پایان نامه درمورد رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، بهرهوری کل عوامل، اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه ارشد

برنامههای پنج ساله کشور انجام شود.
افزایش درجه بازبودن اقتصاد هم باعث افزایش رقابت بین بنگاههای داخلی و خارجی میشود و هم منجر به ورود دانش و فناوری جدید به کشور میشود که هر دو بهرهوری را افزایش میدهند.
توجه به سرمایه انسانی از طریق بهبود توزیع فرصتهای آموزشی میتواند در استفاده از سرریزهای ناشی از افزایش بازبودن اقتصادی و بهبود تکنولوژی شامل نوآوری در تکنولوژی، انتشار تکنولوژی و کاربرد آن مؤثر واقع شود. بنابراین توصیه میشود که با لحاظ کردن استقلال اقتصادی و تولید کالاهای راهبردی در داخل کشور نسبت به افزایش تعامل اقتصادی و تجاری با دنیای خارج سیاستگذاریهای لازم انجام شود.
6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
در این قسمت بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادهایی برای انجام پژوهشهای آتی و مطالعات جدید ارائه میشود:
با توجه به اهمیت بهرهوری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در مطالعات آتی میتوان این پژوهش را با استفاده از دادههای پانل انجام داد.
از طریق محاسبه ضریب جینی آموزشی برای مردان و زنان در ایران، در مطالعات آتی میتوان اثر کاهش نابرابریهای آموزشی در بین زنان و مردان را به تفکیک بر بهرهوری کل عوامل تولید بررسی کرد.
با توجه به اهمیت و تأثیر آموزش و توزیع آن در مطالعات آتی میتوان تأثیر این متغیر را بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کرد.
در مطالعات آتی توزیع آموزش و سالهای تحصیل بین شهرها و روستاهای ایران و تأثیر آن بر بهرهوری میتواند بررسی شود.

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ابطحی، سید حسین و بابک کاظمی (1378)، “بهرهوری”، مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی، تهران.
احمدی شادمهری، محمد طاهر، علی اکبر ناجی میدانی و فرشته جندقی میبدی (1389)، “روش همگرایی آزمون باند،تعامل بین سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید در ایران”، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول. صص31-58.
آذربایجانی، کریم و هاجر مصطفایی (1390)، “اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی و بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب (2006-1993)”، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، صص83-112.
امینی، علیرضا (1384)، “اندازهگیری و تحلیل روند بهرهوری به تفکیک بخشهای اقتصادی ایران”، مجله برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شماره 93، سال 1384.
امینی، علیرضا و زهره حجازی آزاد (1386)، “تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران”. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 30، سال نهم، صص137-163.
برزانی، واعظ و راضیه حاتمی (1389)، “اثر برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه (2006-2000)”، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 1، صص53-73.
بیژنی، طاهره (1386)، “بررسی تأثیر نابرابری درآمد و درجه بازبودن تجاری بر نرخ رشد اقتصادی ایران” پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز.
تشکینی، احمد (1384)، “اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit”، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
تقوی، مهدی و حسین محمدی (1385)، “تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران”، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 22، صص 15-43.
خالصی،امیر (1384)، “اقتصاد نوین و بهرهوری در ایران”. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1، صص1-19.
عسگری، علی، علی حاجیزاده، حسین اصغرپور و پرویز محمدزاده (1383)، “بهرهوری صنایع روستایی در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 14، صص33-57.
علمی، زهرا و امیر جمشیدنژاد (1386)، “اثرآموزش بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 1382-1350″، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، سال هفتم، شماره 26، صص135-154.
عمادزاده، مصطفی (1388)، “اقتصادآموزش و پرورش”، جهاد دانشگاهی، اصفهان.
کمیجانی، اکبر و جواد صلاحی (1386)، “بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران”، نامه مفید، شماره 63، صص25-44.
متفکرآزاد، محمدعلی و بهروز ابهری (1384)، “توزیع درآمد، بهرهوری و رشد اقتصادی در ایران”، نخستین همایش ملی بهرهوری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی.
متوسلی، محمود و محمدرضا آهنچیان (1381)، “اقتصاد آموزش و پرورش”، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها انتشارات سمت، تهران.
مقدم تبریزی، ناهید و پروین ولیزاده زنوز (1385)، “بررسی بهرهوری در اقتصاد ایران”، مجله روند، سال شانزدهم، شماره 49، صص15-41.
نوفرستی، محمد (1378)، “ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی”، خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ سوم: 1389.
نیلی، مسعود و شهاب نفیسی (1382)، “رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سالهای 1379-1345″، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 17، صص 1-31.
ولیزاده زنوز، پروین (1384)، “بررسی بهرهوری در اقتصاد ایران”، مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، شماره 24، صص1-35.
ولیزاده زنوز، پروین (1388)، “بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید”، مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 40، http://www.cbi.ir/.
ب) منابع انگلیسی
Akinlo, A. E. (2006). “Macroeconomic Factors and Total Factor Productivity in Sub- Saharan African Countries”. International Research Journal of Finance and Economics. Vol.1, PP 62- 79.
Ascari, G., and Casmo, V.D. (2004). “Determinants of Total Factor Productivity in the Italian”. Regions. University of Pavia, pp 1-25.
Barrio-Castro, T. D., Lopez-Bazo, E., and Serrano-Domingo. G. (2002). “New Evidence on International R&D Spillovers,human Capital and Productivity in the OECD”. Economics Letters, Vol. 11, pp 41- 45.
Barro, R., Lee, J. (2010). “A New Data Set Of Educational Attainment In The World. 1950-2010”. NBER Working Paper. National Bureau Of Economic Research, Inc. No. 15902.
Barro, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, PP 407-443.
Bennett, D. l. (2011). “Educational Inequality in the United States: Methodology and Historical Estimation of Education Gini Coefficients”. Published by the Center for College Affordability and Productivity.
Changzheng, Z., and Jin, K. (2009). “An Empirical Study on the Relationship Between Educational Equity and the Quality of Economic Growth in China: 1978-2004”. Paper presented at the World Conference on Educational Sciences.
Chen, C., and Gupta, R. (2006). “An Investigation of Openness and Economic Growth, Using Panel Estimation”. Department of Economics Working Paper Series.
Crespo-Cuaresma, J., Samir, K. C., and Sauer, P. (2012). “Gini Coefficients of Education Attainment: Age Group Specific Trends in Educational (In)equality”.
Eirene, M. P. (2007). “Measuring Education Inequality in the Philippines”. Working Paper. Discussion paper School of Economics, University of the Philippines, No.04 .WWW.ECONSTOR.EU.
Fuente, A. d. l. (2006). “Education and Economic Growth: A Quick Review of the Evidence and some policy guidelines”. Paper presented at the economic council of finland.
Ibourk, A., and Amaghouss,J. (2012). “Measuring Education Inequalities: Concentration and Dispersion-Based Approach”. World Journal of Education, Vol. 2, No.6, PP 51-65. Published by Sciedu Press. www.sciedu.ca/wje.
Lopez, R., Thomas V., and Wang, Yan. (1998). “Addressing the Education Puzzle: The Distribution of Education and Economic Reform”. Policy Research Working Paper, No. 2031,The World Bank, Washington, D.C.
Mastromarco, C., and Ghosh, S. (2009). “Foreign Capital, Human Capital, and Efficiency: A Stochastic Frontier Analysis for Developing Countries”. World Development, Vol. 37. No. 2. pp 482-502.
Miller, S.M., and Upadhyay, M.P. (2000). “The Effects of Openness, Trade Orientation, and Human Capital on Total Factor Productivity”. Journal of Development Economics, Vol. 63. pp 399-423.

Pesaran, H. M., and Pesaran, B. (1997). “Working With Microfit 4.0: An Introduction to Economics”. Oxford Universsity Press, Oxford.
Qian, X., and Smyth, X. (2008). “Measuring Regional Inequality of Education in China: Widening Coast-Inland Gap or Widening Rural-Urban Gap?”. Journal of International Development. http://dx.doi.org/10.1002/jid.1396, Vol. 20(1), pp 132-144.
Sauer, P., Zagler, M. (2014). “(In)equality in Education and Economic Development”. Department of Economics Working Paper, No. 163.

Siddiki, J. U. (2000). “Demand for Money in Bangladesh: A Cointegration Analysis”. Applied Economics, Vol. 32, PP 1977-1984.
Thomas , V., Wang Y., and Fan , X. (2001). “Measuring Education Inequality”. World Bank Working Paper, World Bank: Washington, D. C.

نتایج خروجی نرمافزار Eviews6
نتایج بررسی آزمون پایایی متغیر LTFP با استفاده از آزمون ADF
با عرض از مبداء و روند
Null Hypothesis: D(LTFP) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

t-Statistic
  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic
-3.943216
 0.0191
Test critical values:
1% level

-4.205004

5% level

-3.526609

10% level

-3.194611

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LTFP,2)

Method: Least Squares

Date: 06/08/14 Time: 11:17

Sample (adjusted): 1351 1390

Included observations: 40 after adjustments

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

D(LTFP(-1))
-0.558321
0.141590
-3.943216
0.0003
C
-0.009781
0.008971
-1.090317
0.2826
@TREND(1349)
0.000465
0.000371
1.252029
0.2184

R-squared
0.298235
Mean dependent var
-0.000728
Adjusted R-squared
0.260302
S.D. dependent var
0.030785
S.E. of regression
0.026476
Akaike info criterion
-4.353080
Sum squared resid
0.025937
Schwarz criterion
-4.226414
Log likelihood
90.06161
Hannan-Quinn criter.
-4.307282
F-statistic
7.862105
Durbin-Watson stat
1.987839
Prob(F-statistic)
0.001427

نتایج بررسی آزمون پایایی متغیر LTFP با استفاده از آزمون ADF
با عرض از مبداء و بدون روند
Null Hypothesis: D(LTFP) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

t-Statistic
  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بهرهوری کل عوامل، ضریب جینی، توسعه مالی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه درمورد dependent، criterion، t-Statistic، variance