پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، رگرسیون، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

جاری، نسبت آنی، رشد فروش، چرخه تبدیل و جه نقد، فرصت های رشد، ساختار سرمایه، سودآوری، جریان نقد عملیاتی
رگرسیون خطی چند متغیره
بین فرصت رشد و جریان نقدی عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری و جود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین سود آوری و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.
1391
تقی زاده و همکاران
دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودي کالا، چرخه خالص معاملات افزایش، سود آوری، مدیریت سرمایه در گردش
رگرسیون خطی چند متغیره
دهد بین متغیرهاي مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه معکوس معنی داري وجود دارد و تنها متغیر چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی دار را نشان نمی دهد. همچنین بین اغلب متغیرهاي مورد مطالعه رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودي کالا و چرخه خالص معاملات افزایش یابد منجر به کاهش سودآوري در شرکتها خواهد شد.
1392
جان نثاری
دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي کالا ، چرخه خالص معاملات افزایش ، مدیریت سرمایه در گردش
رگرسیون چند گانه
نتایج تحقیق نشان می دهد که این شرکت ها می توانند با کاهش تعداد روز های چرخه وجه نقد بعنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش و نگهداری اجزای آن در سطح بهینه سودآوری خود را بهبود بخشند.
1392
نور شاهی و همکاران
جریان های نقدی عملیاتی، مخارج شرکت،
شیوه تامین مالی
رگرسیون چند گانه
افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری با عث کاهش حساسیت جریان های نقدی داخلی – سرمایه گذاری ها می شود و در شرکت هایی که تامین مالی آن ها بیشتر از طریق صدور سهام صورت گرفته است، حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری بیشتر تحت تاثیر کیفیت حسابداری قرار می گیرد.

2-4-2- جمع بندی پیشینه تحقیق
اکثر تحقیقات گذشته به بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری و بازده سهام شرکت ها پرداخته اند. برخی از تحقیقات صورت گرفته نیز به بررسی اثرمتغیر هایی ازقبیل اندازه شرکت، نوع صنعت، اهرم شرکت، مخارج سرمایه ای شرکت و برخی از سایر ویژگی های شرکت ها برمدیریت سرمایه در گردش پرداخته اند. ضمن اینکه مدیریت سرمایه در گردش در اکثر تحقیقات صورت گرفته با استفاده از نسبت جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه در گردش ارزیابی شده است. طبق نظر شولمن و کوکس این نسبت ها تداوم فعالیت شرکت، خالص سرمایه درگردش و ارزش صحیح نقدینگی را اندازه گیری نمی کنند. نتایج تحقیات مذکور حاکی از چگونگی تاثیر هریک از متغیر های فوق بر مدیریت سرمایه در گردش می باشد.
با توجه به نتایج تحقیات صورت گرفته و همچنین با در نظر گرفتن مفاهیم نظری، ما در این تحقیق تاثیر مخارج شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش اندازه گیری کردیم. ما سرمایه در گردش را به سرمایه در گردش مورد نیاز (WCR)ومانده خالص نقدینگی (NLB) به عنوان معیار های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی می کنیم.به منظور ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش WCR اندازه گیری می شود وNLB به ترتیب قدرت رشد و تخصیص سرمایه را بررسی می کند. در این تحقیق همچنین از WCR و NLB به عنوان معیار های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش برای بررسی اثر مخارج شرکت بر مدیریت سرمایه درگردش استفاده می شود. در این تحقیق مخارج یک شرکت به سه دسته تقسیم می شوند:
مخارج عملیاتی ، مخارج سرمایه ای و مخارج تامین مالی.و رابطه مخارج سرمایه ای، رابطه مخارج عملیاتی و رابطه مخارج تامین مالی با مدیریت سرمایه در گردش بررسی خواهد شد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فکر انتخاب روش تحقيق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقيق اين است که مشخص شود، چه روش تحقيقي براي بررسي موضوع مورد نظر لازم است.
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به اهدف و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين، هنگامی می توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، اهدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق تر، آسان تر و سريع تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسش هاي تحقيق کمک کند.(محمدی،1388)
این فصل اختصاص به مطالب مربوط به روش تحقیق دارد. در این فصل مراحل جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده، تشریح می شوند. در انتخاب موضوع و فرضيات تحقيق سعي شده كه ضمن در نظر گرفتن اهميت كاربردي تحقيق، طرح مسئله به گونه اي صورت گيرد كه تا حدودی بصورت عملي، قابل اجرا و قابل بررسي باشد، بدين طريق امكان اندازه گيري و آزمون فرضيه ها فراهم آمده و ارزش علمي آن نيز محفوظ مي ماند. برای آزمون فرضیه ها اطلاعات به صورت نیمه تجربی جمع آوری شده اند. عناصر اصلی نیمه تجربی حاضر عبارتند از: در نظر گرفتن جامعه آماری، تعریف متغیرها، استخراج اندازه نمونه، نمونه گیری، محاسبه متغیرها، به کار گیری آزمون های آماری، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری آزمون های آماری.

