پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

کرد:
1-آیا در شرکت های ایرانی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد؟
2-آیا روش های مختلفی که درارزیابی سرمایه درگردش استفاده می شود بر بهای تمام شده کالا یا خدمات آن ها تأثیر دارد؟
3-آیا میزان سرمایه در گردش در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟
در کل از بیست شرکت که به طور نمونه انتخاب شده بودند دریافتند که 67 درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه درگردش خود استفاده می کنند باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز اینکه 71 درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.
عنايتی(1383)پس از بررسي وضعيت سرمايه در گردش شركت هاي مورد مطالعه در طي سال هاي 1377 تا 1381در قالب پنج فرضيه، به نتايج زير رسيده است.
1- روش هاي مديريت وجه نقد بر نقدينگي شركت ها تاثير دارد و رابطه معناداري بين آن ها وجود دارد.
2- رابطه معناداري بين روش هاي مديريت مطالبات و نقدينگي شركت ها وجود دارد.
3- شيوه مديريت موجودي كالا بر دوره موجودي كالا تاثير دارد، ولي بر شاخص فراگير نقدينگي تاثير ندارد.
4-روش هاي تامين مالي بر نقدينگي شركت ها تاثير دارد و همچنين نوع صنعت و اندازه شركت ها هم عوامل تعيين كننده اي در مديريت وجه نقد و اثر بخشي آن هستند.
5-هنگامي كه شركت ها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آن ها تفكيك و دسته بندي كنيم و تاثير ماهيت آن هارا بر شاخص هاي نقدينگي شان، بررسي كنيم رابطه معناداري مشاهده مي كنيم.

خرم نژاد (1386) براساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها، تجزیه وتحلیل مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. در این تحقیق تأثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است.
این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق «تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی » به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه کارانه، بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل مالی وعملیاتی می تواند متفاوت باشد.
با توجه به نتایج تحقیق می توان تا اندازه ای تفکیک سیاست ها را مشاهده کرد.سیاست های مالی شرکت ها دارویی در کل جسورانه بود و سیاست های عملیاتی آنها محافظه کارانه.
با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است در کمترین حد خود بوده و نیز سرمایه در گردش موردنیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی آن ها است در بیشترین حد خود قرار دارد.

