پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیات تحقيق
3-6-1- بین دارایی های نامشهود و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
3-6-2- بین دارایی های نامشهود و نسبت بازده دارایی ها (ROA)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
3-6-3- بین دارایی های نامشهود و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .

3-7- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
3-7-1- متغیرهای مستقل
نسبت کل دارایی های نامشهود تقسیم بر کل داراییها : منظور از کل دارایی های نامشهود دارایی هایی است که تحت این سرفصل در ترازنامه نشان داده شده اند . و کل دارائیها (TA)، شامل خالص اقلام سمت راست ترازنامه شرکتها می باشد، که شامل دارائیهای جاری و دارائیهای بلند مدت و سایر دارائیها می باشد.
نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها نشان می دهد که چند درصد از کل دارایی های شرکت را دارایی های نامشهود تشکیل می دهد و یا به عبارتی سهم دارایی های نامشهود افشاء شده در صورت های مالی از کل دارایی ها چند درصد است.
3-7-2- متغییرهای وابسته
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد  شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد های حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374)

نسبت بازده دارائیها (ROA):
نرخ بازده دارائی ها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارائی ها بدست می آید. ROA به مهارت های تولید و  فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارائی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارائی ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین ROA پایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارائی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارائی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید. (جهانخانی و سجادی، 1374)

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام :
این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا می کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند. (جهانخانی و سجادی، 1374)

3-8- روش آماری
تحليل رگرسيون در صورتي اعتبار كافي را دارد كه داده‌ها از فرضيات مشخصي بر‌خوردار باشند. فرضياتي از جمله نرمال بودن ، خطي‌بودن، و همساني واريانس و…. که از اهم اين فرضيات هستند. بنابراين لازم است قبل از برازش مدل اين فرضيات بررسي و صحت برقراري آن‌ها كنترل گردد. بررسي برخي از اين فرضيات با نمودار‌ها امكان‌پذير است، براي مثال براي بررسي وجود ارتباط، متداول‌ترين و موثرترين روش رسم نمودار پراكنش21 است.
مهمترين سوالاتي كه در انجام آزمون فرضيه ها بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:
1- آيا مدل برازش شده معني دار است؟
2- ميزان شدت ارتباط ميان متغير وابسته و مستقل چقدر است؟
3-برآورد مدل
به منظور آزمون فرضیات این تحقیق از روشهای آماری زیر استفاده می شود:
1- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها
2- آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي
3- آزمون F جهت بررسی رابطه معنادار بودن در رگرسیون (آماره F)
4- آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون بطور مجزا (آماره t)
5- آزمون دوربین واتسون
3-8-1- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها
لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن متغير وابسته بررسي گردد. لازم به ذكر است كه نرمال بودن باقيمانده‌هاي مدل، شرط لازم براي اعتبار رگرسيوني است ولي در صورتي كه متغير وابسته نرمال باشد باقيمانده‌ها نيز نرمال خواهند بود. فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته مي‌شود.
داده ها از توزيع نرمال پيروي مي كنند: H0
داده ها از توزيع نرمال پيروي نمي كنند :H1

در اين پژوهش براي آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون كلموگروف- اسميرنف22 استفاده مي شود. مدلهاي رگرسيوني و پانلي در صورت غير نرمال بودن از اعتبار ساقط خواهند بود. اين آزمون كه به افتخار دو آماردان روسي به نامهاي كولموگوروف23 و اسميرنوف24 ، به اين نام خوانده مي‌شود ، روش ناپارامتري ساده‌اي براي تعيين همگوني اطلاعات تجربي با توزيعهاي آماري منتخب است. در هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداري مدل (sig) بيشتر از سطح خطاي باشد فرض صفر پذيرفته شده و نتيجه مي گيريم داده ها از توزيع نرمال پيروي مي کنند.
3-8-2- آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي
ضريب همبستگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود، بنابراين ممکن است از نمونه اي به نمونه ديگر تغيير يابد. در اينجا سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا بين دو متغير مستقل و وابسته همبستگي معني دار وجود دارد؟ يا به عبارتي ضريب به دست آمده براي هر يک از متغيرهاي مستقل معني دار است يا خير؟ در اينجا فرض هاي آماري H0 و H1 را به صورت زير تعريف ميکنيم:
ضريب همبستگي معني دار نيست:H0
ضريب همبستگي معني دار است:H1

چنانچه در سطح خطاي مقدار آماره F يا t از مقدار جدول بيشتر باشد، يا هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداري مدل (sig) کمتر از سطح خطاي باشد ،فرض صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که در سطح اطمينان مورد نظر ضريب ه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تعهد سازمانی، سبک رهبری، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی