحتي در سطح کل جامعه، بخش، شهرستان، شهر و استان) قابل اجرا مي باشد. صرف نظر از شيوه و سطح اجرا، برنامه ريزي استراتژيک به چهار پرسش عمده پاسخ مي دهد:
1- در حال حاضر در کدام موقعيت قرار داريم؟
2- در آينده به کدام موقعيت مي خواهيم برسيم؟
3- چگونه به آن موقعيت نائل مي شويم؟
4- چگونه پيشرفت را اندازه گيري مي کنيم؟
سازمان هايي که قبلاً برنامه ريزي استراتژيک و شاخص هاي عملکردي مربو طه را طراحي و تجربه نموده اند، آمادگي بيشتري در بازبيني و توسعه برنامه هاي استراتژيک خود خواهند داشت و انجام اين مهم قبل از ورود به بودجه ريزي عملکردي، در خصوص دستگاه هايي که نسبت به برنامه ريزي استراتژيک اقدام ننموده اند، موكداً توصيه مي گردد. (يوسف نژاد، 1386: 8)
5- ايجاد سيستم اطلاعات و حسابداري قيمت تمام شده
دولت هايي كه سامانه بودجه ريزي بر اساس عملكرد را آزموده اند، جهت گيري هاي متفاوتي را در ايجاد و توسعه بودجه عملکردي تجربه نموده اند، كه سه جهت گيري عمده در اين زمينه قابل ذكر مي باشد:
?- جهت گيري هزينه يابي برمبناي فعاليت/ بودجه بندي بر مبناي هزينه واحد7
كه شامل اقداماتي به شرح ذيل مي باشد:
– پيوند دادن فعاليتها و راهبردها به نتايج مطلوب عملکردي
– اولويت بندي راهبردها
– تعيين هزينه هاي عملي نمودن فعاليت ها يا راهبردهاي تعيين شده
– بودجه بندي بر مبناي سطوح عملکردي مطلوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه Next Entries دلبستگی ایمن، پیوند عاطفی، سبک دلبستگی