پایان نامه درمورد سطح معنی داری، روابط موضوعی، سازگاری اجتماعی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

ضریب تعیین
بیگانگی
**0.2
0.002
4
دلبستگی نا ایمن
0.08
0.19
0.64
خود میان بینی
0.1
0.1
1
بی کفایتی اجتماعی
0.08
0.2
0.64

جدول بالا آزمون همبستگی میان خرده مقیاس های روابط موضوعی با سازگاری اجتماعی را نشان می دهد.
همان طور که مشاهده می شود میزان همبستگی میان بیگانگی با سازگاری اجتماعی 0.2=r با سطح معنی داری 0.002=sig و ضریب تعیین 4=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
همچنین میزان همبستگی میان دلبستگی ناایمن با سازگاری اجتماعی 0.08=r با سطح معنی داری 0.19=sig و ضریب تعیین 0.64=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی معنی دار نیست و میان این دو متغیر رابطه ای وجود ندارد.
همچنین میزان همبستگی میان خودمیان بینی با سازگاری اجتماعی 0.1=r با سطح معنی داری 0.1=sig و ضریب تعیین 1=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی معنی دار نیست و میان این دو متغیر رابطه ای وجود ندارد.
همچنین میزان همبستگی میان بی کفایتی اجتماعی با سازگاری اجتماعی 0.08=r با سطح معنی داری 0.2=sig و ضریب تعیین 0.64=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی معنی دار نیست و میان این دو متغیر رابطه ای وجود ندارد.
یافته های مربوط به فرضیه شماره 4
جدول 13-4 آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه میان خرده مقیاس های روابط موضوعی و سازگاری آموزشی
سازگاری آموزشی
همبستگی
سطح معنی داری
ضریب تعیین
بیگانگی
0.21
0.001
4.41
دلبستگی نا ایمن
**0.24
0.00
5.75
خود میان بینی
**0.19
0.003
3.61
بی کفایتی اجتماعی
0.09
0.07
0.8

جدول بالا آزمون همبستگی میان خرده مقیاس های روابط موضوعی را با سازگاری آموزشی رانشان می دهد.
همان طور که مشاهده می شود میزان همبستگی میان بیگانگی و سازگاری آموزشی 0.21=r با سطح معنی داری 0.001=sig و ضریب تعیین 4.41=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
همچنین میزان همبستگی میان خرده مقیاس دلبستگی ناایمن با سازگاری آموزشی 0.24=r با سطح معنی داری 0.001=sig و ضریب تعیین 5.57=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
میزان همبستگی میان خرده مقیاس خود میان بینی با سازگاری آموزشی 0.19=r با سطح معنی داری 0.003=sig و ضریب تعیین 3.61=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی با میزان خطای 0.01=α و سطح اطمینان 0.99=p مثبت و معنی دار است.
همچنین میزان همبستگی میان خرده مقیاس بی کفایتی اجتماعی با سازگاری آموزشی 0.09=r با سطح معنی داری 0.07=sig و ضریب تعیین 0.8=r2*100 است که نشان می دهد این همبستگی معنی دار نیست و میان این دو متغیر رابطه ای وجود ندارد

یافته های مربوط سوال شماره 1
جدول شماره 14-4 ضريب رگرسيون تأثیر روابط موضوعی بر سازگاری
مدل
R
R2
Beta
T
Sig
روابط موضوعی
0.42
0.18
0.42
7.2
0.00

با توجه به جدول بالا میزان رگرسیون در روابط موضوعی (0.44=β) است. که به دلیل این مقدار به دست آمده و سطح معنی داری آن(7.2=t، 0.00=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری قرار دارد. از این رو روابط موضوعی پیش بینی کننده‌ی سازگاری است.

یافته های مربوط به سوال شماره 2
جدول شماره 15-4 ضرايب رگرسيون مؤلفه های روابط موضوعی بر سازگاری عاطفی
مدل
R
R2
Beta
T
Sig
بیگانگی
0.22
0.05
0.22
3.56
0.00
دلبستگی نا ایمن
0.4
0.16
0.55
5.51
0.00
بی کفایتی اجتماعی
0.4
0.17
0.34
2.02
0.04
خود میان بینی
0.56
0.31
0.58
6.86
0.00

جدول بالا ضرایب رگرسیون مؤلفه های روابط موضوعی بر سازگاری عاطفی را نشان می دهد.
با توجه به جدول بالا شاخص بیگانگی با بتای (0.22=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (3.56=t، 0.00=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به روابط موضوعی قرار دارد . همچنین شاخص دلبستگی نا ایمن با میزان بتای (0.55=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (5.51=t، 0.00=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری عاطفی قرار دارد .
همچنین شاخص بی کفایتی اجتماعی با میزان بتای (0.34=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (2.02=t، 0.04=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری عاطفی قرار دارد .
همچنین شاخص خودمیان بینی نیز با میزان بتای (0.58=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (6.86=t، 0.00=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری عاطفی قرار دارد .
از این میان شاخص خود میان بینی با میزان بتای 0.58=Beta دارای بیشترین سهم و شاخص بیگانگی با میزان بتای 0.22=Beta دارای کمترین سهم بر سازگاری عاطفی است.

یافته های مربوط به سوال شماره3
جدول شماره 16-4 ضرايب رگرسيون مؤلفه های روابط موضوعی بر سازگاری اجتماعی
مدل
R
R2
Beta
T
Sig
بیگانگی
0.2
0.4
0.2
3.11
0.002
دلبستگی نا ایمن
0.2
0.4
0.07
0.86
0.38
بی کفایتی اجتماعی
0.2
0.4
0.02
0.33
0.73
خود میان بینی
0.2
0.4
0.01
0.12
0.89

جدول بالا ضرایب رگرسیون مؤلفه های روابط موضوعی بر سازگاری اجتماعی را نشان می دهد. با توجه به جدول بالا شاخص بیگانگی با بتای (0.2=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (3.11=t، 0.002=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری اجتماعی قرار دارد .
همچنین شاخص دلبستگی نا ایمن با میزان بتای (0.07=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (0.86=t، 0.38=sig) که معنی دار نیست و با توجه به میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت متوسطی نسبت به سازگاری اجتماعی قرار دارد و نمی توان نسبت به سازگاری اجتماعی برای آن سهمی قائل شد.
همچنین شاخص بی کفایتی اجتماعی با میزان بتای (0.4=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (0.38=t، 0.73=sig) که معنی دار نیست و با توجه به میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت متوسطی نسبت به سازگاری اجتماعی قرار دارد و نمی توان نسبت به سازگاری اجتماعی برای آن سهمی قائل شد.
همچنین شاخص خودمیان بینی با میزان بتای (0.01=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (0.12=t، 0.89=sig) که معنی دار نیست و با توجه به میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت متوسطی نسبت به سازگاری اجتماعی قرار دارد و نمی توان نسبت به سازگاری اجتماعی برای آن سهمی قائل شد.
از این میان تنها شاخص بیگانگی با میزان بتای 0.2=Beta دارای سهم برسازگاری اجتماعی است.

یافته های مربوط به سوال شماره4
جدول شماره 17-4 ضرايب رگرسيون مؤلفه های روابط موضوعی بر سازگاری آموزشی
مدل
R
R2
Beta
T
Sig
بیگانگی
0.2
0.3
0.2
3.25
0.001
دلبستگی نا ایمن
0.2
0.5
0.18
2.17
0.03
بی کفایتی اجتماعی
0.2
0.5
0.07
0.92
0.35
خود میان بینی
0.2
0.5
0.08
1.01
0.31

جدول بالا ضرایب رگرسیون مؤلفه های روابط موضوعی بر سازگاری آموزشی را نشان می دهد. با توجه به جدول بالا شاخص بیگانگی با بتای (0.2=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (3.25=t، 0.001=sig) که کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری آموزشی قرار دارد .
همچنین شاخص دلبستگی نا ایمن با میزان بتای (0.18=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (2.17=t، 0.03=sig) کوچکتر از میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت مطلوب و اثرگذاری نسبت به سازگاری آموزشی قرار دارد .
همچنین شاخص بی کفایتی اجتماعی با میزان بتای (0.07=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (0.92=t، 0.35=sig) که معنی دار نیست و با توجه به میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت متوسطی نسبت به سازگاری آموزشی قرار دارد و نمی توان نسبت به سازگاری آموزشی برای آن سهمی قائل شد.
همچنین شاخص خودمیان بینی با میزان بتای (0.08=β) به دلیل مقدار به دست آمده از آزمون و سطح معنی داری آن (1.01=t، 0.31=sig) که معنی دار نیست و با توجه به میزان خطا 0.01=α است با اطمینان 0.99=p در وضعیت متوسطی نسبت به سازگاری آموزشی قرار دارد و نمی توان نسبت به سازگاری آموزشی برای آن سهمی قائل شد.
از این میان شاخص های بیگانگی با میزان بتای 0.2=Beta و دلبستگی نا ایمن با میزان بتای 0.18=Beta دارای سهم برسازگاری آموزشی است.

فصل پنجم
بحث
و
نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین روابط موضوعی و سازگاری عاطفی،اجتماعی و آموزشی در دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبیرستان صورت گرفت.بدین منظور در قالب یک طرح پژوهشی از نوع همبستگی بین دانش آموزان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل به بحث درباره یافته‌هاو نتایج این پژوهش پرداخته می‌شود و یافته‌های حاصل از این پژوهش هم با پژوهش‌های موجود و نظریه ها مقایسه خواهد شد.و در پایان نیز محدودیت های این پژوهش ذکر گردیده و پیشنهاداتی که شامل دو بخش اول، پیشنهادهای کاربردی و بخش دوم پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آتی می باشد.

مطالعه‌ی روان انسان و تحولات رشدی آن امری آنچنان بسیار پیچیده و ژرف است که تا کنون کمتر کسی توانسته است در یک نظریه به تمامی زوایای آن دست پیدا کند و آن را بگستراند. از این میان برخی از نظریه ها به تعریف شخصیت با توجه به ظواهر بیرونی و رفتارهای خارجی(تئوری ماسک 340) پرداخته اند و برخی دیگر به عمق ماهیت شخصیت(تئوری عمق یا سابستانس341) علاقه نشان داده و در آن مورد به بحث و بررسی پرداخته اند. در مورد اخیر روان شناسان سعی می کنند که فرضیه هایی بسازند تا بر اساس آنها عوامل پویایی بوجود آورنده ی شخصیت را توضیح دهند.( شاملو،1380به نقل از حسینی1383) نظریه‌ی روابط موضوعی نیز جزء دسته‌ی اخیر در تحلیل شخصیت افراد است.
از دیدگاه نظریه پردازان روابط موضوعی؛ روابط نقش مهمی در زندگی هر فرد ایفا می‌کند ، تقریبا تمامی روابط صمیمانه با چالش در آمیخته‌اند. در نظریه روابط موضوعی فرض براین است که “رابطه برقرار کردن گرایش ذاتی انسان است نه ارضاء غرایز”(کرنبرگ 1977، نقل از پروین،3421996ترجمه جوادی ،کدیور،1386). بیمناک نگشتن از بروز تفاوت های فردی بی‌تردید مهم‌ترین عامل در ایجاد رشد و یافتن معنای شخصی در روابط صمیمانه است و آشکار است که قبول این تفاوت ها مستلزم صرف انرژی و تلاش بسیار است(کوری و کوری،343 1989؛ترجمه بهاری،1382). به طور کلی نظریه‌های روابط موضوعی‌ بر درونی کردن الگوهای تعاملی اولیه‌ی کودک و مراقبانش تمرکز می‌کنند(کرنبرگ،1980،1975) که این تعامل اولیه منجر به تعامل شخص در بزرگسالی با سایر افراد در جامعه خواهد شد و الگوی ارتباطی او را در آینده شکل خواهد داد.
شخص با توجه به بازخوردهای کودکی و نوع دیدگاهی که در کودکی نسبت به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد انحراف معیار، روابط موضوعی، سازگاری عاطفی، سطح معنی داری Next Entries پایان نامه درمورد روابط موضوعی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، دلبستگی ناایمن