عبدل نژاد (1386)در مقاله ای در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش اینگونه نتیجه گیری کرده اند :
سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تأمین از نگاه مالی می باشد و اگر به خوبی مدیریت شود منافع عظیمی عاید سازمان ها می گردد. بالاخص برای سازمان ها با اندازه های کوچک تر که دارایی ها و بدهی های جاری حجم عظیمی از سرمایه آنها را تشکیل می دهد، مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که این سیاست ها تعاملات مالی شرکت با تأمین کنندگان وخریداران در زنجیره تأمین را مدیریت می کند.
عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی و غیره برروی سرمایه در گردش سازمان ها تأثیر می گذارد که اگر به خوبی توسط سازمان ها شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد می تواند در ارتقای عملکرد سرمایه در گردش سازمان مفید واقع شود. به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده در سازمان نیز می تواند بر عملکرد مالی سازمان تأثیر گذار باشد و موجب افزایش سود آوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد.
این مقاله توصیه های سیاستی را در مورد سرمایه در گردش به سازمان ها به شرح زیر ارائه داده است:
1-سازمان ها بایستی عوامل تأثیر گذار بر سرمایه درگردش و سیاست های سرمایه درگردش سازمان را شناسایی کرده و از طریق توجه کافی به این عوامل موجب ارتقای عملکرد سرمایه در گردش سازمان شوند.
2-برای رسیدن به مدیریت سرمایه در گردش بهینه سازمان ها باید با مدیریت مناسب بخش رو به جلوی زنجیره تامین (خریداران) که شامل مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان وصول مطالبات مدت زمان نگه داری موجودی کالا می شود و همچنین با مدیریت مناسب بخش روبه عقب زنجیره تأمین (تأمین کنندگان) که در برگیرنده مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی می شود چرخه نقدینگی خود را در حد بهینه نگه دارند.
3- برخلاف تصور عام که تأخیر در پرداخت حساب های پرداختنی را گامی مثبت در جهت بهبود عملکرد و سودآوری می دانند، شرکت ها برای رسیدن به سودآوری باید مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی خود را در حداقل بهینه نگه دارند و از سیاست های اعتباری مناسب نسبت به مشتریان و عرضه کنندگان خود استفاده کنند.
4-شرکت ها لازم است با عوامل موثر بر سیاست های سرمایه در گردش سیاست خود را (از بین سیاست های تهاجمی، محافظه کارانه و متعادل ) انتخاب و تاکتیک های تعریف شده قبلی را دنبال کنند.
5-شرکت ها باید با استفاده از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی و چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت برروی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند.
رهنمای رودپشتی و همکاران (1387) طی تحقیقی عملی که در چهارچوب کلی قیاسی استقرایی انجام شده است به بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند و با استفاده از روش های آماری همبستگی ارتباط بین بازدهی، نقدینگی، و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی را با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در مورد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو صنعت غذائی، داروئی و شیمیایی مورد بررسی قرار داده است. و هدف از انجام آن شناخت موارد زیر بوده است :
1-آیا بین بازدهی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد؟
2-آیا بین نقدینگی واحد انتفاعی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد؟
3-آیا بین توان پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد؟
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است. بین توان پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه درگردش ارتباط معنا داری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.
حیدریان و همکاران (1387) در تحقیقی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار داده اند. در این بررسی روشن گردید که مدیریت سرمایه در گردش نقش با اهمیتی در بهبود سود آوری شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بین سود آوری شرکت با دوره وصول مطالبات و دوره نگهداری موجودی کالا، رابطه منفی معنی داری مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل باید تاکید کرد مدیریت سرمایه در گردش برای شرکت ها اهمیت فوق العاده ای دارد، زیرا شرکت ها می توانند تا جایی که مقدور است با کاهش روزهای چرخه تبدیل به نقد، برای خود ارزش آفرینی کنند. برخلاف انتطارات بین دوره پرداخت بدهی ها و سود آوری شرکت های ایرانی، رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. مدیران می توانند باکاهش میزان موجودی ها وتعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کنند، علاوه براین کوتاه ساختن چرخه تبدیل وجه نقد هم موجب بهبود سود آوری می شود.
محمدی(1388) در تحقیق خود تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری در جامعه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، مورد بررسي قرار داده است. نمونه آماري اين تحقيق شامل 92 شرکت مي باشد که بين سال هاي 1375 تا 1384 مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين تحقيق از متغير” نسبت سود ناخالص به جمع دارايي ها” به عنوان معيار سودآوري شرکت ها و از متغيرهاي، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد به عنوان معيارهاي ارزیابی مديريت سرمايه در گردش و از متغيرهاي، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارايي هاي مالي به کل دارايي ها و نسبت بدهي هاي مالي به کل دارايي ها به عنوان متغيرهاي کنترل استفاده شده است. نتايج اين تحقيق حاکي از اين بود که بين سودآوري شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داري وجود دارد. به عبارتي مديران مي توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودي ها در حد معقول سودآوري شرکت خود را افزايش دهند. همچنين نتايج اين تحقيق در رابطه با دوره واريز بستانکاران مي تواند بيانگر اين امر باشد که شرکت هايي که سودآور مي باشند دوره واريز بستانکاران کوتاه تري دارند.
فدایی نژاد و همکاران (1388)در مقاله ای به محتوای اطلاعاتی اضافی مخارج سرمایه ای و نقش اطلاعات با ارزش که توسط آنها درباره سودهای آتی به بازار ارائه می گردد، پرداخته است. در مدل های حسابداری یا مدیریت معمولا چنین پیش بینی می شود که آن دسته از اطلاعات سودهای آتی را که توسط سرمایه گذاری هایی مانند مخارج ارائه می شود، نمی توان ازسود جاری بدست آورد، همان گونه که مدیران نیز نسبت به اطلاعات محرمانه در مورد خواسته ها، انتظارات و هزینه های آتی تصمیم های سرمایه گذاری، واکنش نشان می دهند این در حالی است که پژوهش های تجربی تاکنون شواهد یکنواخت و محکمی را دراین زمینه ارائه نکرده اند. در پژوهش حاضر، پس از کنترل اطلاعات متقارن سود و عوامل اختصاصی و عوامل اختصاصی موجود در هر شرکت و استفاده از اطلاعات تاریخی 54 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1382 لغایت 1387 به صورت مقطعی و بهره گیری از روش رگرسیون و آماری به کمک نرم افزار آماری SPSS نتیجه گرفته شده است که تغییرات مخارج سرمایه ای به صورت قوی و به شکلی مثبت با بازده اضافی رابطه دارد. در این پژوهش از چهار مدل ارائه شده به گونه ای به صورت تکاملی استفاده شده که در نهایت، مدل اصلی پژوهش را معنا دار ساخته است.
مجتهد زاده و همکاران (1388) طی پژوهشی، به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری های مدیران پرداخته اند. معیار در نظرگرفته شده برای کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت سود است. به این منظور، تأثیر کیفیت سود مطرح شده توسط دیچو و دایچو بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود سال جاری و بخش تعهدی آن، پس از کنترل جریان های نقدی عملیاتی آتی و Qتوبین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای آتی به سود حسابداری جاری افزایش می یابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.
یعقوب نژاد و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. به این منظور تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی 1381-1386انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد را برسود خالص عملیاتی شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه شرکت (که با لگاریتم طبیعی فروش اندازه گیری شده است) به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری رابطه عکس وجود دارد. نتایج نشان می دهد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا وچرخه تبدیل وجه نقد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تبدیل وجه نقد، سودآوری Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تبدیل وجه نقد، قلام تعهدی