پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

و توقف گاهها در حد متوسطي رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3 را ارائه مي کند. اکثر پاسخ دهندگان (29.7 درصد) از شاخص ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت در حد متوسطي راضي بودند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3.2 را ارائه مي کند.
جدول شماره20-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير آلاينده هاي هوا
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

زيست محيطي

گره ترافيکي

ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از گره هاي ترافيکي منطقه
منطقه 10
فراواني
0
18
5
40
38
4
ناراضي

درصد
0
17.8
5
39.6
37.6

سلسبيل شمالي
فراواني
0
5
0
4
1
3.1
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
3
0
2
3
3.6
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
0
2
3
4
4.2
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
0
0
3
5
4.6
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
0
1
4
4
4.3
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
0
2
7
6
4.3
ناراضي

بريانک
فراواني
0
2
0
4
4
4
راضي

هفت چنار
فراواني
0
4
0
2
4
3.6
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
4
0
5
4
3.7
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
0
0
6
3
4.3
ناراضي

پايانه هاي حمل و نقل عمومي

ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي و توقف گاهها
منطقه 10
فراواني
12
27
29
17
16
3
در حد متوسط

درصد
11.9
26.7
28.7
16.8
15.8

سلسبيل شمالي
فراواني
0
4
0
2
4
3.6
ناراضي

کارون شمالي
فراواني
0
2
1
2
3
3.8
ناراضي

زنجان جنوبي
فراواني
2
3
4
0
0
2.2
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
3
3
2
0
0
1.9
راضي

کارون جنوبي
فراواني
2
2
5
0
0
2.3
راضي

هاشمي
فراواني
1
2
5
5
2
3.3
ناراضي

بريانک
فراواني
1
2
4
3
0
2.9
راضي

هفت چنار
فراواني
1
2
4
1
2
3.1
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
2
6
2
3
0
2.5
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
1
2
1
5
4.1
ناراضي

پمپ بنزين و منابع سوخت

ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت
منطقه 10
فراواني
4
29
30
16
3
3.2
در حد متوسط

درصد
4
28.7
29.7
15.8
3

سلسبيل شمالي
فراواني
0
2
4
4
0
3.2
ناراضي

کارون شمالي
فراواني
0
1
3
1
3
3.8
ناراضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
2
0
2
5
4.1
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
4
2
2
0
2.8
راضي

کارون جنوبي
فراواني
4
3
0
2
0
2
راضي

هاشمي
فراواني
0
6
6
3
0
2.8
راضي

بريانک
فراواني
0
5
4
1
0
2.6
راضي

هفت چنار
فراواني
0
4
6
0
0
2.6
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
0
5
5
5
4.6
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
0
0
2
5
3.7
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392

دوم- خيابان (آلوده کننده صوتي)
نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي متغير خيابان به عنوان آلوده کننده صوتي که با شاخص ذهني ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از خيابان هاي اصلي به عنوان آلوده کننده صوتي سنجش گرديد، نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (29.7 درصد) از شاخص ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از خيابان هاي اصلي به عنوان آلوده کننده صوتي در حد متوسطي رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3.2 را ارائه مي کند.
جدول شماره21-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير فاصله از خيابان
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
5
6

زيست محيطي

خيابان (آلوده کننده صوتي)

ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از خيابان هاي اصلي به عنوان آلوده کننده صوتي
منطقه 10
فراواني
5
25
30
28
13
3.2
در حد متوسط

درصد
5
24.8
29.7
27.7
12.9

سلسبيل شمالي
فراواني
0
3
4
1
2
3.2
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
2
2
4
0
3.3
ناراضي

زنجان جنوبي
فراواني
2
3
4
0
0
2.2
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
0
2
2
4
4.3
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
2
3
2
2
3.4
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
5
4
6
0
3.1
راضي

بريانک
فراواني
0
2
4
4
0
3.2
راضي

هفت چنار
فراواني
0
4
3
3
0
2.9
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
1
3
4
3
2
3.4
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
2
2
0
3
2
3.1
راضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
شاخص هاي هريک از متغيرهاي دو گانه با ضريب يکسان امتيازبندي شد و ميانگين اعداد بدست آمده براي متغيرها و شاخص ها بر اساس طيف ليکرت مورد آزمون قرار گرفت که از اين طريق ميزان رضايت از عرصه زيست محيطي ارزيابي گرديد. با در نظر داشتن ميانگين رضايت متغير آلاينده هاي هوا برابر با 3.4، متغير آلاينده هاي صوتي معادل 3.2، مي توان گفت که در يک شکل واحد و با ترکيب عوامل دوگانه، ميزان رضايت از عرصه زيست محيطي در منطقه 10 شهر تهران آن بر اساس طيف ليکرت برابر با 3.3 مي باشد که بيانگر سطح متوسط رضايت از عرصه مذکور در منطقه 10 شهر تهران مي باشد. با مبنا قرار دادن ميانگين منطقه10 در اين عرصه و مقايسه ميانگين محلات دهگانه نسبت به آن، وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 در اين عرصه تعيين گرديده است. مراحل انجام اين ارزيابي، در جدول زير نشان داده شده است.

جدول شماره22-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه زيست محيطي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن
ميزان رضايت از عرصه زيست محيطي
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
عرصه
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
آلاينده هاي هوا
منطقه 10
3.4
آلاينده هاي صوتي
منطقه 10
3.2
عرصه زيست محيطي
منطقه 10
3.3

سلسبيل شمالي
3.3

سلسبيل شمالي
3.2

سلسبيل شمالي
3.3(راضي)

کارون شمالي
3.7

کارون شمالي
3.3

کارون شمالي
3.5 (ناراضي)

زنجان جنوبي
3.5

زنجان جنوبي
2.2

زنجان جنوبي
2.9 (راضي)

سلسبيل جنوبي
3.1

سلسبيل جنوبي
4.3

سلسبيل جنوبي
3.3(راضي)

کارون جنوبي
2.9

کارون جنوبي
3.4

کارون جنوبي
3.1(راضي)

هاشمي
3.5

هاشمي
3.1

هاشمي
3.3(راضي)

بريانک
3.2

بريانک
3.2

بريانک
3.2(راضي)

هفت چنار
3.1

هفت چنار
2.9

هفت چنار
3(راضي)

سليماني-تيموري
3.6

سليماني-تيموري
3.4

سليماني-تيموري
3.5 (ناراضي)

شبيري- جي
4

شبيري- جي
3.1

شبيري- جي
3.6(ناراضي)
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
3-5-2-4-4- تعيين وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 شهر تهران
براي تشخيص کيفيت زندگي ذهني در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن، هريک از عرصه هاي چهارگانه تعيين شده براي سنجش کيفيت زندگي، با ضريب يکسان امتيازبندي شد و ميانگين اعداد بدست آمده براي عرصه ها بر اساس طيف ليکرت مورد آزمون قرار گرفت که از اين طريق ميزان رضايت از کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران و محلات آن ارزيابي گرديد. با در نظر داشتن ميانگين رضايت عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري معادل 2.5، عرصه اجتماعي معادل 3، عرصه مسکن معادل 3.7 و عرصه زيست محيطي برابر با 3.3، مي توان گفت که در يک شکل واحد و با ترکيب عوامل چهار گانه، ميزان رضايت از کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران بر اساس طيف ليکرت برابر با 3.2 مي باشد. اين بدين معني است که ميزان رضايتمندي ساکنان منطقه 10 از کيفيت زندگي ذهني در اين منطقه در حد متوسط مي باشد. ميزان رضايت از کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 نيز با مبنا قرار دادن ميانگين منطقه 10 به عنوان عامل مقايسه مورد سنجش قرار گرفت. بدين صورت که محلات با ميانگين کمتر مساوي ميانگين منطقه 10 ، به عنوان محلاتي که ساکنين آنها از کيفيت زندگي در آنها رضايت داشتند در نظر گرفته شدند و در مقابل محلاتي که ميانگين آنها در اين چهار عرصه، بزرگتر از ميانگين منطقه 10 شهر تهران در عرصه هاي مذکور باشد، به عنوان محلاتي که ساکنين آنها از کيفيت زندگي اين محلات ناراضي بودند ارزيابي گرديد. مراحل انجام اين ارزيابي، در جدول زير نشان داده شده است.

جدول شماره23-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به کيفيت زندگي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
منطقه 10
2.5
اجتماعي
منطقه 10
3
مسکن
منطقه 10
3.7

سلسبيل شمالي
2

سلسبيل شمالي
2.2

سلسبيل شمالي
2.4

کارون شمالي
2.2

کارون شمالي
2.3

کارون شمالي
3

زنجان جنوبي
2.5

زنجان جنوبي
3.5

زنجان جنوبي
3.3

سلسبيل جنوبي
2.6

سلسبيل جنوبي
3.7

سلسبيل جنوبي
2.9

کارون جنوبي
2.8

کارون جنوبي
2.9

کارون جنوبي
3.4

هاشمي
3

هاشمي
3.4

هاشمي
4.2

بريانک
2.3

بريانک
2.7

بريانک
3.7

هفت چنار
2.1

هفت چنار
2.7

هفت چنار
3.7

سليماني-تيموري
2.7

سليماني-تيموري
3.3

سليماني-تيموري
4.2

شبيري- جي
3.1

شبيري- جي
2.8

شبيري- جي
4.4
زيست محيطي
منطقه 10
3.3
کيفيت زندگي ذهني ساکنين
منطقه 10
3.2
وضعيت کيفيت ذهني ساکنين در سطح منطقه 10 و محلات آن
در حد متوسط

سلسبيل شمالي
3.3

سلسبيل شمالي
2.5

راضي

کارون شمالي
3.5

کارون شمالي
2.8

راضي

زنجان جنوبي
2.9

زنجان جنوبي
3.1

راضي

سلسبيل جنوبي
3.7

سلسبيل جنوبي
3.2

راضي

کارون جنوبي
3.1

کارون جنوبي
3

راضي

هاشمي
3.3

هاشمي
3.6

ناراضي

بريانک
3.2

بريانک
3

راضي

هفت چنار
3

هفت چنار
2.9

راضي

سليماني-تيموري
3.5

سليماني-تيموري
3.6

ناراضي

شبيري- جي
3.6

شبيري- جي
3.5

ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392

3-4-4- گام سوم- سنجش کيفيت زندگي عيني در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران
عوامل زيادي در تعيين کيفيت زندگي عيني مؤثرند که مقدار و ميزان اثر آنها را با قاطعيت نمي‌توان بيان کرد. از آنجايي که با افزايش تعداد وروديها پيچيدگي ها نيز بيشتر مي‌شود، بنابراين در اين پژوهش سعي شده است تا به کمک تجربيات و نظرات کارشناسان مؤثرترين شاخص ها انتخاب شوند.
قبل از تحليل، آماده سازي داده ها براي چهار عرصه انتخاب شده و 30 شاخص عيني مربوط به آنها انجام شد. شاخص ها شامل شاخص هاي دسترسي و خصوصيات فردي است. شعاع دسترسي تعيين شده براي شاخص هاي دسترسي از مطالعات صورت گرفته درپژوهش هاي پيشين، کتاب سرانه کاربري هاي شهري دکتر حبيبي و مهندس صديقه مسائلي و نيز با نظر کارشناسي انتخاب شده است. در مرحله بعد، اين شاخص ها بر اساس سهم خود در کيفيت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد لايه، امتياز، Analyst، Spatial