پایان نامه درمورد سطح معنادار، ضریب همبستگی اسپیرمن، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

ه آن است که روابط مدیریت در جامعه موردمطالعه از حد متوسط بالاتر است.

جدول ‏414- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
9
9
9
15
18
6
8/15
8/15
3/26
6/31
5/10
4
3
05/3
10
1
14
28
11
3
8/1
6/24
1/49
3/19
3/5
3
3
02/3

جدول ‏415- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت
پاسخ مؤلفه مستقل روابط مدیریت
فراوانی
درصد فراوانی
3
23
4/40
3=
7
3/12
3
27
4/47
کل
57
100

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل
کنترل با استفاده از یک سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های سؤال مربوطه مشخص‌شده‌اند که این تحلیل نشان‌دهنده آن است میانگین این مؤلفه در جامعه موردمطالعه از حد متوسط بیشتر است (جدول ‏416).
جدول ‏416- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
13
5
7
18
22
5
8/8
3/12
6/31
6/38
8/8
4
3
26/3

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت
هویت با استفاده از چهار سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های چهار سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین یکی کمتر از حد متوسط، یکی در حد متوسط و مابقی بیشتر از حد متوسط هستند (جدول ‏417). در نهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏418 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آن است که هویت در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط پایین‌تر است.
جدول ‏417- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
14
5
11
14
15
12
8/8
3/19
6/24
3/26
1/21
4
3
32/3
15
5
11
24
13
4
8/8
3/19
1/42
8/22
7
3
3
19/3
16
6
5
21
22
3
5/10
8/8
8/36
6/38
3/5
4
3
3
17
16
13
18
10
0
1/28
8/22
6/31
5/17
0
3
2
39/2

جدول ‏418- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت
پاسخ مؤلفه مستقل هویت
فراوانی
درصد فراوانی
3
28
1/49
3=
4
7
3
25
9/43
کل
57
100

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل سیستم پاداش
سیستم پاداش با استفاده از سه سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های سه سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین دو تا از آن‌ها از حد متوسط، پایین‏تر است و یکی بالاتر از حد متوسط است (جدول ‏419). در نهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏420 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آنست که سیستم پاداش در جامعه موردمطالعه از حد متوسط پایین‌تر است.
جدول ‏419- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
18
24
11
14
8
0
1/42
3/19
6/24
14
0
1
2
11/2
19
22
12
14
7
2
6/38
1/21
6/24
3/12
5/3
1
2
25/2
20
8
11
17
12
9
14
3/19
8/29
1/21
8/15
3
3
05/3

جدول ‏420- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش
پاسخ مؤلفه مستقل هویت
فراوانی
درصد فراوانی
3
37
9/64
3=
12
1/21
3
8
14
کل
57
100

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض
تحمل تعارض با استفاده از دو سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های دو سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین هر دو از حد متوسط، پایین‌تر است (جدول ‏421). درنهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏422 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آنست که تحمل مخاطره در جامعه موردمطالعه از حد متوسط پایین‌تر است.
جدول ‏421- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
21
12
15
19
10
1
1/21
3/26
3/33
5/17
8/1
3
3
53/2
22
14
21
17
5
0
6/24
8/36
8/29
8/8
0
2
2
23/2

جدول ‏422- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض
پاسخ مؤلفه مستقل تحمل تعارض
فراوانی
درصد فراوانی
3
34
6/59
3=
13
8/22
3
10
5/17
کل
57
100

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات
الگوهای ارتباطات با استفاده از یک سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های سؤال مربوطه در جدول ‏423 مشخص‌شده‌اند که نشان می‌دهد میانگین این مؤلفه در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط، پایین‏تر می‌باشد.
جدول ‏423- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
21
12
14
17
10
4
1/21
6/24
8/29
5/17
7
3
3
65/2

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی
تحول‌گرا بودن با استفاده از یک سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های سؤال مربوطه در جدول ‏424 مشخص‌شده‌اند که نشان می‌دهد میانگین این مؤلفه در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط، بالاتر می‌باشد.
جدول ‏424- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
24
2
0
15
31
9
5/3
0
3/26
4/54
8/15
4
4
79/3

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان
نتیجه گرا بودن با استفاده از یک سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های سؤال مربوطه در جدول ‏425 مشخص‌شده‌اند که نشان می‌دهد میانگین این مؤلفه در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط، بالاتر می‌باشد.

