پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، چند متغیره، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

شد.
فرضیه چهارم این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان کرد.

چنانچه ضریب در سطح اطمینان 95% معنیدار باشد، فرضیه صفر رد میشود که بیانگررابطه مثبت بین ریسک بازار و تأثیر چرخه نقدینگی میباشد. در غیر این صورت فرضیه صفررد نخواهد شد.
که در مدل مذکور
CCC: چرخه نقدینگی شرکت I در سال T میباشد که از طریق رابطه زیر اندازهگیری میشود.
مدت زمان پرداخت حسابهاي پرداختني – تعداد روزهاي نگهداري موجودي +مدت زمان وصول مطالبات = چرخة نقدينگي
APit: بیانگر حسابهای پرداختنی شرکت I در سال T است و شامل حسابهای کوتاه مدت پرداختنی از جمله بستانکاران تجاری و سایر طلبکاران میباشد.
ARit: بیانگر حسابهای دریافتنی شرکتI در سالT است و شامل خالص حسابهای دریافتنی (پس از کسر مطالبات مشکوک الاوصول) و سایر حسابهای دریافتنی میباشد.

INVit: بیانگر موجودیهای شرکت I در سالT است که شامل موجودیهای پایان دوره و تغییرات در موجودیهای طی دوره میباشد.
CASHit: : بیانگر وجه نقد شرکتI در سالT است و شامل وجه نقد کل از جمله سپردههای کوتاه مدت موجود در ترازنامه میباشد.
ORit: ریسک عملیاتی شرکت I در سال T است که از طریق میانگین درآمد ناخالص مثبت سه ساله ضربدر 15٪ اندازه گیری میشود
MRit: : ریسک بازار شرکت I در سالT است که از طریق نوسانات از تمام شاخصهای عمومی اندازه گیری میشود
εit: مقدار خطا

3-14- روش تجزيه و تحليل دادهها
در مورد روش تجزيه و تحليل اطلاعات تجزيه و تحليل دادههاي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي و با كمك نرم افزار eviows صورت ميگيرد. به عبارت ديگر تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایههای اساسی در روش پژوهش است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن فرایند پژوهشی، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت شود79.
در تجزیه و تحلیل دادهها، سه هدف دنبال میشود، آگاهی نسبت به دادهها، آزمون مناسب بودن دادهها و آزمون فرضیه پژوهش. آگاهی اولیه نسبت به دادهها به مناسب بودن مقیاسها و معیارهای سنجش و وارد کردن دادهها به رایانه اشاره دارد. همچنین در این مرحله، نحوه ارتباط (هم خطی) متغیرهای وابسته و مستقل با یکدیگر نیز مورد ارزیابی قرار میگیرند. برای این منظور ماتریس همبستگیهای متقابل این متغییرها باید به دست آورده شود. انجام این فعالیتها به درک بیشتر دادهها کمک میکند.
مرحله بعد، آزمون برازش دادهها یا همان بررسی مناسب بودن دادهها است که در آن به آزمون روایی و پایایی معیارها پرداخته میشود. روایی معیار یعنی اینکه بسنجیم ابزار سنجش که محقق آن را تدوین کرده تا چه اندازه مفهوم را منعکس می سازد. در روایی محتوا محقق ایجاد اطمینان میکند که همه ابعاد و مولفههای که میتواند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند، در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود این ابعاد و مولفهها در سنجه جهت انعکاس مفهوم بیشتر باشد روایی محتوا بیشتر میشود.
تجزیه و تحلیل انجام شده در این پژوهش از نوع مقایسهای بوده که به دنبال بررسی رابطه معنیدار میان متغیر وابسته با چند متغیر مستقل است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش حاضر، ابتدا تمام دادههای متغیرهای مستقل، از طریق صورتهای مالی شرکتهای جامعه آماری در طی 6 سال استخراج و در نرم افزار Excel طبقه بندی میشود. در ادامه تمام این متغیرهای مستقل از نرم افزار Excel به نرم افزار ایویوز وارد میگردد.

