پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند. (یعقوب نژادو همکاران ،1389)
2-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع که به علت عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش صورت می گیرد، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. .(احمدی،1390 )
3- برای شرکت هایی که در حال رشد هستند ضروری است که برخی از مخارج خود را افزایش دهند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای تأمین این مخارج ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمود هایی ارائه می نماید. (آپوهامی،2010)
1-Working Capital Requirement
2-Net Liquidity Balance
44-در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش از قبیل مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کار آمد مخصوصاً زمانی که شرکت ها دارای فرصت رشد بوده و می توانند مخارج سرمایه ای مورد نیاز تجارتشان را توسعه وگسترش دهند کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود. (رحمان ، نصر ،2007)
5-مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک با اهمیت است، یک موسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات دارایی ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق و حسابهای دریافتنی یا موجودی ها ندارد. (یعقوب نژادو همکاران ،1389)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد سرمایه در گردش، بر سود آوری شرکت و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در گردش تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند ویژگی های شرکت و صنعت، ساختار سرمایه، رشد فروش، اهرم، اندازه شرکت، گردش وجوه نقد عملیاتی ونوع واندازه مخارج بر مدیریت سرمایه در گردش است. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر به دلیل موقعیت تورمی و همچنین رایج نبودن تامین مالی از طریق بانک ها، بررسی عوامل شاخص و موثری مانند نوع واندازه مخارج از قبیل مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

1-5-اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق .

اهداف فرعی:
1- تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
2- تعیین رابطه بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
3- تعیین رابطه بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
1-6 -سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

سوالات فرعی:
1- چه رابطه ای بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
2- چه رابطه ای بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
3- چه رابطه ای بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-7 – فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی:
1- بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
2 – بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
3 – بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.

1-8-روش کلی تحقیق
از آن جهت که با استفاده از مدل ها، روش ها و نظریه های موجود به دنبال بهبود وضعیت تصمیم گیری در شرکت های قلمرو تحقیق می باشد، از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی است.
با توجه به اینکه در این تحقیق از نمونه تصادفی استفاده خواهد شد، در بیان نتایج در ارتباط با نمونه از روش توصیفی و در تعمیم نتایج به جامعه آماری از روش استنتاج استقرایی استفاده خواهد شد. بنابراین روش تحقیق به لحاظ استنتاج، توصیفی تحلیلی(استقرایی) است.
از آن جهت که در گردآوری داده ها از اطلاعات عملکردی شرکت ها بر مبنای صورت های مالی تاریخی استفاده می شود، از لحاظ طرح تحقیق، پس روی دادی است.
1-9-قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامد های حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهد. قلمرو پژوهش حاضر به لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی این تحقیق به لحاظ موضوعی حول عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش بحث نموده و به ارزیابی و تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش پرداخته است.
قلمرو مکانی این تحقیق در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی این تحقیق اطلاعات شرکت ها در بازه زمانی سال های 1388تا 1392 صورت گرفته است.

1-10-تعریف عملیاتی و مفهومی واژه ها واصطلاحات

مخارج شرکت:
مخارج شرکت در این تحقیق عبارتست از مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی.

مخارج سرمایه ای (CAPEX)1:
مخارج سرمایه ای هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. شامل تمامی هزینه های خرید دارایی های ثابت و مولد و یا افزودن ارزش دارایی های ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این دارایی ها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. (آپوهامی،2010)
نحوه محاسبه مخارج سرمایه ای در این تحقیق به شرح زیر است:
هزینه آماده سازی+هزینه تعمیراساسی وارتقاءدارایی های ثابت و مولد+ هزینه خرید دارایی های ثابت ومولد= مخارج سرمایه ای
سایر هزینه هایی که با تعریف و ویژگی های مخارج سرمایه ای مطابقت دارد +هزینه بیمه+هزینه های قانونی+
1-Capital Expenditure
مخارج عملیاتی(OPEX)1:
هزینه های که برای نگه داشتن شرکت در شرایط عملیاتی لازم است و برخلاف مخارج سرمایه ای، عمده کاربرد آن برای یک دوره مالی می باشد و در همان دوره وقوع به عنوان هزینه در نظر گرفته می شود. همچنین هزینه های عملیاتی به طور مستمر روی می دهند ودر واقع درچرخه عملیات یا چرخه تولید به مصرف می رسند. (آپوهامی،2010)
نحوه محاسبه مخارج عملیاتی در این تحقیق به شرح زیر است:
سایر هزینه های که با تعریف و ویژگی های مخارج عملیاتی مطابقت داشته باشد + هزینه اجاره +هزینه دستمزد=مخارج عملیاتی

مخارج مالی (FIEX)2:
مخارجی که برای تأمین مالی متحمل می شویم در واقع هزینه ای است که بابت استفاده از وجوه اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر متحمل می شویم.که شامل هزینه بهره وام ها، اوراق قرضه و بدهی های بلند مدت می باشد. (آپوهامی،2010)
نحوه محاسبه مخارج مالی در این تحقیق به شرح زیر است:
هزینه بهره سایر بدهی های بلند مدت+سود مشارکت+هزینه بهره اوراق قرضه +هزینه بهره وام=مخارج مالی

مدیریت سرمایه در گردش:
مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی دارایی ها و بدهی های جاری، به‌گونه‌ای که ثروت سهامداران را حداکثر سازد. مدیران واحدهای انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی و با در نظر گرفتن ریسک و بازده باید راهبردهای مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب کنند، به‌گونه‌ای که منجر به افزایش بازده، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و در نهایت تداوم فعالیت های واحد انتفاعی گردد.(رهنمای رود پشتی و همکاران، 1387)
در این تحقیق مدیریت سرمایه در گردش با دو معیار مانده خالص نقدینگی(NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) سنجیده می شود.لازم به ذکر است که این دو سنجه قابل جمع نیستند، لذا در این تحقیق، ارتباط مخارج شرکت با هر یک از این سنجه ها به طور جداگانه بررسی شده است.
1-Operating Expenses
2-Financial Expenses

مانده خالص نقدینگی (NLB):

مانده خالص نقدینگی (NLB) که از تفاضل موجودی نقد و اوراق بهادار شرکت با بدهی های جاری شرکت که اقلامی مانند اسناد تجاری کوتاه مدت و حصه جاری تسهیلات و… را دربر می گیرد بدست می آید به ترتيب قدرت رشد وتخصيص سرمايه را رسيدگي مي کند. شولمن و کوکس به این نتیجه رسیده اند NLB
بهتر از ديگر شاخص هاي اضافي براي پيش بيني بحران و نقدينگي شرکت مي باشد.(حایدر،2012)
نحوه محاسبه مانده خالص نقدینگی در این تحقیق به شرح زیر است:
(بدهی های جاری) – (سرمایه گذاری کوتاه مدت+ وجه نقد ومعادل وجه نقد)= NLB

سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR):
سرمایه درگردش موردنیاز(WCR) که ازتفاضل بین اقلامی ازدارایی جاری که دارای قدرت نقد شوندگی نسبتاً بالایی هستند (از نظر قدرت نقد شوندگی در درجه دوم پس از موجودی نقد و اوراق بهادار می باشد) با بدهی های جاری بدست می آید و سرمایه در گردش اضافه یا کسر را نشان می دهد.(حایدر،2012)
نحوه محاسبه سرمایه درگردش موردنیاز در این تحقیق به شرح زیر است:
( ديگر پرداختني ها + هزينه هاي پرداختنی + حسابهاي پرداختني )- ( موجوديها + حسابهاي دريافتني ) =WCR

نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری(M/B)1:
یکی از نسبت های مالی اساسی برای سرمایه گذاران می باشد. سودآوري و افزايش رشد سود شركت باعث مي‌شود كه ارزش بازار منابع شركت نسبت به ارزش دفتري منابع بيشتر شود و درنتيجه توان بالقوه جذب سرمايه‌گذاري هاي شركت نيز بيشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری به بدست می آید.(شباهنگ،1381) .
نحوه محاسبه M/B در این تحقیق به شرح زیر است:
ارزش دفتری سهام عادی/ ارزش بازار سهام عاديM/B=
1-Market to Book Ratio

گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی(OPCASH)1:

عبارت ‌از وجه نقد حاصل از فعاليت هاي اصلي‌ و مستمر مولد درآمد عملياتي‌ واحد تجاري‌ است. (شباهنگ، 1381)
نحوه محاسبه OPCASH در این تحقیق به شرح زیر است:
وجه نقد حاصل ازفعاليت هاي عملياتي‌ واحدتجاري‌OPCASH=

نسبت بدهی های بلند مدت بر حقوق صاحبان سهام(D/E)2:
این نسبت یکی از نسبت های اهرمی می باشد که از تقسیم بدهی های بلند مدت بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید. (شباهنگ،1381)

نحوه محاسبه D/E در این تحقیق به شرح زیر است:
حقوق صاحبان سهام / بدهی های بلند مدت=D/E

رشد فروش(Gt)3:
عبارت است از تفاوت در آمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا تقسیم بر فروش در سال مبنا. (آپوهامی،2010)
نحوه محاسبه رشد فروش در این تحقیق به شرح زیر است:
درآمد فروش در سال قبل / (درآمد فروش در سال قبل-درآمد فروش در سال مورد نظر)=Gt

1-Operating Cash
2-Ratio Total long-term debt on equity
3-Growt

فصل دوم
ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
آلوين تافلر از معروف ترين نظريه پردازان و آينده نگران جهاني، معتقد است كه آغاز قرن بيست و يكم اساس تعريف جديد از قدرت بر مفهوم دانايي شكل مي گيرد. در دنياي كنوني پژوهش به عنوان شاخص اصلي تحرك و پويايي يك جامعه شناخته شده است. از سوي ديگر، در دنياي امروز ارتقاء بخش صنعت به عنوان محور اصلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، رگرسیون، برآورد رگرسیونی، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت مالی، تداوم فعالیت