پایان نامه درمورد داده ها و اطلاعات، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

روش هاي تجويز راهکارها و راه حل ها در مرحله تجويز
براي دستيابي به هدف اصلي و کلان پايان نامه (ارتقاي کيفيت زندگي در مورد پژوهي) برمبناي تحليل داده ها و اطلاعات، محلاتي در منطقه10 که از ميان حالت هاي کيفيت زندگي که در مرحله تحليل با ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني بدست آمده است، در وضعيت محروميت به سر مي برند، شناسايي مي گردند. سپس اهداف برنامه ريزي براي آنها تبيين شده و راهبردها و سياست هاي دستيابي به اين اهداف تدوين مي گردند.

9-1- ساختار پايان نامه
پايان نامه حاضر در قالب 6 فصل کلي تدوين مي گردد که عبارتند از: فصل اول: ارائه طرح کلي پايان نامه، فصل دوم: معرفي چارچوب هاي نظري، تجربي و فني مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي، فصل سوم: شناخت مورد پژوهي، فصل چهارم: بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در تحليل مورد پژوهي پايان نامه، فصل پنجم: طراحي برنامه براي مورد پژوهي و فصل ششم: جمع بندي و تبيين نتايج مي باشد.
فصل اول- اين فصل به طرح کلي پايان نامه اشاره دارد و با توجه به عنوان پايان نامه به بيان مشکل پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، چارچوب مفهومي پژوهش مي پردازد.
فصل دوم- اين فصل چارچوب نظري، تجربي و فني براي کيفيت زندگي مي سازد. هدف از تشريح چارچوب نظري، تجربي و فني انگاشت کيفيت زندگي، تعيين چارچوب نظري و فني مناسبي براي بکارگيري در مورد پژوهي مي باشد. در اين گام تعاريف گوناگون از انگاشت کيفيت زندگي و چگونگي ارتباط آن با برنامه ريزي شهري، توسعه تاريخي اين انگاشت و تجارب بکارگيري آن در ساير کشورها و سپس روش ها و فنون بکارگيري کيفيت زندگي و سنجش آن ارائه شده است.
فصل سوم- در اين فصل، نتايج چارچوب هاي نظري، تجربي و فني امکان انتخاب مورد پژوهي را فراهم مي کند، محلات منطقه 10 شهر تهران به عنوان مورد پژوهي پايان نامه انتخاب مي گردد و ساختار فضايي آن با هدف فراهم نمودن نيازهاي اطلاعاتي براي مرحله تحليل مورد بررسي و شناخت قرار مي گيرد.
فصل چهارم- اين فصل به معرفي فرايند سنجش کيفيت زندگي در مورد پژوهي پايان نامه مي پردازد. معرفي و بکارگيري روش، اصول و فرايند قابل بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در تحليل مورد پژوهي پايان نامه و تعيين حالت هاي کيفيت زندگي در آن. در واقع در اين مرحله، بر مبناي چارچوب قابل بکارگيري در مورد مورد پژوهي، به بکارگيري روشهاي انتخاب شده در ارزيابي وضعيت جاري محلات منطقه 10 شهر تهران با معيارهاي کيفيت زندگي پرداخته مي شود.
فصل پنجم- در اين فصل با بکارگيري بروندادهاي حاصل شده از فصل پيشين به تدوين برنامه پرداخته مي شود، يعني يک برنامه ريزي ارتقاي کيفيت زندگي براي محلاتي از منطقه 10، که داراي حالت محروميت مي باشند صورت مي گيرد. نتايج اين فصل امکان پاسخگويي به پرسش ها و اهداف و فرضيات پايان نامه را فراهم مي کند.
فصل ششم- در اين فصل چگونگي دستيابي به اهداف و پرسش هاي پايان نامه توضيح داده مي شود. همچنين دستاوردهاي پايان نامه و پيشنهادهاي مربوط به ادامه کار پايان نامه تشريح مي گردند.
ساختار پايان نامه در نمودار زير نشان داده شده است.

نمودار شماره 2-1- ساختار پايان نامه (ماخذ: نگارنده، 1392).

فصل دوم- تشريح چارچوب نظري، تجربي و فني مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي
1-2- مقدمه
اين فصل شامل 4 بخش در ارتباط با کلمه کليدي اين مطالعه، يعني انگاشت کيفيت زندگي مي باشد. در بخش اول پايه هاي نظري مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي تشريح مي گردد. در بخش دوم با عنوان تشريح چارچوب تجربي بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري، تجارب کشورهاي ديگر در بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري ، در دو گروه بيشتر توسعه يافته و کمتر توسعه يافته، مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش سوم با عنوان معرفي روشها و فنون مرتبط با بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري، روشها و فنون سنجش کيفيت زندگي شهري و مدل هاي بکارگيري اين انگاشت در برنامه ريزي شهري بررسي مي شود. سرانجام در بخش پاياني يک جمع بندي از چارچوب هاي فوق الذکر بيان مي شود و در پايان اين جمع بندي، چارچوب مفهومي پژوهش ارائه مي گردد.
2-2- هدف
هدف از اين فصل، بازبيني ادبيات در ارتباط با انگاشت کيفيت زندگي به منظور شناخت اين انگاشت و تدوين چارچوب نظري و فني مناسب براي بکارگيري در مورد پژوهي پايان نامه مي باشد.
3-2- روش کار
به منظور بازبيني ادبيات و ساخت پس زمينه نظري در ارتباط با انگاشت کيفيت زندگي، فرايندي در چهار مرحله پيموده شده است. اين فرايند در نمودار زير نشان داده شده است.

4-2- معرفي و تشريح پايه هاي نظري مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي
1-4-2- مقدمه
در اين بخش، تعاريف کيفيت زندگي ارائه مي شود تا توضيح دهد که کيفيت زندگي چيست، توسعه تاريخي آن چگونه بوده است و براي چه بوجود آمده است، انگاشت هاي مرتبط با آن چه انگاشت هايي هستند و چه رابطه اي با انگاشت کيفيت زندگي دارند و سرانجام اين که انگاشت کيفيت زندگي در چارچوب نظريه و عمل برنامه ريزي چگونه تعريف مي شود و چه کاربردهايي دارد.
2-4-2- هدف
هدف اين زير فصل آشنايي با انگاشت کيفيت زندگي و بررسي سير تحول و مباني نظري آن به منظور بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در فرايند برنامه ريزي مورد پژوهي پايان نامه مي باشد.
3-4-2- روش کار
در راستاي بررسي ادبيات و اصول پايه تفکر درمورد انگاشت کيفيت زندگي فرايندي در پنج بخش اصلي بکار گرفته شد که عبارتند از:
نخست- تعريف انگاشت کيفيت زندگي: ارائه تعريفي واحد از انگاشت کيفيت زندگي که در آن توافق وجود داشته باشد، به دليل کاربرد آن در انتظام هاي فکري گوناگون ، دشوار و حتي غير ممکن است. در اين بخش تعاريف مختلف کيفيت زندگي بر اساس ابعاد عيني، ذهني و هر دو بعد عيني و ذهني بازبيني شد و با توجه به تعاريف متفاوت ارائه شده ازکيفيت زندگي، کلمات کليدي که توسط پژوهشگران مختلف به کار برده شده بيان گرديد.
دوم- بررسي سير تحول انگاشت کيفيت زندگي: از آنجايي که انگاشت کيفيت زندگي در ادامه تفکر در مورد استاندارد زيست قرار دارد، در اين زيربخش ابتدا استاندارد زيست تعريف شده و سپس سير تحول تفکر کيفيت زندگي ارائه مي شود.
سوم- معرفي و تعريف انگاشت هاي مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي :انگاشت هاي بهزيستي، خوشنودي و رضايت از زندگي که به عنوان واحدهاي سازنده انگاشت کيفيت زندگي مي باشند در اين بخش تعريف و توصيف مي شوند.
پنجم- بررسي انگاشت کيفيت زندگي در چارچوب نظريه و عمل برنامه ريزي: در اين بخش انگاشت کيفيت زندگي در چارچوب نظريه و عمل برنامه ريزي تعريف مي شود و ارتباط کيفيت زندگي با برنامه ريزي شهري بيان مي گردد.

5-3-2- معرفي تعاريف پايه انگاشت کيفيت زندگي
انگاشت کيفيت زندگي برداشتي1 گسترده است که به عنوان يک رهيافت، مقصودش ارزيابي زندگي درتمام بخشهاي آن است. بنابراين اين انگاشت با همه انتظام هاي فکري درگير مي باشد و ارائه تعريفي واحد از آن که مورد قبول همگان باشد، دشوار است .(Aklano?lu,2011,p:421) با توجه به هدف مطالعه ي پژوهشگران مختلف، کيفيت زندگي نيز متفاوت تعريف شده است. مطالعه اين انگاشت که در سال هاي اخير توجهات زيادي را به خود جلب کرده است بر پايه پذيرش اين فرضيه بنيادي صورت گرفته است که: ” محيط اجتماعي و فيزيکي يک محدوده مي تواند بر بهزيستي مردم ساکن در آن محدوده اثر بگذارد. ” (Lambiri,2006,p:2). اين انگاشت ويژگي ها و مشخصات قابل توجهي دارد:
* تنها به زندگي انسان ها مربوط مي شود.
* اين انگاشت کمتر به صورت جمع به کار مي رود.
* اين انگاشت به عنوان اصطلاحي تفکيک ناپذير مطرح مي شود.
* به سختي در قالب دسته ها و گروههاي مجزا مرتبط با علوم اجتماعي مقوله بندي مي شود.(Dissart,2000 136)
انگاشت کيفيت زندگي سه ويژگي اصلي دارد:
* نخست آنکه موقعيت هاي زندگي افراد و ادراکاتشان نسبت به کيفيت زندگي را منعکس مي کند.
* دوم- انگاشت کيفيت زندگي انگاشتي چند بعدي است، عرصه هاي متعدد زندگي مانند شرايط مسکن، آموزش، اشتغال، تعادل کارو زندگي، دسترسي به نهادها و خدمات عمومي و اثرات متقابل آنها را پوشش مي دهد.
* و سرانجام، انگاشت کيفيت زندگي اطلاعات عيني(بيروني) درمورد شرايط زندگي را با ديدگاههاي ذهني باهم ارائه مي کند و به ايجاد تصويري کلي از بهزيستي در جامعه تمايل دارد(Keles,2011,p:24).
وبستر مقدمه اي براي انگاشت کيفيت زندگي ارائه کرده است که به شرح زير مي باشد:
* کيفيت: درجه اي از برتري
* زندگي: سلسله مراتبي از تجارب ذهني و فيزيکي که موجوديت افراد را مي سازد. QUALITY OF LIFE PLANNING BULLETIN,1989,p: 2)

1-5-3-2- ابعاد کيفيت زندگي
پژوهشگران بسياري، مانند مک کال2 (1975)، ميرز3(1987)، ديويد سن و کاتر4 (1991)، اوبرين و ايدي5 (1991)، گري سون و يونگ6 (1994)، دينر و ساهه7 (1997)، تراک سنتر و اتالک8 (2001) به مرور ادبيات کيفيت زندگي پرداخته اند و در اين مورد توافق کلي وجود دارد که تعريفي جامع از کيفيت زندگي بايد برسميت شناخته شود که اين تعريف دو بعد مرتبط دارد، يک بعد روان شناختي و ديگري بعد محيطي. گري سن و يونگ (1994)، اشاره کرده اند که ” به نظر مي رسد يک توافقي وجود داشته باشد که در تعريف کيفيت زندگي دو سري بنيادي از اجزاء و فرايندها در تعامل مي باشند: آن هايي که به يک سازوکار روان شناختي دروني وابسته هستند و يک احساس رضايتمندي و يا خشنودي از زندگي را ايجاد مي کنند و آنهايي که شرايط بيروني اند و سازو کارهاي دروني را برمي انگيزند. در ارتباط با بعد اول، عبارات ديگري نيز به کار رفته اند، مانند: کيفيت زندگي انفرادي/شخصي، بهزيستي ذهني، يا رضايت از زندگي. براي بعد دوم عبارات و سطوح مختلفي به کار رفته اند، مثلاً کيفيت زندگي شهري، کيفيت زندگي اجتماعي، کيفيت مکان و کيفيت زندگي محيطي.
از آنجايي که کيفيت زندگي چنين انگاشت پيچيده و چندوجهي است، اينگونه استدلال مي شود که ترکيب هر دو بعد دروني و بيروني آن براي ايجاد تصويري کامل از کيفيت زندگي يک شخص يا يک مکان، اهميت دارد. ديزارت و دلر9(2000:136) استدلال مي کنند که ” کيفيت زندگي يک شخص به وقايع بيروني (عيني) زندگي اش و ادراکات دروني (ذهني ) که او از اين عوامل و نيز از خويشتن دارد، وابسته مي باشد (Massam,2003,p:145).

2-5-3-2 تعاريف ناظر بر ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي
همانگونه که بيان گرديد، انگاشت کيفيت زندگي، انگاشتي چند جانبه و چند وجهي است که داراي دو بعد عيني و ذهني مي باشد. نمونه هايي از تعاريف کيفيت زندگي که بر بعد ذهني، عيني و يا ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي به طور توام اشاره مي کنند، در جدول زير ارائه شده است.

جدول شماره 1-2- نمونه هايي از تعاريف کيفيت زندگي
مرجع
تعريف
بعد کيفيت زندگي
Janse (2004)
کيفيت زندگي ساختاري چند بعدي دارد که شامل اجزاي کالبدي، عاطفي، رواني، اجتماعي و رفتاري مي باشد.

Hagerty et al (2001)
کيفيت زندگي، اصطلاحي است که حاکي از کيفيت کلي زندگي يک شخص است نه فقط بعضي بخش هاي جزء، اين به اين معني است که اگر کيفيت زندگي به عرصه هاي جزء خود تقسيم شود، اين عرصه ها در مجموع بايد کل ساختار را ارائه نمايند.

Schalock (2000)
کيفيت زندگي انگاشتي است که منعکس کننده شرايط زندگي فرد در ارتباط با 8 بعد مرکزي يک زندگي مي باشد: بهزيستي عاطفي، روابط بين افراد، رفاه مادي، پيشرفت شخصي، بهزيستي کالبدي، خودمختاري، شمول اجتماعي و حقوق ( اجتماعي).
ذهني
Lehman (1983)
امري ذهني، که در مفهوم جهاني رفاه انعکاس مي يابد.
بعد ذهني
Emerson (1985)
رضايت از ارزشها، اهداف و نيازهاي فردي از طريق تحقق يافتن توانايي هايشان و يا سبک زندگي آنها.
بعد ذهني
The WHOQOL Group (1995)
کيفيت زندگي به عنوان ادراک افراد از موقعيتشان در زندگي، در زمينه سيستم هاي فرهنگي و ارزشي که در آن زندگي مي کنند و در ارتباط با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب Next Entries پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، سازمان ملل متحد، شاخص توسعه، سازمان ملل