پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، سودآوری، مدیریت سرمایه، تبدیل وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد سهام منتشره عادی تقسیم می کنند.

2-3-1-9. درصد سود تقسیمی
با استفاده از نسبت درصد سود تقسیمی یا نسبت سود پرداختی، سود نقدی پرداخت شده به سهامداران را به صورت درصدی از سود هر سهم بیان می کنند. برای محاسبه این نسبت سود تقسیمی هر سهم را بر سود هر سهم تقسیم می کنند.
DPR = DPS/EPS

2-4. چرخه های تجاری
تعاریف زیادی برای ادوار تجاری بیان شده است، ولی بطور تقریبی تمام تعاریف معنای مشابه دارند. برنز و میچل(1946) تعریفی علمی از ادوار تجاری به صورت زیر ارائه داده اند:
ادوار تجاری نوعی نوسانات با قائده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشور ها است که عمدتا به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. یک چرخه، با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود.
این سلسه از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند؛ ولی حالت منظم و دوره ای ندارند. به عبارتی مدت زمان ادوار تجاری ممکن است از یکسال تا 10 الی 20 سال متغیر باشد. این چرخه، قابل تقسیم به چرخه های کوتاه تری نیست. (احدی سرکانی و همکاران،1391، 522).

2-4-1. تاثیر چرخه های تجاری بر مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری
عدم اطمینان در محیط تجاری مستقیما بر سیستم شرکت ها اثر می گذارد. برای مثال نوسانات کوتاه مدت تقاضا، جریان وجه نقد ورودی مورد انتظار را مختل می کند و عدم اطمینان از وصول مطالبات را افزایش می دهد. چرخه های تجاری بر منبع تامین مالی تمام شرکت ها، از طریق اثر آن بر رشد اقتصادی و فروش ها، تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، وقتی که فروش شرکت ها کم می شود، سرمایه در گردش کم می شود و سود شرکت ها کاهش می یابد.
سرمایه در گردش بالا نیاز به یک عامل تعیین کننده در تجارت است که وابسته به تامین مالی خارجی است. شرکت ها جهت پوشش نیازمندی های سرمایه در گردش خود اقدام به استقراض از بانک ها می کنند. به عبارت دیگر، شرکت هایی که به شدت وابسته به تامین مالی خارجی هستند، در شرایط رکود، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند و باید اقدامات احتیاطی بیشتری برای آماده شدن در زمان بحران داشته باشند.
رکود اقتصادی سبب کندی فروش و گردش کالا شده و در نتیجه موجودی کالا افزایش و گردش کالا کاهش می یابد. از نقطه نظر دیگر، زیان حاصل از رکود فروش و صرف مبالغی عمده در کارخانه برای تغییراتی در جهت تطبیق محصول با تقاضای بازار موجب نقصان نقدینگی می گردد. نیاز به وام، بدهی را بالا برده و عدم استفاده از تخفیفات نقدی، بهای تمام شده محصول را افزایش داده وسود به زیان تبدیل می گردد. اگر شرکت موفق شود موجودی کالا را متناسب با نیاز فروش و سرمایه در گردش نگاه دارد، می تواند دوران رکود را با زحمت و هزینه پایین تر سپری کند. از آنجایی که در حالت رکود اقتصادی ممکن است دوره وصول حساب های دریافتنی طولانی تر شود و به علت فروش کمتر، با افزایش موجودی مواجه شویم، اهمیت سرمایه در گردش افزایش می یابد و از طرف دیگر، در حالت رونق اقتصادی، تقاضا و سرمایه گذاری بهبود می یابد و اهمیت سرمایه در گردش کاهش می یابد. بنابراین مدیریت سرمایه در گردش در حالت اقتصادی رکود نسبت به حالت اقتصادی رونق از اهمیت بالاتری برخوردار است. این نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش باید در برنامه ریزی مالی شرکت ها گنجانده شود(انکوئست و همکاران، 2014).بطور کلی در دوران رکود شرکت ها انگیزه بیشتری برای مدیریت وجه نقد دارند و این تاثیر بیشتری بر سود آوری شرکت ها خواهد داشت.

