پایان نامه درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
5
6

اجتماعي

نرخ اشتغال

ميزان رضايت از وضعيت شغلي
منطقه 10
فراواني
6
13
24
53
5
3.7
ناراضي

درصد
5.9
12.9
23.8
52.5
5

سلسبيل شمالي
فراواني
3
1
2
4
0
2.7
راضي

کارون شمالي
فراواني
2
1
2
3
0
2.8
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
0
3
6
0
4.1
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
0
1
6
1
4
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
1
3
5
0
4.1
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
2
1
9
3
4.1
ناراضي

بريانک
فراواني
1
1
2
6
0
3.7
راضي

هفت چنار
فراواني
0
2
5
3
0
3.3
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
2
1
9
1
4
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
3
4
2
0
3.6
راضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
سوم- فضاي قابل سکونت
متغير فضاي قابل سکونت با شاخص ميزان رضايت از تعداد خانوار در واحد مسکوني مورد سنجش قرار گرفت، نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي متغير فضاي قابل سکونت نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (48.5 درصد) از شاخص تعداد خانوار ساکن در واحد مسکوني راضي بودند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.4 را ارائه مي کند.
جدول شماره15-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير فضاي قابل سکونت
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

اجتماعي

فضاي قابل سکونت

ميزان رضايت از تعداد خانوار در واحد مسکوني
منطقه 10
فراواني
12
49
28
12
0
2.4
راضي

درصد
11.9
48.5
27.7
11.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
5
4
1
0
0
1.6
راضي

کارون شمالي
فراواني
1
5
2
0
0
2.1
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
2
4
3
0
3.1
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
1
2
5
0
3.5
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
1
6
2
0
0
2.1
راضي

هاشمي
فراواني
0
10
5
0
0
2.3
راضي

بريانک
فراواني
1
5
4
0
0
2.3
راضي

هفت چنار
فراواني
2
6
2
0
0
2
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
7
3
3
0
2.7
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
2
3
3
1
0
2.3
راضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
شاخص هاي هريک از متغيرهاي سه گانه با ضريب يکسان امتيازبندي شد و ميانگين اعداد بدست آمده براي متغيرها و شاخص ها بر اساس طيف ليکرت مورد آزمون قرار گرفت که از اين طريق ميزان رضايت از عرصه اجتماعي ارزيابي گرديد. با در نظر داشتن ميانگين رضايت متغير نرخ باسوادي برابر با 2.8، متغير نرخ اشتغال معادل 3.7، متغير فضاي قابل سکونت معادل 2.4 ، مي توان گفت که در يک شکل واحد و با ترکيب عوامل سه گانه، ميزان رضايت از عرصه مسکن در منطقه 10 شهر تهران بر اساس طيف ليکرت برابر با 3 مي باشد که بيانگر سطح متوسط رضايت از عرصه مذکور در منطقه 10 شهر تهران مي باشد. با مبنا قرار دادن ميانگين منطقه10 در اين عرصه و مقايسه ميانگين محلات دهگانه نسبت به آن، وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 در اين عرصه تعيين گرديده است. مراحل انجام اين ارزيابي، در جدول زير نشان داده شده است.
جدول شماره16-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه اجتماعي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن
ميزان رضايت از عرصه اجتماعي

متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
نرخ باسوادي
منطقه 10
2.8
نرخ اشتغال
منطقه 10
3.7
فضاي قابل سکونت
منطقه 10
2.4

سلسبيل شمالي
2.1

سلسبيل شمالي
2.7

سلسبيل شمالي
1.6

کارون شمالي
2.1

کارون شمالي
2.8

کارون شمالي
2.1

زنجان جنوبي
3.3

زنجان جنوبي
4.1

زنجان جنوبي
3.1

سلسبيل جنوبي
3

سلسبيل جنوبي
4

سلسبيل جنوبي
3.5

کارون جنوبي
2.8

کارون جنوبي
4.1

کارون جنوبي
2.1

هاشمي
3.3

هاشمي
4.1

هاشمي
2.3

بريانک
2.3

بريانک
3.7

بريانک
2.3

هفت چنار
2.7

هفت چنار
3.3

هفت چنار
2

سليماني-تيموري
3.1

سليماني-تيموري
4

سليماني-تيموري
2.7

شبيري- جي
2.9

شبيري- جي
3.6

شبيري- جي
2.3

عرصه اجتماعي
منطقه 10
3
در حد متوسط

سلسبيل شمالي
2.1
راضي

کارون شمالي
2.3
راضي

زنجان جنوبي
3.5
ناراضي

سلسبيل جنوبي
3.5
ناراضي

کارون جنوبي
3
راضي

هاشمي
3.2
ناراضي

بريانک
2.8
راضي

هفت چنار
2.7
راضي

سليماني-تيموري
3.3
ناراضي

شبيري- جي
2.9
راضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392

ج) عرصه مسکن
عرصه مسکن با استفاده از 2 متغير مساحت و کيفيت واحد مسکوني و شاخص هاي تعريف شده براي هر يک از اين متغيرها، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل پرسشنامه ها در جداول زير نشان داده شده است.
نخست- مساحت مسکن
نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي متغير مساحت مسکن که شامل شاخص ذهني ميزان رضايت از مساحت عرصه مسکوني بوده است، نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (33.7 درصد) از شاخص مساحت مسکن در حد متوسطي رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3.3 را ارائه مي کند.

جدول شماره17-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير مساحت مسکن
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

مسکن

مساحت مسکن

ميزان رضايت از مساحت مسکن
منطقه 10
فراواني
1
27
34
22
13
3.3
در حد متوسط

درصد
1
26.7
33.7
21.8
12.9

سلسبيل شمالي
فراواني
1
7
2
0
0
2.1
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
3
5
0
0
2.6
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
3
6
0
0
2.7
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
4
2
0
0
1.8
راضي

کارون جنوبي
فراواني
0
3
3
3
0
3
راضي

هاشمي
فراواني
0
0
2
8
5
4.2
ناراضي

بريانک
فراواني
0
4
6
0
0
2.6
راضي

هفت چنار
فراواني
0
2
4
2
0
2.6
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
1
2
5
5
4.1
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
0
2
4
3
4.1
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
دوم- کيفيت مسکن
نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي متغير کيفيت مسکن که در ارتباط با اين متغير شاخص ميزان رضايت از عمر واحد مسکوني مورد پرسش قرار گرفته است نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (39.6 درصد) از شاخص عمر واحد مسکوني ناراضي بودند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 4 را ارائه مي کند.

جدول شماره18-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغير کيفيت واحد مسکوني
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
5
6

محيط زيست

کيفيت مسکن

ميزان رضايت از کيفيت واحد مسکوني(عمر)
منطقه 10
فراواني
0
19
4
40
38
4
ناراضي

درصد
0
18.8
4
39.6
37.6

سلسبيل شمالي
فراواني
0
6
2
2
0
2.6
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
4
0
2
2
3.3
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
2
0
5
2
3.8
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
1
0
6
1
3.9
راضي

کارون جنوبي
فراواني
0
2
1
4
2
3.7
راضي

هاشمي
فراواني
0
2
1
6
6
4.1
ناراضي

بريانک
فراواني
0
0
0
3
7
4.7
ناراضي

هفت چنار
فراواني
0
0
0
3
7
4.7
ناراضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
2
0
5
6
4.2
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
0
0
4
5
4.6
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
شاخص هاي هريک از متغيرهاي دو گانه با ضريب يکسان امتيازبندي شد و ميانگين اعداد بدست آمده براي متغيرها و شاخص ها بر اساس طيف ليکرت مورد آزمون قرار گرفت که از اين طريق ميزان رضايت از عرصه مسکن ارزيابي گرديد. با در نظر داشتن ميانگين رضايت متغير مساحت مسکن برابر با 3.3 و متغير کيفيت مسکن معادل 4 مي توان گفت که در يک شکل واحد و با ترکيب عوامل دو گانه، ميزان رضايت از عرصه مسکن در منطقه 10 شهر تهران بر اساس طيف ليکرت برابر با 3.7مي باشد که بيانگر سطح متوسط رضايت از عرصه مذکور در منطقه 10 شهر تهران مي باشد. با مبنا قرار دادن ميانگين منطقه10 در اين عرصه و مقايسه ميانگين محلات دهگانه نسبت به آن، وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 در اين عرصه تعيين گرديده است. مراحل انجام اين ارزيابي، در جدول زير نشان داده شده است.

ميزان رضايت از عرصه مسکن

متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
متغير
(نماگر)
منطقه 10 و محلات آن
ميانگين هر متغير
وضعيت کيفيت زندگي ذهني
مساحت مسکن
منطقه 10
3.3
کيفيت مسکن
منطقه 10
4
عرصه مسکن
منطقه 10
3.7
در حد متوسط

سلسبيل شمالي
2.1

سلسبيل شمالي
2.6

سلسبيل شمالي
2.4
راضي

کارون شمالي
2.6

کارون شمالي
3.3

کارون شمالي
3
راضي

زنجان جنوبي
2.7

زنجان جنوبي
3.8

زنجان جنوبي
3.3
راضي

سلسبيل جنوبي
1.8

سلسبيل جنوبي
3.9

سلسبيل جنوبي
2.9
راضي

کارون جنوبي
3

کارون جنوبي
3.7

کارون جنوبي
3.4
راضي

هاشمي
4.2

هاشمي
4.1

هاشمي
4.2
ناراضي

بريانک
2.6

بريانک
4.7

بريانک
3.7
راضي

هفت چنار
2.6

هفت چنار
4.7

هفت چنار
3.7
راضي

سليماني-تيموري
4.1

سليماني-تيموري
4.2

سليماني-تيموري
4.2
ناراضي

شبيري- جي
4.1

شبيري- جي
4.6

شبيري- جي
4.4
ناراضي
جدول شماره 19-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه مسکن در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
د) عرصه زيست محيطي
عرصه زيست محيطي با استفاده از 2 متغير آلاينده هاي هوا و آلاينده هاي صوتي بنزين و شاخص هاي تعريف شده براي هر يک از اين متغيرها، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل پرسشنامه ها در جداول زير نشان داده شده است.
نخست- آلاينده هاي هوا
نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي متغير آلاينده هاي هوا که شامل شاخص هاي ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از گره هاي ترافيکي منطقه، ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي و توقف گاهها و ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت مي باشد، نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (39.6 درصد) نسبت به شاخص ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از گره هاي ترافيکي منطقه در سطح منطقه 10 ، ناراضي بودند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 4 را ارائه مي کند و اکثر پاسخ دهندگان (28.7 درصد) از شاخص ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل