پایان نامه درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، تبدیل وجه نقد، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

شود متغیرهای (D1*CCC)، (D1*AP)، ((D1*AR و (D1*INV)، متغیرهای ساختگی تعاملی هستند که عملکرد متغیرهای CCC، AP، AR و INV را در موقعیت رکود اقتصادی نشان می دهند و متغیرهای (D2*CCC)، (D2*AP)، ((D2*AR و (D2*INV) متغیرهای ساختگی تعاملی هستند که عملکرد متغیرهای CCC، AP، AR و INV را در موقعیت رونق اقتصادی نشان می دهند.
در این قسمت از پژوهش پس ورود داده ها به نرم افزار و تخمین اولیه پارامترها، باید وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه براي هر یک از شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا باید آزمون لیمر انجام شود و بین داده های انباشته و داده های غیرانباشته (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) انتخاب کنیم. که در آن فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأها (روش ترکیبی) در مقابل فرضیه H1، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش پانل) می باشد.
{█(H_0: α_0=α_1=…=α_n=α@H_1: α_i≠α_j )┤
F_((n-1,nt-n-k))=((RSS_R-RSS_UR)/(n-1))/(RSS_UR/(nt-n-k)) (4-1)
اگر F محاسبه شده از F جدول با درجه آزادی (n-1) و (nt-n-k) بزرگتر باشد، آنگاه فرضیه صفر رد می شود و بنابراین رگرسیون مقید دارای اعتبار نیست و باید عرض از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. در این مطالعه برای انجام این آزمون، از آزمون نسبت راست نمایی استفاده شده است. در نرم افزار Eviews بعد از انجام آزمون Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio اگر prob خروجی نرم افزار کوچکتر از 0.05 باشد، روش پانل در سطح 95 درصد به بالا پذیرفته می شود ولی اگر بزرگتر از 0.05 باشد در این صورت روش ترکیبی پذیرفته می شود.
جدول 4-11. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه اول
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.00
106,754
9.66
Cross-section F
1-1
ROA
0.00
106
740.46
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.86
Cross-section F
1-2

0.00
106
752.21
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.86
Cross-section F
1-3

0.00
106
752.21
Cross-section Chi-square

0.00
106,754
13.02
Cross-section F
1-1
GOI
0.00
106
897.42
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.52
Cross-section F
1-2

0.00
106
919.96
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.52
Cross-section F
1-3

0.00
106
919.96
Cross-section Chi-square

همانطور که مشاهده میگردد، prob محاسبه شده در کلیه مدل ها برابر با صفر است در نتیجه کلیه رگرسیون های مربوط به این مدل دارای عرض از مبدأ می باشد. اکنون این پرسش مطرح می گردد که تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور اثرات تصادفی است؟ به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت E(U_it/X_it )=0 و در مقابل الگوی اثرات تصادفی E(U_it/X_it )≠0 از آزمون هاسمن استفاده می شود. آماره این آزمون کای دو با درجه آزادی برابر تعداد متغیر های مستقل است:
{█(H_0:Random [email protected]_1:Fixd Effect )┤
چنانچه در نرم افزار Eviews6 آزمون هاسمن را انجام دهیم و prob بدست آمده کوچکتر از 0.05 باشد مدل اثرات ثابت در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، اما اگر بزرگتر از 0.05 باشد، در این صورت مدل اثر تصادفی پذیرفته می شود.
جدول 4-12. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه اول
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.00
4
27.96
Period random
1-1
ROA
0.53
5
4.10
Period random
1-2

0.59
5
3.72
Period random
1-3

0.08
4
8.18
Period random
1-1
GOI
0.66
5
3.21
Period random
1-2

0.49
5
4.38
Period random
1-3

با توجه به نتیجه آزمون هاسمن، تنها برای فرضیه 1-1 مدل اثرات ثابت پذیرفته می شود و برای دیگر فرضیه های گروه اول مدل اثرات تصادفی انتخاب می شود. نتایج آزمون های مذکور برای فرضیات گروه دوم به شرح جداول 4-13و 4-14 می باشد:
جدول 4-13. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه دوم
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.00
106,754
9.11
Cross-section F
2-1
ROA
0.00
106
711.95
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.53
Cross-section F
2-2

0.00
106
735.03
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.53
Cross-section F
2-3

0.00
107
735.03
Cross-section Chi-square

0.00
106,754
12.59
Cross-section F
2-1
GOI
0.00
106
878.88
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.03
Cross-section F
2-2

0.00
106
899.23
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.03
Cross-section F
2-3

0.00
106
899.23
Cross-section Chi-square

جدول 4-14. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه دوم
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.00
4
20.46
Period random
2-1
ROA
0.63
5
3.39
Period random
2-2

0.29
5
6.14
Period random
2-3

0.56
4
2.97
Period random
2-1
GOI
0.56
5
3.87
Period random
2-2

0.56
5
3.87
Period random
2-3

لذا با توجه به آزمون های لیمر و هاسمن مشاهده میگردد که تنها برای فرضیه 2-1 مدل اثرات ثابت پذیرفته می شود و برای دیگر فرضیه های گروه دوم مدل اثرات تصادفی انتخاب می شود. نتایج آزمون های مذکور برای فرضیات گروه سوم به شرح جداول 4-15 و 4-16 می باشد:
جدول 4-15. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه سوم
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.00
106,745
9.41
Cross-section F
3-1
ROA
0.00
106
727.64
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.53
Cross-section F
3-2

0.00
106
735.34
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.53
Cross-section F
3-3

0.00
106
735.34
Cross-section Chi-square

0.00
106,745
13.12
Cross-section F
3-1
GOI
0.00
106
901.52
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.20
Cross-section F
3-2

0.00
106
906.76
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.20
Cross-section F
3-3

0.00
106
906.76
Cross-section Chi-square

جدول 4-16. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه سوم
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
دوره
متغیر وابسته
0.18
4
6.19
Period random
3-1
ROA
0.38
5
5.25
Period random
3-2

0.39
5
5.16
Period random
3-3

0.42
4
3.85
Period random
3-1
GOI
0.14
5
8.16
Period random
3-2

0.14
5
8.16
Period random
3-3

لذا با توجه به آزمون های لیمر و هاسمن مشاهده میگردد این مدل ها دارای عرض از مبدأ های تصادفی می باشد. نتایج آزمون های مذکور برای مدل چهارم به شرح جداول 4-17 و 4-18 می باشد:
جدول 4-17. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه چهارم
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.00
106,745
9.21
Cross-section F
4-1
ROA
0.00
106
717.14
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.55
Cross-section F
4-2

0.00
106
736.29
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
9.59
Cross-section F
4-3

0.00
106
721.29
Cross-section Chi-square

0.00
106,745
12.86
Cross-section F
4-1
GOI
0.00
106
890.45
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.45
Cross-section F
4-2

0.00
106
917.322
Cross-section Chi-square

0.00
106,743
13.45
Cross-section F
4-3

0.00
106
917.322
Cross-section Chi-square

جدول 4-18. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه چهارم
Prob
d.f
Statistic
Test Summary
مدل
متغیر وابسته
0.16
4
6.51
Period random
4-1
ROA
0.15
5
8.03
Period random
4-2

0.15
5
8.03
Period random
4-3

0.00
4
61.21
Period random
4-1
GOI
0.79
5
2.38
Period random
4-2

0.79
5
2.38
Period random
4-3

همانطور که مشاهده می شود کلیه مدل های بیان شده بجز مدل 4-1 که دارای عرض از مبدا ثابت می باشد؛ بقیه دارای عرض از مبدا تصادفی هستند.

4-4-1. نتایج حاصل از تخمین فرضیات گروه اول:
پس از تبیین مدل و انتخاب بهترین روش، نتایج تخمین فرضیات گروه اول با متغیر وابسته ROA و GOI، به ترتیب در جداول 4-19، 4-20 و 4-21 ارائه شده است:
جدول4-19. نتایج مدل 1-1
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.034
2.89
0
0.57-
5.68-
0
چرخه تبدیل وجه نقد
0.000167-
4.71-
0
0.000122-
4.56 –
0
نسبت جاری
0.0773
13.6
0
0.4765
10.87
0
نسبت بدهی
0.0015-
1.66-
0.09
0.0078-
1.08
0.27
فروش
0.1485
6.68
0
1.57
8.55
0
ضریب تعیین
0.34
0.27
ضریب تعیین تعدیل شده
0.33
0.27
آماره آزمون
38.86
70.32
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
1.81
1.51

هدف از تصریح این مدل بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری است. همانطور که مشاهده می شود، در مدل 1-1، ما رابطه آماری منفی و معناداری را بین CCC با ROA و CCC با GOI مشاهده می کنیم. این نتایج نشان دهنده قبول فرضیه 1-1 می باشد.
مقدار عددی R ̅^2 بیان می کند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل قابل توضیح است. درواقع اگر در جریان تخمین R ̅^2 بالا به دست آید، خوب خواهد بود. از سوی دیگر اگر R ̅^2 پائین باشد، به معنی بدی مدل نمی باشد. در تحلیل های تجربی، به دست آوردن R ̅^2 بسیار بالا چندان معمول نبوده بلکه حتی گاهی برخی از ضرایب تخمین زده شده رگرسیون، از لحاظ آماری بی معنی بوده یا دارای علامت هایی بر خلاف انتظارات قبلی هستند( گجراتی، 1388، 257). در مدل حاضر برای رابطه اول R ̅^2 برابر (0.33) و برای رابطه دوم (0.27) می باشد.
ضمن اینکه، مقدار آماره دوربین واتسون در هر دو رابطه فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد و با توجه به روش ترکیبی و کوتاه بودن سال های مورد مطالعه (8 سال) می توان عدم خود همبستگی و سلامت مدل را ادعا کرد. از سوی دیگر آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.
جدول4-20. نتایج مدل 1-2
Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit + B5D1 + B6D1*CCCit + uit
متغیر وابسته
ROA
GOI
متغير
ضریب
آماره t
Prob
ضریب
آماره t
Prob
عرض از مبدا
0.026
2.09
0.03
0.58-
5.64-
0
چرخه تبدیل وجه نقد
0.0001-
5.63-
0
0.0011-
4.20-
0
نسبت جاری
0.0815
14.7
0
0.4776
10.87
0
نسبت بدهی
0.0002
0.22
0.81
0.0077
1.05
0.28
فروش
0.1735
7.4
0
1.5679
8.49
0
D1
0.0038
0.44
0.65
0.042
0.61
0.53
D1*CCC
0.000005-
0.01-
0.92
0.0002-
0.62-
0.53
ضریب تعیین
0.33
0.27
ضریب تعیین تعدیل شده
0.33
0.26
آماره آزمون
62.97
46.85
احتمال آزمون
0
0
آماره دوربین واتسون
155
1.51
هدف از تصریح این مدل بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در دوره رکود اقتصادی است. بررسی اثر متغیر تعاملی CCC با رکود اقتصادی، در ارتباط با هر دو متغیر سودآوری بی معنا شد. این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و CCC در طی دوره رکود اقتصادی می باشد. در نتیجه فرضیه های 1-2 رد می شود. ضمن اینکه، مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های محاسبه شده، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد. آماره F از مقدار جدولی بزرگتر است و با وجود Prob = 0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.
جدول4-21. نتایج مدل 1-3
Profitabilityit =

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سودآوری، تبدیل وجه نقد، نسبت بدهی، رونق اقتصادی Next Entries پایان نامه درمورد سودآوری، رونق اقتصادی، تبدیل وجه نقد، سرمایه در گردش