پایان نامه درمورد رگرسیون، سودآوری، رونق اقتصادی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مورد مطالعه قرار دهد، می تواند یک یا چند مورد آنها را ثابت نگه دارد یا اثر آنها را خنثی نماید. چنین متغیرهایی، متغیر کنترل می نامند(حافظ نیا، 1382، 46). در این تحقیق متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.
1. نسبت جاری(CR): این نسبت از تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری به دست می آید.
2. نسبت بدهی(DEBT): این نسبت نیز از تقسیم بدهی بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید.
3.اندازه شرکت(SALES): در این پژوهش از لگاریتم طبیعی فروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده شده است.

3-7. تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی31:
پژوهش هاي حسابداري عموماً با استفاده از اطلاعات حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام مي پذيرد. نتايج چنين تحقيقاتي مي تواند به عنوان مبنا و راهكاري جهت ارزيابي و تصميم گيري سرمايه گذاران و ساير افراد ذينفع در بورس اوراق بهادار قلمداد شود. لذا استفاده از يك روش آماري مناسب جهت تحليل داده ها امري ضروري مي باشد. تحليل رگرسيوني به عنوان روشي كاربردي جهت تحليل داده ها، در بسياري از پژوهش هاي حسابداري مورد استفاده قرار گرفته است(مومنی و قیومی، 1388، 104).
تحليل رگرسيوني، روشي آماري جهت بررسي رابطه بين متغيرها و به طور كلي پژوهش هاي علّي است. در اين روش رابطه بين متغير يا متغيرهاي مستقل با متغير وابسته نشان داده مي شود. ساده ترين مدل رگرسيون، مدل رگرسيون خطي است كه تنها شامل يك متغير مستقل و يك متغير وابسته با رابطه خطي مي باشد. این مدل اولين بار توسط ودربورن و فلدر در سال 1972 معرفي شد و مبناي تحليل رگرسيوني قرار گرفت(مومنی و قیومی، 1388، 104).
در رگرسیون خطی ما به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم، تعیین کرد. با فرض آن که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی می باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می شود:
Y= α + βx (3-7)
که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا (محل تلاقی با محور y) است. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی استفاده می شود که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می شود:
y = α0 + b1x1 + b2x2 + … + bnxn (3-8)
در این تحقیق با توجه به نوع متغیر وابسته، جهت بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی استفاده می شود. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی استفاده می شود. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار مي رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

3-8. روش آزمون فرضیه ها:
مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرضیه، تبدیل فرضیه های پژوهشی و نقیض آن به فرضیه های آماری است که به فرض صفر(H0) و فرض یک(H1) معروف هستند. پس از انجام آزمون های آماری چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد، می گوییم، دلیل کافی برای پذیرش فرض صفر در سطح اطمینان موردنظر وجود دارد. در غیر این صورت، فرض صفر رد و فرض یک در سطح خطای α درصد پذیرفته می شود. از آنجا که ما در آزمون فرضیات به دنبال اثبات فرضیه صفر نیستیم، بنابراین حتی اگر آماره در ناحیه بحرانی پذیرش فرض صفر قرار بگیرد و فرض صفر رد نشود، دلیل بر آن نیست که فرض صفر درست است؛ بلکه تنها با احتیاط می توان گفت که در حال حاضر امکان درستی فرض صفر وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض های آماری و پس از تایید یا رد H0، می توان در خصوص تایید یا رد فرضیات تحقیق قضاوت و نتیجه گیری کرد(جعفری سرشت، 1389، 59).

3-9 .مدل های رگرسیون تحقیق:
برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی استفاده شده است. از آنجایی که برای سنجش سودآوری، از دو متغیر بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی، استفاده شده است؛ برآورد رگرسیونی هر مدل، دوبار انجام می شود. یکبار با متغیر وابسته بازده دارایی ها و یکبار با متغیر وابسته بازده ناخالص دارایی های غیرمالی. مدل های مربوط به آزمون فرضیه ها در ادامه بیان شده اند:
مدل های مربوط به فرضیات گروه اول :
بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*CCCit + uit
ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*CCCit + uit
مدل های مربوط به فرضیات گروه دوم:
2-1. بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
2-2. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*APit + uit
2-3. ارتباط بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*APit + uit
مدل های مربوط به فرضیات گروه سوم:
3-1. بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
3-2. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*ARit + uit
3-3. ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*ARit + uit
مدل های مربوط به فرضیات گروه چهارم:
4-1. بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
4-2. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*INVit + uit
4-3. ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D2 + B6D2*INVit + uit
در مدل های فوق، Profitability، متغیر وابسته سودآوری شرکت است که یکبار با متغیر بازده دارایی ها(ROA) و یکبار با متغیر بازده ناخالص دارایی های غیرمالی(GOI) مورد سنجش قرار می گیرد.
CCC: چرخه تبدیل وجه نقد؛ AP: دوره پرداخت بدهی؛ AR: دوره وصول مطالبات و INV: دوره گردش موجودی کالا می باشند، که متغیرهای مستقل این پژوهش هستند.
CR: نسبت جاری؛ DEBT: نسبت بدهی و SALES: اندازه شرکت است که به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل ها وارد شده اند. u نیز جزء اخلال مدل می باشد.
D1، متغیر مجازی دوره رکود اقتصادی32 و D2، متغیر مجازی دوره رونق اقتصادی33 می باشد؛ که برای تعیین دوره های مختلف تجاری از شاخص کل استفاده شده است، که از رابطه زیر محاسبه می گردد: کل شاخص=█(دوره آخر در بورس کل شاخص – دوره ابتدای در بورس کل شاخص@ )/(دوره ابتدای در بورس کل شاخص)
در ابتدا شاخص کل طی یک دوره 8 ساله (1385-1392) مورد محاسبه قرار می گیرد. سال هایی که شاخص کمتر از میانگین محدوده شاخص ها باشد، دوره رکود اقتصادی(D1) و سال هایی که بیشتر از میانگین شاخص ها باشد، دوره رونق اقتصادی(D2) نامیده می شود. نحوه تعیین دوره ها درجدول 3-2 ارائه شده است:
جدول 3-2. نحوه تعیین دوره های اقتصادی
سال
شاخص کل
بازده بازار
میانگین 8ساله بازده بازار از سال 85 تا 92
 

