پایان نامه درمورد دانش آموختگان، سنجش عملکرد، دوره متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد.
ب) دانشگاه هاي تخصصي نظير دانشگاه هاي علوم پزشكي يا دانشگاه هاي فني- مهندسي و كشاورزي مانند دانشگاه شريف، علم و صنعت، صنعتي اصفهان وكشاورزي كرج كه سازماندهي علمي آن ها منحصر به يك حوزه گسترده از دانش بشري است.
ج) دانشگاه هاي در حال توسعه كه در ساله اي بعد از انقلاب اسلامي تأسيس شده اند و اولويت درجه اول آن ها توسعه ساختاري، سازماني، علمي و كالبدي است.
از آن جا كه اهداف، رسالت ها، اولويت ها و ساختار هر يك از گونه هاي سه گانه دانشگاه ها متفاوت است، نمي توان براي همه آن ها شاخص هاي يكسان و تعميم پذير تعريف نمود. بلكه ايجاب مي كند كه هر دانشگاه بر حسب ماهيت گونه شناسي خود شاخص ها و استانداردهاي اختصاصي براي سنجش عملكرد خود تعريف و تدوين نمايد. (ساکتي، سعيدي، 1388: 8)
– نبود پايگاه اطلاعاتي كامل، كافي و دقيق در دانشگاه ها به منظور تهيه داده هاي مورد نياز براي محاسبه شاخص ها:
اغلب دانشگاه هاي ايران فاقد يك پايگاه جامع اطلاعات مديريت مي باشند. وظيفه چنين پايگاهي آن است كه بطور مستمر اقدام به جمع آوري، طبقه بندي، پردازش، تحليل و گزارش دهي كليه آمارهاي دروندادي، فرآيندي و عملكردي و اطلاعات مورد نياز مديران و تصميم گيران سطوح مديريت دانشگاهي، دانشكده اي و واحدهاي پشتيباني براي برنامه ريزي و بهينه سازي فعاليت هاي واحدهاي تابعه مديريت هاي دانشگاهي مي نمايد. بدون وجود چنين نظام اطلاعاتي نه تنها امكان گزارش دهي عملكردي ادواري مديران اجرايي و مسئولين پروژه ها به منظور پاسخگويي به مديران ارشد وجود ندارد، بلكه امكان گزارش گيري ماهانه اطلاعات فرآيندي تخصيص ها، هزينه ها، عملكردها و نتايج براي مديران دانشگاهي و تصميم گيران مالي نيز وجود ندارد.
– دشواري كمي كردن كيفيات آموزشي، پژوهشي و خدمات علمي- مشاوره اي دانشگاهي:
كيفيت آموزش تابعي است از كيفيت استاد، دانشجو و برنامه درسي، امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي و آزمايشگاه ها و كارگاه ها و كتابخانه هاي در دسترس استادان و دانشجويان در هر دانشگاه.
تعدد و تنوع كيفي اين عوامل و مكانيزم تأثيرگذاري تصاعدي هر عامل بر عامل ديگر در هر يك از دانشگاه هاي كشور فرآيند سنجش پذير كردن بروندادهاي آموزش دانشگاهي و تعريف شاخص ها و استانداردهاي دقيق را بسيار مشكل مي سازد. از سوي ديگر با توجه به طبقه بندي انواع پژوهش ها به بنيادي، كاربردي، توسعه اي و نظاير آن ها و به لحاظ تعدد حوزه هاي پژوهش علوم بشري نظير پزشكي، مهندسي، علوم انساني و اجتماعي، كشاورزي و نظاير آن ها، كار تدوين شاخص ها و استانداردهاي پژوهشي تعميم پذير بسيار مشكل مي باشد. خدمات علمي و مشاوره اي دانشگاه ها عموماَ در قلمروها و حوزه هاي آموزش و پژوهش و بر حسب تقاضاي سازمان ها و نهادهاي اجتماعي غالباً بصورت موردي و با روش مورد پژوهي انجام مي گيرد. بر اين اساس تدوين و تعريف كميت هاي سنجش پذير و شاخص سازي براي آن ها كاري بس دشوار مي باشد.
– نبود برنامه استراتژيك مدون دانشگاهي:
فقدان برنامه مدون استراتژيك دانشگاهي منجر به عدم اعمال مديريت استراتژيك دانشگاهي مي شود. و بدين ترتيب مديران ارشد و مياني دانشگاهي نيازي به داشتن و كاربرد شاخص هاي عملكردي حس نمي كنند. مديريت استراتژيك دانشگاه مستلزم برنامه ريزي و كاربست يك برنامه استراتژيک چند ساله است. برنامه ريزي استراتژيك فرآيندي است منظم براي تدوين چشم انداز و رسالت ها، تحليل محيط هاي خارجي و داخلي دانشگاه و شناسايي عوامل اساسي موفقيت انتخاب راهبردها و برنامه هاي مناسب در سطوح دانشگاهي، دانشكده اي و واحدهاي پشتيباني و عملياتي دانشگاه كه منجر به تحقق اثربخش رسالت ها و اهداف دانشگاه مي شود. هيچ جانشيني براي يك برنامه استراتژيک وجود ندارد. بدون يك برنامه استراتژيک هيچ تضميني براي استقرار، اجرا و موفقيت بودجه ريزي عملياتي دريك دانشگاه وجود نخواهد داشت.
– عهد گرايي در انتصاب مديران مالي بجاي تخصص گرايي:
به لحاظ حساسيتي كه رؤساي دانشگاه ها نسبت به مديريت مالي دارند، عموماَ در انتخاب يا انتصاب معاونين مالي و اداري دانشگاه ها و دانشكده هاي تابعه، افرادي را انتخاب مي كنند كه مورد وثوق و اطمينان شخصي خودشان باشند و بجاي اعمال روش هاي سيستمي و علمي در مديريت مالي بر اساس سياست ها و خط مشي ها و اولويت هاي رئيس دانشگاه، امور مالي را اداره نمايند. در يك چنين نظام مديريتي نه تنها توجهي به بودجه ريزي عملياتي وجود ندارد، بلكه لزوم آن نيز به ندرت احساس مي شود. (ساکتي، سعيدي، 1388: 9)
راهكارهاي نظري تدوين شاخص هاي عملكردي بودجه ريزي دانشگاهي
براي تدوين شاخص هاي عملكردي اصول زير مي بايست رعايت شود:
* اهداف و دستاوردهاي دانشگاهي مشخص شود.
* بافت و زمينه مديريتي و ساختاري در دانشگاه فراهم گردد.
* اطلاعات كافي در دسترس باشد.
* شاخص هاي عملكردي زماني مهم هستند كه به صورت گروهي تدوين شوند.
* بايستي اهداف و عملكرد دانشگاهي را معين و فرآيندهاي تصميم گيري را غير پيچيده و غير سياسي نمود.
* به صورت خام براي رتبه بندي واحدهاي دانشگاهي در تخصيص منابع استفاده نشود.
* ابزار مستند ساختن كيفيت در آموزش عالي باشد.
براي انتخاب شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد برخي رهنمودها و معيارهايي را مد نظر قرار داد. به جرأت مي توان گفت كه امكان موفقيت در بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور مستلزم اهميت دادن به اين معيارها مي باشد.
ملاك هاي انتخاب شاخص هاي عملكردي که براي بودجه ريزي دانشگاهي كه بايد مدنظر باشد، به شرح زير است:
* شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد بين اهداف و مأموريت دانشگاه ارتباط مستقيمي برقرار سازد.
* شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد طوري انتخاب شوند كه از گرايش به مديريت خرد دانشگاهي يا گروه فعاليت خاصي پرهيز شود. به عبارتي شاخص ها بايد در بر گيرنده فعاليت هاي مختلف و چندگانه درون دانشگاه باشند.
* شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد مواردي كه اعتبارات عمده دريافت مي كنند هدف قرار دهد. يعني شاخص هاي عملكردي بايد با گروه هاي عمده برنامه ها و فعاليت هاي دانشگاهي از قبيل آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي ارتباط داشته باشند.
* شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد برتري، سرآمدي و موفقيت دانشگاه را به نمايش بگذارند. به عبارتي شاخص ها بايد نشان دهنده دستاوردهاي اصلي دانشگاهي باشند و بتوانند دانشگاه و مديران آن را بر آنچه كه بايد بهبود يابد، متمركز كنند.
* شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد توانايي پاسخ به پرسش هاي هيأت امناي دانشگاه در خصوص بودجه را داشته باشند، چرا که براي هيأت امناي دانشگاه و ساير قانون گذاران و تصميم گيران دانشگاهي به عنوان ملاك تصميم گيري در تخصيص منابع مالي اهميت دارند.
* در تدوين شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد اثربخشي هزينه ها در نظر گرفته شود. چرا كه گردآوري اطلاعات بايد از لحاظ هزينه ها توجيه پذير باشد.
* شاخص هاي عملكردي دانشگاهي بايد معتبر و براي تصميم گيران و مديران دانشگاهي از قبيل هيأت امنا و هيأت رئيسه دانشگاه سودمند باشند، براي ساير گروه ها از قبيل اعضاي هيأت علمي و دانشجويان نيز روشن و قابل درك بوده و با هدف عمومي برنامه ها و فعاليت هاي دانشگاهي همخواني داشته باشند.
* براي تدوين شاخص هاي عملكردي مي بايست ارتقاء كيفيت آموزشي كه هدف غايي فعاليت هاي آموزشي و تربيت دانشجويان است بايد مد نظر باشد.
* در تبديل شاخص هاي كيفي به كمي در صورت لزوم مي توان از روش هاي اندازه گيري مانند اصول احتمالات و مقدار مورد انتظار و نظريه فازي سود جست. اين روش ها، احساس ها و قضاوت هاي شهودي مديران را كه به هر صورت كيفي مورد استفاده قرار مي گيرند صوري كرده و بدان كميت مي بخشند. (ساکتي، سعيدي، 1388: 10)
در ادامه به برخي از شاخص هايي که مي توان در حوزه دانشگاهي از آن ها براي سنجش عملکرد دانشگاه استفاده نمود اشاره مي گردد:

جدول2-2) شاخص هاي مرتبط با حوزه دانشجويي و فرهنگي
رديف
عنوان شاخص
1
نرخ رشد بودجه سرانه دانشجويي
2
درصد سرانه بودجه رفاهي دانشجويان جذب شده توسط دانشگاه
3
سرانه اقامتگاه دانشجويي
4
درصد سرانه وام تحصيلي جذب شده نسبت به كل سهميه دانشگاه
5
ميزان نفرساعت کاردانشجويي انجام شده درواحدهاي دانشگاه
6
درصد مالکيت حوزه مديريت دانشجويي در اقامتگاه هاي دانشجويي
7
درصد اقامتگاه هاي داراي استانداردهاي كشوري به کل اقامتگاه ها
8
درصد مالكيت حوزه مديريت دانشجويي در سلف سرويس هاي دانشجويي
9
نرخ مشاركت هاي دانشجويي (تعداد شوراهاي صنفي فعال)
10
سرانه فضاي سلف سرويس دانشجويي (كل دانشجويان)
11
سرانه هزينه غذايي (غذاي آماده وجيره خشک )دانشجويي
12
سرانه صندلي اتوبوس جهت نقل وانتقال دانشجويان (رفت و برگشت هر اتوبوس يك بار محاسبه مي‌شود)
13
وجود سازوکارمدون ومستند جهت توسعه ونظارت بر اقامتگاه هاي دانشجويي
14
نسبت نيروهاي تخصصي شاغل در آن حوزه(داراي مدرک تحصيلي يا تجارب مرتبط) به کل شاغلين
15
ميزان فرآيندهاي کاري اصلاح شده درطول سال
16
نسبت تعداد دانشجويان عضو تشکل هاي دانشجويي به کل دانشجويان
17
نسبت تعداد دانشجويان شرکت کننده در سفرهاي سياحتي، زيارتي به کل دانشجويان
18
نسبت تعداد احکام انضباطي صادر شده از سوي کميته انضباطي براي دانشجويان به کل دانشجويان
جدول 2-3) شاخص هاي مرتبط با حوزه آموزشي
رديف
عنوان شاخص
1
نسبت اعضاء هيأت علمي استاد به کل هيأت علمي
2
نسبت اعضاء هيأت علمي دانشيار به کل هيأت علمي
3
نسبت اعضاء هيأت علمي استاديار به کل هيأت علمي
4
نسبت اعضاء هيأت علمي مربي به کل هيأت علمي
5
نسبت اعضاء هيأت علمي مربي آموزشيار به کل هيأت علمي
6
نسبت داشجو به کل هيأت علمي
7
تعداد انجمن هاي علمي مرتبط که تحت پوشش حمايتي معاونت هستند
8
نرخ رشد تعداد بورس دکترا اعطا شده(داخل کشور)نسبت به سال قبل
9
نرخ رشد تعداد بورس دکترا اعطا شده(خارج کشور) نسبت به سال قبل
10
نسبت دانشجويان به کارکنان(اداري-آموزشي)غير هيأت علمي)كاركنان حوزه معاونت-دانشكده ها)
11
تعداد اعضاء هيأت علمي اخراجي درسال
12
تعداد اعضاء هيأت علمي استخدامي درسال
13
نرخ رشد تعداد اعضاء هيأت علمي موفق به اخذ نشان ها وجوايز علمي داخلي وخارجي نسبت به سال قبل
14
نرخ رشد تعداد برگزيدگان المپيادهاي علمي دوره متوسطه جذب شده توسط دانشگاه نسبت به سال قبل
15
ميانگين ساعات تدريس اعضاء هيأت علمي درهفته
16
نسبت نرخ رشد تعداد اعضاء هيأت علمي به نرخ رشد تعداد دانشجو نسبت به سال قبل
17
نرخ رشد تعداد دانشجويان موفق به اخذ نشان ها وجوايز علمي داخلي وخارجي) نسبت به سال قبل
18
نرخ رشد تعداد دانشجويان خارجي جذب شده دردانشگاه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
19
سرانه فضاي آموزشي دانشگاه به ازاي هر دانشجو
20
نرخ رشد تغيير رشته دانشجويان درسال مربوطه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
21
نرخ رشد انصراف از تحصيل دانشجويان درسال مربوطه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
22
نرخ رشد تعداددانشجويان مشروطي درسال مربوطه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
23
نرخ رشد تعداد دانشجويان اخراجي درسال مربوطه(تمام مقاطع)
24
ضريب دانش آموختگي دانشگاه
25
کيفيت خروجي دانش آموختگان(متوسط معدل)
26
نرخ رشد تعداد کنفرانس هاي آموزشي برگزارشده
27
نرخ رشد تعداد پايان نامه هاي مرتبط با اهداف دانشگاه
28
تعداد سرفصل هاي آموزشي تدوين شده
29
نرخ رشد تعداد اساتيدي که سوالات استانداردطراحي نموده اند به سال قبل
30
نرخ رشد تعداد اساتيدي که طرح درس نوشته اند به سال قبل

جدول2-4) شاخص هاي مرتبط با حوزه پژوهشي
رديف
عنوان شاخص
1
نسبت کارگاه هاي آموزشي ويژه اعضاي هيأت علمي به تعداد کل اعضاء هيأت علمي
2
نسبت طرح هاي تصويبي در شوراي پژوهشي دانشگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، دانش آموختگان، داده ها و اطلاعات Next Entries پرخاشگری، سبک دلبستگی، سبکهای دلبستگی