پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، جامعه آماری، ریسک عملیاتی، ریسک بازار

دانلود پایان نامه ارشد

بنابر این جامعه آماری عبارت است از تعداد عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین عناصر جامعه مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع میباشد. به بیان دیگر جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن تعمیم داده میشود. تعریف جامعه آماری باید به اندازهای روشن باشد که هیچ نوع سوالی در باره قابلیت تعمیمپذیری یا کاربرد نتایج به هر یک از اعضای جامعه مطرح نباشد. جامعه آماری به دو صورت محدود و نامحدود است. در جامعه آماری محدود، تعداد مقادیر محدود، ثابت و پایان پذیر است اما جامعه آماری نامحدود از یک ردیف بیانتهای مقادیر، تشکیل شده است. با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، لذا از نوع محدود خواهد بود. انتخاب این جامعه آماری به دلایل زیر بوده است:
انواع شرکتهایی که در صنایع مختلف فعالیت دارند در این جامعه عضویت دارند.
این شرکتها نسبت به سایر شرکتها در اداره امور خود و تهیه گزارشهای مالی از نظم بهتری برخوردارند.
امکان دسترسی بهتر به اطلاعات مالی حسابرسی شده این شرکتها جهت تحلیل و آزمون فرضیهها وجود دارد.
دسته بندی شرکتها بر مبنای نوع فعالیت آنها، امکان دستیابی به نتیجه بهتر را فراهم میکند.
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال 1387 الی سال 1391 میباشد.

3-6- روش نمونه گیری و نمونه آماری
بدیهی است اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل است، بنابر این جهت سهولت و صرفهجویی در وقت، انرژی و بودجه میتوان از روش نمونهگیری استفاده کرد و نتایج را به جامعه تعمیم داد. نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود(خاکی 1387).
همانگونه که بیان شد جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به منظور نمونهگیری هدفمند(روش حذف سیستماتیک) استفاده شده است، بدین منظور کلیه شرکتهای جامعه آماری که دارای شرایط زیر بودهاند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شدهاند:
به منظور همگن شدن نمونه آماری در سالهای مورد بررسی، از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها به اسفند ماه منتهی باشد.
در طی سالهای مورد بررسی، تغییر فعالیت و تغییر سال مالی نداده باشند.
جزء بانکها و موسسات مالی(شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، بیمه، هلدینگ و لیزینگ) نباشند.
شركتهايي كه نماد معاملاتی آنها فعال و بیش از 4 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشتهاند.
درنتيجه اعمال شرايط و ملاحظات در نمونهگيري حذفي سيستماتيك 109 شركت از جامعه آماري جهت انجام آزمونها انتخاب شدند. دوره تحقيق 6 سال متوالي ميباشد بنابراين حجم نهايي نمونه 654 سال-شركت (109*6) ميباشد.

جدول (3-1) نحوه انتخاب شرکت‌های نمونه
تعداد شركتهاي كه در پایان سال 1391 در بورس حضور داشتهاند
310 شركت
تعداد شركتهايي كه جزء شركتهاي سرمايهگذاري و واسطه گري مالي نبودهاند.
218 شركت
تعداد شرکتهايي كه سال مالي آنها منتهی به پایان اسفند ميباشد
157 شركت
تعداد شرکتهايي كه در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی ندادهاند
175 شركت
تعداد شركتهايي كه نماد معاملاتی آنها فعال و بیش از 4 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشتهاند.
85 شركت
تعداد شركتهايي كه داده هاي آنها جمع آوري شده است (نمونه نهايي)
85 شركت

3-7- روش جمعآوری اطلاعات و دادهها
در اين پژوهش اطلاعات مورد نياز به روش‌هاي زير جمعآوري گرديد:
روش کتابخانهاي: از اين روش براي جمعآوري اطلاعات در زمينه ادبيات و پيشينه پژوهش استفاده گرديد. لذا با مطالعه کتب و مقالات و جستجو در سايت‌هاي اينترنتي، اطلاعات مورد نياز جمعآوري شد.
روش اسناد کاوي: جهت انجام پژوهش و جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه‌ها از اين روش استفاده گرديد. جمعآوري اطلاعات با استفاده از نرم افزار رهآورد نوين و سايت‌هاي اينترنتي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان بورس اوراق بهادار صورت پذيرفته است.
همچنين براي آماده سازي متغير‌هاي لازم جهت استفاده در مدل‌هاي مربوط به آزمون فرضيه‌ها، از نرم افزار صفحه گسترده(اکسل) استفاده شده است. ابتدا اطلاعات گردآوري شده در صفحات کاري ايجاد شده در محيط اين نرمافزار وارد گرديد و سپس محاسبه‌هاي لازم براي دستيابي به متغير‌هاي اين پژوهش انجام شد. بعد از محاسبه کليه متغير‌هاي لازم جهت استفاده در مدل‌هاي اين پژوهش، اين متغير‌ها در صفحات کاري واحدي ترکيب شدند تا به طور الکترونيکي به نرمافزار مورد استفاده در تجزيه و تحليل نهايي منتقل شوند. در اين پژوهش جهت انجام تحليلهاي نهايي، از نرم افزار Eviews استفاده شده است.

3-8- کیفیت ابزار اندازهگیری پژوهش
برای سنجش روایی پژوهش، از جدولهایی بر اساس موضوع و اهداف و فرضیههای پژوهش استفاده میشود. این جداول بر اساس اسناد و مدارک مورد بررسی از صورتهای مالی حسابرسی شده تشکیل شده است.
در این پژوهش از روایی یا اعتبار محتوایی استفاده میگردد و به منظور دستیابی به درجه بالایی از اعتبار محتوایی، تعاریف به کار رفته در مدل نظری بر اساس مرور ادبیات موضوع انجام گرفته و همچنین متغیرهای پژوهش نیز با مطالعه پژوهشهای قبلی خارجي و زمینههای قبلی مطالعاتی در رشته حسابداری و کتابهای حسابداری انتخاب شده در پژوهش، میتواند از روایی لازم برخوردار باشد .
با توجه با این که تعداد شرکتهای مورد بررسی زیاد است و نیز شرکتهایی انتخاب شده که اطلاعات آن ها در طول دوره مورد نظر کامل بوده و حسابرسی شده ميباشد، پایایی یا قابلیت اعتماد پژوهش نیز از درجه بالایی بر خوردار است.

3-9- ليست متغير‌هاي مورد بررسي مدل شماره1

جدول (3-2): ليست متغير‌هاي مورد بررسي مدل شماره1
نوع متغير
نام متغير
معيار اندازه گيري
علامت اختصاري
متغير وابسته
سرمایه درگردش
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
WC

متغير مستقل
ریسک عملیاتی
روش شاخص پایه
OR

ریسک بازار
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
MR

حسابهای پرداختنی
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
AP

حسابهای دریافتنی
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
AR

موجودی کالا
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
INV

وجه نقد
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
CASH

3-9-1- سرمایه درگردش
تعریف واژه سرمایه درگردش در متون حسابداری، داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری است و نشانگر میزان سرمایه گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهیهای جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه درگردش را به وسیله مجموع داراییها و بدهیهای جاری معنی میکنند و اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان میکنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از داراییهای جاری است که بر بدهیهای جاری فزونی دارد و از طریق وامگیری درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است(شباهنگ 1387). در این پژوهش برای اندازه گیری سرمایه درگردش بدهیها جاری را از داراییهای جاری کسر میگردد.

3-9-2- چرخه نقدینگی
چرخه تبدیل وجه نقد روزهای بین دریافت و پرداخت وجه نقد در ارتباط با یک واحد مجزا از عملیات میباشد. چرخه تبدیل وجه نقد در این پژوهش به صورت زیر محاسبه میگردد (نوبانی 2010)78
چرخه تبدیل وجه نقد= دفعات گردش موجودی کالا+ دفعات گردش حسابهای دریافتنی – دفعات گردش حسابهای پرداختنی

3-9-3- ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی عبارت است از احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روشها، افراد و سيستمهاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري. ریسک عملیاتی با استغاده میانگین درآمد ناخالص مثبت سه سال ضربدر 15٪ محاسبه میگردد.

3-9-4- ریسک بازار
منظور از ریسک بازار احتمال کاهش ارزش داراییها یا پرتفو به علت تغییرات نامطلوب قیمتها یا نرخهای بازار است. ریسک بازار با اندازهگیری مقیاس نوسانات تمام شاخصهای عمومی(کل) محاسبه شده است.

3-10- شيوه آزمون فرضيات و متغیرهای اساسی پژوهش
جهت آزمون فرضیات پژوهش حاضر از مدلهای رگرسیونی ارائه شده توسط بانوس کابالرو و همکاران(2010) استفاده میشود. در این مدلها، ارتباط متقابل متغیرهای اساسی پژوهش شامل سرمایه درگردش، چرخه نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار تبیین شده است. همچنین، در هر مدل، متناسب با متغیر وابسته موردنظر در آن مدل، متغیرهایی بعنوان متغیر کنترلی در رگرسیون وارد شده است. مدلهای مذکور بصورت ذیل میباشند.

3-11- مدل شماره(1) جهت آزمون فرضیههای اول و دوم

همچنین فرضیه نخست این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان کرد.

چنانچه ضریب در سطح اطمینان 95% معنیدار باشد، فرضیه صفر رد میشود که بیانگر رابطه مثبت بین ریسک عملیاتی و سرمایه درگردش میباشد. در غیر این صورت فرضیه صفررد نخواهد شد. لازم به ذکر است که جهت معنیدار بودن ضرایب از آماره t و p-valu استفاده میشود.

همچنین فرضیه دوم این پژوهش به صورت زیر میباشد.

چنانچه ضریب در سطح اطمینان 95% معنیدار باشد، فرضیه صفر رد میشود که بیانگررابطه مثبت بین ریسک بازار و سرمایه درگردش میباشد. در غیر این صورت فرضیه صفررد نخواهد شد.
که در مدل مذکور
Wc: بیانگر سرمایه درگردش شرکت I در سال T است، و به صورت زیر اندازهگیری میشود.
بدهیهای جاری – داراییهای جاری = سرمایه درگردش
AP: بیانگر حسابهای پرداختنی شرکت I در سال T است و شامل حسابهای کوتاه مدت پرداختنی از جمله بستانکاران تجاری و سایر طلبکاران میباشد.
AR: بیانگر حسابهای دریافتنی شرکتI در سالT است و شامل خالص حسابهای دریافتنی (پس از کسر مطالبات مشکوک الاوصول) و سایر حسابهای دریافتنی میباشد.
INV: بیانگر موجودیهای شرکت I در سالT است که شامل موجودیهای پایان دوره و تغییرات در موجودیهای طی دوره میباشد.
CASH: بیانگر وجه نقد شرکتI در سالT است و شامل وجه نقد کل از جمله سپردههای کوتاه مدت موجود در ترازنامه میباشد.
OR: ریسک عملیاتی شرکت I در سال T است. در اين تحقيق از روش شاخص پایه براي اندازهگيري ریسک عملیاتی (OR) استفاده ميشود.
KBIA = α * Gross Income
KBIA ،بيانگر ميزان سرمايهاي را كه ميبايست براي مقابله با ريسكهاي عملياتي بر اساس روش شاخص پايه قرار داده شود
α، بیانگر میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی میباشد، که در اینجا 15% میباشد.
Gross Income، بیانگر میانگین رشد درآمد ناخالص مثبت در طی سه سال گذشته میباشد.
MR: ریسک بازار شرکت I در سالT است که از طریق نوسانات از تمام شاخصهای عمومی اندازهگیری میشود.

3-12- ليست متغير‌هاي مورد بررسي مدل شماره2
جدول (3-3) : ليست متغير‌هاي مورد بررسي مدل شماره2
نوع متغير
نام متغير
معيار اندازهگيري
علامت اختصاري
متغير وابسته
چرخه نقدینگی
‌ معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
CCC

متغير مستقل
حسابهای دریافتنی
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
AR

حسابهای پرداختنی
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
AP

موجودی
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
INV

وجه نقد
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
CASH

ریسک عملیاتی
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
OR

ریسک بازار
معيار بانوس کابالرو و همکاران( 2010 )
MR

3-13- مدل شماره (2) جهت آزمون فرضیههای سوم وچهارم

فرضیه سوم این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان کرد.

چنانچه ضریب در سطح اطمینان 95% معنیدار باشد، فرضیه صفر رد میشود که بیانگررابطه مثبت ریسک عملیاتی و چرخه نقدینگی میباشد. در غیر این صورت فرضیه صفر رد نخواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سرمایه Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، چند متغیره، روایی محتوا