پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن 188
جدول شماره 27-4- ماتريس تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي 190
جدول شماره 1-5- بازبيني اهداف برنامه هاي فرادست 194
جدول شماره 2-5- تدوين اهداف بر مبناي مشکلات مطرح شده در بخش تحليل مورد پژوهي 196
جدول شماره 3-5- بيانيه نهايي اهداف 199
جدول شماره 4-5- مقايسه روش هاي طراحي برنامه شهري و انتخاب روش مناسب بکارگيري 205
جدول شماره 5-5- توليد نهايي و توجيه عرصه هاي تصميم گيري منتج از بيانيه نهايي اهداف برنامه ريزي 207
جدول شماره 6-5- تعيين اختيارها در عرصه هاي تصميم گيري، در چارچوب اهداف و راهبردها 208
جدول شماره 7-5 – جدول معرفي عرصه ها و اختيارها 209
جدول شماره 8-5- تشريح ناسازگاري بين اختيار ها 211
جدول شماره 9-5- معرفي سناريوهاي گزينه 214
جدول شماره 10-5- امتياز سناريوهاي گزينه از نظر تطابق با اهداف برنامه‌ريزي 215
جدول شماره 11-5- بيانيه راهبردي ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي (محلات داراي حالت هاي محروميت و سازش پذيري) منطقه 10 شهر تهران 217
جدول شماره 1-6- نمونه هايي از تعاريف کيفيت زندگي 221
جدول شماره 2-6- خلاصه شاخص ها: نمونه هايي از سراسر جهان 222
جدول شماره 3-6- فهرست عرصه ها، متغيرها و شاخص هاي مربوط به متغيرهاي کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران 225
جدول شماره 4-6- وضعيت کيفيت زندگي ذهني در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن 226
جدول شماره 5-6- ماتريس تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي 229

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1- چارچوب روش شناختي تحليل داده ها 10
نمودار شماره 2-1- ساختار پايان نامه 17
نمودار شماره 1-2-روش کار فصل 2 20
نمودار شماره 2-2-چارچوب انگاشتي پژوهش 77
نمودار شماره 1-3- روش کار فصل 3 80
نمودار شماره 2-3- سيستم‌هاي تشكيل دهنده ساختار فضايي شهري 82
نمودار شماره 1-1- روش کار فصل 4 114
نمودار 2-4- ساخت سلسه مراتب براي انجام فرايند AHP 171

فهرست شکل ها
شکل شماره 1-2- مدل نمايش ارتباط بين رضايتمندي در عرصه ها و رضايتمندي از زندگي 63
شکل شماره 2-2- مدل نشان دهنده روابط بين رضايت عرصه مسکوني و کيفيت زندگي 64
شکل شماره 3-2- مدل نمايش دهنده ارتباط بين شرايط عيني، پاسخ هاي ذهني و رضايت از همسايگي 65
شکل شماره 4-2- مدل متصل کننده فعاليت ها ومنابع تفريحي به بهزيستي فردي (کيفيت زندگي) و کيفيت اجتماع 65
شکل شماره 5-2- کيفيت زندگي که بر، ارتباطات بين نيازهاي انساني، ادراکات ذهني از تامين نياز و فرصت هاي ارائه شده دلالت مي کند. 67
شکل شماره 6-2- چارچوب مفهومي (تسفازقي،2009) 68
شکل شماره 1-3- نقشه تحليلي وضعيت دسترسي به وسائط حمل و نقل عمومي منطقه 10 شهر تهران 94
شکل شماره 2-3- نقشه کاربري اراضي منطقه 10 96
شکل شماره 3-3- نقشه نواحي و محلات منطقه 10 شهر تهران 99
شکل شماره 1-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا ايستگاه اتوبوس 146
شکل شماره 2-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو 147
شکل شماره 3-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا ايستگاه تاکسي 147
شکل شماره 4-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا مترو 148
شکل شماره 5-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا خيابانهاي اصلي 149
شکل شماره 6-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص دسترسي به فضاي پارکينگ 150
شکل شماره 7-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا دبستان 150
شکل شماره 8-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا راهنمايي 151
شکل شماره 9-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا دبيرستان 152
شکل شماره 10-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا هنرستان 152
شکل شماره 11-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا مساجد و مراکز مذهبي 153
شکل شماره 12-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز فرهنگي 154
شکل شماره 13-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا بيمارستان 154
شکل شماره 14-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني 155
شکل شماره 15-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا ايستگاههاي آتشنشاني 156
شکل شماره 16-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا ايستگاههاي پليس 156
شکل شماره 17-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا تسهيلات ورزشي 157
شکل شماره 18-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا پارک و فضاي سبز 158
شکل شماره 19-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز تفريحي 158
شکل شماره 20-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز تجاري 159
شکل شماره 21-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله تا راسته هاي فعاليتي 160
شکل شماره 22-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص نرخ مشارکت اقتصادي 161
شکل شماره 23-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص نرخ سواد 162
شکل شماره 24-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص نرخ سواد 163
شکل شماره 25-4- لايه رستري ايجاد شده از شاخص مساحت مسکن 164
شکل شماره 26-4- لايه رستري ايجاد شده از شاخص عمر ساختمان 164
شکل شماره 27-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از گره هاي ترافيکي 165
شکل شماره 28-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از پايانه هاي حمل و نقل عمومي 166
شکل شماره 29-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از خيابان 166
شکل شماره 30-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص فاصله از پمپ بنزين و منابع سوخت 168
شکل شماره 31-4- لايه هاي مربوط به متغيرهاي هفت گانه عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري 168
شکل شماره 32-4- تعيين وضعيت کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري 173
شکل شماره 33-4- لايه متغيرهاي مربوط به عرصه اجتماعي 174
شکل شماره 34-4- تعيين وضعيت کيفيت عرصه اجتماعي 175
شکل شماره 35-4- لايه متغيرهاي مربوط به عرصه مسکن 176
شکل شماره 36-4- وضعيت کيفيت عرصه مسکن 177
شکل شماره 37-4- لايه متغيرهاي مربوط به عرصه زيست محيطي 179
شکل شماره 38-4- وضعيت کيفيت عرصه زيست محيطي 180
شکل شماره 39-4- وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 182
شکل شماره 1-5- سطوح سه گانه تجريد در روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط 201
شکل شماره 2-5 – نمودار اختيار در روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط 202
شکل شماره3-5- نمودار درخت تصميم در روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط 202
شکل شماره 4-5- گام هاي فن تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط 206
شکل شماره 5-5- نمودار دايره‌اي عرصه‌هاي تصميم‌گيري و ميله‌هاي مانع در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران 210
شکل شماره 6-5- درخت توليد سناريوهاي گزينه 213
شکل شماره 1-6- وضعيت کيفيت زندگي ذهني در عرصه ها و کيفيت ذهني کل در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن 227
شکل شماره 2-6- وضعيت کيفيت زندگي عيني در عرصه ها و کيفيت ذهني کل در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران 228
شکل شماره 3-6- حالت هاي مختلف کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران 229
شکل شماره4-6- کيفيت زندگي مناطق 22 گانه شهر تهران، 1385 232
شکل شماره 5-6- گوناگوني کيفيت عيني در هريک از محلات با کيفيت عيني منطقه 10 شهر تهران 232
شکل شماره 6-6- گوناگوني کيفيت زندگي ذهني در هريک از محلات با کيفيت ذهني منطقه 10 شهر تهران 233

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 1-3- موقعيت منطقه در شهر تهران و معرفي محلات دهگانه آن منطقه 10 85
نقشه شماره 1-4- وضعيت کيفيت ذهني زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران 184
نقشه شماره 2-4- وضعيت کيفيت عيني زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران 185
نقشه شماره 3-4- حالت هاي کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران 186

فصل اول- کليات پژوهش
1-1- مقدمه
اين فصل در هشت بخش ارائه مي گردد. در بخش نخست موضوع پژوهش تبيين و تشريح شده است. در بخش دوم مشکلات پژوهش عنوان شده اند. اهداف اصلي و اهداف فرعي پژوهش در بخش سوم معرفي شدند. در بخش چهارم اين فصل پرسش هاي پژوهش عنوان شدند و در بخش پنجم فرضيات پژوهش مطرح گشتند. اصطلاحات کليدي مربوط به اين پايان نامه در بخش ششم تعريف شدند، در بخش هفتم روش شناسي پژوهش توضيح داده شد و سرانجام در بخش آخر، ساختار پژوهش ارائه گرديد .
2-1- طرح موضوع
در آغاز قرن 21 اهميت شاخص هاي اجتماعي و مسائل مرتبط با کيفيت زندگي و رضايتمندي در دانش اجتماعي، در بسياري از کشورهاي جهان به اثبات رسيده بود. حجم گسترده اي از کتابهاي به چاپ رسيده، معاني ارائه شده، مجلات انتشار يافته، ايجاد سازمانهاي رسمي بين المللي، برگزاري کنفرانس ها و همايش هاي بين المللي، نشانه هايي از گسترش مفاهيمي از اين دست مي باشد.
در اين چارچوب، مفاهيمي نظير کيفيت و رضايتمندي ريشه هاي خود را از تحقيقات مختلف در زمينه هاي سلامت، امنيت، رفاه، رضايتمندي سکونتي و محيط کالبدي شهري اتخاذ مي کنند. کيفيت زندگي، انگاشتي جامع، گسترده و پيچيده است که شرايط مادي و معنوي زندگي انسانها را در بر مي گيرد و علاوه بر استانداردهاي مادي زندگي به ابعاد اجتماعي، محيطي، کالبدي، فرهنگي و روان شناختي زندگي نيز توجه دارد و در دو سطح فردي و جمعي مورد سنجش قرار مي گيرد. کيفيت زندگي دو بعد دارد که به عنوان ابعاد عيني و ذهني شناخته مي شوند. کيفيت زندگي عيني، چگونگي شرايط عيني(بيروني) زندگي مردم را منعکس مي کند و با استفاده از شاخص هاي عيني که مرتبط با واقعيات قابل مشاهده زندگي و برآمده از داده هاي ثانويه مي باشند، سنجش مي شود. کيفيت زندگي ذهني، ادراکات ذهني(دروني) مردم را از شرايط عيني و از وضعيت زندگي خود منعکس مي سازد و با استفاده از سنجه هاي ذهني سنجش مي شود. اين انگاشت، به روش هاي متفاوت توسط اجتماعات پژوهشي مختلفي به کار گرفته شده است. با اين وجود، هيچ تعريف پذيرفته شده جهاني از آن وجود ندارد و در نتيجه در ميان انتظام هاي مختلف بر اساس هدفي که مي خواهند بدست بياورند و روش شناسي که به کار مي برند، به روش هاي متفاوتي مفهوم سازي شده است. اين تفاوت ها امکان داشتن تعريف پذيرفته شده جهاني و رويکرد روش شناسي براي ارزيابي و سنجش کيفيت زندگي را محدود مي سازد. اما رويکردهاي روش شناختي و انگاشتي موجود، مي تواند راهنمايي براي انتخاب يک يا ترکيبي از روش هاي موجود براي تحليل کيفيت زندگي براي محدوده اي خاص باشد.

در اين مطالعه ما از تلاش هاي قبلي انجام شده در زمينه تعريف کيفيت زندگي استفاده نموده و با ارائه آنها اين تعريف از کيفيت زندگي را مبناي مطالعه قرار مي دهيم: ” کيفيت زندگي انگاشتي چندوجهي، نسبي، متاثر از زمان، مکان و ارزش هاي فردي و اجتماعي است. اين انگاشت از يک سو به عوامل بيروني و عيني زندگي وابسته مي باشد و از سوي ديگر به برداشتهاي فردي افراد از جايگاهشان در زندگي در بستر فرهنگ و سيستم هاي ارزشي اي که در آنها رشد مي کنند، وابسته مي باشد.”
بر اساس سنجش همزمان کيفيت زندگي عيني و ذهني و تلفيق آنها با يکديگر، سطح کيفيت زندگي شامل چهار حالت مي گردد که به عنوان بهزيستي، ناهنجاري، سازش پذيري و محروميت شناخته مي شوند. اين حالت ها، درونداد مهمي براي سياست گذاران و برنامه ريزان شهري مي باشند تا مشکلات نواحي، دلايل نارضايتي و اولويت هاي شهروندان در زندگي را تشخيص دهند. بهزيستي زماني است که احساس ذهني افراد و شرايط عيني زندگي خوب است (زپف، 1984). اگر هم شرايط ذهني و هم شرايط عيني بد باشد، حالت محروميت وجود دارد. از سوي ديگر، اگر شرايط ذهني خوب و شرايط عيني زندگي بد باشد، حالت سازش پذيري وجود دارد و علاوه بر اين اگر شرايط ذهني بد و شرايط عيني زندگي خوب تشخيص داده شود، حالت ناهنجاري اتفاق مي افتد.
همچنين در بين انتظام هاي فکري مختلف درگير با مطالعات کيفيت زندگي، اين توافق وجود دارد که کيفيت زندگي به توصيف و ارزيابي شرايط زندگي مردم در يک مکان معين مربوط م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد توسعه منطقه، محل سکونت، حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد توسعه شهر