پایان نامه درمورد ریسک عملیاتی، سرمایه درگردش، ریسک بازار، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
در اين تحقيق براي آزمون وجود رابطه بين متغيرهای مستقل ریسک عملیاتی(OR) و ریسک بازار(MR) و متغیر وابسته سرمایه در گردش(WC) و همچنين معنادار بودن مدل ارائه شده از رگرسيون استفاده ميكنيم. در این پژوهش ارتباط بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار با سرمایه درگردش به صورت زیر محاسبه میشود.

که در این مدل:
WCit: بیانگر سرمایه درگردش شرکتI در سال t می باشد، که از طریق تفاضل بین داراییهای جاری و بدهیهای جاری موجود در ترازنامه به دست میآید.
APit: بیانگر حسابهای پرداختنی شرکت I در سال t است.
ARit: بیانگر حسابهای دریافتنی شرکت i در سال t است.
INVit: بیانگر موجودی شرکت I در سال t است.
CASHit: بیانگر وجه نقد شرکت I در سال t است.
ORit: بیانگر ریسک عملیاتی شرکت i در سالt میباشد، به منظور تعیین ریسک عملیاتی از روش شاخص پایه استفاده شده است، بدین ترتیب که میانگین رشد درآمد ناخالص مثبت در طی سه سال گذشته در میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی که در اینجا(15%) میباشد ضرب میشود حاصل ضرب بیانگر میزان سرمایهای است که برای مقابله با ریسکهای عملیاتی در روش شاخص پایه مورد استفاده قرار میگیرد.
KBIA = α * Gross Income
MRit: بیانگر ریسک بازار شرکت I در سال t است.
εit: مقدار خطا
همچنین برای تعیین تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر چرخه نقدینگی از مدل زیر استفاده میشود.

که در این مدل:
CCCit: بیانگر چرخه نقدینگی شرکت I در سال t میباشد، بمنظور تعیین چرخه نقدینگی مدت زمان وصول مطالبات با تعداد روزهاي نگهداري موجودي جمع میشود مدت زمان پرداخت حسابهاي پرداختني از آن کسر میشود.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
بيش از صد سال است كه مديريت مالي به عنوان يك رشته علمي دستخوش تحولات عمدهاي شده است و هر روز گسترش بيشتري پيدا كرده و حوزههاي مختلف آن به صورت تخصصيتر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه ميدهند. در سدههاي گذشته شركتهاي توليدي صنعتي مقادير زيادي كالا به طور انبوه توليد كرده و سودهاي كلاني بردند اين امر باعث شد مسائل برنامهريزي و كنترل به ويژه از نظر قدرت نقدينگي به تدريج در مديريت مالي مورد توجه قرار گيرد و مديريت سرمايه درگردش به صورت يك بخش تخصصي واحد تجاري درآمده و عده زيادي از مديران روزانه تمام انرژي و وقت خود را صرف اداره سرمايه درگردش نمايند. از ديدگاه مديران مالي مديريت سرمايه درگردش يك مفهوم ساده و روشن است كه از توانايي شركت در درك تفاوت بين داراييها و بدهيهاي كوتاه مدت اطمينان ميدهد(هورسن ۲۰۰۵)22.
نگهداري سطح مطلوب وجه نقد براي پرداخت بدهي دال بر اهميت سرمايه درگردش ميباشد. در عمل مديريت سرمايه درگردش به يكي از مسائل مهم كه به استفاده از فرصتهاي ناگهاني مناسب جهت سرمايهگذاري كه نشانهاي از انعطافپذيري واحدتجاري ميباشد و دسترسي به مواد اوليه براي توليد به طوريكه شركت بتواند به موقع جوابگوي تقاضاي مشتريان مهم در سازمانها تبديل شده است، جايي كه بسياري از مديران اجرايي درگير شناسايي عوامل اصلي مديريت سرمايه درگردش و سطح بهينه آن هستند(لمبرسون ۱۹۹5)23.
هرگونه تصميمي كه در اين بخش توسط مديران واحد تجاري اتخاذ ميشود اثرات قابل ملاحظهاي روي بازدهي عملياتي واحد تجاري ميگذارد كه باعث تغيير ارزش شركت و نهايتاً ثروت سهامداران خواهد شد.
مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژي مناسبی را براي اداره و مدیریت سرمایه درگردش واحد خود انتخاب نمایند. چنانچه نوع استراتژي مدیریت دارائیهاي جاري و بدهیهاي جاري در موقعیتی معین به گونهاي مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژي مدیریت سرمایه درگردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائیهاي جاري و بدهیهاي جاري از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوريکه تصمیمگیري در مورد یکی بر روي دیگري تاثیر زیادي میگذارد(جهانخانی و طالبی 1378).
در اداره امور سرمایه درگردش یک واحد تجاري استراتژيهاي گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژي داراییهاي جاري و استراتژي بدهیهاي جاري حاصل میشود(جهانخانی و پارسائیان 1380). یکی از مهمترین بحثهاي مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه درگردش آن است که نقش قابل توجهی در رشد و بقاي واحد انتفاعی ایفا میکند. مدیریت سرمایه درگردش در دو گروه مدیریت دارائیهاي جاري و مدیریت بدهیهاي جاري تقسیم میشود.
شالودة مباحث مديريت مالي را سرمايه تشكيل ميدهد و ميتوان ادعا كرد كه همة فعاليتهاي تجاري نيازمند سرمايهاند، سرمايه عبارت است از تمام منابع مالي كه مورد مصرف شركت قرار ميگيرد و در اين راستا مديريت مالي چارچوب روابط بين سرمايه و شركت را مشخص ميكند( پينوو ۱۳۸6).
با توجه به جايگاه و اهميت سرمايه در فرايندهاي سازماني، مديريت آن از اهميت خاصي برخوردار ميباشد. در اين ميان سرمايه درگردش به طور كلي در همه سازمانها و بخصوص در سازمانهاي با اندازههاي كوچكتر، بخش عظيمي از سرمايه سازمان را به خود اختصاص ميدهد، و مديريت آن بر اساس مكانيزمهاي مديريت عناصر زنجيره تامين24 نيز از اهميت به سزايي برخوردار است. سرمايه درگردش يك شركت مجموعة مبالغي است كه در داراييهاي جاري سرمايه گذاري ميشود و مديريت سرمايه درگردش نيز عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه درگردش به نحوي كه ثروت سهامداران افزايش يابد.
با وجود اهميت زياد سرمايه درگردش براي سازمانها، ادبيات سازماني به طور سنتي بر روي مطالعة تصميمات مالي بلند مدت متمركز است و پژوهشگران نيز بيشتر به مطالعه در زمينة تجزيه و تحليل سرمايه گذاري، ساختار سرمايه، تقسيم سود، ارزشيابي سازمان و موارد مشابه پرداختهاند .اما بايد توجه داشت سرمايهگذاري كه شركتها بر روي داراييهاي كوتاه مدت انجام ميدهند و منابعي كه با سر رسيد كمتر از يك سال به كاربرده ميشود، قسمت عمدة اقلام ترازنامة شركت را تشكيل ميدهد. و در اين فضاي اقتصاد چالشي كه سازمانهاي بين المللي راههاي جديدي را براي رشد و بهبود عملكرد مالي و كاهش ريسك جستجو ميكنند، سرمايه درگردش به عنوان منبعي مهم براي بهبود عملكرد مالي به شمار ميآيد.
با اين اوصاف مديريت سرمايه درگردش فعال يك نياز اساسي توانايي سازمان براي سازگاري در يك اقتصاد پر چالش است و هدف آن برقراري يك تعادل حساس بين حفظ نقدينگي براي پشتيباني از عمليات روزانه و حداكثر سازي فرصتهاي سرمايهگذاري كوتاه مدت ميباشد(هاواتیس 2003)25 فيلبك و همكاران26 نيز با اشاره به كاهش در قيمت سهام شركت آمازون دات كام27 در اواسط سال ۲۰۰۰ ، مديريت سرمايه درگردش كارا را كليدي براي رسيدن به جريان نقدي سالم ميدانند و بر اين عقيدهاند شركتهايي كه داراي استراتژيهاي مديريت سرمايه درگردش ضعيف هستند به مرور زمان مزاياي رقابتي و انعطاف پذيري خود را از دست ميدهند(فیلبک و همکاران 2007)28
2-2- مبانی نظری
2-2-1- ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی احتمال بالقوۀ برای نوسانات نامطلوب در صورت سود و زیان و یا جریانهای نقدی شرکت به دلیل آثاری است که میتوان آنها را به مشتریان، کنترلهای ضعیف و کم دقت تعرف شده در سیستم، کاستیهای سیستم و حوادث غیر قابل مدیریت نسبت داد(لایکوک29 1998).
هافمن30، مدیر ریسک سابق اتحادیه بانکداران31 اذعان میکند که ریسک عملیاتی به منزلۀ ریسکهای مربوط به تمام مراحل فرایند کسب و کار، از آغاز تا اجرا و تحویل محصول به مشتری است و قلمرو آن سراسر گسترۀ سازمان، از ادارات ستادی گرفته تا ادارات میانی و نیز ادارات صف را در بر میگیرد.
“ريسك تجاري” به خطر مرتبط با نقدينگي‌هاي عملياتي اطلاق مي‌شود. قطعي نبودن نقدينگي عملياتي نيز بدليل آن است كه هيچ‌يك از مؤلفه‌هاي تشكيل دهندة آن يعني درآمدها و هزينه‌ها، قطعي نيستند:
درآمدها: بسته به شرايط اقتصادي و اقدامات رقبا، قيمت با تعداد فروش (هر دو) ممكن است با انتظارات قبلي تفاوت داشته باشد. اين وضعيت را “ريسك فروش” مينامند.
هزينه‌ها: هزينه‌هاي عملياتي متشكل از هزينه‌هاي ثابت و هزينه‌هاي متغير هستند. هرچه هزينه‌هاي ثابت بيشتر باشند، تنظيم هزينه‌هاي عملياتي نسبت به تغييرات فروش دشوارتر مي‌شود.
