پایان نامه درمورد سلفي، فعاليت، مذهبي، وهابيت

دانلود پایان نامه ارشد

مرزهاي فلسطين را تا اعماق لبنان در برگرفته بود.
بر علما و انديشمندان مسلمان واجب است که با دقت و تدبير در چالش هاي وحدت إسلامي در لبنان، براي از بين بردن اين موانع و يا براي تبديل اين چالش ها به فرصت هاي تقريبي تلاش کنند.

فصل اول: استکبار جهاني و اسرائيل
استکبار جهاني به محوريت اسرائيل از طريق برخي سياستمداران لبناني و رسانه هاي قدرتمند خود همواره ايجاد و تعميق اختلافات مذهبي در لبنان، گام بر داشته است و راه کارهاي مرموز و مؤثري براي رسيده به اين هدف تدارک ديده است.
اسراييل و آمريكا هستند كه همواره عليه مسلمانان توطئه مي كنند و عامل بحران در همه كشورهاي اسلامي هستند. دشمنان إسلام همواره بيشترين بهره را از تشتت و اختلاف هاي مسلمانان برده اند و از هيچ فرصتي براي ايجاد و يا تعميق اين اختلاف ها فروگذار نبوده اند. دشمنان إسلام براي سيطره بر منافع سرزميني و جلوگيري از بيداري مسلمانان، بهترين چاره را در تفرقه بين أمت مسلمان مي دانند و از اين روي است که هرچقدر بين مسلمانان اختلاف و نزاع شدت مي گيرد بر قدرت و شوکت دشمنان إسلام افزوده مي شود و ضعف جهان إسلام بيشتر و بيشتر مي شود.
سياست معروف “تفرقه بينداز حکومت کن” هيچ گاه از ميز کار اسرائيل و آمريکا جمع نمي شود و بلکه هر روز با مدل و لباس جديدي عرضه مي شود و در اين بين مسلمانان هستند که بايد با تدبير و هوشياري با تمسک به آيات قرآن و سنت رسول خدا، با حفظ اتحاد خود در جهان إسلام سياستي در پيش بگيرند که نقشه هاي دشمنان در استعمار و استثمار جهان إسلام نقش بر آب شده و إسلام قدرت حقيقي خود را باز يابد.
تفرقه و نزاع بين پيروان مذاهب يکي از مهم ترين سياست هاي کشورهاي غربي و اسرائيل است و استعمار ايمان دارد که حفظ منابع و منافع قدرت هايشان زماني تامين و تضمين مي شود که ابتدا مسلمانان از پيکره اسلامي جدا و گرفتار جنگ و ستيز يا به نوع اختلاف مذاهب شوند، بدين معني که هر چه مسلمانان با يکديگر اختلاف بيشتري داشته باشند به همان ميزان منافع آنها بهتر تامين مي شود.
کشور لبنان با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي و مرز مشترک با رژيم إشغالي اسرائيل و منافع و منابع سرزميني خود همواره مورد طمع استکبار و استعمار بوده است و لبنان در طول تاريخ هيچ گاه از دسيسه و سياست هاي استعماري غرب و آمريکا در امان نبوده است و چه بسا جنگ هاي داخلي لبنان نيز از خارج از لبنان هدايت مي شده است.
بايد دانست که دشمنان اسلام از وحدت مسلمانان در هراسند و اين هراس به جهت اين است که اگر مسلمانان با دور ماندن از تفرقه و دودستگي، جايي براي استکبار و استعمار در جهان إسلام باقي نخواهد ماند.
شيخ محمد زعبي362 مي گويد: شکي نيست که استعمار و صهيونيست نقش بزرگي را در شعله ور کردن فتنه و اختلاف مذهبي بازي مي کنند و اين همان کاري است که فرعون انجام مي داد هم چنان که خداوند مي فرمايد: فرعون در زمين برترى جويى كرد، و اهل آن را به گروه هاى مختلفى تقسيم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى‏كشاند.363 اين همان فعاليت هاي امروز آمريکا و اسرائيل است که براي تعميق اختلاف مذهبي بين مسلمانان صورت مي گيرد.364
دکتر عبدالله حلاق در تقسيم بندي أسباب اختلاف مذهبي مي نويسد: سعي غرب و در رأس آن آمريکا از طريق فعاليت هاي فرهنگي و مراکز مطالعات سياسي و رسانه ها، به دنبال فتنه و اختلاف مذهبي بين مسلمانان است تا از اين طريق بر جهان إسلام حاکميت داشته باشد.365
دکتر محسن صالح366 رسانه هاي اسرائيلي را بزرگترين فعاليت براي تعميق اختلاف بين مسلمانان لبنان مي داند و مي نويسد: در راستاي تحريک و تعميق دوگانگي و شکاف بين لبناني ها، هر سخني که به دروغ و بهتان و إفترا از رسانه هاي صهيونيستي بخش مي شود، در رسانه هاي آمريکايي و روزنامه هاي عربي و خارجي و مواضع سياستمداران و عالمان لبناني منعکس مي شود.367
مدير سابق شبکه المنار مي گويد: بنا به گفته امام خميني، اسرائيل در رأس همه مشکلات است. اسرائيل عامل ناآرامي، ترس و تهديد و ترور در منطقه است. اسرائيل نماد و تمثال بدي هاست و همچون يک غده سرطاني است. مداخلات اسرائيل علت اصلي ناامني کشور ماست و ما بر اساس انديشه هاي امام خميني مقاومت مي کنيم.368
شيخ عبدالله حلاق اسباب سياسي اجتماعي، اختلافات مذهبي را اين گونه بيان داشته اند:
1. تلاش غرب و در راس آن آمريکا از طريق موسسات سياسي و فرهنگي و رسانه هاي جمعي براي دامن زدن به اختلافات شيعه و سني.
2. پشتاباني رسانه هاي غربي و اسرائيلي از فتنه مذهبي در کشورهاي إسلامي از طريق بزرگ نمايي اختلافات تاريخي و شرعي و فقهي بين شيعه و سني.
3. متمرکز شدن ماهواره هاي بيگانه غربي و عربي بر قضاياي اختلافي حساس بين وشيعه و سني، و دعوت از علماي تندرو شيعه و سني در گفتگوهاي اختلاف افکنانه به ط.ري که آتش فتنه اختلاف را شعله ور کند.
4. عملکرد برخي کشورهاي عربي و برخي سخنان سياسي رهبران کشورهاي عربي مبني بر شعله ور شدن آتش فتنه مذهبي در جهان إسلام (بر حذر داشتن جهان إسلام از جمهوري إسلامي ايران و شيعه گري ايراني)
5. تلاش برخي رسانه هاي عربي براي ايجاد رعب و خطر نسبت به پيروزي حزب الله بر اسرائيل (به گونه اي که اين پيروزي ها را روزنه اي براي گرايش شيعي جهان إسلام و عرب مي دانند)369
تلاش استکبار براي تفرقه بين مسلمانان و ايجاد دودستگي و اختلافات بين مذاهب إسلامي را مي توان در دو عامل خلاصه کرد؛
عامل اعتقادي: بدين معني که استکبار در تلاش است برتري ايدئولوژي شکست خورده دموکراسي غربي را در مقابل جريان رو به رشد اسلام گرايي در جهان حفظ نمايد.
عامل اقتصادي: استکبار وجود و بقاي خويش را در گرو تفرقه و دودستگي مسلمانان مي داند.
استکبار با تمسک به اين دو عامل در تلاش است که اسلام را ديني غير پاسخگو در برابر نيازهاي جهاني و امروزي بشر معرفي کند و از اين رو در کشورهاي اسلامي در صدد ايجاد مشکلات و بحران هاي پيچيده است تا جلوي رشد و توسعه آنها را بگيرد. تلاش براي تفرقه ميان مذاهب اسلامي به ويژه در ميان شيعه و سني از مهم ترين روش هاي استکبار در اين راستا است و از اين رو است که علما و انديشمندان در مبارزه با اين سياست شيطاني نقش و رسالت مهمي دارند و بيداري أمت إسلام و تدبير علماي إسلام مي تواند اين توطئه را خاموش کند.
بحران سوريه که مولود سياست هاي استکبار است، خطري است که منطقه را تهديد مي کند و اگر بيداري مسلمانان و علماي مسلمان نباشد چه بسا دامن لبنان و ديگر کشورها را آلوده سازد.
شکي نيست که بحران و ناهنجاري هاي منطقه از سوي رژيم صهيونيستي به نمايندگي از استکبار جهاني هدايت مي شود.

فصل دوم: جريان هاي مذهبي با محوريت سلفي گري و وهابيت
در کنار قدرت هاي استکباري و استعماري که براي ضربه زدن به إسلام از هبچ فعاليت و تلاشي فروگذار نبودند امروزه شاهد ظهور فرقه اي هستيم که بنام إسلام ظهور کرده است و با تکفير ساير مذاهب و ايجاد نفاق و تفرقه و فتنه در ميان مسلمانان، دانسته يا ندانسته اساس إسلام را تهديد مي کند.
بزرگترين چالش پيش روي وحدت إسلامي و اتحاد مسلمانان در مقابل دشمنان إسلام، گروه هاي تکفيري و وهابيت مي باشد، که به صورت فزاينده اي نيز در حال رشد هستند. خطر فرقه تندروي وهابيت که با نام سلفي گري نيز شناخته مي شود بارها از خطر استکبار و استعمار بيشتر است چرا که ايشان به نام دين و به نام إسلام ظهور کرده اند و به نام دين بر عليه دين فعاليت مي کنند و به جرأت مي توان گفت يکي از بزرگ‌ ترين مصيبت هاي کنوني جهان اسلام فعاليت هاي تکفيري وهابيت و سلفي ها است و بيشتر حوادث تروريستي در کشورهاي اسلامي و غير إسلامي به دست ايشان انجام مي شود.
وهابيت توهين هاي فراواني به علماي شيعه و سني داشته و تا زماني که وهابيت ظهور نکرده بود، شيعه و سني با وجود اختلاف زندگي خوبي با يکديگر داشتند ولي با ظهور وهابيت و جريان سلفي گري و گروه هاي تکفيري، مانع و مشکل بزرگي بر سر راه وحدت مسلمانان ايجاد شد. امروزه يکي از فعاليت هاي مهم وهابيت تکفير ساير فرقه هاي إسلامي است در حالي که تکفير در اسلام جايگاهي ندارد.370
علامه يزبک فعاليت هاي سفلي ها را در لبنان اين گونه بيان داشتند که: در لبنان مثل ساير کشورهاي إسلامي فعاليت هاي تکفيري وجود نداشت و شيعيان و اهل سنت زندگي مسالمت آميزي با يکديگر داشتند واحدي از اهل سنت يا شيعه تکفيري نشنيده بوديم، شيعيان در مراسمات ديني و مذهبي اهل سنت و اهل سنت در مراسمات مذهبي شيعيان شرکت مي کردند و مي کنند ولي با ورود سلفي ها و وهابي ها به لبنان، در صدد جدايي بين مسلمانان هستند و نه جدايي بين شيعه و سني بلکه در بين خود اهل سنت هم دوگانگي و تفرقه مي افکنند و اين خطري است که متوجه اصل اسلام است.371
علماي لبنان بزرگترين چالش پيش روي اسلام، تکفير مي دانند و بر لزوم مبارزه با آن تأکيد دارند.372
علما و انديشمندان لبناني مسئوليت شرعي خود مي دانند که مردم لبنان را به عمل به اسلام صحيح به دور از هر گونه تکفير دعوت کنند و با جلوگيري از هر گونه تفرقه در راه قرآن و سنت رسول خدا قدم بر دارند.373
احمد قبلان فرزند شيخ عبدالأمير قبلان374 مي گويد: کلمه “لا اله الا الله محمد رسول الله” بيانگر وحدت و الفت بين مسلمانان است و احکام شرعي حرمت خون مسلمان، آبرو و خونش را بدون هيچ مجادله اي حفظ کرده است و هيچ توجيهي براي قتل و تکفير برجاي نمي گذارد.375
ايشان در راستاي مقابله با فکر تکفيري و سلفي گري معتقد است: فقه تکفير به مکتب نسل کشي، قتل و تخريب متحول شده است.376
با اينکه علماي لبنان جريان هاي سلفي گري و وهابيت را در لبنان توانسته اند تا حدود زيادي کنترل کنند ولي هستند افرادي که با شعارهاي ضد تقريبي و رداي سلفي گري بر طبل اختلاف مي کوبند. شيخ الشهال و شيخ أحمد الأسير نمونه اي از اين افراد هستند که آموزه هاي سلفي گري و وهابيت را در لبنان تبليغ مي کنند و چه بسا فعاليت هاي تقريبي جريان هاي شيعه و سني را تهديد و منکوب مي نمايند. عمده شعار و فعاليت هاي اين افراد با نداي سلفي گري بعد از بحران سوريه شروع شد و تبليغات گسترده ايشان بر محور حمايت از معارضين سوريه بر ضد بشار أسد مي باشد.
جريان سلفي گري که توسط شيخ سالم الشهال در سال 1946 در طرابلس تأسيس شده بود و در طول حيات خود مؤسسات و گروه هاي نظامي را تدارک ديده بود ولي واقعيت اين است که اين جريان رشد و گسترش چشمگيري نداشت تا اين که پايگاه مذهبي اهل سنت در لبنان از الازهر مصر به عربستان سعودي تغيير کرد، به اين معني که واعظان لبناني در زمان رياست جمهوري ناصر در مصر، بورس هاي تحصيلي زيادي از سوي الأزهر دريافت مي کردند که با روي کار آمدن انور سادات اين کمک ها قطع شد و عربستان سعودي به محل جديد آموزش واعظان لبناني تبديل گرديد که بدين شکل وهابيت به لبنان راه يافت و با تأسيس دارالفتواي اهل سنت در لبنان اين جريان تثبيت شد.
در کنار اين تغيير پايگاهي، ترور رفيق حريري و عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان در 2005م تأثير زيادي در افزايش قدرت سلفي ها داشت.
امروزه جريان سلفي گري با شعار دفاع از مظلومان بحران سوريه، مي تواند فعاليت هاي تقريبي را تحت الشعاع قرار دهد، علي الخصوص بعد از اين که اين بحران تعداد بي شماري از مردم سوريه را آواره و بي خانمان کرده و تعداد زيادي را به کام مرگ کشانده است. يکي از کشته شدگاني که مي تواند در لبنان تأثير منفي در موضوع وحدت داشته باشد فرزند شيخ الشهال رهبر جريان سلفي لبنان است که در درگيري هاي سوريه کشته شده است و رسانه هاي جمعي از زيد الشهال فرزند شيخ شهال به عنوان شهيدي که به دست حکومت بشار أسد به شهادت رسيده است ياد مي کنند.
از يک سو مخالفين حکومت بشار أسد از اهل سنت هستند و از سوي ديگر حاميان بشار أسد يا شيعه هستند و يا به نوعي گرايشات شيعي دارند، پس طبيعي است که اين دعوا و جنگ، با عنوان دعواي مذاهب در اذهان باقي بماند و موضوع اصلي اين جنگ که قدرت طلبي برخي استعمارگران است در حاشيه باشد.
دکتر رضوان السيد از نويسندگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد علامه فضل الله، امام صادق Next Entries پایان نامه درمورد نماز جماعت