پایان نامه درمورد رگرسیون، ریشه واحد، انحراف معیار، تبدیل وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون و برآورد شود. اگر يك نظريه اقتصادي صحيح باشد، مجموعه ويژهاي از متغيرها كه توسط نظريه مذكور مشخص شده، با يكديگر در بلندمدت مرتبط ميشوند. به علاوه، تئوري اقتصادي تنها روابط را به صورت استاتيك (بلندمدت) تصريح كرده و اطلاعاتي در خصوص پوياييهاي كوتاه مدت ميان متغيرها به دست نميدهد. در صورت اعتبار تئوري، انتظار ميرود كه عليرغم نامانا بودن متغيرها، يك تركيب خطي استاتيك از اين متغيرها، مانا و بدون روند تصادفي باشد. در غيراينصورت، اعتبار نظريه موردنظر زير سوال قرار ميگيرد. به همين دليل به طور گسترده از همانباشتگي به منظور آزمون نظريههاي اقتصادي و تخمين پارامترهاي بلندمدت استفاده ميشود(آندرس، 2004).44
اگر متغيرها همانباشته باشند، پس بايد باقيماندههاي آنها I(0) يا انباشته از درجه صفر شوند. از طرفي، اگر متغيرها همانباشته نباشند، باقيمانده I(1) خواهد بود. پدروني (2004) و كااو (1999) اين آزمون را براي دادههاي پانل گسترش دادند(مهرآرا و فضائلی، 1388).

3-16. خلاصه فصل:
در ابتداي اين فصل به بیان نوع تحقیق، سوالات و فرضيه ها پرداخته شد. پس از آن از ميان جامعه آماري كه شامل شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود، نمونه آماري شامل … شركت با توجه به شرايط ذكر شده انتخاب شدند. با استفاده از اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی واقعی شرکت های نمونه و اخذ اطلاعات مرتبط از بورس اوراق بهادار با بهره گیری از امکانات نرم افزاری اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی شد و سپس به کمک نرم افزارهای تحلیلگر نسبت به انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام گردید. همچنین، مدل های تحقیق و نحوه محاسبه متغیرها به تفصیل بیان شد. در بخش انتهایی فصل نیز به مبانی نظری زیربنای الگوهای رگرسیونی پرداخته شد و چگونگی برازش الگوی مناسب با داده های تحقیق توضیح داده شد.

4-1. مقدمه:
در این فصل داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماري از متغیرهاي اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه اي در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه و در نهایت، نتایج اجراي مدل رگرسیونی بیان خواهد شد. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا با سودآوری شرکت؛ با در نظر گرفتن چرخه های تجاری؛ مورد مطالعه قرار گرفته است، که در این رابطه، کلیه آزمون هاي مربوط با مدل های رگرسیونی انجام شده است. در نهایت نتیجه گیري نهایی از قبول یا رد فرضیات در قسمت پایانی فصل منعکس شده است.

4-2. آماره توصیفی داده های تحقیق:
جدول 4-1 حاوی آمار توصیفی داده های مورد مطالعه برای استفاده در رگرسیون خطی است که در آن اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها، ارائه شده است. با توجه به این که از روش سری زمانی و مقطعی توام برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده می کنیم، بنابراین تعداد مشاهدات سال- شرکت بر اساس داده های ترکیبی متوازن، 856 مشاهده بوده است.
از شاخص مرکزی میانگین، میانه و مد را می توان نام برد؛ که مهمترین آن ها میانگین است. از شاخص های پراکندگی نیز، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی را می توان نام برد؛ که مهمترین آن ها، انحراف معیار است و میزان پراکندگی داده ها را نشان می دهد. در بین متغیرهای تحقیق، دوره تبدیل وجه نقد بیشترین انحراف معیار و بازده دارائی ها، کمترین انحراف معیار را دارد.
ضریب چولگی در رابطه با کلیه متغیرهای تحقیق به جز متغیر نسبت بدهی، مثبت می باشد، این موضوع حاکی از وجود چوله به راست و تمایل متغیرها به مقادیر کوچکتر است و در مورد متغیر نسبت بدهی حاکی از وجود چوله به چپ و تمایل متغیرها به مقادیر بزرگ است. همچنین مثبت بودن ضرایب کشیدگی، حکایت از این مطلب دارد که توزیع داده ها از توزیع نرمال بلندتر بوده و داده ها حول میانگین متمرکز شده است.

جدول 4-1. آماره توصیفی متغیرهای پژوهش
نوع متغیر
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
متغیرهای کنترلی
عنوان متغیر
بازده دارائی ها
بازده ناخالص دارایی های غیرمالی
چرخه تبدیل وجه نقد
دوره پرداخت بدهی
دوره وصول مطالبات
دوره گردش موجودی کالا
نسبت جاری
نسبت بدهی
اندازه
نماد
ROA
GOI
CCC
AP
AR
INV
CR
DEBT
SALES
میانگین
 0.12
 0.25
 173.55
 117.15
 131.57
 159.13
 1.39
 2.02
 5.65
میانه
 0.10
 0.22
 160.53
 95.30
 112.44
 145.16
 1.26
 1.49
 5.59
بیشینه
 0.63
 1.89
 790.03
 998.78
 690.53
 785.28
 7.24
 24.31
 8.03
کمینه
0.43-
0.19-
365.98-
 14.96
 5.09
 1.81
 0.24
37.49-
 3.89
انحراف معیار
 0.12
 0.16
 131.91
 91.13
 92.21
 98.27
 0.65
 3.06
 0.64
چولگی
 0.42
 2.40
 0.45
 3.78
 1.69
 1.74
 2.61
 1.54-
 0.60
کشیدگی
 5.21
 18.62
 4.75
 27.17
 7.62
 8.36
 15.37
 45.73
 3.93
آماره جارک برا
 200.89
 9538.8
 139.32
 22894.9
 1171.1
 1461.6
 6439.9
 65490.9
 83.26
احتمال
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
تعداد مشاهدات
 
856

در نهایت، در آزمون جارک- برا، سطح خطای محاسبه شده کوچکتر از 0.05 است، نشان دهنده توزیع غیر نرمال برای متغیرهای تحقیق می باشد. ما با استفاده از روش تبدیل جانسون سعی در نرمالسازی متغیرهای وابسته نمودیم که تنها متغیر وابسته GOI با استفاده از این روش نرمال شد. نتایج نرمالسازی این متغیر در جدول 4-2 ارائه شده است:
جدول 4-1-2. نتایج حاصل از آزمون جارک برا
عنوان متغیر
علامت اختصاری
آماره
سطح معناداری
بازده ناخالص دارایی های غیرمالی
GOI
1.45
0.48

به طور کلی، با توجه به زیاد بودن تعداد نمونه و استناد به قضیه حد مرکزی، عدم نرمال بودن متغیرها توجیه می گردد.

4-3. نتایج آزمون های اولیه
در این بخش رابطه بین متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا با سودآوری شرکت را با استفاده از داده های ترکیبی برای 107 شرکت طی دوره 1385-1392 مورد آزمون قرار می دهیم. برای این منظور ابتدا خواص آماری داده های ترکیبی را به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار داده، سپس رابطه بلندمدت میان متغیرها را مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی تابلویی آزمون می کنیم. در پایان نیز عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل را مورد بررسی قرار می دهیم.

4-3-1. آزمون ریشه واحد
داده های مورد استفاده در مطالعات اقتصاد سنجی را می توان به سه دسته داده های سری زمانی، مقطعی، پانلی تقسیم بندی کرد. به استثنای داده های مقطعی، در بقیه داده ها باید آزمون ریشه واحد صورت گیرد(صمدی،1388، 25).
روشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پايا45 (مانا) بودن سریهای زمانی میباشند. متغیر سریزمانی وقتی مانا است که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد كه در چه مقطعي از زمان، اين شاخصها را محاسبه كنيم. امّا از طرفي، «بررسيهايي كه از سالهاي 1990 به بعد انجام شده، نشان داده است كه بسياري از متغيرهاي سريزماني در اقتصاد مانا نيستند»(هژبر کیانی، 1376، 52). به عبارتی دیگر، میانگین و واریانس این سریها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آنها در ازای وقفههای مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانا46 بودن سریهای زمانی یاد میشود. اگر سریهای زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن است به رگرسیون کاذب47 منجر شود؛ بدین معنی که ممکن است ضریب تعیین R^2 به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار بالا بوده، ولی هیچ رابطۀ معنیداری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم توجه به چنین نکتهای، موجب گمراهی محقق و استنباطهای غلط در مورد ارتباط بین متغیرها خواهد شد. از اين رو قبل از استفاده از اين متغيرها لازم است نسبت به مانايي يا عدم مانايي آنها اطمينان حاصل كرد.(نوفرستی ،1378، ص86)
همانطور که اشاره شد یکی از راههای اجتناب از رگرسیون کاذب ،اطمینان از ایستایی داده ها است از اینرو قبل از تخمین مدل ، خواص آماري دادههاي پانل، به لحاظ مانايي يا وجود ريشه واحد مورد بررسي قرار ميگيرند. برای این منظور ما از هر چهار آزمون ریشه واحد استفاده کرده ایم. در همه این آزمون ها، فرضیه صفر نشان دهنده وجود یک ریشه واحد می باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل (به جزء متغیرهای مجازی) در جدول 4-2 ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، تمامی متغیرها در سطح مانا بودند؛ متغیرهای AR و DEBT نیز در 3 آزمون از 4 آزمون مانا بودند که آنها را هم مانا در سطح محسوب نمودیم. اما گردش موجودی کالا(INV) و اندازه (SALES) مانا نبودند که با یکبار تفاضل گیری مانا شدند.

جدول 4-2. نتايج آزمون ريشه واحد
متغیر
نام آزمون
آماره آزمون
P-Value
نتیجه آزمون
ROA
Levin, Lin, Chu
15.13-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
3.51-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
337.12
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
321.29
0.00
مانا
GOI
Levin, Lin, Chu
11.62-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
2.49-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
317.79
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
292.80
0.00
مانا
CCC
Levin, Lin, Chu
14.51-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
3.03-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
303.65
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
266.94
0.00
مانا
AP
Levin, Lin, Chu
37.73-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
4.70-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
301.23
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
266.51
0.00
مانا
AR
Levin, Lin, Chu
34.67-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
4.54-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
311.24
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
188.31
0.89
نامانا
INV (differente one)
Levin, Lin, Chu
22.87-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
6.58-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
409.93
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
536.84
0.00
مانا
CR
Levin, Lin, Chu
15.99-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
3.21-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
329.83
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
313.37
0.00
مانا
DEBT
Levin, Lin, Chu
6.61-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
0.78
0.78
نامانا

ADF – Fisher Chi-square
247.98
0.04
مانا

PP – Fisher Chi-square
317.28
0.00
مانا
SALES (differente one)
Levin, Lin, Chu
19.34-
0.00
مانا

Im, Pesaran ,Shin
5.37-
0.00
مانا

ADF – Fisher Chi-square
376.11
0.00
مانا

PP – Fisher Chi-square
463.55
0.00
مانا

4-3-2. آزمون هم انباشتگی:
مفهوم اقتصادی همجمعی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را شکل دهند، هر چند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روند تصادفی بوده باشند (ناپایا باشند)، اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می کنند. به گونه ای که تفاضل بین آن ها با ثبات (پایا) است. بنابراین نوعی رابطه تعادلی بلند مدت بین این دو متغیر وجود دارد. در این حالت برآورد رابطه رگرسیون می تواند کاملا با مفهوم باشد(یعنی کاذب نباشد). اما اگر دو متغیر همجمع نباشند، این امکان وجود دارد که در طول زمان از یکدیگر بیشتر و بیشتر فاصله بگیرند و یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آنها وجود نخواهد داشت. لذا آزمون هم انباشتگی برای داده ها ضروری به نظر می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، سودآوری، رونق اقتصادی، دارایی ها Next Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، تبدیل وجه نقد، سودآوری