تركيب هزينه‌هاي ثابت و متغير بستگي زيادي به نوع كسب و كار دارد. به عنوان مثال هزينه‌هاي عملياتي ثابت، بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي عملياتي شركتهاي هواپيمايي را تشكيل مي‌دهند: تفاوتي نمي‌كند كه چه تعداد مسافر در حال پرواز هستند، شركت بايد هزينه پرواز، دستمزد خلبان و هزينة سوخت را بپردازد. هزنيه‌هاي متغير براي اين شركت – هزينه‌هايي كه بسته به تعداد مسافران تغيير مي‌كنند- شامل درصد كوچكي از هزينة سوخت و همچنين هزينة غذا مي‌باشد.
حتي شركتهايي كه در يك حرفه مشغول به كار هستند ممكن است هزينه‌هاي ثابت و متغير كاملاً متفاوتي داشته باشند. مثلاً يك شركت هواپيمايي مي‌تواند سيستمي طراحي كند كه عمليات خود را تا حدودي با تغيير تعداد مسافران هماهنگ كرده و هزينه‌هاي عملياتي را با تغييرات تقاضا هماهنگ مي‌كنند. ريسك ناشي از تركيب هزينه‌هاي ثابت و متغير را “ريسك عملياتي” مي‌گويند. هرچه نسبت هزينه‌هاي عملياتي ثابت به هزينه‌هاي عملياتي متغير بيشتر باشد، ريسك عملياتي هم بيشتر است(پاکدامان 1387).
ريسكي كه اين پژوهش به آن ميپردازد، ريسك عملياتي ناميده ميشود. درحال حاضر بانكهاي معتبر جهاني در حال انجام اقدامات قابل توجهي در زمينه مقابله با ريسكهاي عملياتي ميباشند. اين اقدامات شامل مراحل زير مي شود:
1. شناسايي ريسكهاي عملياتي در موسسه مالي(در اينجا منظور همان زيانهاي عملياتي است).
2. ارزيابي و يا به بيان دقيقتر كمي كردن ريسكهاي عملياتي(كه نتيجه آن تعيين ميزان سرمايه مورد نياز براي مقابله با ريسكهاي عملياتي سازمان ميباشد).
3. مديريت ريسكهاي عملياتي كه شامل انتقال ريسك(با استفاده از ابزار بيمه و …) و يا انجام اقداماتي در جهت كاهش ميزان ريسكهاي عملياتي ميباشد.
بانكهايي كه اين چالش جديد، يعني رويارويي با مقوله ريسكهاي عملياتي را ميپذيرند نياز به كمكهايي از بيرون سازمان براي شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسكهاي عملياتي خواهند داشت. كميته بال32 متعلق به بانك تسويه بين الملل33 استانداردهايي را پيرامون ريسكهاي عملياتي در سازمانها تدوين كرده و آن را در قالب دستورالعملهايي به بانكهاي مختلف سراسر دنيا ابلاغ كرده است، اين دستورالعملها در چندين نسخه به روز رساني شدهاند و اين فرايند بروز رساني در آينده نيز ادامه خواهد داشت، مسلماً اين مستندات مهمترين و معتبرترين مراجع در اين پژوهش محسوب ميشوند(مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري 1386).

2-2-2- مفهوم ريسك
زمانيكه به تعاريف مراجعه کردیم متوجه شدیم كه هر يك از محققان به فراخور حال، تعريف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلايل و مباحث گسترده مطرح كرده است. با اين وجود، ميتوان ادعا كرد كه همه اين تعاريف براي بيان موقعيتهايي ارائه شدهاند كه سه عامل مشترك را ميتوان در آنها مشاهده كرد. بنابراين ما در موقعيتهايي با ريسك مواجه ميشويم كه:
اولا، عمل يا اقداممان بيش از يك نتيجه به بار ميآورد.
ثانيا، تا زمان حصول و ملموس شدن نتايج نميدانيم كداميك حاصل خواهد شد.
ثالثا، حداقل يكي از نتايج ممكن الوقوع مي تواند پيامدهاي نامطلوبي را به همراه داشته باشد.

2-2-3- ظهور بحث ريسك
مبحث ريسك در ادبيات اقتصادي – مالي مبحث جواني ميباشد، در سالهاي72-1971 پس از ورشكستگي چندين بانك در آمريكا، بحث ريسكهاي بانكي و مديريت آنها مطرح شد. بحث ريسك علاوه بر بانكها در ساير موسسات مالي نيز مطرح ميباشد. نياز به شناسايي و مديريت انواع ريسكها در سازمانهاي مالي و بالاخص بانكها، وجود يك مركز بين المللي كه وظيفه سياست گذاري و ابلاغ،BIS دستورالعملها در ارتباط با بحث ريسك در سازمانها را بر عهده داشته باشد، ضروري ساخت. از اينرو بانك تسويه بين الملل با نام اختصاري كميتهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ریسک بازار، ریسک عملیاتی، سرمایه درگردش، وجوه نقد Next Entries پایان نامه درمورد نرخ بهره، ریسک بازار، مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک