پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

ص فاصله تا گره هاي ترافيکي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا گره هاي ترافيکي کمتر يا مساوي 200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا گره هاي ترافيکي بزرگتر از 200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.
شکل شماره 27-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از گره هاي ترافيکي (ماخذ: نگارنده، 1392)

28- لايه فاصله از پايانه هاي حمل و نقل عمومي
لايه نقطه اي پايانه هاي حمل و نقل عمومي(پايانه اتوبوس، پايانه خط اتوبوس، ايستگاه مترو و ايستگاه بي. ار.تي) را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از پايانه هاي حمل و نقل عمومي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا پايانه هاي حمل و نقل عمومي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا خيابان هاي اصلي کمتر يا مساوي 300 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا پايانه هاي حمل و نقل عمومي بزرگتر از 300 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.
شکل شماره 28-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از پايانه هاي حمل و نقل عمومي (ماخذ: نگارنده، 1392)

29- لايه فاصله از خيابان
لايه خطي خيابان هاي اصلي(خيابان هاي با عرض 20 متر به بالا) را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از خيابان هاي اصلي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا خيابان هاي اصلي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا خيابان هاي اصلي کمتر يا مساوي 50 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا خيابان هاي اصلي بزرگتر از 50 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.
شکل شماره 29-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از خيابان (ماخذ: نگارنده، 1392)

30- لايه فاصله از پمپ بنزين و منابع سوخت
لايه نقطه اي پمپ بنزين و منابع سوخت را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از پمپ بنزين و منابع سوخت اصلي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا پمپ بنزين و منابع سوخت به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا پمپ بنزين و منابع سوخت کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا پمپ بنزين و منابع سوخت بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

2-3-4-4- تعيين کيفيت زندگي عيني درارتباط با عرصه ها
به منظور تعيين کيفيت زندگي عيني در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران بر اساس دو حالت مناسب و نامناسب، ابتدا کيفيت زندگي در عرصه هاي چهارگانه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي تعيين گرديده است. مراحل انجام اين کار در زير آورده شده است.
1-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري شامل 7 متغير و شاخص هاي مربوط به آنها مي باشد. به منظور تعيين کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، مراحل زير پيموده شده است:
مرحله نخست- توليد لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 7 گانه اين عرصه
مرحله دوم- امتياز دهي به متغيرهاي 7گانه با استفاده از AHP.
مرحله سوم- رويهم گذاري لايه ها و توليد يک لايه صفر و يکي از عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري.
مراحل ذکر شده در ادامه به تفصيل توضيح داده شده است.
مرحله نخست- توليد لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 7 گانه اين عرصه
عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري شامل هفت متغير حمل و نقل و ارتباطات، خدمات آموزشي، خدمات فرهنگي، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات اورژانسي، خدمات تفريحي و ورزشي و خدمات تجاري مي باشد، براي هريک از اين متغيرها شاخص هايي تعريف شده است که در مرحله آماده سازي لايه ها، لايه هاي مربوط به شاخص هاي اين متغيرها آماده گرديد و به لايه هاي صفر و يکي تبديل شد. نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در هر متغير يکسان در نظر گرفته شده است. با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator لايه هاي مربوط به شاخص هاي هر متغير با يکديگر جمع شدند تا لايه متغير مربوطه حاصل گرديد. لايه بدست آمده براي متغير را نرماليزه مي کنيم تا به لايه صفر و يکي تبديل گردد. اين مراحل به طور خلاصه اينگونه بيان مي شود:
1- لايه هاي آماده شده مربوط به شاخص هاي هر متغير را در Arc Gis ، Add مي کنيم.
2- با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator لايه هاي مربوط به شاخص هاي هر متغير با يکديگر جمع شدند تا لايه متغير حاصل گردد.
3- لايه متغير ايجاد شده را نرمالايز(صفر و يکي) مي کنيم. امتياز صفر نشان دهنده وضعيت نامناسب متغير و نمره يک وضعيت مناسب را نسبت به آن متغير نشان مي دهد.
لايه هاي بدست آمده براي متغيرهاي 7 گانه ي عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري در شکل شماره 1 نشان داده شده است.
شکل شماره 31-4- لايه هاي مربوط به متغيرهاي هفت گانه عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته

مرحله دوم- امتياز دهي به متغيرهاي 7گانه با استفاده از مدل AHP.
21 لايه در مرحله نخست به 7 لايه براي 7 متغير عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري تبديل شدند. نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري به اندازه‌اي مشخص است که بايد با استفاده از نظر کارشناسان مقداردهي شوند. براي اين کار از روش ارزيابي چند معياري AHP استفاده شده است.
فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) يكي از جامع‌ترين سيستم‌هاي طراحي شده براي تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه است. اين تكنيك امكان فرموله كردن مسئله را به صورت سلسله مراتبي فراهم مي‌كند و نيز امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مسئله را به وجود ميآورد. اين فرآيند گزينه‌هاي مختلف را در تصميم‌گيري دخالت داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زير معيارها را دارد. علاوه بر اين بر مبناي مقايسه زوجي بنا نهاده شده است كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مي‌كند؛ همچنين ميزان ناسازگاري و سازگاري تصميم را نشان مي‌دهد كه از مزاياي ممتاز اين تكنيك در تصميم‌گيري چند معياره است.
اين تكنيك بر اساس اصول بديهي بنا شده است كه عبارتند از:
* شرط معكوس 42 : اگر ترجيح عنصر A بر عنصر B برابر باشد؛ ترجيح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
* اصل همگني43: عنصر A و B بايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بيان ديگر، برتري عنصر A بر عنصر B نمي‌تواند بي‌نهايت يا صفر باشد.
* اصل وابستگي44: هر عنصر سلسله مراتبي مي‌تواند به عنصر سطح بالاتر خود وابسته باشد و به صورت خطي اين گونه وابستگي مي‌تواند تا بالاترين سطح ادامه داشته باشد.
* اصل انتظارات 45: هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد، فرآيند ارزيابي ميبايد مجدداً انجام شود.
فرآيند تحليل سلسله مراتبي با شناسايي و اولويت‌بندي عناصر تصميم‌گيري آغاز مي‌شود. اين عناصر شامل هدف، معيارها يا شاخص‌ها و گزينه‌هاي احتمالي هستند كه در اولويت‌بندي به كار گرفته مي‌شوند (زبردست، 1380، 14). فرايند استفاده از اين تحليل در پژوهش حاضر به صورت پام هايي در زير معرفي شده است:
گام اول: ساختن سلسله مراتب
فرايند تحليل سلسله مراتبي با شناسايي و اولويت بندي عناصر تصميمگيري شروع ميشود. اين عناصر شامل 3 سطح هدفها، شاخصها و زير شاخصها ميشود كه در اولويت بندي به كار گرفته ميشوند. فرايند شناسايي عناصر و ارتباط بين آن‌ها كه منجر به ايجاد يك ساختار سلسله مراتبي ميشود را ساختن سلسله مراتب ميگويند. سلسله مراتبي بودن ساختار به اين دليل است كه عناصر تصميم‌گيري را ميتوان در سطوح مختلف دستهبندي نمود.
تبديل موضوع به يك ساختار سلسله مراتبي مهمترين قسمت فرايند تحليل سلسله مراتبي به شمار ميرود، زيرا در اين قسمت با تجزيه و تحليل مسايل مشكل و پيچيده فرايند تحليل سلسله مراتبي آنها را به شكلي ساده كه با ذهن و طبيعت انسان مطابقت داشته باشد‏، تبديل ميكند.
هدف فرايند در اين پژوهش عبارت است از ارزيابي کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، معيارهاي مورد ارزيابي در اينجا همان متغيرهاي 7 گانه ي عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري مي باشد که قبلا بحث شد. اين معيارها عبارتند از حمل و نقل و ارتباطات، خدمات آموزشي، خدمات فرهنگي، خدمات بهداشتي درماني، خدمات اورژانسي، خدمات تفريحي و ورزشي و خدمات تجاري . زيرمعيارها نيز شاخص هاي تعريف شده براي هريک از اين متغير ها مي باشند. شکل زير سلسله مراتب هدف، معيارها و زيرمعيارها را نشان مي دهد.

نمودار 2-4- ساخت سلسه مراتب براي انجام فرايند AHP

ماخذ: نگارنده، 1392.
گام دوم: تبيين ضريب اهميت معيارها و زير معيارها
براي تعيين ضريب اهميت (وزن) معيارها (متغيرها) ميبايست آن‌ها را به دو به دو با يكديگر مقايسه نمود. مبناي قضاوت در اين امر مقايسهايي جدول9 كميتي است كه بر اساس آن و با توجه به هدف بررسي، شدت برتري شاخص i نسبت به شاخصj تعيين ميشود ( زبردست، 1380،15).
جدول شماره 24- 4- مقايسه 9 کميتي ساعتي براي مقايسه دودويي معيارها
امتياز
تعريف
توضيح
1
اهميت مساوي
در تحقق هدف دو معيار اهميت مساوي دارند. (ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يکسان)
3
اهميت اندکي بيشتر
تجربه نشان مي دهد که براي تحقق هدف اهميت i اندکي بيشتر از j است. (کمي مرجح يا کمي مهم تر يا کمي مطلوب تر)
5
اهميت بيشتر
تجربه نشان مي دهد که اهميت i بيشتر jاز است. (ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوي)
7
اهميت خيلي بيشتر
تجربه نشان مي دهد که اهميت i خيلي بيشتر از j است. (ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي).
9
اهميت مطلق
اهميت خيلي بيشتر i نسبت به j به طور قطعي به اثبات رسيده است. (کاملاً مرجح يا کاملاً مهم تر يا کاملاً مطلوب تر)
مقايسه دو دويي در يك ماتريس تحت عنوان ماتريس دودويي معيارها ثبت ميشود، عناصر اين ماتريس همگي مثبت بوده و با توجه به اصل شروط معكوس در فرايند تعليل سلسله مراتبي تعيين ميشوند. جدول مقايسه اهميت دو دوئي معيارهاي موردنظر تحليل در زير نمايش داده شده است.
جدول شماره 25-4: معيارها و امتيازدهي بين معياري و ضريب اهميت هر معيار در ارزيابي کيفيت عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
رتبه

معيار
حمل و نقل و ارتباطات
خدمات اورژانسي
خدمات بهداشتي و درماني
خدمات آموزشي
خدمات تجاري
خدمات تفريحي و ورزشي
خدمات فرهنگي
ضريب اهميت (CW)
1
حمل و نقل و ارتباطات
1
2
2
3
4
5
5
0.32
2
خدمات اورژانسي
2/1
1
1
2
3
4
4
0.2023
3
خدمات بهداشتي و درماني
2/1
1
1
2
2
3
3
0.1754
4
خدمات آموزشي
3/1
2/1
2/1
1
2
2
2
0.1107
5
خدمات تجاري
4/1
3/1
2/1
2/1
1
2
2
0.0828
6
خدمات تفريحي و ورزشي
5/1
4/1
3/1
2/1
2/1
1
1
0.0599
7
خدمات فرهنگي
5/1
4/1
3/1
2/1
2/1
1
1
0.0489
ماخذ: نگارنده 0.0168 CR=
ضريب اهميت زيرمعيارها، با يکديگر برابر مي باشند. بدين معنا که زيرمعيارها (شاخص ها) با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کلانشهر تهران Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل