پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تبدیل وجه نقد، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

افزایش یابد منجر به کاهش سود آوری در شرکت ها خواهد شد، ومدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران بوجود آورند.

مشایخی و همکاران (1389) در تحقیق خود نابه هنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)، نا به هنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام) و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نا به هنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کنند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوی تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. براساس نمونه ای متشکل از 480 سال شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1380-1386. در این پژوهش بررسی شد که آیا توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی کردن بازده سهام، که به وسیله اسلوان مستند شده است، می توان اثر مخارج سرمایه ای را که به وسیله تیتمن و همکاران مستند شده است ، توضیح دهد. نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای بر بازده سهام تأثیر می گذارد، در بازار سرمایه ایران نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام) و نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام) از یکدیگر مجزا هستند. نتایج این مطالعه کاربردهایی برای تحلیل گران و سهامداران دارد زیرا نشان می دهد استراتژی های مبادلاتی که سهام شرکت هایی با پایین ترین گروه اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای را خریداری می کند و به طور همزمان سهام شرکت هایی با بالاترین گروه اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای را می فروشد، می توان بازده بالاتری را کسب کند و این استراتژی بازده بالاتری نسبت به استراتژیی که فقط بر مبنای مخارج سرمایه ای است، دارد. بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود برای ارتقای سود آوری تجارت شان هر دو نا به هنجاری را به طور همزمان در نظر بگیرند.

ایزدی نیا و همکاران(1389)طی تحقیقی به تعیین اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سود دهی نمونه ای از شرکت های ایرانی با اندازه های کوچک و بزرگ پرداخته اند. داده های مورد استفاده این تحقیق مربوط به دوره زمانی 1380 الی 1387 می باشد. متغیر وابسته بازده کل دارایی های است که به عنوان معیار اندزه گیری برای قابلیت سود دهی در نظر گرفته شده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی ها یک رابطه معکوس معناداری را به بوجود آورده است و همچنین سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا و حساب های دریافتنی منجر به پایین آمدن سود دهی می شود. متغیرهای کلیدی استفاده شده در این تحلیل، دوره گردش موجودی کالا، دوره حساب های در یافتنی، دوره حساب های پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.

احمدی(1390)به ارزیابی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و اهرم عملیاتی با سود آوری شرکت های بخش خودرو در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1380 الی 1387 پرداخته است. برای این تحقیق تاثیر شش متغیر نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، دوره واریز بستانکاران، دوره گردش موجودی ها، اهرم مالی و اهرم عملیاتی بر سودآوری این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نسبت آنی رابطه مستقیم و معنی دار و دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و اهرم مالی رابطه ای معکوس و معناداری با سود آوری شرکت های بخش خودرو داشته اند. همچنین اهرم عملیاتی رابطه ای مستقیم با سودآوری داشته لیکن این رابطه از لحاظ آماری معنا دار نبوده و قابل پیش بینی نمی باشد.

مرادی و همکاران (1390) در تحقیق خود به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در عرصه بازارهای ناقص بوده اند. شناخت و درک صحیح عوامل مؤثر برتصمیم گیری مدیران در ارتباط با مخارج سرمایه ای، به دلیل آثار آن بر عملکرد بلند مدت شرکت از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. هدف این تحقیق، بررسی و دستیابی به معیارهایی است که بتوان به کمک آن ها بر تصمیم های سرمایه گذاری مدیران اثر گذاشت و رفتار سرمایه گذاری این گروه را بهتر درک کرد. برای انجام این تحقیق ابتدا با استفاده از پشتوانه نظری و مطالعات تجربی در خصوص موضوع، متغیرهای مستقل شناسایی و با استفاده از اطلاعات تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 86-80 و با به کارگیری مدل رگرسیون چند گانه، الگوی تغییرات مخارج سرمایه ای برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فقط تغییرات جریان های نقدی بر مخارج سرمایه ای شرکت ها مؤثر است. در این رابطه می توان چنین استدلال نمود که مدیران به جریان های نقدی بیش از سایر عوامل اهمیت می دهند. با توجه به معکوس بودن رابطه تغییرات جریان های نقدی و مخارج سرمایه ای( ضریب بتای منفی) می توان چنین استنباط نمود که در ایران مدیران شرکت ها، در دوره هایی که با منابع نقدی عملیاتی مواجه گردند، با توجه به دغدغه نقدینگی و واهمه از انتساب عملکرد ضعیف به آنان، نسبت به افزایش مخارج سرمایه ای (ازمحل منابعی غیر از عملیات شرکت) اقدام می کنند و یا در دوره هایی که با افزایش منابع نقدی عملیاتی مواجه هستند، با توجه به اینکه احتمالاً دغدغه نقدینگی ندارند، نسبت به مخارج سرمایه ای و توسعه آتی، بی تفاوت شده، بر کوتاه مدت تمرکز می کنند، زیرا اگر منبع تأمین مخارج سرمایه ای، منابع عملیاتی (کوتاه مدت) شرکت باشد، در این صورت، وجود رابطه منفی بین جریان های نقدی عملیاتی و تغییرات مخارج سرمایه، حاکی از صرف جریان های نقدی عملیاتی برای مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری وجوه در شرکت با دیدگاهی بلند مدت در شرکت خواهد بود و با اینکه منابع بلند مدت به نقد تبدیل شده، صرف امور جاری شرکت می گردد که این حالت نشان دهنده مشکلات مدیریتی جدی در شرکت است.
در این تحقیق روشن شد که بین رشد فروش با تغییرات مخارج سرمایه ای رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین باتوجه به نتایج آماری به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران، مدیران به ریسک ارزش یابی شرکت، در بازار چندان توجهی ندارند و بازده سهام نیز با تغییرات مخارج سرمایه ای رابطه معنا داری ندارد. می توان دلیل این امر را تفکر کوتاه مدت سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد شرکت و شکل گیری غیر منطقی عرضه و تقاضای سهام (بدون ارزیابی عوامل بنیادین در بازار ایران عنوان کرد که مدیران را از تمرکز بر بلندمدت و انجام مخارج سرمایه ای باز می دارد. در چنین حالتی تصمیم های مخارج سرمایه ای توسط مدیران، هیچ گونه تأثیری بر بازده سرمایه گذاران نخواهد داشت و با توجه به عوامل دیگری غیر از بازدهی سرمایه گذاران اتخاذ خواهد شد. از منظر آماری رابطه معنا داری بین دو متغیر نسبت بدهی و نسبت سود نقدی تقسیمی با تغییرات مخارج سرمایه ای وجود ندارد.
اندازه شرکت نیز در تعیین مخارج سرمایه ای شرکت ها نقشی نداشته است. این مهم بدان معنا است که بین اندازه شرکت و مخارج سرمایه ای آن تناسب وجود ندارد که شاید دلیل این امر، دانش ناکافی مدیران ایرانی از علوم مالی باشد. به طور کلی، بی ثباتی و عدم وجود نظم، در تصمیم گیری مدیران شرکت های ایرانی در خصوص مخارج سرمایه ای مشهود است که می توان آن را به ساختار ناقص بازار کشورهای در حال توسعه و بی ثباتی در عرصه تصمیم گیری های کلان کشور نسبت داد. در چنین محیطی، ریسک ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری، افزایش یافته و امنیت اقتصادی سرمایه گذاران به خطر می افتد.

صداقتی پیشگاهی(1391) در تحقیقی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، مورد بررسی قرار داده است. نمونه آماری این تحقیق شامل ۲۷ شرکت می باشد که بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد بر سود عملیاتی خالص شرکت ها بررسی شد.
جهت مطالعه رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش و سودآوری فرضیه های زیر مطرح و موردآزمون قرار گرفت:
۱)بین متوسط دوره وصول مطالبات و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
۲)بین دوره گردش موجودی کالا و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
۳) بین متوسط دوره پرداخت بدهی و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
۴)بین چرخه تبدیل وجه نقد و سود عملیاتی خالص رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج کلی و عمومی این تحقیق نشان دهنده این مطلب است که بین مولفه های مختلف سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین دوره وصول مطالبات و سود عملیاتی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با کاهش دوره وصول مطالبات، سود آوری شرکت ها افزایش خواهد یافت. و بین دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه تبدیل وجه نقد و سود عملیاتی رابطه معنی داری پیدا نشد .
بهار مقدم و همکاران (1391)به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر مدیریت سرمایه در گردش پرداخته اند. در این راستا اثر متغیر های نسبت جاری، نسبت آنی و رشد فروش نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از معیار چرخه تبدیل وجه نقد و برای ویژگی های خاص شرکت ها از متغیر های فرصت های رشد، سود آوری، ساختار سرمایه، جریان نقد عملیاتی استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1384 الی 1389 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین فرصت های رشد و جریان نقدی عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین ساختار سرمایه با مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد که بین سود آوری و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.
تقی زاده و همکاران(1391)طی این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. به این منظور تعداد 31 شرکت از بخش صنعت سیمان براي دوره زمانی 1386 تا 1389 انتخاب گردید که از این تعداد تنها 25 شرکت شرایط مناسب براي این پژوهش را داشتند. به منظور رسیدن به اهداف پژوهش از همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهاي مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه معکوس معنی داري وجود دارد و تنها متغیر چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی دار را نشان نمی دهد. همچنین بین اغلب متغیرهاي مورد مطالعه رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودي کالا و چرخه خالص معاملات افزایش یابد منجر به کاهش سودآوري در شرکت ها خواهد شد.
جان نثاری (1392)در تحقیقی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری واحدهای تجاری کوچک ومتوسط را مورد بررسی قرارداده است. وی با استفاده از اطلاعات تعداد 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و با به کارگیری مدل رگرسیون چند گانه به بررسی نقش مدیریت بهینه سرمایه در گردش برای تامین مالی و تاثیر آن را بر روی سود آوری بنگاه های کوچک ومتوسط پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این شرکت ها می توانند با کاهش تعداد روز های چرخه وجه نقد بعنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش و نگهداری اجزای آن در سطح بهینه سودآوری خود را بهبود بخشند.
نور شاهی و همکاران (1392)به بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری با کارایی مخارج شرکت ها پرداخته اند. فرضیه نخست این تحقیق بیان می کند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، رگرسیون، بورس اوراق بهادار