پایان نامه درمورد درون مایه، عوامل فرهنگی، شرایط احساسی، بازگشت به خویش

دانلود پایان نامه ارشد

عهده برایی قبلی
کمکطلبی
تمرکز برانرژی موجود دراهداف، آرزو ها و انگیزه ها
نیرو گرفتن از تعاملات مثبت
انرژی حاصل از اطمینان به خود
جذب منابع انرژی

محافظت از خود
مکانیابی

جدول4-4 طیف ،مفاهیم اولیه (ویژگیها)، زیرطبقات، طبقات و مقوله «تعادل»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
از موضعی تا سیستمیک
نجات از حادثه:
پیشگیری از شوک
پیشگیری از خونریزی
درمان موضعی زخم های سوختگی
توازن در الکترولیت ها
کنترل عفونت
ثبات فیزیولوزیک

یکپارچگی جسمی

تعادل
از ظاهر اندام تا عملکرد اندام: بستن زخم ، حفظ ساختار و عملکرد عضو، ترمیم و زیبایی، توانبخشی
پانسمان زخم
حمام دادن
دبرید مان
فیزیوتراپی
جراحی
ترمیم بافت های اسکار
ترمیم جمع شدگی در مفاصل
نجات اندام آسیب دیده

از وابستگی کامل تا استقلال کامل

مراقبت از زخمها و جراحات باقی مانده
تقویت و بهبود عملکردها
انجام فعالیت های روزانه
کسب آگاهی
کسب تجربه
مراقبت از خود

اتصال به جریان زندگی

ادامه جدول4-4 طیف، مفاهیم اولیه (ویژگیها)، زیرطبقات، طبقات و مقوله «تعادل»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
کوتاه مدت تا بلند مدت
ازغیر قابل تحمل بودن تا قابل تحمل شدن شرایط زندگی
از نا آرامی و تقلا تا آرامش نسبی
از تلاش برای دستیابی به اهداف تا بازگشت به نقشها
از نا امیدی تا امیدواری
از وابستگی کامل تا استقلال کامل

از عدم توانایی کنترل جسمی و اجتماعی خود تا توانایی کامل
لزوم گذر زمان
تحمل و شکیبایی
خروج از درد و عذاب جسمی
بهبودی خواب و استراحت
بهبود نسبی زخم ها
متقاعد شدن به تداوم زندگی
حضور درجمع با پوشاندن اسکار ها
مواجه مکرر با واکنش های اجتماعی
تکاپو و تلاش برای بهتر شدن
همراهی خاطرات سوختگی
تامین مالی

توانایی اداره دنیای بیرونی

عادت کردن
اتصال به جریان زندگی
تعادل
کوتاه مدت تا بلند مدت
از آرامش و ثبات نسبی تا سکون و

روزمرگی در فعالیت ها

از وابستگی مادی تا کسب درامد شخصی
از تغییر و تحول تا حفظ موقعیت

از عدم توانایی تا توانایی کنترل ذهنی
لزوم گذر زمان
بی تفاوتی در برابر واکنش های دیگران
کم اهمیت تر شدن بدشکلی ها
احساس ناراحتی کمتر در جمع
دست کشیدن از تلاش برای مخفی سازی اسکار ها
یافتن راه حل مشکلات
یادآوری کمتر خاطرات سوختگی
توانایی کنترل دنیای درونی خود

عادی شدن
اتصال به جریان زندگی
تعادل
از نارضایتی تا رضایت کامل
رضایت از زندگی
کفایت در زندگی
تمرکز بر دست آورد های زندگی
شکر گذاری
اطمینان به خود
احساس رضایت درونی
بازگشت به خویشتن

ادامه جدول4-4 طیف، مفاهیم اولیه (ویژگیها)، زیرطبقات، طبقات و مقوله «تعادل»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله

اولویت دادن به دیگران
تلاش برای کاهش رنج دیگران
استفاده مثبت از تجربه رنج و عذاب
نزدیکی بیشتر با خدا
جستجوی هدف های متعالی تر
تمرکز بر داشته ها تا نداشته ها
احساس درک بیشتر بیماران بویژه افراد سوخته
تعالی

تحلیل برای زمینه (ماتریکس وضعیت/پیامد)
زمینه مجموعه شرایطی را نشان میدهد که در آن مشکل یا وضعیت موجود بروز کرده و افراد از طریق کنش یا کنش متقابل و عواطف پاسخ میدهند و پیامدهای حاصل ممکن است، مجدداً بر شرایط تأثیر گذاشته و این روند تکرار شود. در واقع پاسخهای افراد به زمینه درحال تغییر، پیامدهایی را به دنبال دارد که این پیامدها زمینهی کنش یا کنش متقابل بعدی افراد است(67).
در این قسمت به بررسی عوامل زمینهای مؤثر بر فرآیند، تحت عنوان مقوله «ماتریکس خود» از سطح فردی تا جامعه(میکرو به ماکرو) خواهیم پرداخت.
برای تحلیل زمینه بر اساس کوربین و اشتراوس 2008، از یادآورنویسی مکرر جهت توصیف ماتریکس وضعیت /پیامد استفاده گردید.

ماتریکسخود
مقوله ماتریکس خود از طبقات الف) خودشخصی، ب) خودبینفردی، ج) خودبیرونی و د) آسیب سوختگی تشکیل گردید(جدول1-4)
ماتریکسخود/ خودشخصی
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد، ویژگیهایی نظیر بافت ذهنی: اعتقادات، باورها و نگرش؛ بافت عاطفی: آرزوها، تمایلات و احساسات و انگیزهها؛ مشخصاتدموگرافیک، شخصیت و پنداشت از خود طبقهی خودشخصی را شکل میدادند که بر زندگی پس ازسوختگی تأثیرگذار بود.
یادآور: عقاید، احساسات و اهداف قبل از سوختگی
شخصیت فرد، شرایط احساسی و عاطفی، شکستهای زندگی، تضادهای بین خیال و واقعیت و یا داشتن تمایلات فردی و مصّر بودن به دستیابی آنها در دوران قبل از سوختگی روی بازگشت بعدی فرد به جامعه تأثیر گذار است با این وجود داشتن هدف در زندگی به فرد کمک میکند که علی رغم سختی درمانهای سوختگی، برای رسیدن به اهداف از تلاش دست بر ندارد.
«یک دختر 19 ساله که آرزو داره درس بخونه وکنکور قبول بشه مجبوره که ازدواج کنه..تازه قبل از ازدواج چی فکر می کردم ! چی شد!…این ازدواج باعث سوختنم شد. توی همون مدت سه ماه زیر بیهوشی عمومی و عمل های جراحی پشت سر هم که حتی دکتر هم می ترسید عمل های آخر رو انجام بده من درس خوندم. فکر کنید عمل آخر رو اینجا روی این انگشتانم انجام دادم که قرار بود جواب کنکور رو بدهند..یعنی من به اون حالت درسم رو خوندم. دستهام از ناحیه آرنجهام به هم چسبیده بود، ناحیه گردن من کاملا چسبندگی داشت. از لحاظ تحرک خیلی خیلی ناجور بودم. اون سال قبول نشدم ولی سال بعد فقط نشستم خوندم تا قبول شدم(ش1)».
یادآور: ارتباط شخصیت و اعتماد به خود با پیش بینی موفقیت و تسلیم نشدن
اطمینان، باور و اعتماد به تواناییهای شخصی، زمینه لازم برای پیدا کردن راه حل برای بازگشت به اجتماع و رسیدن به اهداف قبل از سوختگی را فراهم میسازد.
«من مطمئن بودم که می تونم برگردم به اجتماع … از همون اول که این اتفاق برام افتاد فکر می کردم که چکار کنم ؟ کدام کلاس رو برم که …از همون اول همیشه یک جورایی اعتماد به نفس داشتم ..فکر می کردم می تونم گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون.. این جوری هم شد، خدا رو شکر(ش1)».
یادآور: پنداشت مثبت از خود
پنداشت مطلوبازخود و تمرکز بر ویژگیهای مثبت دیگری غیر از زیبایی منجر به برخورد منطقیتر با بدشکلیها و اسکارهای سوختگی میشود.
« خوب من می دونم که داشتن اخلاق خوب، مهربون بودن و چیزهای دیگه خودش خیلی مهمه…برای همین من الان دوستان زیادی دارم…خیلی ها خیلی خوشگلند ولی ممکنه تو اصلا از اونها خوشت نیاد. همه چیزه انسان که زیبایی ظاهری اون نیست(ش7)».
ماتریکسخود/ خودبینفردی
این طبقه از دو زیر طبقه تعاملات و هوشیاری تشکیل شده است. واکنش دیگران، طرز صحبت و نگاه کردن یا اشارات خاص و توانایی و چگونگی برقراری ارتباط از ویژگیهای تعاملات بود.
ماتریکسخود/ خودبینفردی/ تعاملات
یادآور: واکنشهای بین فردی و انرژی ورودی به ذهن
نوع رفتاری که دیگران اعم از پرسنل، دوستان و خانواده در طیف متفاوت مطلوب تا نامطلوب با بیمار از خود نشان میدهند دامنهای از انرژی ذهنی مثبت یا منفی برای فرد فراهم میکند که در شیوهی مواجه وی با شرایط دشوار پس از سوختگی تأثیر گذار است.
«توی بیمارستان الف یک پرستاری داشت، آنقدر مهربون بود. همیشه با حرف هاش به من انرژی می داد که بلند شم و راه برم… یک دکتر جراحی که بعدها برای باز کردن دستهام پیشش رفتم آنقدر برای من وقت گذاشت و با من صخبت کرد که انگار یک مشاور روانی است. خیلی من رو به زندگی امیدوار کرد(ش1)».
یادآور: ارتباطات و عدم احساس تنهایی
وجود شبکه ارتباطی قوی ونحوه ارتباطات خیلی خوب با خانواده و دوستان مانع احساس انزوا در فرد میشود حتی اگر فرد ذاتا درونگرا بوده و زیاد اهل معاشرت نباشد یا اینکه دوستان زیادی نداشته باشد.
«با وجودی که من از همون اول هم یعنی قبل از سوختگی هم یک آدمی بودم اروم که خیلی توی خودم بودم…بعد از سوختگی هم چون دور و برم پر بود… ارتباطم با بقیه خیلی خوب بود..اصلا احساس انزوا نمی کردم(ش1)».
یادآور: ارتباطات زناشویی
صرف نظر از گروهی که به دنبال اختلافات و مشکلات زناشویی گرفتار حادثه سوختگی شده بودند. حتی برای آن دسته از افرادی که قبل از سوختگی از ارتباطات مناسب زناشویی بهرهمند بود بازگشت به شرایط قبل بسیار دشوار است. برای افراد مجرد نیز قبول این واقعیت که «شرایط جدید بعد از سوختگی ممکن است برای ازدواج مطلوب نباشد»، فکر کردن به داشتن یک رابطهی زناشویی همیشه با تردید همراه است.
«می دیدم که وقتی به دخترها نگاه میکنم یکجوری فرار میکنند برای همین فهمیدم که دیگه امیدی نیست (ش5)».
ماتریکسخود/ خودبینفردی/ هوشیاری
این زیر طبقه با ویژگیهایی چون آگاهی، دریافتهای حسی، تمرکز بردرون، خیالبافی و رویا و تفکر مشخص گردید.
یادآور: هوشیاری، قابلیتی پیچیده و مؤثر
هوشیاری که به مفهوم آگاهی فرد از خود و پیرامونش میباشد، پیامد فرآیندهای پیچیده ذهنی است که از طریق مکانیسمهای حسی-ادراکی در شرایط فعال و غیر فعال ذهنی نظیر بیداری یا حتی خواب صورت میگیرد. هوشیاری قابلیتی است که تحت تأثیر هر سه عامل فردی، بینفردی و بیرونی شکل گرفته و تحت تأثیر همین عوامل میتواند در طیفی از زمینه سازی برای ایجاد سوختگی تا هدایت فرد برای درک چگونگی گذر از حادثه سوختگی به سوی یک زندگی معمولی و یا انتخاب راهبردها برای داشتن یک زندگی معنیدار، وی را همراهی کند.
بر اساس یافتهها مواردی از سوختگیها به علت ناآگاهی رخ داده بود. مثلاً بیاطلاعی از احتمال برق گرفتگی و سوختگی در شرایط پرخطر کاری مثل کارکردن با میل گرد در مورد کارگران ساختمان(ش4) و یا بیمار دیابتی که در مورد کاهش حس اندام تحتانی خود بی اطلاع بود و با تماس طولانی مدت با یک منبع حرارتی دچار سوختگی شده بود(ش3). کسب هوشیاری نسبت به خطرات احتمالی عوارض به جا مانده و پیگیری درمانهای جراحی و ترمیمی با پیشنهاد دیگران نمونهی دیگری از تأثیر هوشیاری بر روند بازگشت مبتلایان به زندگی عادی بود(ش7).

ماتریکسخود/ خود بیرونی
این طبقه شامل دو زیر طبقهی عوامل تأثیرگذار محیطی و مراحل گذر بود.
ماتریکسخود/ خود بیرونی/ عوامل تأثیرگذار محیطی
ویژگیهایی مثل عوامل فرهنگی، ساختارهای اجتماعی/ مسائل اجتماعی، حمایتکنندهها وعوامل موقعیتی مربوط به این زیر طبقه بودند. این ویژگیها نهتنها عامل یکپارچه ساز خود در قبل از حادثه محسوب میشدند، بلکه بر چگونگی زندگی بعد از سوختگی نیز تأثیرگذار بودند.

یادآور: معرفی خود در بافت فرهنگی؛ قبل از سوختگی
داستان مشارکتکنندگان در این پژوهش با پاسخ به این سوال محقق «در موردخودتان بگویید؛ اینکه چطور سوختید، بعد از آن چه اتفاقاتی برای شما رخ داد و چطور به زندگی معمول بازگشتید و یا به اینجایی که هستید رسیدید؟» آغاز گردید. بسیاری از آنها مستقیماً در مورد چگونگی حادثه صحبت کردند. بعضی ابتدا تاریخچهای از شرایط خانوادگی و موقعیت اجتماعی خود گفتند و تعدادی از آنها با مقدمهای از زندگی زناشویی و یا مشکلاتی که مسبب اصلی این حادثه بود، سخن خود را آغاز کردند. هرچه که در مصاحبه ها عمیق می شدم و یا مصاحبههای دیگری انجام میدادم متوجه شدم که سوختگی رویدادی است که اگرچه در اغلب موارد به صورت اتفاقی رخ میدهد اما در موارد عمدی حتما با یک نقشه یا حداقل یک ذهیتی از پیش موجود، ایجاد شده است، که در بیشتر آنها رد پایی از یک مشکل روانی مثل سوءظن یا یک مشکل رفتاری نظیر اختلاف، عموما خانوادگی، دیده میشود. این نشان میدهد که مسائل فرهنگی در محیطی که این تحقیق در ان انجام گرفت میتواند به عنوان یکی از شرایط زمینهای ایجاد آسیب سوختگی مطرح باشد.
در خصوص حوادث عمدی بعضی از مشارکتکنندگان به پدیده ازدواج زودهنگام دختران و یا نقش نداشتن آنها در تصمیم گیری برای ازدواج اشاره کردند.
سوختن در آتشبازی روز چهارشنبه سوری یا در تالار عروسی هنگام روشن کردن آتش برای اسپند دود کردن نیز اگرچه حادثهای تصادفی برای شرکتکنندگان(ش5،7 ) بود اما به نوعی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مکانیابی، درون مایه، بیمارستان، توانایی ها Next Entries پایان نامه درمورد بیمارستان، بیمارستان ها، حمایت عاطفی، دادگاه کیفری