تحلیل رگرسیون
تحلیل‌های رگرسیون به مطالعۀ وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی) می‌پردازد که با تخمین یا پیش‌بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع اول در حالتی که مقادیر متغیر نوع دوم معلوم یا معین شده باشند (درنمونه‌گیری تکراری) صورت می‌پذیرد.
اگر وابستگی متغیری تنها بر روی یک متغیر توضیحی بررسی شود، چنین بررسی‌ به عنوان تحلیل رگرسیون ساده یا دو متغیره معروف است. اما اگر وابستگی یک متغیر بر روی بیش از یک متغیر توضیحی بررسی گردد، تحت عنوان رگرسیون مرکب معرفی می‌گردد.
یک مدل رگرسیونی خطی ساده را میتوان به شکل زیر بیان نمود:
1)
که در آن نشاندهنده متغیر توضیحی، نشان دهنده متغیر وابسته و نمایانگر جزء اخلال مربوط به جامعه میباشد. در واقع جزء تصادفی جامعه () نماینده یا جانشینی است برای تمامی متغیرهای حذف شده یا فراموش‌شده که بر متغیر وابسته اثر می‌گذارند ولی در مدل رگرسیون وجود ندارند (یا به دلایل گوناگون نمی‌توانند در مدل گنجانده شوند).
همانطور که گفته شد جزء استوکاستیک80 (جزء اخلال) نماینده‌ای برای تمامی متغیرهایی است که از مدل حذف شده اما مجموعاً بر y اثر می‌گذارد حال سؤال این است که چرا این متغیرها صریحاً در مدل معرفی نمی‌شوند؟ به بیان دیگر به دلایل زیر یک مدل رگرسیونی مرکب با تمام متغیرهای ممکن بسط داده نمی‌شوند.
1-ممکن است تئوری ناقص باشد یعنی از تأثیرگذاری بعضی از متغیرها بر متغیر وابسته بی‌اطلاع باشیم.
2-ممکن است راجع به بعضی از متغیرها داده‌های اندکی داشته باشیم.
3-جمع‌آوری داده در مورد بعضی از متغیرها به نسبت تأثیر آنها در مدل ممکن است بسیار زیاد باشد.
4-به دلیل ماهیت تصادفی بودن متغیر وابسته، توضیح کامل آن ممکن نیست و جزء اخلال می‌تواند آنرا منعکس کند.
5-ممکن است در اندازه‌گیری خطا صورت گرفته باشد.
6-با تأسی به قاعدۀ اُکام81 (توصیف راجع به پدیده‌ها حتی الامکان ساده در نظر گرفته شود، و اینکه خلاف آن ثابت نشده است) مطلوب است مدل رگرسیون را تا حد ممکن ساده‌تر بگیریم.

3-14-2- روش برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی
از میان روشهای مختلف خطی82 برای برآورد پارامترهای مدل() روش OLS83به خاطر خواص مطلوبی(البته هنگامی که فروض این روش برقرار باشند) که دارد به عنوان پرکاربرد ترین و غالبترین روش شناخته شده است. این روش که به کارل فردریک گوس، ریاضیدان نامی آلمان نسبت داده می‌شود از طریق حداقل کردن مجموع مربعات جملات اخلال84 تلاش میکند که بهترین خط رگرسیونی برای دادهها را برازش نماید.
2)
بنابراین روش OLS سعی دارد تا رابطه شماره (3) را حداقل نماید:
3)

با حداقل کردن رابطه شماره (3) روش OLS برآوردهایی از پارامترها را ارائه مینماید که با رابطهی زیر قابل محاسبه است:
4)
اگر هدف ما تنها تخمین وباشد، روش OLS کافی است اما در تحلیل رگرسیون هدف تنها بدست‌آوردن برآوردهایی ازونیست بلکه هدف استنتاجاتی دربارۀوواقعی می‌باشد.برای رسیدن به این هدف نه تنها باید شکل تبعی مدل را تعیین کنیم بلکه باید فرضیات معینی دربارۀ چگونگی بوجودآمدن و را نیز مطرح سازیم:
معادله (1) نشان می‌دهد که هم به وهم بهبستگی دارد. بنابراین تا زمانی که ندانیم و چگونه بدست می‌آیند هیچ راهی برای دستیابی به استنتاجات آماری دربارۀ وهمچنینونخواهیم داشت. از اینرو فرضیات مبتنی بر متغیرهای توضیحی و جزء خطا برای تفسیر معتبری از تخمینهای رگرسیون اهمیت دارند.

3-14-3- فروض روش OLS (فروض کلاسیک)
چون برخی از فروض روش OLS مربوط به حالت چند متغیره میباشد بنابراین، قبل از عنوان نمودن فروض روش OLS ابتدا به معرفی روش رگرسیونی چند متغیره پرداخته میشود. در حالت کلی رگرسیون چند متغیره را میتوان به سادگی به شکل ماتریسی نشان داد.
, 5)

or

n x (k ) (kx1 ) (n x 1)
or Y=XB+U
که در آن X نمایانگر ماتریس متغیرهای توضیحی میباشد که هر ستون آن مربوط به مشاهدات یکی از متغیرهای توضیحی میباشد. ماتریس B نیز شامل ضرایب متغیرهای توضیحی بوده و k نشاندهنده تعداد متغیرهای توضیحی میباشد. Y و U نیز به ترتیب نمایانگر بردار متغیر توضیحی و بردار جملات اخلات اخلال میباشند.
پس از مقدمهای که در مورد رگرسیون چند متغیره آورده شد در اینجا به توضیح فروض اصلی روش OLS پرداخته میشود:

3-14-4- خطی بودن مدل رگرسیونی نسبت به پارامترها
در روش OLS باید مدل رگرسیونی نسبت به پارامترها() خطی باشد. باید به این نکته توجه شود که این خطی بودن صرفا نسبت به پارامترها میباشد و نیازی نیست که مدل رگرسیونی نسبت به متغیرهای توضیحی خطی باشد. به عنوان مثال، معادلات عنوان شده در قسمت (الف) معادلات خطی بوده ولی معادلات آورده شده در قسمت (ب) معادلات غیرخطی نسبت به پارامترهای میباشند:
الف) ب)
نمونهای که در روش OLS به کار میرود باید شامل سه ویژگی زیر باشد
1- نمونه باید شامل n جفت مشاهده باشد که به صورت کاملا تصادفی از جامعه استخراج شده است.
2- تعداد مشاهدات باید بزرگتر از تعداد پارامترها باشد(n>k). در صورتی که تعداد مشاهدات برابر تعداد پارامترها باشد( n=k) در این صورت دیگر نیازی به برآورد پارامترها وجود ندارد چرا که معادله رگرسیونی به یک دستگاه معادلات با تعداد مجهولات و معلومات برابر تقلیل مییابد و با استفاده از شیوههای معمول حل دستگاه معادلات قابل حل است. همچنین اگر تعداد مشاهدات کمتر از تعداد پارامترها باشد(n3- متغیرهای توضیحی، متغیرهای غیرتصادفی هستند85 که مقادیر آنها ثابت میباشد. این فرض بیان میکند که رابطه علی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته یک رابطهی علی یک طرفه میباشد. به عبارت دیگر تغییر در متغیرهای توضیحی سبب تغییر در متغیر وابسته میشود(متغیرهای توضیحی علت متغیر وابسته هستند) اما تغییر در متغیر وابسته سبب تغییر در متغیرهای توضیحی نمیشود(متغیر وابسته علت متغیرهای توضیحی نمیباشد). این فرض همچنین مشخص میکند که تصادفی بودن y ها تنها ناشی از تصادفی بودن جملات اخلال میباشد چرا که فرض میشود که x ها غیرتصادفی هستند86.

3-14-5- عدم وجود خود همبستگی
یکی از فروض مهم دیگر مدل کلاسیک این است که خود همبستگی سریالی بین اجزاء اخلالی که در تابع رگرسیون جامعه وارد می‌شود وجود ندارد. به عبارت دیگر:
13)
قسمت (الف) نمودار زیر نشاندهنده حالتی است که خود همبستگی وجود دارد، قسمت (ب) نیز نمایانگر حالتی است که خود همبستگی وجود ندارد.

نمودار2: وجود خود همبستگی

نمودار3: عدم وجود خود همبستگی

برای انجام فرضیهها و برازش مدل پیش آزمونهای زیر را انجام میدهیم:

3-14-6- همبستگی
همبستگی را معمولا با تحلیل رگرسیون به کار می برند تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آنها میتوان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. در همبستگی دربارۀ دو معیار بحث می شود: ضریب تعیین و ضریب همبستگی87.

3-14-7- ضریب تعیین :
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر y,x را توضیح داد. ضریب تعیین توانائی وقابلیت معادله (مدل) رگرسیو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، جامعه آماری، ریسک عملیاتی، ریسک بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، بازاریابی، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی