پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، انحراف معیار، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگي مثبت بين باقيمانده‌ها و اگر نزديك به 4 شود، نشان دهنده همبستگي منفي بين باقيمانده هاي متوالي است. به طوركلي اگر آماره دوربین-واتسون بین 5/1 و 5/2 قرار گیرد، میتوان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مومنی، 1386).

3-9-5- آزمون مناسب بودن مدل
براي آزمون مناسب بودن مدل تخمين شده، ابتدا اين فرض را مطرح مي‌سازيم كه مدل تغييرات Y را به صورت معني داري توجيه نمي‌كند. براي آزمون فرض مزبور، از آماره F استفاده مي‌كنيم. اگر در سطح خطاي α (در اين تحقيق 5%) مقدار آماره F از مقدار جدول بيشتر باشد، فرض صفر رد مي شود و مي‌توان گفت تغييرات توجيه شده توسط مدل مناسب است و يا اينكه رابطه معناداري بين متغير وابسته ومتغير مستقل وجود دارد. همچنين اگر سطح معناداري مدل (sig) كمتر از سطح خطاي α (در اين تحقيق 5%) باشد، فرض صفر رد و چنين استنباط مي شود كه مدل تغييرات F را به صورت معنا داري توجيه مي نمايد (يعني مدل مناسب است).

3-9-6- آزمون معنادار بودن ضرايب
به منظور آزمونمعنيداربودنهريكازضرايب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود كهضريب رگرسيون برابرصفراستوبهعبارتيمتغيرمستقلبرمتغيروابستهتاثيريندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:
H0: β = 0
در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته موثر واقع می‌شود یعنی:
H1: βi ≠ 0
براي آزمون اين فرضيات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری 5% استفاده مي‌شود. اگر در سطح اطمينان 95% (خطاي 5%ن=) قدر مطلق t بدست آمده از آزمون، بزرگتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادي باشد، فرض رد شده و در غير اين صورت تایید مي‌شود. در اين آزمون رد به معني معنا‌دار بودن ضريب مورد نظر و عدم ردبه مفهوم بي معنا بودن ضريب مورد نظر است.

3-10- بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن
در این تحقیق، با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش دادههای ترکیبی ومقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه ها استفاده شده است. روش دادههای ترکیبی که به روش دادههای مقطعی – سری زمانی84 نیز معروف است، به شکلهای مختلف انجام شده و مدلهای متنوعی دارد که با توجه به شرایط تحقیق از یکی از آنها استفاده میشود.
استفاده از روش دادههای مقطعی ممکن است با مشکلات عدم کارایی و ناسازگاری تخمین مدلها همراه باشد. مشکلات مزبور در تخمین مدلها به روش دادههای ترکیبی و با استفاده از روش هایی مانند مدل اثر ثابت85، مدل اثر تصادفی86، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط87 و مدل دادههای یکپارچه شده88، وجود نخواهد داشت. در بررسی دادههای مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثرات مقطعی و اثر زمانی معنیدار نشود، میتوان تمامی دادهها را با یکدیگر ترکیب کرده و بوسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی89 تخمین زد. به این روش، دادههای تلفیق شده نیز میگویند. مدلهای اثر ثابت و اثر تصادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختصار توضیح داده میشوند:
برای تعیین مدل مورد استفاده در دادههای ترکیبی از آزمونهای مختلفی به شرح زیر استفاده میشود:

3-10-1- آزمون چاو
آزمون چاو90 برای تعیین بهکارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل دادهها (مدل یکپارچه شده) انجام میشود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: Pooled Model
H1: Fixed Effect Model
فرضیه اول براساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن براساس مقادیر غیر مقید است. آمارهی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:

این آماره دارای توزیعF با درجه آزادی N-1 و NT-N-K است. اگر ارزش آماره F مقید از ارزش آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معنی داری تعیین شده، فرضیه H0رد میشود و اثر معنیداری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین، مدل اثر ثابت انتخاب میشود، در این غیر این صورت از مدل دادههای تلفیق شده استفاده میشود (اشرفزاده و مهرگان، 1387).
3-10-2- آزمون هاسمن
آزمون هاسمن91 برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام میشود. آزمون هاسمن بر پایهی وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه H0 نشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه H1 نشان دهندهی وجود ارتباط است(زراءنژاد و انواری، 1384).
H0: Random Effect
H1: Fixed Effect
مادالا92 (1998) برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس qرا با V(q)نشان داده و آماره M را به صورت زیر ارائه کرده است:

3-11- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق،دوره ی زمانی تحقیق،جامعه مورد مطالعه و چگونگی جمع آوری اطلاعات تشریح گردید.در ادامه آزمون های آماری لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق نیز بیان شد.به منظور تعیین نوع داده های ترکیبی مورد استفاده(تابلویی یا تلفیقی) آماره های چاو و هاسمن تشریح شد.سپس مفهوم مانایی(پایای) متغیرها و آزمون های مورد استفاده جهت بررسی پایایی همچون آزمون ایم، پسران و شین و لين و لوين پایایی تشرح گردید. در ادامه این فصل معادله رگرسیون چند متغیره، فروض کلاسیک رگرسیون(نرمال بودن توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، استقلال خطاها و …) آزمون های بررسی معناداری کل مدل(آماره F)و معناداری تک تک ضرایب(آماره t استیودنت)بررسی شد.
از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده می‌گردد، ضرایب متغیرهای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون t استیودنت، آزمون می‌گردد. در این تحقیق برای آزمون معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده از آماره فیشر (F) در سطح 95 درصد اطمینان و همچنین برای آزمون عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود، در نهایت منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم گردیده تا نرمال بودن اجزای خطا نیز بررسی گردد. با استفاده از رگرسیون خطی (Linear – Regression) به آزمون فرضیه ها می‌پردازیم. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده می شود. در روش رگرسیون، هدف اصلی این است که بررسی کنیم آیا بین متغیر‌های وابسته و بین متغیرهای مستقل تحقیق رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. همچنین تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع خواهد شد. در روش دادههاي ترکیبی براي انتخاب بین روشهاي تابلویی93و پولینگ94 از آزمون Fلیمر استفاده میشود .درصورت انتخاب روش تابلویی ،آزمون هاسمن براي انتخاب از بین روشهاي تأثیرات ثابت95وتأثیرات تصادفی96 انجام میشود .داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه‌بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزارهای 6 Eviews شده و تجزیه و تحلیل‌های نهایی انجام شده و در نهایت فرضیات تحقیق با استفاده از نتایج حاصله از نرم‌افزارهای مربوطه تایید یا رد می شوند.در فصل بعد به بیان یافته های تحقیق و تحلیل آنها پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده و به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي، آمار استنباطي و همچنين رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصيفي با هدف تلخيص اطلاعات جمع آوري شده و شناخت بيشتر جامعه مورد بررسي صورت پذيرفته است زیرا هدف آمار توصيفي، توصيف، استخراج نكات اساسي و تركيب اطلاعات به كمك زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور كلي انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده‌هاي نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباط ها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لين و لوين پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.

4-2- آمار توصیفی داده ها
در جدول (4-1) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با استفاده از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های 1387 لغایت 1391) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.
جدول 4-1. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح متغیرها
میانگین
میانه
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
DEL
به موقع بودن افشا
68
63
23.56
35
110
DIMP
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
0.309
0
1.564
0
1
OPNCHG
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
2.78
0
1.675
0
4
UE
درصد تغییرات سود خالص نسبت به دوره قبل
0.46783
0.7385
1.6732
0.2264-
0.758945
AS
تغییر حسابرس
0.509
0
1.564
0
1
DUAL
دوگانگی مدیر عامل
0.267
0
1.564
0
1
LEV
اهرم مالی
0.656695
0.654578
0.096477
0.491998
0.822768

4-2- آمار استنباطی
4-2 -1-آزمون پایایی متغیرها
در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین97 (1997)، لين و لوين98 (1992) استفاده شد. نتایج این آزمون در جداول 4-2 و 4-3 نشان داده شده است.
جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
متغیر
DEL
DIMP
OPNCHG
UE
AS
DUAL
LEV
W-stat
32.1213-
24.4532-
13.0212-
21.6712 –
32.453
22.7631
27.4106
p-value
0.0000
0.0010
0.0004
0.0000
0.000
0.00011
0.0001

با توجه به نتایج آزمون IPS (جدول 4-3)، چون مقدار P برای تمامی متغیرهاکمتر از 05/0 است، در نتیجه این متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند.

جدول 4-3. آزمون لين و لوين (LL)
متغیر
DEL
DIMP
OPNCHG
UE
AS
DUAL
LEV
T-stat
11.568
13.911
1.4262
19.102
13.080
16.892
9.2854
p-value
0.000
0.0000
0.0369
0.0000
0.0010
0.000
0.0000

با توجه به نتایج آزمون LL (جدول 4-3)، چون مقدار P کمتر از 05/0 است، کل متغیرهای در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند. در نتیجه نتایج آزمون IPS و LL نشان میدهد که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالها مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
4-2-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون
در مواردي كه بررسي ارتباط بين يك متغير وابسته با يك يا چند متغير مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق اين است كه بر اساس اين ارتباط و با استفاده از داده‌هاي تاريخي، پارامتر (پارامترهايي) براي متغير(متغيرهاي) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پيش بيني نمايد، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:
داده هاي سري زماني99
داده هاي مقطعي100
داده هاي ترکیبی101
داده‌هاي سري زماني، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اظهار نظر حسابرس، آزمون فرضیه، متغیر مجازی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رضایت شغل، جو اخلاقی، رضایت شغلی، نیت ترک خدمت