پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

10 شهر تهران انتخاب شدند تا تاثيرات قابل توجهي بر نتيجه تحليل کيفيت زندگي ذهني نداشته باشند.

جدول شماره 2-4- تفکيک حجم نمونه بر حسب جمعيت محلات اداري منطقه 10 و توزيع آن
جمعيت منطقه 10
محلات منطقه 10
جمعيت محلات اداري منطقه
نسبت جمعيت محله از کل منطقه
تعداد نمونه از هر محله

315619

شبيري – جي
27284
0.09
9

سليماني- تيموري
42596
0.03
13

هفت چنار
30299
0.1
10

بريانک
30013
0.1
10

هاشمي
48050
0.15
15

کارون جنوبي
26869
0.09
9

سلسبيل جنوبي
25290
0.08
8

زنجان جنوبي
27400
0.09
9

کارون شمالي
25618
0.08
8

سلسبيل شمالي
32200
0.10
10

ماخذ: نگارنده، 1392
5-2-4-4- نتايج تحليل کيفيت زندگي ذهني در سطح منطقه 10 و محلات 10 گانه آن
پس از تعيين حجم نمونه به تفکيک محلات 10 گانه منطقه 10 و تکميل پرسشنامه ها، داده هاي بدست آمده از طريق روشهاي آماري توصيفي و تحليلي مورد پردازش قرار گرفتند.
با معيار قرار دادن ميانگين رضايتمندي از هر شاخص در سطح منطقه 10، وضعيت کيفيت ذهني نسبت به آن شاخص در سطح محلات سنجيده شده است. چنانچه ميانگين يک شاخص در سطح محله کوچکتر يا مساوي ميانگين مربوط به همان شاخص در سطح منطقه 10 باشد، ساکنين آن محله نسبت به شاخص مورد نظر رضايت دارند و کيفيت ذهني نسبت به آن شاخص، خوب در نظر گرفته مي شود (بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين پژوهش) و چنانچه ميانگين شاخصي در محله بزرگتر از ميانگين همان شاخص در منطقه 10 باشد، ساکنين نسبت به آن شاخص ناراضي بوده و کيفيت ذهني آنان نسبت به آن شاخص بد در نظر گرفته مي شود. يافته هاي پژوهش در اين بخش در دو زيربخش اصلي ارائه شدند. در زيربخش نخست نتايج تحليل درمورد خانوار و مشخصه هاي فردي پرسش دهندگان ارائه شده است. در زير بخش دوم کيفيت زندگي در عرصه هاي چهارگانه و نيز کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 شهر تهران ارائه شده است.
1-5-2-4-4- تحليل ويژگي هاي خانوار در منطقه 10 شهر تهران
از طريق مميزي خانوار، هم در مورد ويژگي هاي فردي و هم ويژگي هاي خانوار از پرسش دهندگان سوالاتي پرسيده شد که در بخش اول پرسشنامه بدان پرداخته شده است. ويژ گي هاي فردي مربوط به سرپرست خانوار مي باشد. اين ويژگي ها عبارتند از وضعيت شغلي، سطح تحصيلات، سن و جنس. درحاليکه ويژگي هاي خانوار شامل اندازه خانوار، هزينه ماهيانه خانواده، نوع مالکيت مي باشد.
سايز نمونه 110 نفر انتخاب شد که در ده محله ي منطقه 10 شهر تهران بر حسب جمعيت محلات توزيع گشت. پاسخ هاي افراد در زمينه رضايت از کيفيت زندگي، با طيف ليکرت که رنجي پنج تايي دارد سنجش شد. هريک از اعداد يک تا پنج اين طيف، سطحي از رضايتمندي را نمايندگي مي کند،1= بسيار راضي، 2= راضي، 3= درحد متوسط، 4= ناراضي و 5 نماينده سطح بسيار راضي مي باشد. اين طيف براي همه شاخص هاي به کار رفته در اين پژوهش مشابه است.
در جدول زير درصد ويژگي هاي فردي خانوارهاي اين مميزي ارائه شده است. در اين پژوهش در اکثريت خانوارها (83.2 درصد) مرد سرپرست خانواده مي باشد. بعلاوه سن پاسخ دهندگان اين پژوهش رنجي از 23 تا 75 دارد. براي شاخص باسوادي 81.1 درصد باسواد هستند، درحاليکه تنها 11.2 درصد بي سواد مي باشند. 70.3 درصد پاسخ دهندگان شاغل مي باشند. اين رقم هم شامل شاغلين بخش هاي دولتي مي شود و هم خود اشتغالي را شامل مي گردد.

جدول شماره 3-4- ويژگي هاي فردي در منطقه 10 شهر تهران
ويژگي هاي فردي در منطقه 10 شهر تهران
شاخص
گروهبندي
درصد
فراواني
جنس
مرد
83.2
84

زن
16.8
17

سن
کمتر از 30
9.9
10

40-30
25.7
26

50-41
24.8
25

60-51
20.8
21

بزرگتر از 60
18.8
19

سطح تحصيلات
بي سواد
11.9
12

ابتدايي
11.9
12

راهنمايي
19.8
20

دبيرستان
8.9
9

ديپلم
26.7
27

دانشگاهي و بالاتر
20.8
21
وضعيت شغلي
شاغل
71
70.3

بيکار
30
29.7
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
همانگونه که در جدول بعدي نشان داده شده است، شمار زيادي از خانوارهاي ساکن در منطقه 10(54.5 درصد) سايز 4-3 دارند. بيشتر پاسخ دهندگان هزينه ماهيانه بين 1000000-800000 تومان دارند. نوع مالکيت مسکن اکثريت خانوارهاي پرسش شده در اين مميزي، استيجاري (63.4 درصد) مي باشد.
جدول شماره 4-4- ويژگي هاي خانوار در منطقه 10 شهر تهران
ويژگي هاي خانوار در منطقه 10 شهر تهران
شاخص
گروهبندي
درصد
فراواني

اندازه خانوار
2-1
29.7
30

4-3
54.5
55

6-5
9.9
10

بيشتر از 6
5
5

هزينه ماهيانه خانوار

کمتر از 800 هزار تومان
6
6

1000000-800000
61.4
62

بيشتر از يک ميليون تومان
32.7
33
نوع مالکيت
ملکي عرصه و اعيان
36.6
37

استيجاري
63.4
64
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
پس از تشخيص ويژگي هاي افراد و خانوار در منطقه 10 شهر تهران، به تحليل پرسشنامه ها در هريک از عرصه هاي دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي پرداخته مي شود.
2-5-2-4- 4- تحليل کيفيت زندگي ذهني در عرصه هاي چهارگانه
در اين بخش کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران از ديدگاه ساکنين در عرصه هاي دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي ارزيابي مي گردد.
الف) عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري با استفاده از 7 متغير حمل و نقل و ارتباطات، خدمات آموزشي، خدمات فرهنگي ، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات اورژانسي ، خدمات فرهنگي، خدمات تفريحي و ورزشي و خدمات تجاري و همچنين شاخص هاي تعريف شده براي هر يک از اين متغيرها، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج پرسشنامه ها در جداول زير نشان داده شده است.
نخست- حمل و نقل و ارتباطات
دسترسي به حمل ونقل، به ويژه حمل ونقل عمومي تاثير بسزايي در کيفيت زندگي شهروندان دارد. به منظور سنجش کيفيت زندگي ذهني مربوط به متغير حمل و نقل و ارتباطات، شاخص هاي ميزان رضايت از دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي( قابل استفاده بودن، راحتي و امنيت )، ميزان رضايت از دسترسي به خيابان هاي اصلي منطقه و ميزان رضايت از دسترسي به پارکينگ هاي عمومي به کار گرفته شدند.
در جدول زير ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به هر شاخص ، ميانگين هر شاخص در سطح منطقه و محلات 10 گانه منطقه 10 و نيز وضعيت کيفيت زندگي ذهني نسبت به هر شاخص در سطح منطقه 10 و محلات آن نشان داده شده است. از شاخص هاي تعريف شده براي متغير حمل و نقل و ارتباطات، بيشتر پاسخ دهندگان (49.5 درصد) از دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي( قابل استفاده بودن، راحتي و امنيت ) در سطح منطقه 10 رضايت داشتند. اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه ، نمره ميانگين 2.2 دارد.
بيشتر پاسخ دهندگان پژوهش (42.6 درصد) از شاخص دسترسي به خيابان هاي اصلي منطقه راضي بودند. نمره ميانگين اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده 2.3 مي باشد و اکثر پاسخ دهندگان (46.5 درصد) از شاخص دسترسي به پارکينگ هاي عمومي منطقه ناراضي داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3.6 را ارائه مي کند.

جدول شماره 5-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير حمل و نقل و ارتباطات

عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
کاملاً راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

حمل و نقل و ارتباطات

ميزان رضايت از دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي( قابل استفاده بودن، راحتي و امنيت )
منطقه 10
فراواني
19
50
20
12
0
2.2

راضي

درصد
18.8
49.5
19.8
11.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
6
4
0
0
0
1.4
راضي

کارون شمالي
فراواني
3
5
0
0
0
1.6
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
5
4
0
0
0
1.4
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
6
0
0
0
1.8
راضي

کارون جنوبي
فراواني
1
8
0
0
0
1.9
راضي

هاشمي
فراواني
0
4
5
7
0
3.4
ناراضي

بريانک
فراواني
1
7
2
0
0
2.1
راضي

هفت چنار
فراواني
1
6
2
0
0
1.9
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
2
6
5
0
3.2
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
4
5
0
0
2.6
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به خيابان هاي اصلي منطقه
منطقه 10
فراواني
20
43
29
9
0
2.3

راضي

درصد
19.8
42.6
28.7
8.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
4
6
0
0
0
1.6
راضي

کارون شمالي
فراواني
2
6
0
0
0
1.8
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
3
6
0
0
0
1.7
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
2
6
0
0
2.8
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
2
7
0
0
2.8
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
0
6
9
0
3.6
ناراضي

بريانک
فراواني
6
4
0
0
0
1.4
راضي

هفت چنار
فراواني
2
6
2
0
0
2
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
3
5
5
0
0
2.2
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
6
3
0
0
2.3
راضي

ميزان رضايت از دسترسي به پارکينگ هاي عمومي
منطقه 10
فراواني
4
18
11
47
21
3.6
ناراضي

درصد
4
17.8
10.9
46.5
20.8

سلسبيل شمالي
فراواني
2
2
0
4
2
3.2
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
3
1
3
1
3.3
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
3
1
2
3
3.6
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
1
0
5
2
4
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
1
3
3
2
3.7
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
1
2
8
4
4
ناراضي

بريانک
فراواني
0
1
1
8
0
3.7
ناراضي

هفت چنار
فراواني
0
2
1
5
2
3.7
ناراضي

سليماني-تيموري
فراواني
2
1
1
7
2
3.5
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
3
1
2
3
3.6
راضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
دوم- خدمات آموزشي
خدمات آموزشي شامل مدارس ابتدايي، مدارس راهنمايي، دبيرستان و هنرستان مي باشد. نتايج بدست آمده از دسترسي به خدمات مختلف آموزشي در منطقه 10 شهر تهران و محلات 10 گانه آن (با بکار گيري روش طيف ليکرت) نشان مي دهد که 44.6 درصد از پرسش شوندگان از دسترسي به دبستان راضي بودند که اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه ، نمره ميانگين 2.4 دارد. 52.5 درصد از پرسش شوندگان از دسترسي به مدارس راهنمايي رضايت داشتند که اين سطح از رضايتمندي ميانگين 2 را در سطح منطقه 10 به خود اختصاص مي دهد. ميزان رضايت از دسترسي به دبيرستان در سطح منطقه 10 ، 50.5 درصد مي باشد که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.1 را ارائه مي کند. همچنين 38.6 درصد از پرسش شوندگان از دسترسي به هنرستان در منطقه 10 درحد متوسط رضايت داشتند که اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه ، نمره ميانگين 2.7 دارد.
جدول شماره 6-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات آموزشي
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

خدمات آموزشي

ميزان رضايت از دسترسي به دبستان
منطقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد پرسش نامه