پایان نامه درمورد سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

و پرسشگر تنها بکار تکميل پرسشنامه نظارت نمود. اين شيو معمولاً در مواردي بکار گرفته شد که پاسخگويان از اقشار تحصيلکرده و برخوردار از حد متوسطي از آگاهيهاي اجتماعي بودند.
در ارتباط با جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و نيز پايايي و پويايي پرسشنامه ها در بخش تحليل کيفيت زندگي ذهني به طور مفصل توضيح داده خواهد شد.

2-1-8-1- جمع آوري داده هاي ثانويه
داده هاي ثانويه براي تحليل کيفيت زندگي عيني در منطقه 10، جمع آوري شدند. براي جمع آوري اين داده ها از روش کتابخانه اي استفاده گرديد. اين روش شامل مطالعه اسناد مختلف، تهيه داده ها و آمارها از سازمان هاي متعدد( نظير داده هاي جمعيتي، اقتصادي و غيره) ، بررسي هاي اينترنتي و مطالعه پايگاههاي مختلف داده ها، مطالعه پايان نامه ها و کتب علمي، بررسي گزارش ها و طرح هاي سازمان هاي مختلف، تهيه نقشه هاي مختلف موضوعي و نظاير آنها مي باشد. در جدول زير داده هاي جمع آوري شده در طي به انجام رسيدن پژوهش معرفي شدند. ضمناً، منابع داده ها و فرمت منابع در جدول زير نشان داده شده است.
جدول شماره 2-1- گردآوري داده هاي ثانويه
رديف
داده
منبع
فرمت
1
2
3
4
اطلاعات (1375- 1385) شهر تهران
اطلاعات (1375- 1385) منطقه 10 شهر تهران
اطلاعات محلات منطقه 10 (1385)
نقشه هاي کاربري زمين، توزيع کاربري هاي خدماتي مختلف، خيابان ها و جزآن
نقشه هاي نرخ سواد، نرخ مشارکت اقتصادي
آمار مرکز آمار ايران
آمار مرکز آمار ايران
سند توسعه محلات منطقه 10
شهرداري منطقه 10 شهر تهران
جمعيت 1385
pdf
Pdf
Pdf
GIS
Shp
ماخذ: نگارنده، 1392.

2-8-1- تحليل داده ها
داده هاي خام جمع آوري شده، با توجه به نياز پژوهش مورد پردازش و طبقه بندي قرار گرفته اند و براي تجزيه و تحليل آماري وارد نرم افزار SPSS و براي تجزيه و تحليل فضايي و توليد نقشه هاي مبتني بر داده هاي آماري، وارد نرم افزار GIS شدند.
1-2-8-1- شيوه هاي تحليل داده ها
استراتژي هاي پژوهش که در اين مطالعه به کار رفتند روش هاي کمي و کيفي را با يکديگر ترکيب مي کنند. مزيت کاربرد هم زمان روش هاي کمي و کيفي در مطالعه کيفيت زندگي شهري، در بين پژوهشگران به طور فزاينده اي رسميت يافته است. چارچوب روش شناسي بکار گرفته شده براي تحليل داده ها در نمودار زير نشان داده شده است.

نمودار شماره 1-1- چارچوب روش شناختي تحليل داده ها

ماخذ: نگارنده، 1392.
شيوه هاي تحليل کيفيت زندگي ذهني و عيني در ادامه به تفصيل توضيح داده شده است.
1-1-2-8-1- تحليل کيفيت زندگي ذهني
پس از ورود اطلاعات مربوط به پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS ، تحليل آنها به صورت زير انجام گرفته است.
براي سنجش کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران چهار عرصه انتخاب گرديد. اين عرصه ها شامل متغيرها و هر متغير نيز از شاخص هايي تشکيل شده است که در فصل چهارم به تفضيل توضيح داده خواهد شد. کيفيت زندگي ذهني مربوط به هر متغير، شاخص هاي مربوط به آن متغير و عرصه ي مرتبط با متغير موردنظر، در سطح منطقه 10 و محلات ده گانه آن، با استفاده از آمارهاي توصيفي سنجش گرديد. روش مقياس ليکرت، جهت وزن دهي به گزينه هاي پنج گانه پاسخ به پرسشنامه ها (که شامل گزينه هاي بسيار راضي، راضي، در حد متوسط، ناراضي و بسيار ناراضي) به کار گرفته شد. سپس پاسخ‌هاي کيفي به رتبه‌هاي کمّي تبديل گرديد و ارزش عددي براي گزينه‌هاي آن چنين فرض شد:
جدول شماره 3-1- طيف ليکرت به کار رفته در پژوهش
گزينه ها
کاملا راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
کاملا ناراضي
ارزش عددي
1
2
3
4
5
ماخذ: نگارنده، 1392.
با توجه به فراواني پاسخ‌هاي مربوط به هر يک از گزينه‌ها، نمره ميانگين متغيرها در هر عرصه محاسبه گرديد. بنابراين براي هر شاخص مربوط به متغيرهاي يک عرصه نمره ميانگين به صورت زير بدست آمد:
1- فراواني مربوط به هر شاخص يک متغير براساس نظر کليه پاسخ‌دهندگان مشخص مي‌گردد.
2- فراواني گزينه در ارزش عددي (وزن) آن ضرب مي‌شود.
3- حاصل ضربها جمع مي‌گردد.
4- حاصل جمع بر تعداد کل پاسخ‌دهندگان تقسيم مي‌شود.
به عبارت رياضي:

از جمع ميانگين شاخص هاي متغير و تقسيم آنها بر تعداد شاخص ها مربوط به آن، نمره ميانگين متغيرها بدست آمد.
در مرحله بعد نمره ميانگين متغيرهاي يک عرصه با هم جمع شدند و بر تعداد متغيرهاي آن عرصه تقسيم گشتند تا نمره ميانگين عرصه مورد نظر بدست آمد.
سپس نمره ميانگين چهار عرصه انتخاب شده ( دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي) با يکديگر جمع شدند و با تقسيم آنها بر تعداد عرصه ها، نمره ميانگين کيفيت زندگي منطقه 10 حاصل شد.
وقتي نمره ميانگين کيفيت زندگي منطقه 10 شهر تهران به دست آمد، با مراجعه به طيف قضاوت پنج قسمتي، سطح رضايتمندي آن (کاملا راضي، راضي، در حد متوسط، ناراضي و کاملا ناراضي) مشخص مي‌گردد. طيف قضاوت نيز براساس حداکثر و حداقل ارزش عددي مربوط به گزينه‌هاي سؤال شاخص ها ساخته مي‌شود. يعني در يک طرف طيف حداقل ارزش عددي گزينه‌ها و در سمت ديگر آن حداکثر ارزش عددي را قرار مي دهيم. سپس فاصله بين اين دو به 5 قسمت مساوي تقسيم مي‌گردد که کمترين قسمت نشان دهنده سطح کاملا راضي، قسمت وسط سطح در حد متوسط و قسمت انتهايي طيف که بيشترين امتياز را دارد، سطح کاملا ناراضي به حساب مي‌آيد. سپس براساس اينکه امتياز عددي کيفيت زندگي ذهني در کدام قسمت طيف است، رضايتمندي آن تعيين مي‌گردد.
کاملا ناراضي ناراضي درحد متوسط راضي کاملا راضي
حداکثر امتياز 5 4 3 2 1 حداقل امتياز
براي تعيين کيفيت ذهني در محلات منطقه 10، نمره ميانگين کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران مبنا قرار گرفته شده است. چنانچه نمره ميانگين رضايتمندي ساکنين محله اي کمتر مساوي نمره ميانگين کيفيت ذهني منطقه 10 شهر تهران باشد، ان محله به عنوان محله اي که ساکنين آن از کيفيت زندگي در آن راضي هستند طبقه بندي مي گردد و در مقابل اگر ميانگين سطح رضايتمندي ساکنين در يک محله بزرگتر از نمره ميانگين کيفيت زندگي در سطح منطقه 10 شهر تهران باشد، محله مورد نظر به عنوان محله اي که ساکنين آن از کيفيت زندگي در آن ناراضي مي باشند در نظر گرفته مي شود.

2-1-2-8-1- تحليل کيفيت زندگي عيني
هم آمار توصيفي و هم آمار فضايي براي سنجش سطح عيني کيفيت زندگي در محدوده مورد مطالعه به کار گرفته شدند. براي سنجش کيفيت زندگي عيني مراحل زير پيموده شده است:
مرحله نخست: لايه هاي مربوط به شاخص ها آماده سازي گرديد. اين شاخص ها بر اساس سهمي که در کيفيت زندگي داشتند، به يک نمره از 1-0 تبديل شدند. بر طبق آن، نواحي اي که در درون آستانه هاي تعريف شده براي شاخص ها قرار گرفتند، نمره يک و نواحي بيرون آستانه ها نمره صفر گرفتند. اين آستانه ها بر اساس نظرات کارشناسان، مطالعه مطالعات پيشين انجام گرفته در اين زمينه، مطالعات انجام شده توسط مهندسين مشاور و ساير منابع اطلاعاتي موجود در اين زمينه پيشنهاد گرديدند.
مرحله دوم- هر متغير شامل شاخص هايي مي باشد که به منظور بدست آمدن لايه متغير، رويهم گذاري لايه هاي صفر و يکي شاخص هاي آن متغير صورت مي گيرد. نسبت تاثير شاخص هاي هر متغير در کيفيت زندگي يکسان تشخيص داده شد. پس از رويهم گذاري لايه ها با نسبت يکسان، لايه متغير بدست آمده را نرمالايز مي کنيم تا لايه صفر و يکي حاصل گردد.
مرحله سوم- براي بدست آوردن لايه مربوط به عرصه هاي چهارگانه که عبارت بودند از عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، عرصه اجتماعي، عرصه مسکن و عرصه زيست محيطي از دو روش AHP و Index Overlay استفاده شده است.
روش AHP (فرايند تحليل سلسله مراتبي) به منظور امتيازدهي به لايه متغيرهاي هفت گانه عرصه نخست يعني دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري استفاده شده است. به علت زياد بودن تعداد متغيرها و مقايسه دودويي آنها با يکديگر براي هدف ارزيابي کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري از روش AHP استفاده نموديم. پس از انجام AHP وزن هاي مربوط به هر متغير با استفاده از نظر کارشناسان استخراج گرديد. سپس متغيرهاي هفت گانه در وزن مربوط به خود ضرب و با يکديگر جمع شدند. لايه حاصل کيفيت عيني دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري را نشان مي دهد .
روش Index Overlay براي تعيين مناسبت يا نامناسبت کيفيت عيني در محلات منطقه 10 شهر تهران و در عرصه هاي اجتماعي، مسکن و زيست محيطي به کار گرفته شد. براي بدست آمدن لايه مربوط به اين سه عرصه نيز، پس از بدست آمدن لايه متغيرهاي مربوط به هر عرصه (که با رويهم گذاري لايه هاي صفرو يکي شده از شاخص ها با نسبت تاثير يکسان حاصل مي گردد) از روش Index Overlay استفاده گرديد. چون تعداد متغيرها در اين سه عرصه زياد نبود و مقايسه دودويي آنها به راحتي امکان پذير بود از اين روش استفاده نموديم. به هر لايه متغير بر اساس نظر کارشناسي وزني اختصاص داده مي شود. لايه متغير در وزن مربوط به خود ضرب مي شود و با ساير لايه هاي متغير جمع مي گردد و لايه عرصه مورد نظر ايجاد مي گردد.
مرحله سوم- در اين مرحله به منظور بدست آمدن کيفيت زندگي عيني محلات منطقه 10 شهر تهران، رويهم گذاري لايه عرصه هاي چهارگانه با نسبت تاثير يکسان بر کيفيت زندگي صورت گرفت. نقشه حاصل شده يک نقشه رستري ايجاد شد که نقاط پررنگ تر کيفيت عيني مناسب تر و نقاط روشن تر کيفيت عيني نامناسب تر را در محلات منطقه 10 شهر تهران نشان مي دهد.
3-1-2-8-1- ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني
براي تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي در محدوده مورد مطالعه، ترکيب سطح عيني و ذهني کيفيت زندگي مهم مي باشد. ماتريس 2*2 براي ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني و براي تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي که نتيجه اين ترکيب مي باشد، به کار گرفته شد. تکنيک ماترس از زپف (1984) مشتق شده است. ماتريسي که در جدول زير ارائه شده است بر اساس کيفيت زندگي عيني مناسب و نامناسب و کيفيت ذهني راضي و ناراضي مي باشد. براي کيفيت زندگي ذهني، يک محله با نمره ميانگين کمتر مساوي نمره ميانگين منطقه ، به عنوان محله اي با کيفيت زندگي خوب در نظر گرفته مي شود. به عبارت ديگر، يک محله با نمره ميانگين کيفيت زندگي ذهني بزرگتر از نمره ميانگين منطقه ، به عنوان محله اي با کيفيت زندگي ذهني بد در نظر گرفته مي شود. اين دسته بندي بر اساس مقياس ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه مي باشد. براي کيفيت زندگي عيني، محله اي که در درون استانداردها و آستانه هاي کاربردي براي هر شاخص مي باشد، کيفيت زندگي عيني آنها مناسب در نظر گرفته مي شود و اگر نباشد کيفيت زندگي عيني محله نامناسب در نظر گرفته مي گردد. حالت هاي تشخيص داده شده، تطابق و عدم تطابق بين کيفيت زندگي عيني و ذهني سنجش شده را نشان مي دهد. بنابراين، وقتي هم وضعيت کيفيت عيني مناسب و هم وضعيت کيفيت ذهني راضي باشد حالت بهزيستي وجود دارد، وقتي هر دو بد هستند، ما آن حالت را محروميت مي ناميم و اگر کيفيت زندگي ذهني خوب است و کيفيت زندگي عيني بد است، حالت سازش پذيري وجود دارد و وقتي کيفيت زندگي ذهني بد است و کيفيت زندگي عيني خوب است، حالت ناهنجاري وجود دارد.
جدول شماره 4-1- حالت هاي کيفيت زندگي

کيفيت زندگي ذهني

راضي ناراضي
(کمتر مساوي نمره ميانگين منطقه?) ( بزرگتر از نمره ميانگين منطقه?)
کيفيت زندگي عيني
مناسب،آستانه? بهزيستي ناهنجاري

نامناسب،آستانه? سازش پذيري محروميت
ماخذ: بر اساس زپف، 1984

3-8-1-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد توسعه شهر Next Entries پایان نامه درمورد داده ها و اطلاعات، سلسله مراتب