پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تبدیل وجه نقد، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق صاحبان سهام بالای 2 داشته باشند در حالی که شرکت های تولید کننده کامپیوتر شخصی معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام زیر 0.5 دارند. ( شباهنگ،1381)

 2-2-5- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
اين نسبت از طريق تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري همان سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزش هاي تاريخي است. از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريان هاي نقدي آتي مي باشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش هاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت افزايش پيدا مي کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند. ( شباهنگ،1381)

2-2-6-گردش وجوه نقد عملیاتی
2-2-6-1-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی
وجه نقد: عبارت‌ است‌ از موجودي‌ نقد و سپرده‌هاي‌ ديداري‌ نزد بانك ها و مؤسسات‌ مالي‌ اعم از ريالي‌ و ارزي‌ (شامل‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسيد) به‌ كسر اضافه‌ برداشت هايي‌ كه‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ مورد مطالبه‌ قرار مي‌گيرد.(همتی،1390)
‌جریان وجه نقد: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ يـا كاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشي از معاملات‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مستقل‌ از شخصيت‌ حقوقي‌ واحـد تجـاري‌ و ناشي از سايـر رويدادها.(همتی،1390)
فعالیت های عملیاتی: عبارت ‌از فعاليت هاي اصلي‌ و مستمر مولد درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ است.‌

2-2-6-2-گزارش‌ جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي
فعاليت هاي‌ مزبور متضمن‌ توليد و فروش‌ كالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزينه‌ها و درآمدهاي‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعيين‌ سود يا زيان‌ عملياتي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ منظور مي‌شود. جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي‌ اساساً دربرگيرنده‌ جريان هاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با فعاليت هاي‌ مزبور است. مبلغ جریان های وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه گذاری جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحدهای تجاری میسر کرده است. (همتی،1390)
مثال هایی از جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:
الف-دریافت های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات
ب-دریافت های نقدی حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی
ج-پرداخت های نقدی به فروشندگان کالا وخدمات
د-پرداخت نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها
ه –دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکت بیمه بابت حق بیمه ها، خسارت، مستمری ها و سایر پرداخت های بیمه ای
و – دریافت وپرداخت های مرتبط با قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی
ز-پرداخت های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کاکنان و هزینه سازمان دهی مجدد
از آنجا كه‌ طبقه‌بندي‌ جريان هاي‌ نقدي‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه نقد به‌ سرفصل هاي‌ مشخصي‌ محدود شده‌ است‌، همواره‌ اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ برخي‌ جريان هاي‌ نقدي‌ ماهيتاً به‌ طور مستقيم‌ قابل‌ ارتباط‌ با هيچ‌ يك‌ از سرفصل هاي‌ اصلي‌ نباشد. بدين‌لحاظ‌، درصورت‌ وجود چنين‌ اقلامي‌، جريان هاي‌ نقدي‌ مربوط‌ به عنوان‌ جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت هاي‌ عملياتي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. نمونه‌ اين‌ اقلام‌، جريان هاي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با فروش‌ مواد اوليه‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ توليدي‌ و جريان هاي‌ نقدي‌ ناشي از خدمات‌ جنبي‌ فعاليت هاي‌ اصلي‌ از قبيل‌ حمل‌ موردي‌ كالاي‌ فروش‌ رفته‌ است. (همتی،1390)

2-3-پیشینه تحقیق
2-3-2- مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع
نوبانی (2000) بر اساس تحقیق خود عقیده دارد که مدیران، اقلام تعهدی اختیاری را به کار می گیرند تا مخارج سرمایه ای نامتناسب خود را توجیه کنند. نتیجه این تحقیق نشان داد که با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط منفی بین مخارج سرمایه ای و بازده سهام وجود دارد. وی از دیدگاه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به موضوع پرداخته است.
دیلف (2003) ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت را برای یک نمونه متشکل از 1009شرکت بلژیکی طی دوره 1992 الی 1996 بررسی نمود. او تعداد روزهای وصول حسابهای دریافتنی، موجودی ها وحساب های پرداختنی را به عنوان معیارهای اعتبار تجاری و رویه های موجودی کالا به کار برد. همچنین از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان یک معیار جامع برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده نمود. نتایج این بررسی نشان داد که مدیران می توانند سودآوری واحد تجاری را ازطریق کاهش دادن روزهای حساب های دریافتنی معوق و موجودی ها افزایش دهند و به طور مشابه کم نمودن چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش سود آوری شرکت می گردد.
چن(2005) در تحقیق خود با انتخاب6193 شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایه ای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج سرمایه ای سال آتی به سود سال جاری موثر است، بنابراین تاثیر کیفیت سود براین حساسیت بررسی شد. معیار اندازه گیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دایچو بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازه گیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود با مخارج سرمایه ای رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش می یابد.
جنگ رن (2006) در بررسي و تعيين مديريت سرمايه در گردش از NLB ,WCR استفاده کرده اند و يافته اند که گردش وجوه نقد عملياتي و نسبت بدهي يک شرکت در سرمایه در گردش مورد نیاز (WCR) آن موثر می باشد.
پداچی(2006) نیز در سال 2006طی بررسی 58 شرکت کوچک‌ومتوسط کشور موریتانی، طی یک دوره 5 ساله به این نتیجه رسید که رابطه قوی بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت وجود دارد. نتایج وی نشان می‌دهد که افزایش در چرخه تبدیل وجه نقد منجر به کاهش سودآوری شرکت می‌شود و مدیریت می‌تواند با کاهش این چرخه برای سهامداران خود ایجاد ارزش کند.
رحمان نصر (2007) در تحقیق خود تأثیر مدیریت سرمایه در گردش روی سود آوری 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان را بررسی نمود. دوره زمانی این تحقق بین سال های 1999الی 2004 می باشد. او تأثیر متغیرهای مختلف سرمایه در گردش شامل میانگین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، میانگین دوره پرداخت و چرخه تبدیل وجه نقد را بر روی سود عملیاتی خالص شرکت ها مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی قوی بین نسبت های سرمایه درگردش بالا و سود آوری شرکت وجود دارد. علاوه بر این، مدیران می توانند برای سهامداران از طریق کاهش چرخه تبدیل وجه نقد تا یک سطح مطلوب ایجاد ارزش نمایند. این بررسی نتایج مطالعات مشابه را درخصوص رابطه سرمایه در گردش و سود آوری تأیید می نماید.
سامیلوگ وهمکاران (2008) طی مطالعه ای برروی یک نمونه از شرکت های تولیدی ترکیه طی دوره 1998الی2007به منظور بررسی ارتباط بین سود آوری و مدیریت سرمایه در گردش نشان داد که دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا و اهرم ها به طور با اهمیتی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد. در حالی که رشد شرکت (در اغلب فروش ها) به طور مثبت و با اهمیتی بر سود آوری شرکت تأثیر می گذارد. با این وجود چرخه تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و دارایی های ثابت از لحاظ آماری تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت های مورد بررسی ندارد. نتایج پیشنهاد می کند که سود آوری شرکت از طریق کاهش دوره حساب های دریافتنی و موجودی کالا افزایش می یابد.
اویار(2009) اثر اندازه شرکت و سود آوری را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های تایوانی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه ارتباط منفی بین اندازه و سود آوری با چرخه تبدیل وجه نقد را نشان داد.
آپوهامی (2010) در مورد اثر مخارج سرمایه ای بر مدیریت سرمایه در گردش تحقیقی انجام داد که از اطلاعات جمع آوري شده از شرکت هاي بورس اوراق بهادار تايلند استفاده کرده است. این مطالعه از NLB و WCR پیشنهاد شده به وسیله شولمن و کوکس (1985) به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش برای بررسی ارزیابی مخارج سرمایه ای در مدیریت سرمایه در گردش استفاده کرده است. او مدل رگرسيون چند متغيره توسعه يافته را  بکار گرفت و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مخارج سرمایه ای بر مدیریت سرمایه در گردش اثر می گذارد. نتایج این مطالعه همچنين نشان داد ، جريان وجوه نقد عملياتي شرکت ها را که به عنوان متغير كنترل شناسايي کرده است ، داراي ارتباط معني دار با مديريت سرمايه در گردش مي باشد. که سازگار با يافته هاي ديگر محققان قبلي نيز مي باشد. بر مبنای یافته های این تحقیق، می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایلند بر مبنای عوامل مهمی از جمله مخارج سرمایه ای، گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش و غیره می باشد.
نیلسون (2010)در تحقیقی اثر ویژگی های خاص شرکت ها را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های سوئدی بررسی نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین ویژگی های خاص شرکت فقط سودآوری، گردش وجوه نقد عملیاتی، اندازه شرکت و رشد فروش بر مدیریت سرمایه در گردش تاثیر گذار هستند. همچنین نتایج ارتباط مثبت و معنادار بین سود آوری و مدیریت سرمایه در گردش و ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت، رشد فروش و گردش وجوه نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش را نشان داد.
صغیر و همکاران(2011) به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کراچی پرداخته اند. در این پژوهش از بازده دارایی ها به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد شرکت و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان معیار های مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است. یافته های آنان حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین سودآوری و چرخه تبدیل به وجه نقد بود.

حایدر(2012)در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و خصوصیات شرکت پرداخته است. در این تحقیق از داده های سال 2000تا2009شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. در حالیکه رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سرمایه در گردش وQتوبین رابطه ای وجود ندارد.

اوگاندیپ و همکاران (2012)در مطالعه ای به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه پرداخته اند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معنی داری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
عبدل رحیمان و همکاران (2013) تحقیق خود را در مورد اثر مخارج سرمایه ای بر مدیریت سرمایه در گردش تحقیقی انجام داده اند. آن ها از داده های سال 2004تا 2010، 35 شرکت پذیرفته شده در بورس کراچی استفاده نموده اند. نتایج تحقیق نشان داد که یک رابطه منفی و قابل توجهی بین مخارج سرمایه ای و NLBوWCR وجود دارد و بایستی بین خالص دارایی ها و مخارج سرمایه ای تعادل بهینه ای ایجاد کرد.

2-3-2- مطالعات ایرانی انجام شده در ارتباط با موضوع:
پیشکاری (1375) در تحقیق خود که از طریق پرسشنامه بود سوالات زیر رامطرح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت مالی، تداوم فعالیت Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران