پایان نامه درمورد رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه در گردش، چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

طریق کاهش مسائل نمایندگی، کارایی مخارج شرکت ها را افزایش می دهد. فرضیه دوم بیان می کند که این تاثیر در شرکت هایی که بیشتر از طریق حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام در بازار سرمایه ) تامین مالی نموده اند، بیشتر است. نتایج آزمون ها هر دو فرضیه تحقیق را تایید نموده است. به عبارت دیگر افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری با عث کاهش حساسیت جریان های نقدی داخلی – سرمایه گذاری ها می شود و در شرکت هایی که تامین مالی آن ها بیشتر از طریق صدور سهام صورت گرفته است، نسبت به شرکت هایی که بیشتر از طریق بدهی تامین مالی کرده اند، حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری بیشتر تحت تاثیر کیفیت حسابداری قرار می گیرد. نتایج حاصله با نتایج تحقیقات انجام شده در امریکا نیز سازگار است.
2-4-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق
2-4-1-خلاصه تحقیقات پیشین:
جدول(2-1) خلاصه تحقیقات خارجی
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
2000
نوبانی
مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی، بازده سهام
رگرسیون خطی
که با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط منفی بین مخارج سرمایه ای و بازده سهام وجود دارد. وی از دیدگاه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به موضوع پرداخته است.
2003
دیلف
تعداد روزهای وصول حساب های دریافتنی، موجودی ها، حساب های پرداختنی، چرخه تبدیل وجه نقد
رگرسیون خطی چند متغیره
مدیران می توانند سودآوری واحد تجاری را ازطریق کاهش دادن روزهای حساب های دریافتنی معوق و موجودی ها افزایش دهند وبطور مشابه کم نمودن چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش سود آوری شرکت می گردد.
2005
چن
کیفیت سود، مخارج سرمایه ای
رگرسیون خطی
نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود با مخارج سرمایه ای رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش می یابد.

2006
جنگ رن
NLB ,WCR
گردش وجوه نقد عملياتي و نسبت بدهي
رگرسیون خطی
در بررسي و تعيين مديريت سرمايه در گردش از NLB ,WCR استفاده کرده اند و يافته اند که گردش وجوه نقد عملياتي و نسبت بدهي يک شرکت در سرمایه در گردش مورد نیاز (WCR) آن موثر می باشد.
2006
پداچی
مدیریت سرمایه در گردش و سوداوری شرکت
رگرسیون خطی
.نتایج وی نشان می‌دهد که افزایش در چرخه تبدیل وجه نقد منجر به کاهش سوداوری شرکت می‌شود و مدیریت می‌تواند با کاهش این چرخه برای سهامداران خود ایجاد ارزش کند.
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
2007
رحمان نصر
میانگین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، میانگین دوره پرداخت و چرخه تبدیل وجه نقدو سود عملیاتی
رگرسیون چند گانه
یک رابطه منفی قوی بین نسبت های سرمایه درگردش بالا و سود آوری شرکت وجود دارد. علاوه بر این، مدیران می توانند برای سهامداران از طریق کاهش چرخه تبدیل وجه نقد تا یک سطح مطلوب ایجاد ارزش نمایند. این بررسی نتایج مطالعات مشابه را درخصوص رابطه سرمایه در گردش و سود آوری تأیید می نماید.

2008
سامیلوگ و همکاران
دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا و اهرم ها
رگرسیون چند گانه
که دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا و اهرم ها به طور با اهمیتی بر سودآوری شرکت تأثیر می گذارد. در حالی که رشد شرکت (در اغلب فروش ها) به طور مثبت و با اهمیتی بر سود آوری شرکت تأثیر می گذارد. با این وجود چرخه تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و دارایی های ثابت از لحاظ آماری تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت های مورد بررسی ندارد

2009
اویار
اندازه شرکت و سود آوری و مدیریت سرمایه در گردش
رگرسیون خطی
نتایج این مطالعه ارتباط منفی بین اندازه و سود آوری با چرخه تبدیل وجه نقد را نشان داد. نتایج این مطالعه همچنين نشان داد، جريان وجوه نقد عملياتي شرکت ها داراي ارتباط معني دار با مديريت سرمايه در گردش مي باشد.
2010
آپوهامی
NLB ,WCR
مخارج سرمایه ای، جریان وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش
رگرسيون چند متغيره توسعه يافته
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مخارج سرمایه ای بر مدیریت سرمایه در گردش اثر می گذارد. نتایج این مطالعه همچنين نشان داد، جريان وجوه نقد عملياتي شرکت ها را که به عنوان متغير كنترل شناسايي کرده است، داراي ارتباط معني دار با مديريت سرمايه در گردش مي باشد.
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
2010
نیلسون
سودآوری،گردش وجوه نقد عملیاتی، اندازه شرکت، رشد فروش
رگرسیون خطی چند متغیره
که از بین ویژگی های خاص شرکت فقط سودآوری ،گردش وجوه نقد عملیاتی، اندازه شرکت و رشد فروش بر مدیریت سرمایه در گردش تاثیر گذار هستند همچنین نتایج ارتباط مثبت و معنادار بین سود آوری و مدیریت سرمایه در گردش و ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت، رشد فروش و گردش وجوه نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش را نشان داد.

2011
صغیر و همکاران
بازده دارایی ،چرخه تبدیل وجه نقد
رگرسیون خطی
وجود ارتباط معنی داری بین سودآوری و چرخه تبدیل به وجه نقد بود.

2012
حایدر
نسبت های اهرمی و
توبینQشاخص
رگرسیون خطی
رابطه مثبتی بین سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. در حالیکه رابطه منفی بین سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. بین مدیریت سرمایه در گردش وQتوبین رابطه ای وجود ندارد.

2012
اوگاندیپ و همکاران
چرخه تبدیل وجه نقد، ارزش بازار، عملکرد، نسبت بدهی
رگرسیون چند گانه
ارتباط منفی و معنی داری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.

2013
عبدل رحیمان وهمکاران
NLB ,WCR
مخارج سرمایه ای، خالص دارایی ها
رگرسیون خطی چند متغیره
یک رابطه منفی و قابل توجهی بین مخارج سرمایه ای و NLB,WCR وجود دارد و بایستی بین خالص دارایی ها و مخارج سرمایه ای تعادل بهینه ای ایجاد کرد.

جدول(2-2)خلاصه تحقیقات داخلی
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
1375
مژگان پیشکاری
وجود سرمایه در گردش، روش های ارزیابی سرمایه در گردش، میزان سرمایه در گردش
پرسشنامه
67 درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه درگردش خود استفاده می کنند باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز اینکه 71 درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.

1383
سحر عنایتی
روش هاي مديريت وجه نقد، روش هاي مديريت مطالبات، شيوه مديريت موجودي، روش هاي تامين مالي
رگرسیون خطی چند متغیره
رابطه معناداري بين روش هاي مديريت وجه نقد، روش هاي مديريت مطالبات، شيوه مديريت موجودي، روش هاي تامين و نقدينگي شركت ها وجود دارد.
هنگامي كه شركت ها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آن ها تفكيك و دسته بندي كنيم و تاثير ماهيت آنهارا بر شاخص هاي نقدينگي شان، بررسي كنيم رابطه معناداري مشاهده مي كنيم.

1386
خرم نژاد

مانده نقدینگی خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز
رگرسیون خطی چند متغیره
با توجه به نتایج تحقیق می توان تا اندازه ای تفکیک سیاست ها را مشاهده کرد. سیاست های مالی شرکت ها دارویی در کل جسورانه بود و سیاست های عملیاتی آنها محافظه کارانه.

1386
عبدل نژاد
مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی
رگرسیون خطی چند متغیره
مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده در سازمان نیز می تواند بر عملکرد مالی سازمان تأثیر گذار باشد و موجب افزایش سود آوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد
.
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
1387
رهنمای رود پشتی
بازدهی، نقدینگی، مدیریت سرمایه در گردش، توان پرداخت
رگرسیون خطی چند متغیره
ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است. بین توان پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه درگردش ارتباط معنا داری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.
1387
حیدریان و همکاران
سود آوری، دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری موجودی کالا
رگرسیون خطی چند متغیره
بین سود آوری شرکت با دوره وصول مطالبات و دوره نگهداری موجودی کالا، رابطه منفی معنی داری مشاهده شد.
1388
محمدی
دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد
رگرسیون خطی چند متغیره
بين سودآوري شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داري وجود دارد. همچنين نتايج اين تحقيق در رابطه با دوره واريز بستانکاران مي تواند بيانگر اين امر باشد که شرکت هايي که سودآور مي باشند دوره واريز بستانکاران کوتاه تري دارند.
1388
فدایی نژاد و همکاران
مخارج سرمایه ای، بازده شرکت ها
رگرسیون خطی
تغییرات مخارج سرمایه ای به صورت قوی و به شکل مثبت با بازده اضافی رابطه دارد.
1388
مجتهد زاده و همکاران
کیفیت سود، جریان های نقدی عملیاتی، Qتوبین، مخارج سرمایه ای
رگرسیون خطی چند متغیره
با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای آتی به سود حسابداری جاری افزایش می یابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.
1389
یعقوب نژاد و همکاران
دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد
رگرسیون خطی چند متغیره
بين سودآوري شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داري وجود دارد. همچنين نتايج اين تحقيق در رابطه با دوره واريز بستانکاران مي تواند بيانگر اين امر باشد که شرکت هايي که سودآور مي باشند دوره واريز بستانکاران کوتاه تري دارند.
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
1389
مشایخی و همکاران
اقلام تعهدی، مخارج سرمایه ای، بازده سهام
رگرسیون خطی چند متغیره
اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای بر بازده سهام تأثیر می گذارد، و نشان می دهد استراتژی های مبادلاتی که سهام شرکت هایی با پایین ترین گروه اقلام تعهدی و مخارج سرمایه ای را خریداری می توان بازده بالاتری را کسب کند
1389
ایزدی نیا و همکاران
دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران، چرخه تبديل وجه نقد، بازده دارایی ها
رگرسیون خطی چند متغیره
بين سودآوري شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داري وجود دارد. همچنين شرکت هايي که سودآور مي باشند دوره واريز بستانکاران کوتاه تري دارند.
1390
احمدی
نسبت آنی، اهرم مالی، اهرم عملیاتی، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران،
رگرسیون خطی چند متغیره
نسبت آنی رابطه مستقیم و دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و اهرم مالی رابطه ای معکوس و معناداری با سود آوری شرکت های بخش خودرو داشته اند. همچنین اهرم عملیاتی رابطه ای مستقیم با سودآوری داشته لیکن این رابطه از لحاظ آماری معنا دار نبوده و قابل پیش بینی نمی باشد.
1390
مرادی و همکاران
جریان های نقدی عملیاتی، مخارج سرمایه ای، رشد فروش
رگرسیون چند گانه
فقط تغییرات جریان های نقدی بر مخارج سرمایه ای شرکت ها مؤثر و بین رشد فروش با تغییرات مخارج سرمایه ای رابطه معنا داری وجود ندارد.
1391
صداقتی پیشگاهی
دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران، چرخه تبديل وجه نقد، بازده دارایی ها
رگرسیون خطی چند متغیره
بين سودآوري شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره واريز بستانکاران و چرخه تبديل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داري وجود دارد. همچنين نتايج اين تحقيق در رابطه با دوره واريز بستانکاران مي تواند بيانگر اين امر باشد که شرکت هايي که سودآور مي باشند دوره واريز بستانکاران کوتاه تري دارند
تاریخ
محقق
متغیر ها
مدل
نتایج
1391
بهار مقدم و همکاران
نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، رگرسیون، بورس اوراق بهادار