پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

محله
اجتماعي-اقتصادي
سليماني-تيموري
* عدم فرصت هاي شغلي مناسب در محله
* زيست پذير نمودن اقتصادي و اجتماعي محله

شبيري-جي
* عدم فرصت هاي شغلي مناسب در محله
* زيست پذير نمودن اقتصادي و اجتماعي محله

هاشمي
* عدم فرصت هاي شغلي مناسب در محله
* زيست پذير نمودن اقتصادي و اجتماعي محله
مسکن

سليماني-تيموري
* مساحت پايين عرصه مسکوني
* نامناسب بودن فضاهاي مسکوني
* وجود نواحي فرسوده
* بازنوسازي/تجديد حيات محيط و تجميع قطعات با مساحت کم محله
* ارتقا و افزايش مساحت واحدهاي مسکوني

شبيري-جي
* مساحت پايين عرصه مسکوني
* نامناسب بودن فضاهاي مسکوني
* پايين بودن کيفيت مسکن
* بازنوسازي/تجديد حيات محيط و تجميع قطعات با مساحت کم محله
* ارتقاء کيفيت کالبدي محيطي
* ارتقا و افزايش مساحت و کيفيت واحدهاي مسکوني

هاشمي
* مساحت پايين عرصه مسکوني
* نامناسب بودن فضاهاي مسکوني
* پايين بودن کيفيت مسکن
* وجود نواحي فرسوده
* بازنوسازي/تجديد حيات محيط و تجميع قطعات با مساحت کم محله
* ارتقاء کيفيت کالبدي محيطي
* ارتقا و افزايش مساحت و کيفيت واحدهاي مسکوني
* کوشش براي ارتقاء محلات مسئله دار بدون تغيير در اساس اقشار سکونتي آن

زيست محيطي

سليماني-تيموري
* وجود آلودگي ها ناشي از تردد و ترافيک وسيله نقليه
* وجود آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت
* وجود آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي
* وجود آلودگي صوتي ناشي از نزديکي به خيابان هاي اصلي
* ارتقاء کيفيت کالبدي محيطي و کاهش آلودگي محيطي

شبيري-جي
* وجود آلودگي ها ناشي از تردد و ترافيک وسيله نقليه
* وجود آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت
* وجود آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي
* وجود آلودگي صوتي ناشي از نزديکي به خيابان هاي اصلي
* ارتقاء کيفيت کالبدي محيطي و کاهش آلودگي محيطي

هاشمي
* وجود آلودگي ها ناشي از تردد و ترافيک وسيله نقليه
* وجود آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت
* وجود آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي
* وجود آلودگي صوتي ناشي از نزديکي به خيابان هاي اصلي
* ارتقاء کيفيت کالبدي محيطي و کاهش آلودگي محيطي
ماخذ:نگارنده، بر اساس تحليل پرسشنامه ها،1392.
4-4-5- تدوين بيانيه نهايي اهداف برنامه ريزي ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران
با توجه به اينکه در بسياري موارد، مشکلات نواحي برنامه ريزي يعني محلاتي که داراي حالت محروميت مي باشند، از نظر موضوع مشابه مي باشند و تفاوت ميان اين مشکلات در محلات مختلف از نظر شدت آنها است، در مرحله تدوين اهداف و برنامه، بيشتر آن اهداف و برنامه هايي پيشنهاد شده است که کلان بوده و در راستاي هدف اصلي اين پژوهش که ارتقاي کيفيت زندگي در محلات محروم مي باشد، باشد.
بر اساس اهداف برنامه‌هاي موجود و همچنين اهداف استنتاج شده از مشکلات بدست آمده از تحليل مورد پژوهي به جمع‌بندي و توليد بيانيه نهايي اهداف پرداخته شده است.

جدول شماره 3-5- بيانيه نهايي اهداف
طبقه بندي موضوعي
اهداف کلان

اهداف خرد
حمل و نقل و ارتباطات
* ارتقاي کيفيت و سهولت عبورو مرورو دسترسي در نواحي برنامه ريزي
* توسعه نظام دسترسي براساس حمل و نقل عمومي
* روانبخشي حرکت و ساماندهي محورهاي سواره و پياده
دسترسي به خدمات پايه
* تسهيل دسترسي ساکنين نواحي مسکوني به خدمات پايه و اساسي
* به حداقل رساندن آسيب ها و ارتقاي امنيت اجتماعي
* تامين کمبود و بهبود دسترسي به فعاليت هاي توليدي خدماتي
* ايجاد امنيت اجتماعي بالا در نواحي برنامه ريزي.

