پایان نامه درمورد دانش آموختگان، سلسله مراتب، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

قابليت‌هاي‌ كارآفريني‌ داوطلبان‌ ايجاد كسب‌ و كار و نيز برنامه‌هاي‌آموزشي‌ براي‌ ارتقاء قابليت‌هاي‌ كارآفريني‌ افراد مستعد تدوين‌ و تنظيم‌ شده‌ است‌.
            گرچه‌ خصايص‌ ذاتي‌ و موروثي‌ افراد مانند هوش‌، خلاقيت‌، عزم‌ و اراده‌ و جسارت‌ و خطر پذيري‌، سهم‌ مهمي‌ در شخصيت‌ وعملكرد افراد داشته‌ است‌، ليكن‌ اينگونه‌ نيست‌ كه‌ هر كس‌ داراي‌ اين‌ ويژگيها باشد حتماً يك‌ كارآفرين‌ است‌. بلكه‌ او يك‌كارآفرين‌ بالقوه‌ مي‌باشد.
تحقيقات‌ بسياري‌ تاييد مي‌كند كه‌ فرآيند و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ خاصي‌ مي‌تواند با تغيير بينش‌ و فرهنگ‌ افراد و تجهيز آنها به‌دانش‌ و مهارت‌هاي‌ خاص‌، راهي‌ را كه‌ آنها احتمالاً با سعي‌ و خطا و گذشت‌ زمان‌ طولاني‌ به‌ آن‌ مي‌رسند بسيار كوتاه‌ نموده‌ و به‌سرعت‌ يك‌ كارآفرين‌ بالقوه‌ را به‌ يك‌ كارآفرين‌ بالفعل‌ تبديل‌ كند. لذا بدليل‌ اهميت‌ و نقش‌ كارآفرينان‌ در دو دهة‌ گذشته‌،برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ ويژه‌اي‌ و به‌ شكل‌هاي‌ متنوعي‌ براي‌ آموزش‌ و پرورش‌ كارآفرينان‌ در دانشگاههاي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و درحال‌ توسعه‌ ارائه‌ مي‌گردد كه‌ از جمله‌ مباحث‌ اين‌ دوره‌ها مي‌توان‌ به‌ موضوعاتي‌ از قبيل‌: آشنائي‌ با كارآفريني‌ و خود اشتغالي‌،بازاريابي‌ و فرصت‌هاي‌ بازار، اصول‌ امكان‌سنجي‌ اقتصادي‌، آشنائي‌ با قوانين‌ تجارت‌ و ايجاد شركت‌ خصوصي‌، مقررات‌ مالي‌ وعمليات‌ بانكي‌، مقررات‌ مالياتي‌، مديريت‌ منابع‌ مالي‌، اصول‌ سازمان‌ و مديريت‌، مديريت‌ منابع‌ انساني‌، آشنايي‌ با كارآفرينان‌موفق‌ و تجارب‌ آنها و… اشاره‌ نمود.
درشرايط کنوني،ايجاد فرصتهاي شغلي براي انبوه بيکاران کشور به ويژه فارغ التحصيلان بيکار و تصميم گيران کلان کشور است و به عبارت ديگر ،مسئله اشتغال دانش آموختگان طي سالهاي اخير در ايران به عنوان يکي از چالشهاي اساسي اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي ودر زمره مهمترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي مطرح شده است.
ارتباط نزديک با دانشجويان و حمايت واقعي از طرح ها وپژوهشهاي دانشجويي با هدف پايدار سازي فعاليت هاي دانشجويي در زمينه ي توسعه کسب وکار ،ارتباط نزديک و موثربين مرکز رشد وکارآفريني به عنوان دو حلقه مهم و تاثير گذار در زنجيره ارزش آفريني از يافته هاي تحقيقاتي دانشگاه وتلاش براي برون سپاري اموري که توسط فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه قابل انجام است و اجراي دوره هاي آموزشي موثر در جهت ارتقاي مهارت هاي کارآفريني دانشجويان از سياست هاي کليدي حاکم بر مرکز کارآفريني دانشگاه مي باشد.

3-1- مقدمه
دراين فصل قصد داريم تا روش تحقيق در اين پايان نامه را توصيف نماييم . روش تحقيق به عنوان يک فرآيند نظامند براي يافتن پاسخ يک پرسش يا راه حل يک مساله است و يا به عبارت ديگر مجموعه اي از قواعد ، ابزار و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها ، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است.
آنچه موجب شده جوهره علمي حيات پيدا کند ،وقوف به اکتشافات و نتايج علوم نيست بلکه شناخت ودرک عميق روش ها يعني شيوه هايي است که بشر براي پيشرفت علم بکار بسته است.روش ها در حقيقت ابزارهاي دستيابي به حقيقت هستند(دلاور،1371).با عنايت به اهميتي که روش شناسي تحقيق دارد،دراين فصل به آن پرداخته مي شود.
روش هاي تحقيق از دو نظر قابل بحث و بررسي است: – بر اساس هدف و 2- بر اساس ماهيت و روش
بررسي تحقيق از نظر هدف :
1- بنيادي 2- کاربردي 3- اقدام پژوهي ( علت يابي )
تحقيق بنيادي : موارد و جنبه هاي کاربردي تحقيق در مسائل واقعي و استفاده عملي از نتايج تحقيق کمتر مورد توجه محقق است . انگيزه محقق عمدتا ارضاي کنجکاوي و کشف حصول و قواعد حاکم بر پديده هاست .
تحقيق کاربردي : در اين تحقيق ( کاربردي ) محقق مي خواهد به اصول و قواعدي برسد که در موقعيت هاي واقعي و عملي به کار بسته مي شود..
اقدام پژوهي : بر کاربرد فوري متمرکز است نه تدوين نظريه و يا کاربرد عمومي يافته هاي آن، تاکيد آن بر موقعيتهاي محلي است هدف آن بهبود فعاليتهاي آموزشگاهي و پبشرفت کساني است که سعي در بهبود اين فعاليتها دارند . اقدام پژوهي خواه ارزش اطلاق اصطلاح تحقيق را داشته باشد يا نه تفکر و روشهاي علمي در مورد مسائل واقعي زندگي به کار بسته مي شود و از قضاوتهاي ذهني معلمان و تصميم گيريهايي که بر عقايد عاميانه و يا تجارب محدود آنان استوار است به مراتب پيشرفته تر است .

3-2-روش پژوهش
روش تحقيق براساس سوالات و فرضيات، علي-مقايسه اي است به طوري که براي آزمون فرضيات مطرح شده از آزمون‌هاي آماري استفاده مي‌شود. در تحقيق علي – مقايسه‌اي هدف اين است که از معلول (متغير وابسته) به علت احتمالي
( متغير مستقل) برسيم و بدين لحاظ اين تحقيق گذشته نگر مي‌باشد. اين طرح تحقيق زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد که متغير مستقل به دليل خصيصه‌اي بودن غير قابل دستکاري است و محقق مي‌خواهد با مطالعه متغير وابسته (معلول) به متغيرهاي مستقل تاثير گذار (علت) دست يابد.

3-3- جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از دانشجوياني که در نيمسال دوم سال 88-89 دوره هاي آموزش کار آفريني را در دانشگاه پيام نور همدان گذرانده اند، تعداد نمونه پس از محاسبه از طريق فرمول نيمه واريانس 110 نفر محاسبه گرديد.نمونه گيري با استفاده از فرمول تحليل واريانس35 و با توجه به جامعه آماري 300 نفري ميباشد که متشکل است از تمام کساني که در اين دوره هاي آموزش کارآفريني شرکت کرده اند.
تعداد 110 نفر بطور تصادفي ازميان کل اسامي انتخاب شده و پرسشنامه در ميان آنها توزيع گرديده است،اين تعداد به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شده اند . همچنين تعداد 110 نفر نيز از ميان دانشجوياني که در همان دانشگاه مشغول به تحصيل ميباشند واز لحاظ رشته تحصيلي وجنسيت با گروه نمونه مطابقت دارند به عنوان گروه کنترل انتخاب شده وپرسشنامه ها در ميان انها نيز توزيع گرديده شده است.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات هم علاوه بر استفاده از جداول ،نمودار و شاخص هاي مركزي و پراكندگي آمار توصيفي به منظور تجزيه و تحليل آزمون و فرضيه هاي تحقيق از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده است.

3-4- روش نمونه گيري و تعداد نمونه
با توجه به جامعه آماري 300 نفري که متشکل است از تمام کساني که در دوره هاي آموزش کارآفريني شرکت کرده اند تعداد 109 نفر به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه بين آنها توزيع گرديده است .
دانشجوياني که در نيمسال اول 88-89 اين دوره را گذرانده اند که بر اساس آمار اخذ شده تعدادآنان 300 نفر است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به شرح زير تعيين شد :

اما چون نسبت n/N بزرگنر از 0.05 است لذا از فرمول تعديل حجم نمونه استفاده شد :
n′=n/(1+ n/N)=109

3-5-ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات
اصلي‌ترين ابزار گرد آوري اطلاعات در اين تحقيق ” پرسشنامه” کتبي مي‌باشد .پرسشنامه به عنوان يکي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد . در پرسشنامه مجموعه‌اي از پرسشهاي هدف‌مدار که با بهره‌گيري از مقياسهاي گوناگون ديدگاه و بينش يک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي‌دهد.(خاکي ،1378 :ص 242)
سه نوع پرسشنامه براي اين تحقيق استفاده شده است
1-پرسشنامه از پيش تدوين شده ((جان هالند))روانشناس مطرح جامعه روانشناسي جهان تحت عنوان حرفه مناسب شما چيست براي سنجش رغبت شغلي افراد در اين تحقيق به کار رفته است اين پرسشنامه از سال 1975 تا به حال در بسياري از تحقيقات علمي بکار گرفته شده است و روايي و پايايي ان اثبات شده مي باشد.
2-پرسشنامه از پيش تدوين شده انگيزش شغلي که توسط ((جونز و فيفر ))طراحي شده براي سنجش انگيزش شغلي افراد در اين تحقيق بکار رفته است (جونز و ديگران36 ، 1973)
3-پرسشنامه محقق ساخته با استناد به دوره هاي گذرانده شده توسط دانشجويان تحت عنوان اموزشهاي کار افريني جهت سنجش دانش کسب و کار انان و با استفاده از سوالات استاندارد تهيه شده توسط وزارت کار وامور اجتماعي که در پايان هر دوره براي ازمون بکار رفته است و به تاييد چندين متخصص رسيده است استفاده شده است.
در پيوست پرسشنامه هاي استفاده شده قرار داده شده است .
پرسشنامه رغبت شغلي از چهار بخش تشکيل شده است 1-فعاليتها 2-تجربه ها 3-مشاغل4-خود سنجي ها .اين پرسشنامه از ازمون هاي معتبر بين المللي مي باشد که توسط جان هالند پژوهشگر و نظريه پرداز معروف در علم روانشناسي طراحي شده و بارها در تحقيقات گوناگون در زمينه علوم انساني بکار گرفته شده است واز روايي و پايايي قابل توجهي برخوردار ميباشد.
هدف از طراحي اين پرسشنامه سنجش رغبت شغلي افراد مي باشد،که در اين تحقيق از ان استفاده شده است.
در بخش اول دانشجو با شش دسته از فعاليتهاي اجتمايي،هنري،فني،علمي،فرهنگي،عمومي به صورت پرسشهاي چند گزينه اي سنجش مي شود تا مشخص شود مايل به انجام چه فعاليتهايي ميباشد
در بخش دوم دانشجو با شش دسته از فعاليتها مانند بخش قبل سنجش ميشود تا مشخص شود وي در چه زمينه هايي تجربه کاري دارد
در بخش سوم دانشجو با شش دسته از مشاغل گوناگون در پرسشنامه روبرو ميشود تا شغل هايي را که مايل به انجام انها ميباش بر گزيند
در بخش چهارم با دو ازمون خود سنجي دانشجو تواناييها و مهارتهاي خود را نسبت به همسالان خود ميسنجد و به خود به ترتيب از 1 تا 7 نمره ميدهد
پرسشنامه ديگري که در اين تحقيق از ان استفاده شده است ،پرسشنامه سنجش انگيزش شغلي ميباشد ،اين آزمون توسط دو نفر از محققين رشته مديريت به نامهاي ((جونز وفيفر)) طراحي شده و در منبع زير به چاپ رسيده است.(جونز و ويليام37 ، 1973)
اين پرسشنامه بر اساس يکي از مفاهيم تئوري انگيزش کار يعني سلسله مراتب نيازهاي مازلو طراحي گرديده شده است ،تا بوسيله ان سطوح مختلف نيازهاي افراد که باعث انگيزش شغلي انان مي شود با هم مقايسه شوند.
اين آزمون به صورت طيف هفتگانه پاسخ داده مي شود و امتياز بندي مي شود به اين صورت:
3- =قويا مخالفم 2- = مخالفم 1- =کمي مخالفم 0= نميدانم 1+ =کمي موافقم
2+ = موافقم 3+ = کاملا موافقم
و از بيست پرسش تشکيل شده است ،که در ان سوالات 1،4،16،20 نيازهاي اساسي فرد، سوالات 2،3،9،19 نياز به امنيت فرد، سوالات 5،7،12،15 نياز به تعلقات اجتماعي، سوالات 6،8،14،17 نياز به احترام در فرد و سوالات 10،11،13،18 نياز به خود شکوفايي در فرد را ميسنجد.
پرسشنامه سوم در اين تحقيق ، براي سنجش دانش کسب وکار افراد طراحي شده است، دوره هاي اموزش کار افريني چند سالي مي باشد که در نقاط مختلف ايران برگزار مي شود، اين دوره ها در ميان دانشجويان از اقبال خوبي برخوردار بوده است،به همين دليل دانشگاه پيام نور به بر گزاري اين دوره ها در خود دانشگاه اقدام نموده است، اين دوره ها تحت عنوان KAB توسط سازمان کار و امور اجتماعي طراحي شده و مدتي است که اجرا ميشود، در اين دوره ها پنج مهارت از مهارتهايي که شخص براي ورود به حوزه کار به ان نياز دارد توسط اساتيد ان رشته تدريس و اموزش داده ميشود
و در پايان دوره با برگزاري آزموني ،آموخته هاي فرد سنجيده ميشود و به وي گواهينامه اي مبني بر گذراندن موفقيت اميز اين دوره ها اعطا ميشود.
پرسشنامه اي که در اين تحقيق براي سنجش دانش کسب و کار به کار گرفته شده بر مبناي سوالات پايان دوره kab ،موجود در سازمان کار و امور اجتماعي مي باشد ، در اين پرسشنامه بيست سوال چهار گزينه اي وجود دارد ،که هر چهار سوال به سنجش يکي از پنج مهارت اموزش داده شده در اين دوره ها مي پردازد به اين صورت که چهار پرسش اول ،به مفاهيم نظري کار افريني اختصاص دارد،چهار پرسش دوم ميزان دانش فرد از چگونگي تاسيس و راه اندازي شرکت و قوانين تجارت را مي سنجند ،چهار پرسش سوم ميزان اشنايي فرد از قوانين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد آموزش مهارت، رفتار کارکنان، ارزش افزوده Next Entries پایان نامه درمورد اندازه‌گيري، شغلي، ميزان