پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

شده است که از عرصه هاي مشابه با مطالعه مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ ابعاد کيفيت زندگي بهره گرفته شود.
لذا با راهنمايي استاد تعدادي از اين عرصه ها و شاخص هاي مربوط به آن مشابه با مطالعه مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند که در بخش‌ بعد بررسي مي‌شوند. اين عرصه ها و شاخص هاي مربوط به آن عبارتند از:

* دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري يکي از عرصه هاي مهم زندگي است که بر کيفيت زندگي شهري تاثير زيادي دارد. اين عرصه مي تواند بر اساس موجود بودن آن ، دسترسي به آن و کيفيت آن ارزشگذاري گردد. دسترسي بهتر به خدمات و تسهيلات شهري، به کيفيت زندگي بهتر کمک مي کند. دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري مي تواند بر زندگي اجتماعي بالاي يک جامعه و رضايتمندي از همسايگي ها تاثير بگذارد.
* اجتماعي نيز عرصه مهم ديگري است که مي تواند بر کيفيت زندگي شهري تاثيرگذار باشد. اين بيان مي کند که در نواحي با کيفيت قلمروي اجتماعي بالاتر، کيفيت زندگي بهتري وجود دارد.
* مسکن يک عرصه مهم از کيفيت زندگي شهري است و بر کيفيت زندگي افراد در محيط هاي شهري اثر مي گذارد. همچنين موضوع مسکن بر سلامت، آموزش، همسايگي، اقتصاد، رضايتمندي افراد از زندگيشان و بهزيستي اجتماعشان تاثير مي گذارد.
* زيست محيطي اين عرصه نيز عرصه مهم ديگري مي باشد که بر کيفيت زندگي ساکنين تاثير گذار است.

جدول شماره 1-4- فهرست عرصه ها، متغيرها و شاخص هاي مربوط به متغيرهاي کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران
عرصه
متغير
شاخص عيني(Index)
شاخص ذهني

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

حمل و نقل و ارتباطات
فاصله تا ايستگاه اتوبوس

ميزان رضايت از دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي( قابل استفاده بودن، راحتي و امنيت )

فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو

فاصله تا خطوط تاکسيراني

فاصله تا ايستگاه مترو

فاصله از شبکه هاي دسترسي
ميزان رضايت از دسترسي به خيابان هاي اصلي منطقه

دسترسي به فضاي پارکينگ
ميزان رضايت از دسترسي به پارکينگ هاي عمومي

خدمات آموزشي
فاصله تا دبستان
ميزان رضايت از دسترسي به دبستان

فاصله تا مدرسه راهنمايي
ميزان رضايت از دسترسي به مدرسه راهنمايي

فاصله تا دبيرستان
ميزان رضايت از دسترسي به دبيرستان

فاصله تا هنرستان
ميزان رضايت از دسترسي به هنرستان

خدمات فرهنگي
فاصله تا مساجد و مراکز مذهبي
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز مذهبي

فاصله تا مراکز فرهنگي
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز فرهنگي

خدمات بهداشتي و درماني
فاصله تا بيمارستان
ميزان رضايت از دسترسي به بيمارستان

فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز بهداشتي

خدمات اورژانسي
فاصله تا ايستگاه آتش نشاني
ميزان رضايت از دسترسي به ايستگاههاي آتش نشاني

فاصله تا ايستگاه هاي پليس
ميزان رضايت از دسترسي به نيروهاي امنيتي

خدمات تفريحي و ورزشي
فاصله تا تسهيلات ورزشي
ميزان رضايت از دسترسي به تسهيلات ورزشي

فاصله تا پارک و فضاي سبز
ميزان رضايت از دسترسي به پارک و فضاي سبز

فاصله تا مراکز تفريحي
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز تفريحي

خدمات تجاري
فاصله تا مراکز تجاري روزانه
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز تجاري روزانه

فاصله از راسته هاي فعاليتي
ميزان رضايت از دسترسي به راسته هاي فعاليتي

اجتماعي
نرخ باسوادي
نرخ باسوادي بالاي 6 سال
ميزان رضايت از سطح سواد

اشتغال
نرخ مشارکت اقتصادي
ميزان رضايت از وضعيت شغلي

فضاي قابل سکونت
نرخ تراکم خانوار در واحد مسکوني
ميزان رضايت از تعداد خانوار در واحد مسکوني

مسکن
مساحت مسکن
مساحت عرصه مسکوني
ميزان رضايت از مساحت مسکن

کيفيت مسکن
عمرساختمان مسکوني
ميزان رضايت از کيفيت واحد مسکوني

زيست محيطي

آلاينده هاي هوا
فاصله از گره هاي ترافيکي
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از گره هاي ترافيکي منطقه

فاصله از پايانه هاي حمل و نقل عمومي (پايانه اتوبوس، پايانه خط اتوبوس، ايستگاه مترو و ايستگاه بي. ار.تي)
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي و توقف گاهها

فاصله از پمپ بنزين و منابع سوخت
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت

آلاينده صوتي
فاصله از خيابان هاي اصلي
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از خيابان هاي اصلي به عنوان آلوده کننده صوتي
ماخذ: نگارنده، بر اساس مطالعات صورت گرفته در منابع مختلف.

2-4-4- گام دوم- سنجش کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران از ديدگاه ساکنان
با استفاده از پرسشنامه و به صورت مصاحبه با ساکنان، سنجش کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 بر حسب ميزان رضايتمندي شهروندان انجام مي گيرد. کيفيت زندگي ذهني در سطح هر شاخص و رضايتمندي افراد از هر شاخص با استفاده از آمارهاي توصيفي سنجش گرديد. روش مقياس ليکرت، جهت وزن دهي به گزينه هاي پنج گانه پاسخ به پرسشنامه ها (که شامل گزينه هاي بسيار راضي، راضي، درحد متوسط، ناراضي و بسيار ناراضي) به کار گرفته شد. در ادامه مراحل سنجش کيفيت زندگي ذهني ساکنين محلات منطقه 10 شهر تهران از مرحله جمع آوري داده ها تا مرحله تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS به تفصيل شرح داده شده است.

1-2-4-4- طراحي پرسشنامه به منظورجمع آوري داده هاي اوليه
براي توليد داده هاي موردنياز از منابع اوليه، از رويکردهاي روش شناختي ميداني استفاده گرديد. اين روش شامل تکميل پرسشنامه از واحدهاي تحليل ( ساکنين اجتماعات محلي منطقه 10 شهر تهران)، مصاحبه با مردم محلي، مشاهده موضوعات در محدوده هاي سکونتگاهي منطقه، مصاحبه با متخصصين موضوع پژوهش در جهت اصلاح شاخص هاي نظري مي باشد. اين تکنيک ها براي براي جمع آوري داده هاي مربوط به عرصه هاي عيني و ذهني زندگي به کار گرفته شدند. پرسشنامه هاي ساختار يافته براي مصاحبه استفاده شدند (پرسشنامه به پيوست شماره يک ضميمه شده است). پرسشنامه ها به دو شيوه زير تکميل شدند:
الف) تکميل پرسشنامه توام با مصاحبه: در اين شيوه خود پرسشنامه را در دست گرفته و سوالات را به ترتيب طرح نموده و جواب آنها را پس ازدريافت از پاسخگو در پرسشنامه وارد نموديم. معمولاً اين نوع استفاده از پرسشنامه در مورد خانوارهايي به کار گرفته شد که سطح سواد و آگاهيهاي عمومي آنها نسبتاً پايين بوده و پاسخگويان شخصاً قادر به خواندن سوالات و يا درک مفهوم آنها نبودند.
ب) تکميل پرسشنامه بدون مصاحبه: در اين شيوه پرسشنامه را پاسخگو خود شخصاً تکميل نمود و پرسشگر تنها بکار تکميل پرسشنامه نظارت نمود. اين شيوه معمولاً در مواردي بکار گرفته شد که پاسخگويان از اقشار تحصيلکرده وبرخوردار از حد متوسطي از آگاهيهاي اجتماعي بودند.

2-2-4-4- تحليل روايي و پايايي پرسشنامه
از ويژگي هاي آزمودني که بتواند نتايج قابل اتکايي بدست دهد، در کنار مواردي چون سهولت اجرا، عينيت و عملي بودن، سهولت تعبير و جز آن، روايي40 و پايايي41 نيز حائز اهميت است.
نخست- روايي
روايي پرسشنامه عبارت است از توانايي ابزار مورد نظر در اندازه گيري صفتي که آزمون براي آن ساخته شده است و شامل روايي صوري، روايي پيش بيني و روايي محتوا و جز آن مي باشد.روش هاي تعيين روايي در پرسشنامه ها متفاوت بوده و شامل مواردي چون روش منطقي تعيين روايي، روش تعيين روايي وابسته به معيار، روش تعيين روايي سازه است.
دوم -پايايي
پايايي يک پرسشنامه عمدتاً به دقت نتايج حاصل از ان اشاره مي کند.پايايي به دقت اعتماد، ثبات يا تکرار پذيري نتايج آزمون اشاره مي کند .در اين شرايط يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزموني در هر بار اجرا روي تعداد نمونه نتايج مختلفي بدست دهد، آن آزمون يک آزمون پايا نخواهد بود و با توجه به عدم اندازه گيري درست اطلاعات مفيدي بدست نخواهد داد که روايي آن را نيز با مشکل مواجه مي نمايد.
يكي از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري از جمله پرسشنامهها يا آزمونهايي كه خصيصههاي مختلف را اندازهگيري ميكند بكار ميرود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال ميتواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. ضريب كرونباخ آلفا براي سنجش ميزان تك بعدي بودن نگرشها، قضاوتها و ساير مقولاتي كه اندازهگيري آنها آسان نيست به كار مي‌رود.
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زير مجموعه سوالهاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد. (اين مقدار بين صفر تا يک بدست ميآيد.)
كه در آن:
j تعداد زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه يا آزمون.
واريانس زير آزمون ام.
واريانس كل آزمون.
مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است. همچنين ضريب آلفاي کرونباخ بزرگتر از 7/0 نشان از صحت روايي پرسشنامه دارد.
در اين پژوهش براي حصول اطمينان از روايي و پايايي پرسشنامهها از تست آلفاي کرونباخ استفاده ميشود، بنابراين با به کارگيري نرم افراز SPSS ، ضريب آلفاي کرونباخ براي هر سوال محاسبه ميشود که نشان دهنده پايايي ابزار مورد استفاده براي آزمون (پرسشنامه) است. ميزان پايايي پرسشنامه ي پژوهش حاضر با 27 سوال 5 گزينه اي ليکرت بر اساس شاخص آلفاي کرونباخ در SPSS در پيوست شماره 2 آورده شده است.
3-2-4-4- معرفي جامعه آماري و تعيين حجم نمونه
با توجه به تعريف جامعه آماري که عبارت است از مجموعه اي از اشيا يا واحدهايي که حداقل داراي يک صفت مشترک باشند، جامعه آماري اين پژوهش جمعيت منطقه 10 شهر تهران مي باشد که بر اساس اطلاعات بدست آمده از آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1385، جمعيت کل منطقه 10 ، 315619 نفر است.
در گام بعد براي انتخاب پرسششوندگان از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شده تا ضمن رعايت همگوني، دسترسي به ديدگاههاي سطوح مختلف جامعه ميسر گردد و تعميم نتايج بدست آمده قابل اتکاء باشد.
نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه باشند و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند. انتخاب حجم نمونه يکي از مهمترين مسائل در پژوهش هاي ميداني مي باشد. چنانچه حجم نمونه بيشتر از حد معين انتخاب شود، گرداوري داده بسيار زمان بر و هزينه بر مي باشد و اگر حجم نمونه کمتر از حد معين باشد، نتايج پژوهش نمونه، نادرست و غيرقابل تعميم براي جامعه مي باشد.تعيين حجم نمونه به دو عامل بستگي دارد:
نخست-هزينه اي که براي پژوهشگر در بر دارد.
دوم- قابليت اعتماد و اطميناني که جهت دقت نتايج، مورد انتظار است.
براي برآورد حجم نمونه در اين پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است:

N=جامعه آماري (جمعيت منطقه 10 شهر تهران)
n=حجم نمونه
t=96/1 در سطح 95/0 ضريب اطمينان يا 05/0 خطا
d=1/0
p=q= 5/0
P احتمال رضايتمندي و q احتمال نارضايتي مي باشد.حاصلضرب اين دو در هر زماني حداکثر است که هر دو مساوي و برابر 5/0 باشند.
طبق فرمول بالا حجم نمونه برابر 96 پرسشنامه مي باشد که که براي دقت بيشتر تعداد 101 نفر انتخاب شدند.
4-2-4-4- تفکيک حجم نمونه بر حسب جمعيت محلات اداري مورد پژوهي، منطقه 10 شهر تهران
براي دستيابي به يک توزيع يکنواخت در سطح جامعه آماري، حجم نمونه بدست آمده از رابطه کوکران که براي دقت بيشتر تعداد 101 نفر در نظر گرفته شد، بر مبناي جمعيت هريک از محلات اداري 10 گانه منطقه 10 شهر تهران تفکيک شده است. همانطور که به صورت الگوي شماتيک در شکل زير نشان داده شده است، خانوارهاي نمونه به طور تصادفي از هر يک از محلات منطقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل