پایان نامه درمورد سلسله مراتب، چرخه عمر، چند شاخصه

دانلود پایان نامه ارشد

زير گروه از پروژه‌ها را كه در حوزه خاصي (مثلاً هوافضا، انرژي، خودروسازي و غيره) می‌باشند اولويت بندي می‌شوند. سپس در مرحله سوم با استفاده از روشهاي چند هدفه68 و اعمال محدوديتهايي چون بودجه، نيروي انساني و … پروژه هاي مناسب انتخاب می‌شوند.
محدود بودن حوزه كاربر مدل و داشتن ساختار رياضي بسيار پيچيده از معايب اين مدل می‌باشد و باعث شده است كه اين مدل تنها براي سازمانهايي كه داراي انبوهي از پروژه هاي بالقوه براي انتقال می‌باشند و در صدد انتخاب پروژه هاي مناسب با توجه به محدوديتهايشان از اين بين می‌باشند. كاربرد داشته باشد.
قبادي (1388)، به منظور تجزيه و تحليل وضعيت موجود و تعيين سطح توانمندی‌های تكنولوژيك در واحدهاي ريسندگي شهر يزد از مدل مميزي تكنولوژي و براي پيش بيني تغييرات آينده و مشخص كردن شاخص‌هایی كه در توسعه يا اكتساب تكنولوژي بايستي به آن‌ها توجه شود، از مدل CHP استفاده كرده است.
در تجزيه و تحليل وضعيت موجود، با استفاده از قياس مدل‌های مختلف مميزي تكنولوژي مولفه هايي استنتاج شده كه در چهار بعد مدل اطلس تكنولوژي يعني سخت افزار، اطلاعات و دانش فني، توانایی‌ها و مهارت‌های انساني و بعد سازماني به مميزي تكنولوژي پرداخته و ميزان توانمندی‌ها و شکاف‌ها را در اين چهاربعد مورد بررسي قرار داده است. همچنين در اين فاز با استفاده از پتنت هاي موجود در زمينه تكنولوژي ريسندگي به عنوان شاخص عملكرد تكنولوژي و تحليل آن‌ها چرخه عمر تكنولوژي شناسايي شده و مباحث مرتبط با چرخه عمر مورد بررسي قرار می‌گیرد.
در فاز دوم با استخراج جهت گیری‌های تكنولوژي از طريق مرور ادبيات تحقيق و مصاحبه با خبرگان و استفاده از ابعاد مدل TAM به عنوان معيارها، به كمك تكنيك CHP به اولويت بندي جهت گیری‌های تكنولوژي پرداخته است.
صالحي (1385)، مدلي جهت انتقال تكنولوژي با استفاده از روش‌های آماري و مدل‌های تصميم گيري چند شاخصه (مطالعه موردي: تكنولوژي ساخت پهپاد جت)، ارائه داده است. اين مدل داراي چندين مرحله است، در مرحله اول تکنولوژی‌های لازم براي انتقال، شناسايي و اولويت بندي شده است. براي اين منظور از ماتريس احتياج صلاحيت استفاده شده است، با اولويت بندي تکنولوژی‌ها امكان انتخاب تكنولوژي مناسب فراهم شده و فرايند انتقال تكنولوژي از نقطه نظر فني و اقتصادي امكان سنجي می‌گردد. در مرحله بعد مبتني بر پرسشنامه‌هایی كه براساس اركان انتقال تكنولوژي طراحي گرديده و ميان خبرگان توزيع شده است، با روش‌های آماري شاخص‌های مهم هر ركن انتقال تكنولوژي با هدف تعيين رويكردها و سیاست‌های فرايند انتقال تكنولوژي، تحليل شده است. در مرحله آخر روش مناسب انتقال تكنولوژي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و روش ELECTRE انتخاب و نتايج دو روش با يكديگر مقايسه شده است تا اولويت بندي نهايي منابع انتقال تكنولوژي با اطمينان بيشتري مشخص گردد.
خواجه نصيري (1387)، جهت طراحي مدل رياضي در انتخاب روش انتقال تكنولوژي، مدل‌های مرسوم انتخاب روش انتقال تكنولوژي در سطح جهان را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن با شناسايي معيارهاي موثر بر انتخاب روش انتقال تكنولوژي در سطح جهان را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن با شناسايي معيارهاي موثر بر انتخاب روش انتقال تكنولوژي و شيوه هاي همکاری‌های تكنولوژيك، مدلي ارائه شده است تا از اين رهگذر، مناسب‌ترین روشهاي انتقال تكنولوژي براي مطالعه موردي پروژه ايجاد كارخانه الكترود گرافيتي، اولويت بندي شوند. در اين راستا، از روش تصميم گيري چند شاخصه، استفاده گرديده و با استفاده از روش AHP مسئله مطرح شده براي مطالعه موردي، حل شده است. همچنين، اطلاعات حاصله با نرم افزار Expert Choice مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج در قالب نمودارهاي مختلف استخراج شده است.
انصاري و زارع (1388)، طي پروژه اي ميداني در شركت صنعتي ايران خودرو، به بحث درباره فرايند انتخاب و انتقال تكنولوژي پرداخته، و بر مبناي آن، الگوريتم كيفي و كمي انتخاب تكنولوژي را تشريح و معيارهاي درست انتخاب تكنولوژي را معرفي نموده‌اند. بدين منظور، پس از بيان كلياتي در خصوص تكنولوژي و مکانیزم‌های انتقال و توسعه تكنولوژي، چك ليست عوامل موثر بر فرايند انتخاب تكنولوژي بررسي شده است. سپس، به كمك كارشناسان خبره از 66 عامل موثر مطرح در انتخاب تكنولوژي 23 عامل كاربردي در واحد توليد بدنه خودرو در شركت ايران خودرو انتخاب شده و براين اساس، الگوريتم كمي انتخاب تكنولوژي، بيان شده است. در ادامه در اين پژوهش، تاثير هر يك از عوامل بر هريك از مراحل فرايند مشخص و در نهايت، فرايند ورود تكنولوژي به داخل شركت تعيين شده است.
علي احمدي و توكلي (1385)، ضمن بررسي روشهاي موجود انتقال تكنولوژي و ارائه مدلهاي اولويت بندي و انتخاب اين روش‌ها، با استفاده از تئوري تصميم گيري چند شاخصه، مدل تصميم گيري TOPSIS و با معيارهاي حداقل هزينه، حداكثر جذب تكنولوژي، حداقل زمان انتقال، حداكثر دسترسي به بازار، و حداكثر همراهي با تحولات تكنولوژي انجام شده، براي ارزيابي تاييد صحت نتايج از مدل تصميم گيري Electre استفاده كرده است. همچنين براي مطالعه موردي صنعت ميكرو الكتريك در نظر گرفته شده است.
در اين پژوهش رتبه بندي گزینه‌ها به ترتيب به صورت: سرمايه گذاري مشترك، بيع متقابل، واردات كالاهاي سرمايه اي و ماشين آلات و روش كليد در دست می‌باشد كه با نتيجه بدست آ؛مده از TOPSIS منطبق می‌باشد.
جدول 2-11 دسته بندي تحقيقات پيشين ( داخلي)
پژوهشگر
هدف تحقیق
روش تحلیل داده‌ها
جامعه تحقیق
نامگذار زنگنه (1387)
ارائه مدل تركيبي براي شناسايي عوامل موثر در اثربخشي پروژه هاي انتقال تكنولوژي
روش مدلهاي معادلات ساختاري
بنگاه هاي توليد كننده تجهيزات برق
رمضاني (1387)
شناسايي و اولويت بندي روشهاي مختلف سرمايه گذاري به منظور انتقال تكنولوژي خارجي
T Student، آنتروپي، TOPSIS
مديران و كارشناسان آشنا به مسائل سرمايه گذاري خارجي در صنايع پالايش نفت
اكبري (1385)
تحليل انتقال فناوري ساخت و توليد نانوتيوبهاي كربني به ايران
تكنيك تصميم گيري چند معياره AHP
خبرگان در زمينه انتقال فناوري ساخت و توليد نانوتيوبهاي كربني
طباطبائي (1379)
طراحي مدل تصميم گيري در انتخاب پروژه هاي انتقال تكنولوژي
فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و روشهاي چند هدفه
خبرگان انتقال تكنولوژي
قبادي (1388)
تجزيه و تحليل وضعيت موجود و تعيين سطح توانمندی‌های تكنولوژيك
تكنيك CHP
واحدهاي ريسندگي شهر يزد
صالحي(1385)
ارائه مدلي جهت انتقال تكنولوژي
روش‌های آماري، تحليل سلسله مراتبي (AHP) و روش ELECTRE
خبرگان انتقال تكنولوژي (مطالعه موردي، تكنولوژي ساخت پهپاد جت)
خواجه نصيري (1387)
طراحي مدل رياضي در انتخاب روش انتقال تكنولوژي
روش AHP و نرم افزار Expert Choice
كارخانه الكترود گرافيتي
انصاري و زارع (1388)

تعيين عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تكنولوژي
تحليل محتواي داده هاي حاصل از مصاحبه و طوفان فكري
مديران ارشد، مياني و كاركنان ستادي در شركت ايران خودرو
علي احمدي و توكلي (1385)
انتخاب و اولويت بندي روشهاي انتقال تكنولوژي
مدل تصميم گيري TOPSIS و مدل تصميم گيري Electre
صنعت ميكروالكتريك

براساس مطالعات و تحقيقات بررسي شده كه در بخش‌های پيشين به آن‌ها اشاره شد، نتايج چندي قابل استنباط است. از جمله، دليل جهت گيري تحقيقات به سمت تكنولوژي و اكتساب آن كه موضوع اين پژوهش می‌باشد به خوبي نمايان است. همچنين شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها در بررسي روند تحقيقات ارائه شده بيانگر گرايش به سمت تکنیک‌های تصميم گيري چندمعياره در تصميم گیری‌های مشكل و پيچيده، به خصوص در مواردي كه انتخاب موضوع مورد نظر داراي نقش بسزايي در قابليت و عملكرد سازمان باشد، است. از ديگر نتايج قابل استنباط آن است كه، به اكتساب تكنولوژي و دستيابي به آن می‌بایست به عنوان يك نوع تدوين استراتژي در سطح كلان نگريسته شود، به اين سبب كه به صنايع مختلف در كشورهاي مختلف در خصوص انتخاب شيوه اكتساب و متعاقب آن بهره برداري از تكنولوژي به گونه اي صحيح جهت می‌بخشد.
2-8-3- معيارهاي تاثيرگذار بر شيوه هاي اكتساب تكنولوژي
در جدول (2-12) معيارهايي كه از مدل‌های مختلف اكتساب تكنولوژي، ادبيات و تحقيقات مرتبط استنتاج گرديده، با ذكر منبع نشان داده شده است. همچنين ابعاد مختلف عوامل تاثيرگذار بر اكتساب تكنولوژي با توجه به تحقيقات پيشين در جدول (2-13) قابل مشاهده است.
جدول 2-12 معيارهاي اكتساب تكنولوژي

معیارها
تعاریف
1
ميزان آشنايي شركت با وضعيت بازار
ميزان آشنايي شركت با بازار كه در سه وضعيت جديد و ناشناخته، جديد و شناخته شده و پايه مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
2
میزان آشنایی شرکت با تکنولوژی مورد نیاز
ميزان آشنايي شركت با بازار كه در سه وضعيت جديد و ناشناخته، جديد و شناخته شده و پايه مورد ارزيابي قرار می‌گیرد.
3
وابستگی تکنولوژیکی
ميزان و نوع وابستگي اجزاي تكنولوژي به يكديگر
4
سهم بازار بالقوه
سهم بازار بالقوه به بازار دست نخورده اي كه براي محصولات تكنولوژي وجود دارد اشاره می‌نماید و به سطح سطح بزرگ، متوسط و كوچك تقسيم می‌گردد .
5
موقعیت تکنولوژیک

6
منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه
ارتباطات پرسنل R&D با ساير شرکت‌ها و مراكز تحقيقاتي
سطح تحصيلات عمومي و مهارت‌های حرفه اي پرسنل R&D
ميزان انتقال و جابه جايي پرسنل R&D
7
تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی
اين معيار بر اساس ميزان تناسب تجارب پيشين شركت در شيوه هاي اكتساب تكنولوژي با الگوهاي سازمان در انتخاب شيوه اكتساب می‌باشد و بر اساس تعداد و نوع اكتسابات تكنولوژيكي شركت بر اساس پايگاه داده هاي مربوطه مورد بررسي و ارزيابي قرار می‌گیرد و همچنین پيشينه سازمان در فعالیت‌های تحقيق و توسعه كه با تعداد پتنت هاي معرفي شده توسط سازمان قبل از اخذ تكنولوژي قابل ارزيابي و بررسي است
8
اندازه شرکت
اندازه شرکت به سه بخش كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم می‌شود كه با تعداد پرسنل مورد ارزيابي قرار می‌گیرد
9
برخورداری از دارایی‌های مکمل تکنولوژی
اين معيار با مواردي همچون، موجودي انبار تكنولوژي محصول، موجودي انبار تكنولوژي فرايند، مدرن بودن تجهيزات و دستگاه‌ها، منابع مالي، قابلیت‌های تحقيق و توسعه و قابليت بازاريابي مورد ارزيابي قرار می‌گیرد
10
فوریت دست یابی به تکنولوژی
محدوديت زماني در دستيابي هر چه سريعتر به تكنولوژي
11
متناسب با استراتژی کسب و کار
ميزان تطبيق شيوه اكتساب انتخابي بنگاه در جذب و بكارگيري تكنولوژي با استراتژي سازمان كلي سازمان در خصوص كسب و كار و تجارت
12
متناسب با استراتژی تکنولوژی
ميزان تطبيق شيوه اكتساب انتخابي بنگاه در جذب و بكارگيري تكنولوژي با استراتژي سازمان در خصوص تكنولوژي
13
ضرورت اکتساب

14
میزان یکپارچگی عمودی و افقی
ميزان و نحوه ارتباط سازمان با تامين كنندگان، مشتريان، رقبا و شركاء تجاري سازمان
15
اهمیت تکنولوژی برای یک شرکت

16
اثر رقابتی تکنولوژی
اثر رقابتي يا استراتژيك تكنولوژي به سه دسته تكنولوژي، ممتاز يا حياتي، پايه و بيروني تقسيم می‌گردد
17
کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید

كشش تغيير پذيري تكنولوژي توليد با شاخص‌های زير قابل ارزيابي است؛ سرعت تغيير پذيري تكنولوژي توليدي در اين صنعت، فراهم شدن فرصت‌های بزرگ در اين صنعت به سبب تغييرات تكنولوژي، بهبود هاي نسبتا اندك تكنولوژي توليدي در اين صنعت، بروز و ظهور ايده هاي بسياري در محصولات جديد از طريق بررسي شکاف‌های موجود در اين صنعت
18
پیچیدگی تکنولوژی

19
امکان بومی سازی تکنولوژی
قابليت تغيير و اصلاح تكنولوژي مناسب با الگوهاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر سازمان
20
امکان کپی برداری تقلید آسان
سهولت دستيابي به تكنولوژي از طريق كپي برداري و تقليد از تکنولوژی‌های مدرن
21
چرخه عمر تکنولوژی
چرخه حيات تكنولوژي به چهار مرحله، پيدايش، رشد، بلوغ و افول و تكنولوژي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد تحقیق و توسعه، صنعت دارو، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه درمورد تحقیق و توسعه، مالکیت معنوی، ثبت اختراعات