2-5. مطالعات انجام شده بر روی مدیریت سرمایه در گردش
در رابطه با اهمیت و جایگاه ویژه مدیریت سرمایه در گردش مطالعات زیادی صورت گرفته است، که این مطالعات را به دو دسته مطالعات داخلی و خارجی تقسیم می کنند:
مطالعات خارجی
مطالعات داخلی
انکوئیست و همکاران (2014)
جان نثاری(1391)
رای (2012)
یعقوب نژاد و همکاران (1389)
نوبانی (2009)
ستایش و همکاران (1388)
دلاف (2013)
محمدی (1388)

2-5-1. مطالعات خارجی:
دلاف14 (2003)، ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت را برای یک نمونه متشکل از 109 شرکت بلژیکی طی دوره 1996-1992 بررسی نمود. وی دوره وصول حسابهای دریافتنی، حساب های پرداختنی و دوره گردش موجودی کالا را بهعنوان معیارهای اعتبار تجاری و رویدادهای موجودی کالا بهکار برد. همچنین از چرخه تبدیل وجه نقد بهعنوان یک معیار جامع برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده نمود. نتایج این بررسی نشان داد که مدیران میتوانند سودآوری واحد تجاری را از طریق کاهش دادن روزهای حسابهای دریافتنی و موجودیهای افزایش دهند و بهطور مشابه کم نمودن چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش سودآوری شرکت میگردد.
نوبانی و هاجر15(2009)، به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و گردش نقدی عملیاتی پرداختند. این رابطه با استفاده از تحلیل های داده ای پویا، مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل ها بر مبنای نمونه ای از 5802 شرکت غیرمالی ایالت متحده که در بازار بورس نیویورک، بازار بورس امریکا، بازار بورس NASDAQ و خارج از بازار بورس، در مقطع زمانی بین سالهای 1990 تا 2004 (87030 شرکت سال مشاهده) فهرست شده اند، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل نقدی و با کوتاه کردن مدت جمع آوری حسابهای دریافتنی می توانند سودآوری و گردش نقدی شرکت خود  را افزایش دهند. نتایج هچنین نشان می دهد که کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سودآوری وگردش نقدی شرکت می شود.
نوبانی16 (2009)، مطالعه ای را در مورد ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت با توجه به چرخه بهینه تبدیل وجه نقد انجام داد. این مطالعه نشان می دهد که کاهش چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش سودآوری شرکت می شود. از سوي ديگر كاهش چرخه تبديل وجه نقد مي تواند به عمليات شركت آسيب برساند و سودآوري را كاهش دهد. اگر چه شناسايي سطح بهينه موجودي، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني كه در آن هزينه نگهداري و هزينه فرصت به حداقل رسيده و محاسبه مجدد چرخه تبديل وجه نقد مطابق اين مقادير بهينه بينش كامل و دقيقي از كارايي مديريت سرمايه در گردش فراهم مي كند.
کای سیچنک و همکاران17 (2009)، مطالعه ای را در زمینه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت انجام دادند. این مطالعه نشان می دهد که نه تنها مدیریت سرمایه در گردش برای ارزش شرکتی مهم می باشد، بلکه تامین سرمایه نیز به عنوان یک عامل مهم در زمینه تاثیرات ارزش گذاری مطرح خواهد بود.
عالم و همکاران18(2011)، مطالعه ای را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش بازار در شرکت های پاکستانی انجام دادند. نتایج نشان می دهد که نسبت جاری مهمترین تاثیر را روی سودآوری دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که یک رابطه معنی داری بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکت وجود دارد.
کابالرو و همکاران19 (2011)، مطالعه ای را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در ارتباط بین سطح سرمایه در گردش و سودآوری شرکت نوسانی وجود دارد که نشان می دهد SMEs ها یک سطح سرمایه در گردش بهینه دارند که سودآوری شان را به حداکثر می رساند. علاوه براین، استحکام نتایج به دست آمده موید آن است که سودآوری شرکت ها با خارج شدن از سطح بهینه کاهش می یابد.
رای20(2012)، مطالعه ای را در مورد ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها (شرکت های تولیدی هند) انجام داد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه منفی قوی بین میزان سرمایه در گردش از جمله تعداد روز های حساب های دریافتنی و چرخه تبدیل نقد، و نسبت بدهی های مالی با سودآوری شرکت وجود دارد. بر خلاف مطالعات قبلی، این مطالعه هیچ گونه رابطه معنادار آماری را بین متوسط روز های حساب های پرداختنی با سودآوری نشان نداده است. در نهایت بیان کرده است که یک رابطه منفی ناچیزی بین اندازه شرکت و نسبت سود عملیاتی خالص وجود دارد.
انکوئیست و همکاران21(2014)، به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در چرخه های مختلف تجاری پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که تاثیر چرخه های تجاری بر رابطه سودآوری و سرمایه در گردش در دوره رکود اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که اهمیت مدیریت موجودی کارآمد و دوره تبدیل حساب های دریافتنی در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
2-5-2. مطالعات داخلی:
محمدی (1388) تحقیقی را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. نتايج اين تحقيق حاكي از اين بود كه بين سودآوري شركت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانكاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معكوس معناداري وجود دارد. به عبارتي مديران مي توانند با كاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا در حد معقول سودآوري شركتشان را افزايش دهند. همچنين نتايج اين تحقيق در رابطه با دوره واريز بستانكاران می تواند بيانگر اين امر باشد كه شركت هائي كه سودآور مي باشند دوره واريز بستانكاران كوتاهتري دارند.
ستایش و همکارانش (1388) مطالعه ای را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. نتایج بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین متغیر های دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجوه نقد با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین دوره پرداخت حساب های پرداختنی و سودآوری مشاهده نشد.با این وجود رابطه منفی و معنادار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد حاکی از آن است که شرکت ها می توانند از طریق مدیریت مناسب سرمایه در گردش و کاهش چرخه تبدیل وجه نقد تا یک حد منطقی، سودآوری خود را افزایش داده و برای سهامداران خود ایجاد ارزش کنند.
ایزدی نیا و تاکی (1389)، مطالعاتی را درباره تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکتها انجام داده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین دوره پرداخت حساب های پرداختنی با بازده دارائی ها رابطه معنی داری وجود ندارد. بین چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارائی ها رابطه معکوس و معناداری دارد و همچنین سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا و حساب های دریافتنی منجر به پایین آمدن سودآوری می شود.
یعقوب نژاد و همکارانش (1389) تحقیقی در مورد ارتباط بین سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. نتايج تحقيق نشان مي دهد بين متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه عكس وجود دارد .نتايج نشان مي دهد كه اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي كالا و چرخه تبديل وجه نقد افزايش يابد منجر به كاهش سودآوري در شركتها خواهد شد، و مديران مي توانند با كاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي كالا و چرخه تبديل وجه نقد به حداقل سطح ممكن يك ارزش مثبت براي سهامداران بوجود آورند.
جان نثاری (1391)، مطالعه ای را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری واحد های تجاری کوچک و متوسط انجام دادند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این شرکت ها می توانند با کاهش تعداد روزهای چرخه وجه نقد و نگهداری اجزای آن در سطح بهینه، سودآوری خود را بهبود ببخشند و برای سهام داران خود ایجاد ارزش کنند. بنابر این هرچه چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر باشد، نیاز به تامین مالی خارج از شرکت بیشتر خواهد بود و این امر موجب افزایش هزینه های شرکت، کاهش سود و کاهش ارزش افزوده اقتصادی می شود. از طرف دیگر، هرچه این چرخه کوتاهتر باشد، از یک طرف انباشت منابع در موجودی ها و حساب های دریافتنی کمتر می شود و از طرف دیگر با به تاخیر انداختن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، معنادار بودن، ضریب تعیین