پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج نشان داد که هم تحلیل گران بورس و هم مدل هایی که استفاده می کنند ، رابطه مثبتی با دارایی های نامشهود دارند . همچنین ، تحلیل گران از اطلاعات دارایی های نامشهود به اندازه کافی استفاده نمی کنند.
2-3-2- تحقیقات داخلی
در ایران تاکنون پژوهشی در خصوص بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است . در زیر به پژوهش هایی که در زمینه سرمایه فکری ، سرقفلی ، هزینه اداری و تبلیغات ، سود آوری و ارزش شرکت انجام شده است اشاره می گردد :
حجازی و دیگران (1389) ، در مقاله ای با عنوان « مخارج تبلیغات و ارزش بازار» اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران را در سال های 1381 تا 1385 مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها نشان می دهد که افزایش مخارج تبلیغات سبب افزایش ارزش بازار شرکت می شود. آن ها پیشنهاد می کنند که مخارج تبلیغات به عنوان یکی از انواع دارایی های نامشهود (منابع مشترک) قلمداد و در صورت های مالی گزارش شود.
عزیزخانی و خدادادی (1387) به بررسی تأثیرهزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380 تا 1385 ، پرداختند . ارزش دارایی های نامشهود را با استفاده از نسبتQ توبین برآورد نمودند . یافته های تحقیق حاکی از تأثیر منفی هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود بود . به عبارت دیگر ، افزایش هزینه تبلیغات با کاهش ارزش نامشهود واحد تجاری همراه است . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین هزینه تبلیغات، سودآوری و فروش رابطه معنا داری وجود ندارد.
شهابی و خائف الهی (1389)، به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران پرداختند . در این راستا ، رابطه اجزای سرمایه فکری با عملکرد بانک های سپه تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارزش بازار شرکت ها و موسسات مالی را عمدتاً دارایی های غیرمالی که دارایی های نامشهود و سرمایه فکری هستند ، تعیین می کنند . یافته ها نشان داد عامل سرمایه مشتری مهمترین عامل در عملکرد بانک سپه است . سپس به ترتیب عوامل ساختاری و انسانی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .
سجادی و همکاران (1389)، مطالعه ای در خصوص رابطه بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیارQتوبین انجام دادند. در این راستا تعداد 100 شرکت مربوط به سال های 1383 تا 1387 با رگرسیون تلفیقی بررسی شدند . نتایج نشان داد که بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت طبق مدل Qتوبین رابطه معناداری وجود ندارد .
قربانی و همکاران (1389)، به مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران پرداختند . آن ها تعداد 22 شرکت دارویی را در دوره 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار دادند . نتایج نشان داد که استفاده مطلوب و کارای شرکت ها از منابع مادی و فکری بر شاخص سودآوری آن ها اثرگذار می باشد .
سید نژاد فهیم و اقدامی(1390)، به اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان مزیت رقابتی پایدار اشاره نمودند . به طوری که شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت ها دیگر صرفاً دارایی های مشهود آن ها نباشد . آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می سازد دارایی های نامشهود آنهاست .
تنهایی (1390) ، به بررسی اهمیت شناسایی برند به عنوان دارایی نامشهود پرداخت . بر اساس این مطالعه وی ، امروزه بخش قابل توجهی از ارزش ایجاد شده در شرکت ها مربوط به دارایی های نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری (به طور خاص برند) می باشد .
رحمانی و قاسمی (1392) مطالعه ای درخصوص ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده انجام دادند . نتایج نشان داد سود خالص و سرقفلی رابطه قوی معناداری با قیمت سهام دارند .

3-1- مقدمه
یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد . پایه هر علمی روش شناخت آن بوده و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. غالب مطالعات پژوهشي يك راهکاری را نشان مي‌دهند كه به سادگي قابل تشخيص است و شامل رويه هاي مشترك ویژه ای مانند بيان مسأله، جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوري اطلاعات و نتيجه گيري هستند . جزئيات اين رويه‌هاي ویژه تا حدود زيادي با روش پژوهش تعين ميگردد. هر يك از اين روشها براي پاسخگويي به يك مسأله مناسب هستند. روشهاي گوناگون و رويه‌هاي مربوط براي پژوهشگر و استفاده كنندگان پژوهش حايز اهميت است . هنگامي كه روش به عنوان ملاك يا ضابطه مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، راههاي مختلفي براي طبقه بندي مطالعه های پژوهشي وجود دارد.

3-2- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد، اشياء و … (واحد)كه حداقل در يك صفت مشترك باشند.(عادل آذر، مومني،1380 : 50)
جامعه آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره هاي 1392-1388 مي باشد.

3-3- تعيين اندازه نمونه آماري
نمونه آماري عبارت است از “تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد” گزينش نمونه اي بزرگتر از حد نياز براي حصول نتايج مورد نظر سبب اتلاف منابع ميشود، در حالي كه گزينش نمونه هاي خيلي كوچك، اغلب پژوهشگر را به نتايجي سوق مي دهد كه فاقد استفاده عملي است. از اين رو فرمول تعيين اندازه نمونه به نوع نياز بستگي دارد.
با توجه به اينكه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسيار و جمع آوري اطلاعات دشوار بود، بنابراين براي تعيين جامعه آماري صحيح پيش فرض هاي براي گزينش نمونه از بين شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تعيين نموده تا در گزينش نمونه، يكساني شرايط مورد انتظار لحاظ شده باشد.
بنابراين پيش فرض هايي زير را مي توان در نظر گرفت و برخي از شركت ها را از جامعه آماري حذف نمود:
1 ) شرکت هایی که قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1392 از تابلو بورس خارج نشده باشند .
2 ) به دليل حذف اثرات فصلي ، دوره مالي آنها منتهي به پایان اسفند ماه باشد .
3 ) بين سالهاي 1388 تا 1392 فعاليت مستمر داشته و دوره مالي خود را تغيير نداده باشند .
4 ) اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق ، به منظور استخراج داده هاي مورد نياز براي دوره مالي 1388 تا 1392 در دسترس باشد .
5 ) در طول دوره تحقیق سهام آن ها دچار وقفه معاملاتی بیشتر از 3 ماه نشده باشد .
6 ) شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه های مالی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل ساختار متفاوت سرمایه از نمونه این تحقیق حذف می گردد .
در روش تعيين اندازه نمونه آماري در صورتي که قرار باشد نسبت موفقيت را برآورد کنيم ، از رابطه ε ± p مي توان استفاده کرد، با اين فرض که نمونه گيري از جامعه به طور تصادفي صورت گرفته و توزيع p از توزيع نرمال برخوردار است. اگر نمونه گيري با جايگذاري از جامعه محدود صورت گيرد ، يا جامعه مورد نظر به حد کافي بزرگ باشد که بتوان استفاده از اصلاح جامعه محدود را غير لازم شمرد مي توان از رابطه زير استفاده کرد:
-))
(3-1)

اگر اصلاح جامعه محدود را نتوان ناديده گرفت در اين صورت داريم:
(3-2)
در صورتيکه N نسبت به n بزرگ باشد(يعني )اصلاح جامعه محدود را مي توان ناديده گرفت.
براي آگاهي از P مي توان نمونه اي نخستين را گزينش و برآوردي که به جاي P در فرمول n به کار مي رود، محاسبه کرد. گاهي پژوهشگر تصوري از يکي از حدود بالايي p دارد که مي توان آن را در فرمول به کار برد. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتري براي p دست يابد ، مي توان آن را مساوي 50 درصد گرفته و n را محاسبه کند. چون اگر p برابر 5/0 در فرمول بالا گذاشته شود، n حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا خواهد کرد.
استفاده از اين شيوه سبب مي شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد، در عين حال اين نمونه ممکن است بزرگتر از حد نياز باشد و گرانتر از زماني تمام شود که برآورد بهتري از P در دسترس قرار دارد. اين شيوه را تنها زماني به کار مي برند که پژوهشگر قادر نيست به برآورد بهتري از P دسترسي پيدا کند.
در سال 1388 كل شركتهاي عضو بورس 413 شركت مي باشد كه با توجه به پيش فرضهاي ذكر شده، در نهايت 89 شركت باقي ميماند. در پايان براي تعیین تعداد نمونه در جامعه محدود از فرمول زير استفاده شد كه منجر به انتخاب 45 شرکت گرديد.
(N=89)

شرکت های مورد بررسی به شرح زير می باشند :

جدول 3-1- شرکتهای مورد بررسی
آبسال
دارو جابراین حیان
مواد داروپخش
پارس خزر
ریخته گری تراکتور
نورد آلومینیوم
پارس دارو
زامیاد
صنعتی نیرو محرکه
پارس مینو
شیشه و گاز
رادیاتور ایران
پتروشیمی آبادان
شیمی داروپخش
پشم شیشه ایران
تهران دارو
صنعتی بارز
سیمان کرمان
جام دارو
فیبر ایران
بوتان
چرخشگر
کاربراتور ایران
تأمین ماسه
خاک چینی ایران
کاشی پارس
سیمان غرب
دارو ابوریحان
کالسیمین
چینی ایران
دارو اسوه
کنتور سازی ایران
فولاد خوزستان
دارو امین
گل گهر
فولاد مبارکه
دارو رازک
لوله و ماشین سازی
سیمان ارومیه
دارو زهراوی
محور خودرو
البرز دارو
دارو فارابی
مگسال
تولی پرس

3-4- نوع و روش تحقیق
با توجه به مسأله تحقیق، آیا بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت رابطه ای وجود دارد. و هدف تحقیق، که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغییر کمی (قابل سنجش)وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه آن چقدراست؟ جهت گیری این تحقیق کاربردی می باشد. در این تحقیق از رویکرد قیاسی – استقرایی استفاده شده است، به طوری که از طریق استنتاج قیاسی برای تنظیم فرضیهها و از طریق فرایند استقراء جهت ازمون فرضیه ها استفاده شده است. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و بررسی مقالات علمی، کتابها، گزارشها و اطلاعات موجود در شبکههای اطلاع رسانی اینترنتی و پایان نامه های مرتبط مقطع دکتری و کارشناسی ارشد استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از اطلاعات میدانی (اطلاعات مستخرج از صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) استفاده شده است.
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای موجود در بورس می باشد که از طریق نمونه گیری آماری تعدادی از آنها برای تحقیق تعیین می شود. در این تحقیق با استفاده از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود.

3-5- روش های جمع آوری اطلاعات
اطلاعات اوليه و ثانويه مورد نياز تحقيق به روش كتابخانه اي و از صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بعنوان يكي از مهمترين بازارهاي سرمايه) ، گزارشهاي سالانه و سالنامه هاي بورس اوراق بهادار تهران ، لوح هاي فشرده شامل اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده براي سالهاي 1388 لغايت 1392 و سايت هاي اطلاع رساني بورس استخراج مي گردد . مباحث نظري تحقيق نيز از طريق مطالعه پايان نامه ها ، نشريات ، كتب و مقالات داخلي و خارجي موجود در كتابخانه ها و استفاده از اينترنت گردآوري مي شود . ابزار گردآوري اطلاعات از طريق بررسي اسناد و مدارك مربوط به صورتهاي مالي ارائه شده براي شركتهاي بورس بوده كه براي تجزيه و تحليل آنها از نرم افزارهاي آماري استفاده ميگردد .
به اين ترتيب کليه اطلاعات مورد نياز جمع آوري و وارد نرم افزار Excel گرديده و سپس محاسبات مربوط به نسبتهاي مالي انجام شده است . در مرحله بعد اين اطلاعات به عنوان داده هاي ورودي وارد نرم افزارها SPSS شده و مورد آزمون و تحليل قرار گرفته است که نتايج آن در فصل چهارم ارائه خواهد گرديد.

3-6-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، ارزش بازار، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام