پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

کند. 45.5 درصد از پرسش شوندگان از شاخص دسترسي به مراکز تفريحي ناراضي بودند که اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه ، نمره ميانگين 3.9 دارد.
جدول شماره 10-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات تفريحي و ورزشي

عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

خدمات تفريحي و ورزشي

ميزان رضايت از دسترسي به تسهيلات ورزشي
منطقه 10
فراواني
2
30
4
41
25
3.6
ناراضي

درصد
2
29.7
4
40.6
24.8

سلسبيل شمالي
فراواني
2
6
0
2
0
2.2
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
3
0
5
0
3.3
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
3
0
5
1
3.4
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
1
1
4
2
3.9
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
1
2
4
2
3.8
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
2
0
6
7
4.2
ناراضي

بريانک
فراواني
0
5
0
3
2
3.2
راضي

هفت چنار
فراواني
0
4
0
4
2
3.4
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
2
0
6
5
4.1
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
3
1
2
4
4.1
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به پارک و فضاي سبز
منطقه 10
فراواني
6
28
0
37
30
3.6
ناراضي

درصد
5.9
27.7
0
36.6
29.7

سلسبيل شمالي
فراواني
0
3
0
4
3
3.7
ناراضي

کارون شمالي
فراواني
0
3
0
3
2
3.5
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
2
0
5
2
3.8
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
0
0
4
4
4.5
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
1
0
2
6
4.4
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
2
0
6
7
4.2
ناراضي

بريانک
فراواني
3
5
0
2
0
2.1
راضي

هفت چنار
فراواني
3
7
0
0
0
1.7
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
4
0
5
4
3.7
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
1
0
6
2
4.4
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به مراکز تفريحي
منطقه 10
فراواني
2
18
1
46
34
3.9
ناراضي

درصد
2
17.8
1
45.5
33.7

سلسبيل شمالي
فراواني
2
2
0
3
3
3.3
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
3
0
4
1
3.4
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
1
0
6
2
4
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
0
0
6
2
4.3
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
0
0
4
5
4.6
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
2
0
5
8
4.3
ناراضي

بريانک
فراواني
0
3
1
3
3
3.6
راضي

هفت چنار
فراواني
0
5
0
5
0
3
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
0
0
8
5
4.4
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
2
0
2
5
4.1
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
هفتم- خدمات تجاري
نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي خدمات تجاري شامل دسترسي به مراکز تجاري روزانه و دسترسي به راسته هاي فعاليتي نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (57.4 درصد) از شاخص دسترسي به مراکز تجاري روزانه رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.1 را ارائه مي کند و ميزان رضايت از دسترسي به راسته هاي فعاليتي در سطح منطقه 10، 45.5درصد مي باشد که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.2 دارد.
جدول شماره11 -4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات تجاري
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

خدمات تجاري

ميزان رضايت از دسترسي به مراکز تجاري روزانه
منطقه 10
فراواني
23
58
10
10
0
2.1
راضي

درصد
22.8
57.4
9.9
9.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
2
6
2
0
0
2
راضي

کارون شمالي
فراواني
4
4
0
0
0
1.5
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
2
6
1
0
0
1.9
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
4
2
0
0
2
راضي

کارون جنوبي
فراواني
1
6
2
0
0
2.1
راضي

هاشمي
فراواني
3
7
0
5
0
2.5
ناراضي

بريانک
فراواني
0
7
0
3
0
2.6
ناراضي

هفت چنار
فراواني
0
8
2
0
0
2.2
ناراضي

سليماني-تيموري
فراواني
4
7
0
2
0
2
راضي

شبيري- جي
فراواني
5
3
1
0
0
1.6
راضي

ميزان رضايت از دسترسي به راسته هاي فعاليتي
منطقه 10
فراواني
29
46
4
19
3
2.2
راضي

درصد
28.7
45.5
4
18.8
3

سلسبيل شمالي
فراواني
3
6
1
0
0
1.8
راضي

کارون شمالي
فراواني
2
5
1
0
0
1.9
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
5
0
4
0
2.9
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
5
1
0
0
1.9
راضي

کارون جنوبي
فراواني
4
5
0
0
0
1.6
راضي

هاشمي
فراواني
3
6
1
5
0
2.5
ناراضي

بريانک
فراواني
4
6
0
0
0
1.6
راضي

هفت چنار
فراواني
7
3
0
0
0
1.3
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
4
4
0
5
0
2.5
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
1
0
5
3
4.1
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
شاخص هاي هريک از متغيرهاي هفت گانه با ضريب يکسان امتيازبندي شد و ميانگين اعداد بدست آمده براي متغيرها و شاخص ها بر اساس طيف ليکرت مورد آزمون قرار گرفت که از اين طريق ميزان رضايت از عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري ارزيابي گرديد. با در نظر داشتن ميانگين رضايت متغير حمل و نقل و ارتباطات برابر با 2.7، متغير خدمات آموزشي معادل 2.3، متغير خدمات فرهنگي معادل 2.2 ، متغير خدمات بهداشتي و درماني برابر با2.3، متغير خدمات اورژانسي معادل 2.5، متغير خدمات تفريحي و ورزشي معادل 3.7 و متغير خدمات تجاري معادل 2.2 مي توان گفت که در يک شکل واحد و با ترکيب عوامل هفت گانه، ميزان رضايت از عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري در منطقه 10 شهر تهران برابر با 2.5 مي باشد که بيانگر سطح خوب رضايت از عرصه مذکور در منطقه 10 شهر تهران مي باشد. با مبنا قرار دادن ميانگين منطقه10 در اين عرصه و مقايسه ميانگين محلات دهگانه نسبت به آن، وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 در اين عرصه تعيين گرديده است. مراحل انجام اين ارزيابي، در جدول زير نشان داده شده است.

جدول شماره12-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
ميزان رضايت از عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات
آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات
آن
ميانگين هر متغير
حمل و نقل و ارتباطات
منطقه 10
2.7
خدمات آموزشي
منطقه 10
2.3
خدمات فرهنگي
منطقه 10
2.2

سلسبيل شمالي
2.1

سلسبيل شمالي
2

سلسبيل شمالي
2.3

کارون شمالي
2.2

کارون شمالي
2.6

کارون شمالي
2.4

زنجان جنوبي
2.2

زنجان جنوبي
2.7

زنجان جنوبي
2

سلسبيل جنوبي
2.9

سلسبيل جنوبي
2.6

سلسبيل جنوبي
2.3

کارون جنوبي
2.8

کارون جنوبي
2.6

کارون جنوبي
2.7

هاشمي
3.7

هاشمي
2.1

هاشمي
2.8

بريانک
2.4

بريانک
2.5

بريانک
1.5

هفت چنار
2.5

هفت چنار
2

هفت چنار
1.6

سليماني-تيموري
3

سليماني-تيموري
1.8

سليماني-تيموري
2.2

شبيري- جي
2.8

شبيري- جي
2.9

شبيري- جي
2.3
خدمات بهداشتي و درماني
منطقه 10
2.3
خدمات اورژانسي
منطقه 10
2.5
خدمات تفريحي و ورزشي
منطقه 10
3.7

سلسبيل شمالي
1.5

سلسبيل شمالي
1.5

سلسبيل شمالي
3.1

کارون شمالي
1.4

کارون شمالي
2

کارون شمالي
3.4

زنجان جنوبي
2

زنجان جنوبي
2.7

زنجان جنوبي
3.7

سلسبيل جنوبي
1.7

سلسبيل جنوبي
2.5

سلسبيل جنوبي
4.2

کارون جنوبي
2

کارون جنوبي
3.3

کارون جنوبي
4.3

هاشمي
2.4

هاشمي
3.4

هاشمي
4.2

بريانک
3.1

بريانک
1.9

بريانک
3

هفت چنار
2.6

هفت چنار
1.8

هفت چنار
2.7

سليماني-تيموري
3

سليماني-تيموري
2.9

سليماني-تيموري
4.1

شبيري- جي
3.3

شبيري- جي
3.3

شبيري- جي
4.2
خدمات تجاري
منطقه 10
2.2
عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
منطقه 10
2.5
راضي

سلسبيل شمالي
1.9

سلسبيل شمالي
2
راضي

کارون شمالي
1.7

کارون شمالي
2.2
راضي

زنجان جنوبي
2.4

زنجان جنوبي
2.5
راضي

سلسبيل جنوبي
2

سلسبيل جنوبي
2.6
ناراضي

کارون جنوبي
1.9

کارون جنوبي
2.8
ناراضي

هاشمي
2.5

هاشمي
3
ناراضي

بريانک
2.1

بريانک
2.3
راضي

هفت چنار
1.8

هفت چنار
2.1
راضي

سليماني-تيموري
2.3

سليماني-تيموري
2.7
ناراضي

شبيري- جي
2.9

شبيري- جي
3.1
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392

ب) عرصه اجتماعي
عرصه اجتماعي با استفاده از 3 متغير نرخ باسوادي، نرخ اشتغال، فضاي قابل سکونت و شاخص هاي تعريف شده براي هر يک از اين متغيرها، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل پرسشنامه ها در جداول زير نشان داده شده است.
نخست- نرخ سواد
متغير نرخ سواد شامل شاخص ذهني رضايت از سطح سواد مي باشد، نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي اين شاخص نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (42.6 درصد) از سطح سواد خود تا حد متوسطي راضي بودند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.8 را ارائه مي کند.

جدول شماره 13-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير نرخ سواد
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

اجتماعي

نرخ سواد

ميزان رضايت از سطح سواد
منطقه 10
فراواني
6
30
43
22
0
2.8
در حد متوسط

درصد
5.9
29.7
42.6
21.8
5.9

سلسبيل شمالي
فراواني
3
3
4
0
0
2.1
راضي

کارون شمالي
فراواني
2
3
3
0
0
2.1
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
1
4
4
0
3.3
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
2
4
2
0
3
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
4
3
2
0
2.8
راضي

هاشمي
فراواني
0
2
6
7
0
3.3
ناراضي

بريانک
فراواني
1
5
4
0
0
2.3
راضي

هفت چنار
فراواني
0
4
5
1
0
2.7
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
3
6
4
0
3.1
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
3
4
2
0
2.9
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
دوم- نرخ اشتغال
متغير نرخ اشتغال شامل شاخص ذهني ميزان رضايت از وضعيت شغلي بوده است که نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي اين شاخص نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (52.5 درصد) از شاخص نرخ اشتغال رضايت نداشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3.7 را ارائه مي کند.

جدول شماره14-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير نرخ اشتغال
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد پرسش نامه Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل