پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، اثرات ثابت، اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه ارشد

این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده هاي مقطعي، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده هاي ترکیبی، در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در این پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. بمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
الف) آزمون چاو
نتايج مربوط به آزمون برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول 4-4 نشان داده شده است.فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: مدل تلفیقی
H1: مدل اثرات ثابت
جدول 4-4. آزمون چاو
مدل رگرسیونی
آماره F
احتمال
نتيجه آزمون
اول
621/264**
0000/0
عدم پذیرش فرض صفر
مدل تابلویی
دوم
076/1
345/0
پذیرش فرض صفر
مدل تلفیقی
** معني‌داري در سطح 99 درصد
در مورد مدل اول با توجه به سطح معناداری نتايج آزمون چاو نشان ميدهد فرض(مدل تلفيقي) تاييد نميشود.به بيان ديگر ، آثارفردي ياگروهي وجود داردو بايداز روش دادههاي تابلويي براي برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود که در ادامه برای تعیین نوع مدل تابلویی (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده می شود.اما درخصوص مدل دوم نتايج آزمون چاو نشان ميدهدفرض(مدل تلفيقي) تاييدميشود.به بيان ديگر،آثارفردي يا گروهي وجود ندارد و بايد از روش دادههاي تلفیقی براي برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود لذا نیاز به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.
ب) آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اينکه عرض از مبدأ براي سال‌هاي مختلف يکسان نيست، بايد روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت يا تصادفي) تعيين گردد که بدين منظور از آزمون هاسمن استفاده مي گردد. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

H0: مدل اثرات ثابت
H1: مدل اثرات تصادفی

جدول4-5. آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی
آماره
احتمال
نتيجه آزمون
اول
107/156**
0000/0
عدم پذیرش فرض صفر
تابلویی با اثرات ثابت
*** معني‌داري در سطح 99 درصد
نتايج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل اول در جدول 4-5 نشان داده شده است. نتايج نشان داده که آماره آزمون هاسمن برای مدل اول برابر با 107/156 بدست آمده است که در سطح اطمينان 99 درصد معني دار مي باشند که حاکی از پذیرش فرضیه می باشد، لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل‌ های رگرسیونی اول این تحقیق با استفاده از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.

4-2-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل 3 اشاره شد، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
4-2-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرونف استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای تحقیق انجام شده است. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار SPSS برای این متغیر به شرح جدول 4-6 است. با توجه به جدول فوق و آماره Z کولمگروف- اسمیرونف از آنجائیکه سطح معناداری برای تمامی متغیرها بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر های مزبور در مدل های فوق از توزیع نرمال برخوردارند.

جدول 4-6 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نام متغیر
Z کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
DEL
به موقع بودن افشا
0.6697
0.4696
توزیع نرمال است
DIMP
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
0.4528
0.0688
توزیع نرمال است
OPNCHG
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
0.3458
0.1225
توزیع نرمال است
UE
درصد تغییرات سود خالص نسبت به دوره قبل
0.8602
0.3502
توزیع نرمال است
AS
تغییر حسابرس
0.752
0.411
توزیع نرمال است
DUAL
دوگانگی مدیر عامل
0.812
0.387
توزیع نرمال است

4-2-3-2- آزمون خود همبستگی
آزمون دوربين واتسون همبستگي سريالي بين باقيمانده (خطا)هاي رگرسيون را بر مبناي فرض صفر آماري زير آزمون مي‌نمايد:
H0: بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگي وجود دارد.
آماره دوربین واتسون به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای 1% به شرح جدول 4-7 است. باتوجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون محاسبه شده مدل رگرسیونی تحقیق حاضر از مقدار بحرانی درسطح خطای 0.01بزرگتر است لذا عدم همبستگی پیاپی یا سریالی باقیمانده ها درمدل های رگرسیونی اول و دوم در سطح معنی داري 0.01 موردتایید قرارمی گیرد.
جدول4-7. آزمون خود همبستگی
مدل رگرسیونی
مقادیر بحرانی(سطح خطا 1%)
آماره دوربین واتسون

Du(حد بالا)
Dl(حد پایین)

اول
1.670
1.421
811/1
دوم
1.709
1.476
742/1

4-2-3-3- ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانسناهمسانی است.واریانسناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس هاینابرابر هستند. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: همسانی واریانس ها
H1: نا همسانی واریانس ها

نتایج حاصل از آزمون وایت به صورت جدول 4-8 بیان می شود:

جدول(4-8). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس
مدل رگرسیونی
آماره وایت
P-value
نتیجه آزمون
اول
2.621
0.242
همسانی واریانس ها
دوم
1.982
0.452
همسانی واریانس ها

نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول (4-8) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره F مدل های اول و دوم در سطح خطای 0.05 معنی دار نیستند در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس در بین داده های مدل در سطح خطای 0.05 پذیرفته میشود. به همین دلیل می توان از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده نماییم.

4-2-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
با توجه به جدول 4-9، میزان تلرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل پذیرفته می‌شود.

جدول 4-9 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل
نام متغیر
تلورانس
عامل تورمواریانس
DIMP
تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
843/0
261/1
OPNCHG
میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس
707/0
415/1
UE
درصد تغییرات سودخالص نسبت به دورهقبل
981/0
017/1
AS
تغییر حسابرس
871/0
235/1
DUAL
دوگانگی مدیر عامل
461/0
651/3
LEV
اهرم مالی
273/0
972/2

پس از بررسی فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.

4-3- آزمون فرضیات تحقیق
4-3-1- آزمون فرضیه اول
” بین تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشارابطه وجود دارد.”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اظهار نظر حسابرس، آزمون فرضیه، متغیر مجازی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رضایت شغل، جو اخلاقی، رضایت شغلی، نیت ترک خدمت