پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

ا نسبت تأثير يکسان در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در نظر گرفته شده است.

مرحله سوم- رويهم گذاري لايه ها و توليد يک لايه صفر و يکي از عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
براي تعيين وضعيت کيفيت دسترسي به عرصه خدمات و تسهيلات شهري، پس از آماده سازي معيارها(متغيرها) به صورت نقشه هاي رستري، با استفاده از ابزار Raster calculator لايه‌اي رستري محاسبه مي‌شود که در آن هر لايه ي متغير در ضريب اهميت خود (CW هاي جدول فوق) ضرب مي شود، در اين محاسبات با استفاده از همه‌ي لايه‌ها و وزن‌هايشان، پيکسلها ارزش‌دهي مي‌شود.
فرمول به‌کار رفته در Raster Calculator به صورت زير بود.:
([حمل و نقل و ارتباطات] * 0.32 + [خدمات اورژانسي] * 0.2023 + [خدمات بهداشتي و درماني ] * 0.1754 + [خدمات آموزشي] * 0.1107 + [خدمات تجاري] * 0.0828 + [خدمات تفريحي و ورزشي] * 0.0599 + [خدمات فرهنگي] * 0.0489 (
لايه رستر نهايي ايجاد شده در شکل بعد آورده شده‌است ارزش پيکسل بيشتر (تيره‌تر بودن) نشان دهنده مناسب‌تر بودن دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري مي‌باشد.
شکل شماره 32-4- تعيين وضعيت کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته
2-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه اجتماعي
عرصه اجتماعي شامل 3 متغير و شاخص هاي مربوط به آنها مي باشد. به منظور تعيين کيفيت عرصه اجتماعي، مراحل زير پيموده شده است:
مرحله نخست- معرفي لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 3 گانه اين عرصه
مرحله دوم- محاسبه نقشه وضعيت کيفيت اجتماعي با استفاده از روش Index Overlay.
مراحل ذکر شده در ادامه به تفصيل توضيح داده شده است.
مرحله نخست- معرفي لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 3 گانه اين عرصه
عرصه اجتماعي شامل سه متغير نرخ باسوادي، نرخ اشتغال و فضاي قابل سکونت مي باشد، براي هريک از اين متغيرها شاخص هايي تعريف شده است که در مرحله آماده سازي لايه ها، لايه هاي مربوط به شاخص هاي اين متغيرها آماده گرديد و به لايه هاي صفر و يکي تبديل شد. نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در هر متغير يکسان در نظر گرفته شده است. چون براي هر متغير در اين عرصه يک شاخص تعريف شده است و همچنين نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در هر متغير يکسان در نظر گرفته شده، بنابراين لايه آماده شده براي شاخص، لايه متغير مربوط به شاخص نيز مي باشد.
شکل شماره 33-4- لايه متغيرهاي مربوط به عرصه اجتماعي

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته

مرحله دوم- محاسبه نقشه وضعيت کيفيت عرصه اجتماعي با استفاده از روش Index Overlay.
انجام‌ مدل‌ همپوشاني لايه هاي متغير‌ با امتيازدهي به لايه هاي مربوط به متغيرهاي 3گانه امكان‌پذير است‌. به دليل محدود بودن تعداد متغيرها، براي امتيازدهي به آنها از روش Index Overlay استفاده شده است. در اين روش‌ ابتدا به‌ سه متغير مؤثر، بر اساس‌ اهميت‌ نسبي‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ كارشناسي‌، وزني‌ اختصاص‌داده‌ شده است. اين‌ وزنها بصورت‌ اعداد صحيح‌ مثبت‌ يا اعداد حقيقي‌ در يك‌ بازه‌ مشخص‌،تعيين‌ مي‌شوند. نقشه‌هاي‌ ورودي‌ متغيرها، همانند روش‌ بولين‌ بصورت ‌باينري‌ هستند. در اين‌ روش‌ هر نقشه‌ متغير يك‌ عامل‌ وزني‌ منفرد دارد و براي‌ تركيب‌ بانقشه‌هاي‌ ديگر، فقط‌ در عامل‌ وزني‌ خودش‌ ضرب‌ مي‌شود. مراحل انجام اين کار به صورت زير مي باشد.
تابع Weighted Overlay را از قسمت Arc toolboxSpatial Analysis toolsOverlayفراخواني مي کنيم و در اين تابع، لايه هاي طبقه بندي شده ي (صفر و يک) نرخ سواد (Savad_rcls) نرخ اشتغال (eshteghalrcls) و خانوار در واحد مسکوني (khnvarrcls) راکه در مرحله اول بدست آمدند، با هم ترکيب مي کنيم.
با توجه به تصاوير زير لايه ها را به درون تابع Add کرده و وزن لايه هاي مربوط به هر لايه را به تابع اضافه مي کنيم.
بعد از ارزش دهي به لايه هاي 3 گانه، تابع را اجرا ميکنيم که خروجي آن به شکل زير مي باشد.
شکل شماره 34-4- تعيين وضعيت کيفيت عرصه اجتماعي

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته
3-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه مسکن
عرصه مسکن شامل 2 متغير و شاخص هاي مربوط به آنها مي باشد. به منظور تعيين کيفيت عرصه مسکن، مراحل زير پيموده شده است:
مرحله نخست- معرفي لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 2 گانه اين عرصه
مرحله دوم- محاسبه نقشه وضعيت کيفيت مسکن با استفاده از روش Index Overlay.
مراحل ذکر شده در ادامه به تفصيل توضيح داده شده است.
مرحله نخست- معرفي لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 2 گانه اين عرصه
عرصه مسکن شامل دو متغير مساحت و کيفيت مسکن مي باشد، براي هريک از اين متغيرها شاخص هايي تعريف شده است که در مرحله آماده سازي لايه ها، لايه شاخص هاي مربوط به اين متغيرها آماده گرديد و به لايه هاي صفر و يکي تبديل شد. نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در هر متغير يکسان در نظر گرفته شده است. چون براي هر متغير در اين عرصه يک شاخص تعريف شده است و همچنين نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در هر متغير يکسان در نظر گرفته شده، بنابراين لايه آماده شده براي شاخص، لايه متغير مربوط به شاخص نيز مي باشد.
شکل شماره 35-4- لايه متغيرهاي مربوط به عرصه مسکن

مرحله دوم- محاسبه نقشه وضعيت کيفيت عرصه مسکن با استفاده از روش Index Overlay.
انجام‌ مدل‌ همپوشاني لايه هاي متغير‌ با امتيازدهي به لايه هاي مربوط به متغيرهاي دوگانه امكان‌پذير است‌. به دليل محدود بودن تعداد متغيرها براي امتيازدهي به آنها از روش Index Overlay استفاده شده است. در اين روش‌ ابتدا به‌ دو متغير مؤثر، بر اساس‌ اهميت‌ نسبي‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ كارشناسي‌، وزني‌ اختصاص‌داده‌ شده است. اين‌ وزنها بصورت‌ اعداد صحيح‌ مثبت‌ يا اعداد حقيقي‌ در يك‌ بازه‌ مشخص‌،تعيين‌ مي‌شوند. نقشه‌هاي‌ ورودي‌ متغيرها، همانند روش‌ بولين‌ بصورت ‌باينري‌ هستند. در اين‌ روش‌ هر نقشه‌ متغير يك‌ عامل‌ وزني‌ منفرد دارد و براي‌ تركيب‌ بانقشه‌هاي‌ ديگر، فقط‌ در عامل‌ وزني‌ خودش‌ ضرب‌ مي‌شود. مراحل انجام اين کار به صورت زير مي باشد.
تابع Weighted Overlay را از قسمت Arc toolboxSpatial Analysis toolsOverlayفراخواني مي کنيم و در اين تابع، لايه هاي طبقه بندي شده ي (صفر و يک) مساحت (masahat_rcs) کيفيت (oldrcls) راکه در مرحله اول بدست آمدند، با هم ترکيب مي کنيم.
با توجه به تصاوير زير لايه ها را به درون تابع Add کرده و وزن لايه هاي مربوط به هر لايه را به تابع اضافه مي کنيم.
ارزش لايه هاي مساحت عرصه مسکوني و کيفيت واحد مسکوني يکسان در نظر گرفته شده است (50 درصد). بعد از ارزش دهي به لايه هاي دو گانه، تابع را اجرا ميکنيم که خروجي آن به شکل زير مي باشد.
شکل شماره 36-4- وضعيت کيفيت عرصه مسکن

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته
4-2-3-4-4- کيفيت زندگي عيني مربوط به عرصه زيست محيطي
عرصه زيست محيطي شامل 2 متغير و شاخص هاي مربوط به آنها مي باشد. به منظور تعيين کيفيت عرصه زيست محيطي، مراحل زير پيموده شده است:
مرحله نخست- توليد لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 2 گانه اين عرصه
مرحله دوم- محاسبه نقشه وضعيت کيفيت زيست محيطي با استفاده از روش Index Overlay.
مراحل ذکر شده در ادامه به تفصيل توضيح داده شده است.
مرحله نخست- معرفي لايه مربوط به هريک از متغيرهاي 2 گانه اين عرصه
عرصه زيست محيطي شامل دو متغير آلاينده هاي هوا و آلاينده هاي صوتي مي باشد. مي باشد، براي هريک از اين متغيرها شاخص هايي تعريف شده است که در مرحله آماده سازي لايه ها، لايه شاخص هاي مربوط به اين متغيرها آماده گرديد و به لايه هاي صفر و يکي تبديل شد. نسبت تأثير هرکدام از اين لايه‌ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، در هر متغير يکسان در نظر گرفته شده است. متغير آلاينده هاي صوتي شامل يک شاخص با عنوان فاصله از خيابان هاي اصلي مي باشد، بنابراين لايه متغير آلاينده هاي صوتي در مرحله آماده سازي لايه ها ايجاد و صفر و يکي گرديد اما متغير آلاينده هاي هوا شامل سه شاخص فاصله از گره هاي ترافيکي، فاصله از پايانه هاي حمل و نقل عمومي (پايانه اتوبوس، پايانه خط اتوبوس، ايستگاه مترو و ايستگاه بي. ار.تي) و فاصله از پمپ بنزين و منابع سوخت مي باشد. با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator لايه هاي مربوط به شاخص هاي متغير آلاينده هاي هوا با يکديگر جمع شدند تا لايه متغير مربوطه حاصل گرديد. لايه بدست آمده براي متغير را نرماليزه مي کنيم تا به لايه صفر و يکي تبديل گردد. اين مراحل به طور خلاصه اينگونه بيان مي شود:
1- لايه هاي آماده شده مربوط به شاخص هاي متغير آلاينده هاي هوا را در Arc Gis ، Add مي کنيم.
2- با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator لايه هاي مربوط به شاخص هاي متغير آلاينده هاي هوا با يکديگر جمع شدند تا لايه متغير حاصل گردد.
3- لايه متغير ايجاد شده را نرمالايز(صفر و يکي) مي کنيم. امتياز صفر نشان دهنده وضعيت نامناسب متغير و نمره يک وضعيت مناسب را نسبت به آن متغير نشان مي دهد.
لايه هاي بدست آمده براي متغيرهاي دو گانه ي عرصه زيست محيطي در شکل شماره زير نشان داده شده است.

شکل شماره 37-4- لايه متغيرهاي مربوط به عرصه زيست محيطي

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته
مرحله دوم- محاسبه نقشه وضعيت کيفيت عرصه مسکن با استفاده از روش Index Overlay.
انجام‌ مدل‌ همپوشاني لايه هاي متغير‌ با امتيازدهي به لايه هاي مربوط به متغيرهاي دوگانه امكان‌پذير است‌. به دليل محدود بودن تعداد متغيرها براي امتيازدهي به آنها از روش Index Overlay استفاده شده است. در اين روش‌ ابتدا به‌ دو متغير مؤثر، بر اساس‌ اهميت‌ نسبي‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ كارشناسي‌، وزني‌ اختصاص‌داده‌ شده است. اين‌ وزنها بصورت‌ اعداد صحيح‌ مثبت‌ يا اعداد حقيقي‌ در يك‌ بازه‌ مشخص‌،تعيين‌ مي‌شوند. نقشه‌هاي‌ ورودي‌ متغيرها، همانند روش‌ بولين‌ بصورت ‌باينري‌ هستند. در اين‌ روش‌ هر نقشه‌ متغير يك‌ عامل‌ وزني‌ منفرد دارد و براي‌ تركيب‌ بانقشه‌هاي‌ ديگر، فقط‌ در عامل‌ وزني‌ خودش‌ ضرب‌ مي‌شود. مراحل انجام اين کار به صورت زير مي باشد.
تابع Weighted Overlay را از قسمت Arc toolboxSpatial Analysis toolsOverlayفراخواني مي کنيم و در اين تابع، لايه هاي طبقه بندي شده ي (صفر و يک)، آلاينده هاي هوا (alayande_hava) و آلاينده هاي صوتي (alayande_soti) راکه در مرحله اول بدست آمدند، با هم ترکيب مي کنيم.
با توجه به تصاوير زير لايه ها را به درون تابع Add کرده و وزن لايه هاي مربوط به هر لايه را به تابع اضافه مي کنيم.
ارزش لايه هاي آلاينده هاي هوا و آلاينده هاي صوتي در تعيين کيفيت زيست محيطي محلات منطقه 10 يکسان در نظر گرفته شده است (50 درصد). بعد از ارزش دهي به لايه هاي دو گانه، تابع را اجرا ميکنيم که خروجي آن به شکل زير مي باشد.
شکل شماره 38-4- وضعيت کيفيت عرصه زيست محيطي

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته

3-3-4-4- تعيين وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10
به منظور تعيين وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10، لازم است که نقشه هاي بدست آمده از کيفيت عرصه هاي چهارگانه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي را با يکديگر ترکيب نماييم.
براي ترکيب اين نقشه ها با استفاده از نظرات کارشناسي، نسبت تأثير هرکدام از اين عرصه ها در فرايند سنجش کيفيت زندگي، يکسان در نظر گرفته شده است.
بنابراين با استفاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد کيفيت، عيني، جنوبي، ذهني