3-2- روش کلی تحقیق
روش تحقیق به عنوان قانونی برای درك رابطه علت معلولی است، به عبارت دیگر روش شناسی تعیین حدود و معیارهایی است که می بایست در فرایند پژوهش علمی مورد توجه قرار گیرد. هر پژوهش فعالیتی نظامند است که طی آن دانش گسترش و وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و در نهایت مساله و مشکل خاصی راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز می شود، لذا بر پایه مساله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق دنبال می کند تحقیقات را طبقه بندی و انواع آن را از همدیگر بازشناسی می کنند. تحقیق حاضر:
1-از آن جهت که با استفاده از مدل ها، روش ها و نظریه های موجود به دنبال بهبود وضعیت تصمیم گیری در شرکت های قلمرو تحقیق می باشد، از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی است.
2-با توجه به اینکه در این تحقیق از نمونه تصادفی استفاده خواهد شد، در بیان نتایج در ارتباط با نمونه از روش توصیفی و در تعمیم نتایج به جامعه آماری از روش استنتاج استقرایی استفاده خواهد شد. بنابراین روش تحقیق به لحاظ استنتاج، توصیفی تحلیلی(استقرایی) است.
3-از آن جهت که در گردآوری داده ها از اطلاعات عملکردی شرکت ها بر مبنای صورت های مالی تاریخی استفاده می شود، از لحاظ طرح تحقیق، پس روی دادی است.

3-3- جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق دربرگيرنده شرکت هاي منتخبی خواهد بود که طي سال هاي1388تا پايان1392 در بورس اوراق بهادار فعاليت داشته اند شرکت های منتخب بورسی با ویژگی های زیرانتخاب خواهند شد:
1-شرکت هایی که از ابتدای سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و در قلمرو زمانی تحقیق فعال باشند.
2-شرکت هایی که سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود.
3-شرکت هایی که عضو صنایع واسطه گری مالی، سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها(باتوجه به تفاوت در ماهیت فعالیت) نباشند.
4-صورت های مالی آن ها حسابرسی شده باشد.
از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال1392، با در نظر گرفتن محدوديت هاي پيش گفته، جامعه آماری تحقيق در بين سال هاي1388 تا 1392 به 204 شركت می رسد.

3-4- نمونه آماری و حجم آن
حجم نمونه تقریباً 133 شرکت شد و داده های مربوط سال های 1388 الی 1392تعداد 133 شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه گرد آوری شد.

3-5- روش نمونه گیری
جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و با توجه به متغیر وابسته تحقیق حجم نمونه تصادفی را به کمک فرمو ل کوکران به دست آورده ایم که عبارتست از:

n=
Nt2
p(q)

Nd2
+
t2
p(q)

در فرمول فوق :
: حجم نمونه n
: حجم جامعه N
: در ضریب اطمینان 95%برابر است با 1.96t
: سطح معنی داری و و حداکثر خطری که محقق قبول می کند که در این تحقیق 0.05 می باشد.D
: احتمال موفقیت که در فرمول کوکران همیشه 0.5 در نظر میگیریم.P
-p 1= q : احتمال شکست که در فرمول کوکران همیشه 0.5 در نظر میگیریم.

n=(204*1.962*0.5*0.5) / (204*0.052+1.962*0.5*0.5) 133=

حجم نمونه تقریباً 133 شد و داده های 133 شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه جمع آوری شد.

3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده
1 – مطالعه اسناد و مدارک، با توجه به نوع طرح تحقیق، بر اساس عملکردهای گذشته داده ها را جمع آوری خواهدکرد.
2 – مطالعه کتابخانه ای، که برای گردآوری داده ها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
3 – کاوش اینترنتی، که برای گردآوری داده های مربوط به سوابق گذشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

3-7- ابزار تحقیق و موارد استفاده
چک لیست، برای داده ها و اطلاعاتی که می بایست ثبت شود، کنترل نموده است.
فیش و جدول خلاصه، که جهت طبقه بندی و تعیین متغیر های مورد بررسی، استفاده شده است.
نرم افزار اکسل، که جهت ثبت و طبقه بندی داده های عددی شرکت ها استفاده شده است.

3-8- پایایی و اعتبار تحقیق
نظر به اینکه داده های تحقیق مستقیماً با استفاده از ابزار گرد آوری داده ها از منابع دست اول توسط پژوهشگر استخراج شده است و مکرر با منابع اصلی مقایسه شده و خطا های تحریری آن ها برطرف گردیده است. لذا داده ها و ابزار گرد آوری آن ها از دقت، اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است.
اعتبار درونی تحقیق به بررسی این سوال مربوط می شود که آیا متغیر های مستقل واقعاً در متغیر وابسته تغییر ایجاد کرده اند یا خیر؟
موارد زیر ممکن است بر اعتبار درونی تحقیق به نحو منفی اثر داشته باشد:
1-حوادث تاریخی همزمان با دوره مطالعه، تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران شامل نوسان قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز، سیاست آزاد سازی قیمت ها، دوره های رکود و رونق اقتصادی، تغییر در حمایت های دولت از صنایع و تغییر شرایط تسهیلات بانکی عواملی هستند که ممکن است موجب مشتبه شدن نتایج تحقیق گردند.
2-فرآیند رشد متغیر ها بدلیل تورم عامل دیگری می باشد که می تواند نتیجه تحقیق را مشتبه کند.
3-تفاوت در ویژگی های شرکت های نمونه نظیر ساختار مالکیت، نوع محصول، اندازه و درجه رقابت نیز می تواند موجب مشتبه شدن نتایج تحقیق گردد.
اعتبار بیرونی به معنی قابیت تعمیم یا معرف بودن یافته های تحقیق می باشد. ویژگی شرکت هایی که به عنوان نمونه انتخاب شده اند تعیین کننده میزان تعمیم یافته های پژوهش است. نخست، نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. دوم شرکت های نمونه به لحاظ اندازه، نوع مالکیت، نوع محصول و رقابت لزوماً نه معرف کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند و نه معرف کل واحد های اقتصادی فعال در کشور. لذا تسری یافته ها باید با احتیاط صورت گیرد.(عنایتی، 1383)

3-9-روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات

3-9-1-روش های آماری:
الف) روش های توصیفی
در این تحقیق از جدول توزیع فراوانی، نمودار هیستوگرام و محاسبه شاخص های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، ضریب چولگی استاندارد، ضریب کشیدگی استاندارد، حداقل و حداکثر برای توصیف نمونه و توصیف یافته ها استفاده شده است.

ب) روش های تحلیل پیش فرض ها
با توجه به اینکه در این تحقیق از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel استفاده شده، از روش های زیر برای تحلیل پیش فرض ها استفاده گردیده است:
1-آزمون کلموگروف-اسمیرونوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیر های مستقل و وابسته.
2-آماره دوربین واتسون برای تعیین نرمال بودن توزیع باقیمانده ها در رگرسیون.
3-نمودار پراکندگی یا آزمون های مقایسه واریانس ها برای ارزیابی ثبات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه در گردش، چند متغیره Next Entries پایان نامه ارشد درباره روان تحلیل گری، رویکرد شناختی، تنظیم شناختی، سبک های دلبستگی