پایان نامه درمورد سابقه خدمت، تحلیل داده، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سؤالات
آلفای کرونباخ
فرهنگ‌های سازمانی
25
953/0
عملکرد
15
946/0
کل پرسشنامه
40
921/0
روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
در این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار آماری spss برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. کاربرد آمار توصیفی به‌منظور تفسیر نتایج داده‌های تحقیق است و در قسمت مربوطه از جداول فراوانی و نمودارهای مناسب برای توصیف داده‌ها استفاده‌شده است. به‌منظور پاسخ به سؤالات تحقیق و تعمیم نتایج، از روش‌های آمار استنباطی استفاده گردید. در این تحقیق، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک آماری زیر استفاده‌شده است:
ضریب همبستگی پیرسون؛
آزمون رگرسیون؛ و
آزمون فریدمن

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

مقدمه
پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‏گیری، مرحله جمع‌آوری داده‌های شروع‌شده است. پس‌ازاین مرحله، این داده‏ها می‌بایست به اطلاعات قابل‌فهم تبدیل‌شده و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. جهت بررسی صحت فرضیه‏ها، تجزیه‌وتحلیل داده‏های بدست آمده از پرسشنامه برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فصل، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در دو بخش موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابتدا به آمار توصیفی که شامل بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات و غیره بوده است، پرداخته‌شده است و سپس با استفاده از آمار استنباطی، سؤالات تحقیق مورد آزمون قرارگرفته‌اند.

آمار توصیفی
آمار جمعیت شناختی
این نوع آمار فقط به توصیف جامعه می‌پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است (داداش‏زاده، 1390). در این بخش به ذکر آمار توصیفی شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات، رده سازمانی و سابقه خدمت پاسخ‏دهندگان به پرسشنامه‏ها در مرکز امور شوراهای حل اختلاف پرداخته‌شده است.
درصد سن پاسخ‌دهندگان
بیشتر پاسخ‏دهندگان با فراوانی 30 نفر و درصد فراوانی 63/52 در بازه سنی 39-30 سال قرار دارند و پس‌ازآن بازه سنی 50-40 سال با فراوانی 13 نفر و درصد فراوانی 8/22 قرارگرفته‌اند (شکل ‏41). مضافاً بازه سنی 29-20 و 50 به بالا هر یک با فراوانی 7 نفر و درصد فراوانی 3/12 دارای کمترین فراوانی می‌باشند (جدول ‏41).

شکل ‏41- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس سن
جدول ‏41- فراوانی سنی پاسخ‌دهندگان
سن
فراوانی
درصد وقوع
29-20
7
3/12
39-30
30
6/52
50-40
13
8/22
50 به بالا
7
3/12
کل
57
100
درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان
پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها، با فراوانی 36 نفر و درصد فراوانی 2/63 از کل مرد بوده‌اند که بیشتر از تعداد پاسخ‌دهندگان زن با فراوانی 21 نفر با درصد فراوانی 8/36 از کل می‏باشند.

شکل ‏42- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس جنسیت
جدول ‏42- فراوانی جنسیتی پاسخ‌دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
36
2/63
زن
21
8/36
کل
57
100
درصد تحصیلات پاسخ‌دهندگان
در میان پاسخ‌دهندگان، تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی یعنی 31 نفر و درصد فراوانی 4/54
را به خود اختصاص داده است؛ و بعدازآن به ترتیب دیپلم با فراوانی 9 نفر و درصد فراوانی 8/15، فوق‌لیسانس با فراوانی 7 نفر و درصد فراوانی 3/12، فوق‌دیپلم با فراوانی 6 نفر و درصد فراوانی 5/10 و در نهایت دکتری با کمترین فراوانی یعنی 4 نفر با درصد فراوانی 7، قرارگرفته‌اند.

شکل ‏43- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس تحصیلات
جدول ‏43- فراوانی تحصیلی پاسخ‌دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
9
8/15
فوق‌دیپلم
6
5/10
لیسانس
31
4/54
فوق‌لیسانس
7
3/12
دکتری
4
7
کل
57
100

درصد رده سازمانی پاسخ‌دهندگان
بیشترین فراوانی در رده سازمانی مربوط به مشاغلی نظیر متصدی امور دفتری، منشی، بایگانی و غیره با فراوانی 15 نفر و درصد فراوانی 3/26 می‏باشد (شکل ‏44). و پس‌ازآن به ترتیب کارشناس ارشد با فراوانی 13 نفر و درصد فراوانی 8/22، کارشناس با فراوانی 12 نفر و درصد فراوانی 1/21 ، سرپرست و مدیر هر یک با فراوانی 6 نفر و درصد فراوانی 5/10و درنهایت رده سازمانی معاون با فراوانی 5 نفر و درصد فراوانی 8/8 قرارگرفته‌اند (شکل ‏44).

شکل ‏44- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس رده سازمانی
جدول ‏44- فراوانی رده سازمانی پاسخ‏دهندگان
رده سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناس
12
1/21
کارشناس ارشد
13
8/22
سرپرست
6
5/10
معاون
5
8/8
مدیر
6
5/10
غیره
15
3/26
کل
57
100

درصد سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان
بیشترین فراوانی سابقه کاری در میان افراد پاسخ‌دهنده، در بازه 14-10 سال با فراوانی 19 نفر و درصد فراوانی 3/33 می‌باشد (شکل ‏45). همچنین بازه 20-15 سال، با فراوانی 12 نفر و درصد فراوانی 1/21 در رتبه بعد قرار دارد؛ سپس به ترتیب سابقه کاری در بازه‌های 9-5 سال و کمتر از 5 سال با فراوانی 10 و 9 نفر، با درصد فراوانی 5/17و 8/15 قرارگرفته‌اند (جدول ‏45). درنهایت 7 نفر با درصد فراوانی 3/12 باسابقه خدمت 20 سال به بالا، دارای کمترین فراوانی بوده‌اند.

شکل ‏45- درصد پرسشنامه جمع‌آوری‌شده بر اساس سابقه خدمت
جدول ‏45- فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5 سال
9
8/15
9-5
10
5/17
14-10
19
3/33
20-15
12
1/21
20 سال به بالا
7
3/12
کل
57
100

آمار استنباطی
در این بخش، از سه آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل فریدمن برای تحلیل داده‌ها و آزمودن سؤالات تحقیق بهره برده شده که در ادامه به توصیف هریک از این آزمون‌ها پرداخته‌شده است.
بررسی پاسخ سؤالات مرتبط با متغیرهای تحقیق
متغیرهای موردمطالعه در این تحقیق، فرهنگ‌سازمانی و عملکرد می‌باشند که پرسش‌های مناسب و مرتبط با مؤلفه‌های هر یک از این متغیرها، از طریق چهل پرسش و پاسخ‌های پنج گزینه‌ای طیف لیکرت طرح و از طریق شاخص‌های فراوانی، درصد فراوانی، نما، میانه و میانگین سنجیده شده‌اند.
بررسی پاسخ‏های مربوط به متغیر فرهنگ‏سازمانی
متغیر فرهنگ‌سازمانی با استفاده از بیست‌وپنج سؤال و یک طیف پنج گزینه‌ای که از یک تا پنج نمره‏گذاری شده است، مورد سنجش قرارگرفته است. برای فرهنگ‌سازمانی دوازده مؤلفه در نظر گرفته‌شده که به بررسی هریک از آن‌ها پرداخته‌شده است.
بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نوآوری فردی
نوآوری فردی با استفاده از چهار سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های چهار سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین همگی از حد متوسط، پایین‌تر هستند(جدول ‏46). در نهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به چهار سؤال به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏47 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آن است که نوآوری فردی در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط پایین‌تر است.
جدول ‏46- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های نوآوری فردی
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
3
12
13
22
8
2
1/21
8/22
6/38
14
5/3
3
3
56/2
4
6
19
17
12
3
5/10
3/33
8/29
1/21
3/5
2
3
77/2
5
8
22
14
10
3
14
6/38
6/24
5/17
3/5
2
2
61/2
6
3
20
15
16
3
3/5
1/35
3/26
1/28
3/5
2
3
93/2
جدول ‏47- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های نوآوری فردی
پاسخ مؤلفه نوآوری فردی
فراوانی
درصد فراوانی
3
35
4/61
3=
4
7
3
18
6/31
کل
57
100

بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل مخاطره
تحمل مخاطره با استفاده از دو سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های دو سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین هر دو از حد متوسط، پایین‌تر است (جدول ‏48). در نهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏49 آورده شده است .این تحلیل نشان‌دهنده آنست که تحمل مخاطره در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط پایین‌تر است.
جدول ‏48- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های تحمل مخاطره
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
1
12
13
22
9
1
1/21
8/22
6/38
8/15
8/1
3
3
54/2
2
14
16
18
9
0
6/24
1/28
6/31
8/18
0
3
2
39/2
جدول ‏49- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های تحمل مخاطره
پاسخ تحمل مخاطره
فراوانی
درصد فراوانی
3
34
6/59
3=
10
5/17
3
13
8/22
کل
57
100
بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی
جهت‏دهی با استفاده از دو سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های دو سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین یکی از حد متوسط، پایین‌تر و دیگری از حد متوسط بالاتر است (جدول ‏410). درنهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏411 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آن است که جهت‏دهی در جامعه مورد مطالعه از حد متوسط پایین‌تر است.
جدول ‏410- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
7
7
12
22
15
1
3/12
1/21
6/38
3/26
8/1
3
3
84/2
8
10
8
16
12
11
5/17
14
1/28
1/21
3/19
3
3
11/3
جدول ‏411- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی
پاسخ مؤلفه مستقل جهت‌دهی
فراوانی
درصد فراوانی
3
25
9/43
3=
9
8/15
3
23
4/40
کل
57
100
بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت
یکپارچگی و وحدت با استفاده از دو سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، مورد سنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های دو سؤال مربوطه به صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین هر دو از حد متوسط، بالاتر است (جدول ‏412). در نهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏413 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آنست که یکپارچگی و وحدت در جامعه موردمطالعه از حد متوسط بالاتر است.
جدول ‏412- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت
سؤال
فراوانی
درصد فراوانی
شاخص‌های مرکزی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مد
میانه
میانگین
11
3
13
20
20
1
3/5
8/22
1/35
1/35
8/1
3
3
05/3
12
5
11
17
20
4
8/8
3/19
8/29
1/35
7
4
3
12/3

جدول ‏413- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت
پاسخ مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت
فراوانی
درصد فراوانی
3
22
6/38
3=
10
5/17
3
25
9/43
کل
57
100
بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت
روابط مدیریت با استفاده از دو سؤال و پنج گزینه که از یک تا پنج رتبه دهی شده‌اند، موردسنجش قرارگرفته است. فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های دو سؤال مربوطه به‌صورت جداگانه مشخص‌شده‌اند که میانگین هر دو از حد متوسط، بالاتر است (جدول ‏414). در نهایت فراوانی و درصد فراوانی میانگین پاسخ‌های مربوط به سؤال‌ها به‌صورت کمتر از 3، مساوی 3 و بیشتر از 3 در جدول ‏415 آورده شده است. این تحلیل نشان‌دهنده آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف، عملکرد کارکنان Next Entries پایان نامه درمورد سطح معنادار، ضریب همبستگی اسپیرمن، عملکرد کارکنان