ابتدا
انتها

85
9462.85
9821.01
0.03784
0.35873
رکود
86
9831.82
10081.96
0.02544

رکود
87
10085.82
7966.5
0.21012-

رکود
88
7965.6
12536.7
0.57385

رونق
89
12613.9
23294.9
0.84676

رونق
90
23756.3
25905.6
0.09047

رکود
91
2628.5
38040.7
0.44748

رونق
92
38392.25
79015.4
1.05810

رونق

متغیرهای (D1*CCC)، (D1*AP)، ((D1*AR و (D1*INV)، متغیرهای ساختگی تعاملی هستند که عملکرد متغیرهای CCC، AP، AR و INV را در موقعیت رکود اقتصادی نشان می دهند و متغیرهای (D2*CCC)، (D2*AP)، ((D2*AR و (D2*INV) متغیرهای ساختگی تعاملی هستند که عملکرد متغیرهای CCC، AP، AR و INV را در موقعیت رونق اقتصادی نشان می دهند.
با توجه به پیشینه پژوهش ما انتظار داریم دوره رکود اقتصادی تاثیر منفی و دوره رونق تاثیر مثبت بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری داشته باشند؛ بنابراین ما برای متغیرهای تعاملی (D1*CCC)، ((D1*AR و (D1*INV) رابطه منفی و معنادار و برای متغیر (D1*AP) رابطه مثبت و معنادار راپیش بینی می کنیم. همچنین برای متغیرهای تعاملی (D2*CCC)، ((D2*AR و (D2*INV) رابطه مثبت و معنادار و برای متغیر (D2*AP) رابطه منفی و معنادار را پیش بینی می کنیم.

انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده ها:
مدل های رگرسیون را می توان با توجه به داده های مورد بررسی، به انواع مختلفی تقسیم کرد. این مدل های رگرسیون عبارتند از: رگرسیون سری زمانی، رگرسیون مقطعی و رگرسیون ترکیبی(مومنی و قیومی، 1388، 104).
مدل رگرسیونی مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی است که بعد از شرح مختصری در مورد رگرسیون سری زمانی و مقطعی، در مورد رگرسیون ترکیبی توضیحات کامل تری ارائه خواهد شد.

3-10-1 . رگرسیون سری زمانی34:
اين رگرسيون به بررسي داده هاي مربوط به يك جمعيت واحد در دوره هاي زماني مختلف مي پردازد. داده هاي مورد بررسي در اين رگرسيون، داده هاي سري زماني ناميده مي شوند. ويژگي برجسته اين داده ها همبستگي متناوب است. به عبارت ديگر مقدار مشاهدات هر دوره وابسته به مقدار مشاهدات دوره قبل می باشد. در تحلیل داده ها به کمک رگرسيون سري زماني، براي هر جمعيت واحد، يك معادله رگرسيون برآورد مي شود(مومنی و قیومی، 1388، 105).
3-10-2. رگرسیون مقطعی35
این رگرسیون، داده های مربوط به شرکت ها، افراد، موقعیت ها، شهرها یا کشورهای مختلف را در یک زمان معین تحلیل می کند. داده های مورد بررسی در این رگرسیون، داده های مقطعی نامیده می شوند و ویژگی آنها استقلال مشاهدات از یکدیگر است. در تحلیل داده ها به کمک رگرسیون مقطعی، برای هر سال یا زمان معین یک معادله رگرسیون برآورد می شود. (مومنی و قیومی، 1388، 105).

3-10-3 . تخمين مدل هاي رگرسيون ترکیبی:
از آنجا كه مقياس اقتصادي شركتها متفاوت است؛ بنابراين، بايد عرض از مبدأ براي هر شركت به صورت يك ضريب مستقل تعیین شود تا مدل تخميني به درستي برازش شود. در واقع تخمين مدل رگرسيوني، به فرض ما درباره عرض از مبدأ ، ضرايب و جمله خطاي uitبستگي دارد. روشهاي چندي در رابطه با اين فروض وجود دارد(یحیی زاده فر و همکارانش، 1389، 119 و 120):
عرض از مبدأ و ضرايب در طول زمان و در عوامل مختلف ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و براي عوامل مختلف، متفاوت است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، دارایی ها Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، معنادار بودن، ضریب تعیین