جدول ‏425- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
25
0
1
16
29
11
0
8/1
1/28
9/50
3/19
4
4
88/3
4-3-3- نتیجه‌گیری در خصوص پاسخ‌های مؤلفه مستقل
با توجه به نتایج جمع‌آوری‌شده، مؤلفه‌های غالب در فرهنگ‌سازمانی جامعه موردمطالعه عبارت‌اند از: یکپارچگی و وحدت، روابط مدیریت، کنترل، تحول سازمانی و نتیجه گرایی؛ که میانگین پاسخ‌های مربوط به این مؤلفه‌ها همگی از حد متوسط بالاتر بودند.
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
4-4-1- همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد
با توجه به اینکه یکی از اهداف تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان می‌باشد، از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن، میزان همبستگی این دو متغیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
جدول ‏426- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان
متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب
سطح معناداری
تعداد مشاهده
فرهنگ‌سازمانی
28/0
035/0
57

ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و عملکرد
مؤلفه‌های جهت‌دهی، یکپارچگی و وحدت، کنترل، هویت و سیستم پاداش دارای سطح معناداری کمتر از 05/0 می‌باشند؛ بنابراین فرض صفر در سطح 95/0 اطمینان رد شده و فرضیه مخالف مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین این مؤلفه‌ها از فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است (جدول ‏427). همچنین مؤلفه‌های تحول سازمانی و نتیجه گرایی با سطح معناداری کمتر از 01/0 با سطح اطمینان 99/0 فرض صفر را رد کرده و وجود رابطه مستقیم بین این مؤلفه‌ها از فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است.

جدول ‏427- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان
مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی
ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب
سطح معناداری
تعداد مشاهده
نوآوری فردی
12/0
374/0
57
تحمل مخاطره
225/0
092/0
57
جهت‌دهی
109/0
022/0
57
یکپارچگی و وحدت
311/0
018/0
57
روابط مدیریت
068/0
616/0
57
کنترل
297/0
025/0
57
هویت
337/0
010/0
57
سیستم پاداش
085/0
027/0
57
تحمل تعارض
197/0
142/0
57
الگوهای ارتباطات
093/0
492/0
57
تحول سازمانی
432/0
001/0
57
نتیجه گرایی
496/0
000/0
57
آزمون رگرسیون خطی با یک متغیر مستقل
تابعی که ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته را بیان می‏کند، به تابع رگرسیون موسوم است (اسماعیلیان، 1385). جهت تکمیل تحلیل‏های این پژوهش، از آزمون رگرسیون خطی استفاده‌شده است.
سطح معناداری رگرسیون برابر با 039/0 بدست آمده است که چون این مقدار کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض صفر مبنی بر معنادار نبودن رگرسیون با اطمینان 95/0 رد شده و معنادار بودن رگرسیون پذیرفته می‌شود (جدول ‏428). همچنین در جدول ‏429، دومین سطح معناداری برابر با 039/0 نشان‌دهنده آن است که فرض صفر یعنی= 0 β_(1 ) با اطمینان 95/0 رد می‌شود.
جدول ‏428- سطح معناداری رگرسیون(ANOVA)
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره فیشر
سطح معناداری
رگرسیون
168/1
1
168/1
456/4
039/0

جدول ‏429- نتایج تحلیل رگرسیون متغیر فرهنگ‌سازمانی
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استانداردشده
آماره t
سطح معناداری

ضریب برآورد
خطای استاندارد

مقدار ثابت
218/3
309/0

426/10
000/0
فرهنگ‌سازمانی
222/0
105/0
274/0
111/2
039/0
آزمون رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون با چندین مؤلفه، آماره t محاسبه‌شده برای ضرایب تأثیر استانداردشده مؤلفه‌های جهت‌دهی، یکپارچگی و وحدت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، تحول سازمانی و نتیجه گرایی بر متغیر عملکرد کارکنان بزرگ‌تر از 96/1 و سطح معناداری محاسبه‌شده برای آن‌ها کمتر از 05/0 است. بنابراین فرضیه صفر در سطح اطمینان 95/0 رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود تأثیر این مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است.

جدول ‏430- نتایج تحلیل رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استانداردشده
آماره t
سطح معناداری

ضریب برآورد
خطای استاندارد

نوآوری فردی
078/0
084/0
124/0
929/0
357/0
تحم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سابقه خدمت، تحلیل داده، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه درمورد عملکرد کارکنان، شوراهای حل اختلاف، حل اختلاف