اقتصادي – اجتماعي
* تقويت اقتصاد نواحي برنامه ريزي به عنوان نيروي محرک توسعه اين محلات
* اصلاح و بهبود ساختار اجتماعي
* افزايش درامدهاي عمومي و رونق اقتصادي محله متناسب با هويت نواحي برنامه ريزي
* افزايش نرخ اشتغال در بين ساکنان نواحي برنامه ريزي
* تقويت بنيانهاي اجتماعي نواحي برنامه ريزي
مسکن
* ارتقاء كمي و كيفي سكونت در نواحي برنامه ريزي
* ساماندهي و احياي بافت مسکوني نواحي برنامه ريزي
* نوسازي و زيبا سازي بافت نواحي برنامه ريزي

زيست محيطي

* ارتقاء زيست محيطي نواحي برنامه ريزي

* ارتقاي کيفيت محيطي و كاهش انواع آلودگي ها
* ايجاد و گسترش فضاهاي سبز
* تقويت سيستم هاي حمل و نقل عمومي
ماخذ: نگارنده، 1392

5-5- انتخاب و بکارگيري روش طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران
در اين بخش به بررسي روش ها و فنون طراحي برنامه پرداخته مي شود و با انتخاب يک روش به طراحي برنامه راهبردي براي محلات دچار محروميت در منطقه 10 شهر تهران به پرداخته مي شود.
1-5-5- بررسي فنون طراحي برنامه شهري
1-1-5-5- روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط48
رهيافت انتخاب راهبردي مبتني بر اين فرض پايه قرار دارد که برنامه ريزي يک فرايند مداوم در برگيرنده ارزشگذاري راه هاي ممکن و مطلوب است. اگر انتخاب اعمال جاري بعد از تشکيل و مقايسه راه حل هاي ممکن در يک زمينه گسترده تر تصميم در ارتباط با پيش بيني مشخص و موقعيت هاي جاري صورت گيرد، هر فرايند انتخاب يک فرايند برنامه ريزي مي باشد(يا انتخاب راهبردي). اين فرايند به صورت چرخه اي و به منظور در نظرگرفتن تصميمات گذشته و آشنا شدن تصميم سازان با مشکلات صورت مي گيرد. دراين ارتباط، اطمينان از اين که قطعيت هاي پيش آمده رها نمي شود بلکه به عنوان نقطه شروع ارزش گذاري مطرح مي شوند، اهميت دارد. اين حقيقت که انتخاب عمل در يک زمينه گسترده تر انتخاب صورت مي گيرد، نشان مي دهد که تصميمات مرتبط با مشکلات يا وقايع مشخص از تصميمات مرتبط با ساير مشکلات و وقايع تاثير مي پذيرد. تصميم سازي مهم ترين نقش را در رهيافت انتخاب راهبردي دارد. برنامه ريزي معادل با تصميم سازي در نظر گرفته مي شود. با شروع از اين اصل، انتخاب راهبردي سعي در نظام مند و روشن ساختن تصميمات تا حد ممکن دارد. به علاوه، تصميم سازي تنها زماني انجام مي گيرد که ضروري بوده و طيف گزينه هاي ممکن براي آينده را بيشينه کند. در اين جهت رهيافت انتخاب راهبردي سعي دارد که نسبت به پيچيدگي برنامه ريزي و واقعيت آن تعادل برقرار کند.
روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط(AIDA) يکي از روش هاي مهم برنامه ريزي راهبردي است که مي تواند روابط دروني بين مشکلات و وقايع دروني را روشن کرده و راهي نظام مند براي تجزيه و تحليل مشکلات تصميم گيري پيچيده را معرفي نمايد. اين روش يک روش گرافيکي است که راه حل ها را از ميان تعداد زيادي از ترکيبات ممکن انتخاب هاي جداگانه به وجود مي آورد. ارتباط اين روش با فرايند تهيه برنامه هاي شهري در اصل از طريق مرحله طراحي برنامه انجام مي گيرد49. در ادامه به تشريح اين روش پرداخته مي شود.
اين روش به صورت دو يا چند سطحي به کار برده مي شود. در داخل هر سطح روابط افقي و بين سطوح روابط عمودي وجود دارد. رهيافت انتخاب راهبردي مبتني بر اين فرض است که مشکلات و وقايع در درون و بين اين سطوح، مرتبط مي باشند. سطوح قابل تشخيص در اين روش(در نوع سه سطحي) به شرح زير مي باشد:
* سناريوها50: که در بالا ترين سطح تجريد قرار داشته و زمينه هاي کلي راه هاي توسعه را بيان مي کنند. نقاط شروع روش AIDA عناصر سناريو ناميده مي شوند که در ارتباط با مشکلات و وقايعي که بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، مي باشند. براي هر عنصر سناريو دو(در روش دو سطحي) يا چند(در روش چند سطحي) اختيار منحصر متقابل قابل تشخيص است. قدم بعدي تعيين اختيارهايي از عناصر سناريو هاي مختلف است که مرتبط نمي باشند. اين کار با يک ميله مانع51 انجام مي گيرد. اختيارهايي که با يک ميله مانع به هم متصل نشده اند مي توانند ترکيب شده و سناريو هايي که در برگيرنده يک اختيار از هر عنصر سناريو است را تشکيل دهند
* عرصه هاي سياست52: در سطح مياني تجريد قرار داشته و داراي جزئيات بيشتري نسبت به عناصر سناريو مي باشند. برخلاف عناصر سناريو، عرصه هاي سياست از بيش از دو اختيار تشکيل مي شود. ترکيباتي از عرصه هاي سياست که سازگار نباشند با يک ميله مانع به يکديگرمتصل مي شوند. بنابراين تعداد ترکيبات سازگار کاهش مي يابد. با اين وجود و برخلاف عناصر سناريو، اين ترکيبات برشمرده نشده و به پايين ترين سطح سپرده مي شود.
* پيشنهادها53: در پايين ترين سطح تجريد و در ارتباط با اجرا قرار دارند. پيشنهادات اختياري را در برنمي گيرند و بنابراين روابط افقي مانند دو سطح پيشين در اين سطح مطرح نيست. اين بدين معني نيست که پيشنهادات به يکديگر مرتبط نيستند بلکه وجود دو يا چند اختيار منحصر متقابل در يک پيشنهاد امکان پذير نيست.

شکل شماره 1-5- سطوح سه گانه تجريد در روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط

ماخذ: Dekker, Mastop, Verduijn, Bardie, Gorter (1978), p. 3
يک عنصر سناريو مي تواند به عنوان يک مشکل يا واقعه در ارتباط با پديده مورد برنامه ريزي در نظر گرفته شود. اختيارها مسيرهاي آتي در مورد مشکلات يا وقايع را مشخص مي کنند. در نوع دو سطحي اختيارها بايد با در دو سطح طيف تصميم هاي ممکن را مشخص کنند. افزايش اختيارها باعث افزايش طيف تصميم ها شده و روش را بهبود مي دهد. قبل از دست يابي به يک توافق در مورد تعيين عناصر سناريو و اختيارها، اين فرايند چندبار تکرار مي شود. نمايش نموداري عناصر سناريو، اختيارها و ميله هاي مانع، نمودار اختيار ناميده مي شود. اين نمودار روابط بين اختيارها را نشان مي دهد.

ترکيبات اختيار هاي مرتبط با توجه به عوامل سناريو و ميله هاي مانع با استفاده از درخت تصميم توليد مي شود. هر اختيار مي تواند با اختيار هاي ديگر که بين آن ها ميله مانعي ترسيم نشده باشد، ترکيب شده و سناريو ها را به وجود مي آورند.

ماخذ: Dekker, Mastop, Verduijn, Bardie, Gorter (1978), p. 6
2-1-5-5- فن بهينه سازي تصميم54
گاهي با اهداف ناسازگاري روبرو مي‌شويم كه تعداد زيادي راه‌حل امكان‌پذير براي دستيابي به آن‌ها وجود دارد و لازم است راه‌حل بهينه‌اي كه اين اهداف را به‌گونه‌اي همزمان مورد توجه قرار داده و تعادلي ميان آن‌ها برقرار كند، بدست آيد تا در پايان هر يك از اهداف بتوانند به اندازه‌اي مناسب تحقق يابند. به‌منظور توليد مجموعه‌اي از راه‌حل‌هاي گزينه در اختيار برنامه‌ريز (تصميم‌ساز) براي تصميم‌سازي در مرحله طراحي برنامه از اين روش استفاده مي‌شود. وجود عوامل متفاوت تأثيرگذار، نامعلومي‌ها و قيود در محيط مورد برنامه‌ريزي و اطلاعات، كار با داده‌هاي كيفي و… اين بهينه‌سازي را با پيچيدگي همراه مي‌كند. در بهينه‌سازي يك هدفه، كه پيچيدگي كمتري نسبت به بهينه‌سازي چند هدفه دارد، بهترين راه‌حل (پاسخ بهينه منحصر بفرد) مورد توجه است؛ بنابراين، معمول‌ترين روش‌هاي بهينه سازي چند هدفه، تبديل آن به بهينه‌سازي يك هدفه و به‌كارگيري برنامه‌ريزي خطي است. از جمله اين روش‌ها، روش وزن‌دهي به هدف‌ها است كه مقدار بدست آمده از اين روش نمايانگر ارزش راه حل خواهد بود.
3-1-5-5- معرفي تدوين سناريو
روش سناريو نويسي55 و برنامه‌ريزي سناريو يک ابزار برنامه‌ريزي متفاوت از پيش بيني آينده و کار به سوي دستيابي به آن است. برنامه‌ريزي سناريو بر پيش بيني دقيق آينده تمرکز نمي‌کند بلکه فرآيندي است که تعدادي آينده ممکن توليد مي‌کند که معتبر و هنوز نامعلوم هستند. اين آينده‌هاي ممکن سپس مانند رابط براي توسعه راهبردهاي اجتماع بکار مي‌روند که مي‌توانند اجتماع‌ها را براي آينده‌اي نامعلوم بهتر آماده کنند.56
اين فن امکانات جديد را در نظر گرفته و ذهن را در برابر آن چه ممکن است روي دهد، باز مي‌نمايد. همچنين اين فن شامل تمام اعضاي يک گروه همکاري است و نيازمند يک رهبر که جلسات را معرفي و تنظيم کند و مسئول تهيه گزارش نهايي است. اعضاي گروه،سناريو نويساني هستند که در رشته مربوط به خود متخصص‌اند و تخصص هر يک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، سلسله مراتب، شبکه معابر، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، مشارکت مردم، توسعه شهر، سلسله مراتب