پایان نامه درمورد حمل و نقل، مشارکت مردم، توسعه شهر، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

در ارتباط با مشکل مورد مطالعه است و بر اين مبنا شرايط را به صورت گروهي مي‌توانند بررسي نمايند. گام‌هاي فن سناريو نويسي به صورت زير انجام مي‌گيرد:
گام نخست: شرح مختصر از شرايط آينده اجتماع؛ از سناريو نويسان خواسته مي‌شود که در قالب سناريوهايي مبتني بر اسناد پشتيبان، در نظر آورند که در عرصه تخصص آن‌ها در چند سال آينده چه توسعه‌اي در اجتماع روي مي‌دهد و چنين توسعه احتمالي در اجتماع را ارزيابي نمايند.
گام دوم: سناريو نويسي فردي57؛ در يک مدت زمان معين افراد گروه سناريوهاي فردي را به طور مستقل تهيه مي‌نمايند.
گام سوم: سناريو نويسي جمعي58؛ افراد ديدگاه‌هاي خود را در قالب سناريو بيان کرده تا به يک هم‌رايي بر توسعه‌هاي ممکن برسند. برونداد اين جلسه معمولا يک گزارش است.
اين فن براي شرايط پيچيده قابل بکارگيري است و چنان که مشخص است روشي زمان‌بر خواهد بود و چون آينده اجتماع از سوي افراد گروه پيش‌بيني مي‌شود، مي‌تواند در فرايند برنامه‌ريزي راهبردي اجتماع کمک کننده باشد. با وجود متخصصان که گرد هم امده و ديدگاه‌هاي خود را در مورد آينده اجتماع بيان مي‌کنند، مي‌توانند چشم‌انداز يکپارچه از آينده را بدست آورند.
4-1-5-5- فن تحليل سطوح بالقوه
روش تحليل سطوح بالقوه براي فرابيني و تعريف توسعه آتي شهري با به‌كارگيري داده‌هاي سنجش‌ازدور ماهواره‌اي به‌كار رفته است. اين داده‌ها مي‌توانند به‌منظور بدست آوردن يك ديد عمومي از نواحي شهري و چشم‌اندازهاي توسعه شهر به‌كار روند. اين روش، بر پايه قانون گرانش نيوتن، براي توصيف ميزان انرژي ميانكنش در هر نقطه از يك ناحيه بكار مي‌رود. در اين روش، با ملاحظه يك مكان، توان بالقوه ميانكنش با همگي مكان‌هاي همجوار نيز در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين، مي‌توان نقشه‌اي از سطوح پيوسته ارزش‌هاي توان بالقوه مكان‌ها كه نمايانگر تأثير نيروهاي متقابل ميان مكان‌ها در ناحيه مورد مطالعه است ترسيم کرد.
كاربرد اين فن، در بدست آوردن نقشه تمايلات و مناسبت نواحي براي توسعه شهري و مطالعه روابط ميان جمعيت، خدمات و مكان‌ها است. مطالعه سير تحول تغييرات فضايي كاربردها/ پوشش‌هاي زمين در طول زمان، از محدوديت‌هاي اين فن است كه راه‌حل آن، بكاربردن تصاوير ماهواره براي مقايسه تمايلات تخميني و تحول واقعي ناحيه مورد مطالعه است.
5-1-5-5- فن نقشه‌هاي هم‌پوش
فن نقشه‌هاي هم‌پوش59 در حقيقت روي‌هم‌گذاري نقشه‌هاي تهيه شده براي هريك از معيارهاي مدنظر در تحليل و طراحي برنامه است كه در مراحل توصيف/ تحليل و تجويز برنامه‌ريزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين فن از فنون دروني برنامه‌ريزي محسوب مي‌شود كه براي مقاصد برنامه‌ريزي و به كارگيري در برنامه‌ريزي ابداع شده است (دانشپور، 1388).
2-5-5- انتخاب فن مناسب طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران
با توجه به روش ها و فنون تشريح شده براي طراحي برنامه، روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط به منظور طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران انتخاب مي گردد. دلايل انتخاب اين روش عبارت است از:
* مبتني بودن اين روش بر گزينه يابي و توليد سناريو هاي گزينه
* حرکت به سمت پروگرام هاي در بر دارنده پروژه هاي مختلف
* تجزيه و تحليل مشکلات تصميم گيري پيچيده به صورت نظام مند
* امکان ارزشگذاري راه هاي ممکن
جدول شماره 4-5- مقايسه روش هاي طراحي برنامه شهري و انتخاب روش مناسب بکارگيري
روش / فن
ويژگي روش معرفي شده و گزينش روش منتخب

روش تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط
فن تحليل عرصه‌هاي تصميم‌گيري مرتبط از دل رهيافت اختيار راهبردي كه خود در چارچوب تفكر راهبردي در برنامه‌ريزي مطرح شده، بيرون آمده است.دلايل انتخاب اين روش عبارت است از:
* در نظر گرفتن تمام حالات مختلف هر عرصة تصميم گيري
* شناسايي روابط متقابل بين پديده‌هاي مورد برنامه‌ريزي
* حصول اطمينان از شناسايي اولية نامعلومي‌هايي که معمولاً در برنامه‌ريزي وجود دارند
* مشخص کردن راه‌حل‌هاي سازگار و رسيدن به جواب‌هاي نهايي از طريق آن‌ها
* جلوگيري از تصميم‌گيري فوري براي پاسخگويي به مشکلات بزرگ
* با استفاده از اين روش و با توجه به نمودار بدست آمده از اين روش، حالت‌هاي مختلف عرصة تصميم‌گيري را مي‌توان در نظر گرفت.

فن بهينه سازي تصميم
گاهي با اهداف ناسازگاري روبرو مي‌شويم كه لازم است راه‌حل بهينه‌اي كه اين اهداف را به‌گونه‌اي همزمان مورد توجه قرار داده و تعادلي ميان آن‌ها برقرار كند، بدست آيد تا در پايان هر يك از اهداف بتوانند به اندازه‌اي مناسب تحقق يابند. به‌منظور توليد مجموعه‌اي از راه‌حل‌هاي گزينه در اختيار برنامه‌ريز (تصميم‌ساز) براي تصميم‌سازي در مرحله طراحي برنامه از اين روش استفاده مي‌شود.

فن تدوين سناريو
روش سناريو نويسي و برنامه‌ريزي سناريو يک ابزار برنامه‌ريزي متفاوت از پيش بيني آينده و کار به سوي دستيابي به آن است. برنامه‌ريزي سناريو بر پيش بيني دقيق آينده تمرکز نمي‌کند بلکه فرآيندي است که تعدادي آينده ممکن توليد مي‌کند که معتبر و هنوز نامعلوم هستند. اين آينده‌هاي ممکن سپس مانند رابط براي توسعه راهبردهاي اجتماع بکار مي‌روند که مي‌توانند اجتماع‌ها را براي آينده‌اي نامعلوم بهتر آماده کنند.

فن تحليل سطوح بالقوه
روش تحليل سطوح بالقوه براي فرابيني و تعريف توسعه آتي شهري با به‌كارگيري داده‌هاي سنجش‌ازدور ماهواره‌اي به‌كار رفته است. اين روش، بر پايه قانون گرانش نيوتن، براي توصيف ميزان انرژي ميانكنش در هر نقطه از يك ناحيه بكار مي‌رود.
* كاربرد اين فن، در بدست آوردن نقشه تمايلات و مناسبت نواحي براي توسعه شهري و مطالعه روابط ميان جمعيت، خدمات و مكان‌ها است.
* مطالعه سير تحول تغييرات فضايي كاربردها/ پوشش‌هاي زمين در طول زمان، از محدوديت‌هاي اين فن است.
فن نقشه‌هاي هم‌پوش
فن نقشه‌هاي هم‌پوش در حقيقت روي‌هم‌گذاري نقشه‌هاي تهيه شده براي هريك از معيارهاي مدنظر در تحليل و طراحي برنامه است كه در مراحل توصيف/ تحليل و تجويز برنامه‌ريزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

3-5-5- بکارگيري فن تحليل عرصه هاي تصميم گيري در برنامه ريزي براي ارتقا کيفيت زندگي در محلات دچار محروميت و سازش پذيري منطقه 10 شهر تهران
در محلات داراي حالت محروميت ، تعيين برنامه هاي گزينه و توليد راهبردهاي ارتقاء کيفيت زندگي بر اساس فن تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط با پيمودن گامهاي زير بدست خواهد آمد:
شکل شماره 4-5- گام هاي فن تحليل عرصه هاي تصميم گيري مرتبط

1-3-5-5-گام نخست: توليد عرصه هاي تصميم گيري مرتبط براي بکارگيري در فرايند برنامه ريزي ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران
با در نظر گرفتن اهداف برنامه‌هاي موجود و بيانيه نهايي اهداف برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران، عرصه‌هاي تصميم‌گيري اختيار مي‌شوند.
جدول شماره 5-5- توليد نهايي و توجيه عرصه هاي تصميم گيري منتج از بيانيه نهايي اهداف برنامه ريزي
عرصه هاي تحليل
اهداف کلان
عرصه هاي تصميم گيري
توجيه دلايل انتخاب عرصه هاي تصميم گيري

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

* ارتقاي کيفيت و سهولت عبورو مرورو دسترسي در نواحي برنامه ريزي

حمل و نقل و ارتباطات
-اصلاح و تعريض معابر
-اصلاح سلسله مراتب شبکه دسترسيها
– سهولت حرکت
– افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي
– مديريت تقاضاي پارکينگ

* تسهيل دسترسي ساکنين نواحي مسکوني به خدمات پايه و اساسي
فعاليت هاي خدماتي
-تناسب خدمات با حجم جمعيت
– افزايش دسترسي به خدمات پايه و اساسي در سراسر منطقه

* به حداقل رساندن آسيب ها و ارتقاي امنيت اجتماعي
امنيت
-افزايش حضور نيروهاي امنيت بخش در طول شبانه روز
-تامين روشنايي مناسب در خيابان ها و کوچه ها و ديگر فضاهاي جرم خيز محله

اجتماعي
* تقويت اقتصاد نواحي برنامه ريزي به عنوان نيروي محرک توسعه اين محلات
* اصلاح و بهبود ساختار اجتماعي
سرزندگي اقتصادي
– تشکيل نواحي همگن و منسجم از نظر اجتماعي و اقتصادي در زمينه برنامه ريزي نواحي

* نظام مديريت نوين شهري و جلب مشاركت مردمي
مديريت شهري
-افزايش آگاهي مردم از فرايند تصميم سازي و تصميم گيري
-توجه بيشتر شوراياري و شهرداري به نظرات مردم در تصميم گيري

مسکن

* ارتقاء كمي و كيفي سكونت در نواحي برنامه ريزي

مسکن
-کنترل تراکم هاي مسکوني در محله
-ايجاد محرک براي مالکان براي تعمير و يا بازنوسازي واحدهاي مسکوني
-انجام پاکسازي در نواحي قابل تخريب و ساخت واحدهاي مسکوني متناسب با وضعيت اقتصادي و اجتماعي ساکنان
زيست محيطي

* ارتقاء زيست محيطي نواحي برنامه ريزي

کيفيت محيط زيست
-کاهش آلودگي صوتي
-اختصاص مساحت کافي براي فضاي سبز
-کاهش آلودگي هوا

2-3-5-5- گام دوم : توليد اختيارهاي مربوط به عرصه هاي تصميم گيري تعيين شده
در هريک از عرصه هاي تصميم گيري دو اختيار باهم گرد نيامدني تعيين مي شوند. در ادامه به بررسي اين اختيارها در قالب عرصه هاي تصميم گيري پرداخته مي شود..
جدول شماره 6-5- تعيين اختيارها در عرصه هاي تصميم گيري، در چارچوب اهداف و راهبردها
عرصه هاي تحليل
عرصه هاي تصميم گيري
اهداف کلان
اختيارها

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
حمل و نقل و ارتباطات
* ارتقاي کيفيت و سهولت عبورو مرورو دسترسي در نواحي برنامه ريزي
* افزايش ظرفيت شبکه حرکت سواره شخصي
* افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي

فعاليت هاي خدماتي
* تسهيل دسترسي ساکنين نواحي مسکوني به خدمات پايه و اساسي
* توسعه جديد کاربري هاي خدماتي
* تثبيت و تجهيز کاربري هاي موجود

امنيت
* به حداقل رساندن آسيب ها و ارتقاي امنيت اجتماعي
* ارتقاء امنيت اجتماعي با استفاده از نظارت مردمي
* تثبيت وضع موجود

اجتماعي
سرزندگي اقتصادي
* تقويت اقتصاد نواحي برنامه ريزي به عنوان نيروي محرک توسعه اين محلات
* اصلاح و بهبود ساختار اجتماعي
* ارتقاء وضعيت اقتصادي ساکنان
* حفظ روند موجود

مديريت محلات
* نظام مديريت نوين شهري و جلب مشاركت مردمي
* تاکيد بر افزايش مشارکت مردمي
* عدم تاکيد بر افزايش مشارکت مردمي
مسکن
مسکن
* ارتقاء كمي و كيفي سكونت در نواحي برنامه ريزي
* ارتقاء کيفيت مسکن
* حفظ وضع موجود
زيست محيطي

کيفيت محيط زيست
* ارتقاء زيست محيطي نواحي برنامه ريزي
* ارتقاء کيفيت محيط زيست
* حفظ وضع موجود

3-3-5-5- گام سوم : توليد نمودار اختيارو تعيين سازگاري/ناسازگاري ميان اختيارها
در نمودار اختيار، اختيارهاي هر عرصه به همراه ناسازگاري هاي ميان آن ها نشان داده مي شود. اختيارهاي داراي ناسازگاري با يکديگر، با خطي به نام “ميله مانع” به يکديگر متصل مي شوند.در شکل زير اختيارهاي تعيين شده براي عرصه هاي تصميم گيري در برنامه ريزي راهبردي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران در دايره دروني نشان داده شده است. در دايره بعدي، عرصه در بر گيرنده اختيارها ترسيم شده است. در خارجي ترين دايره، مشخص شده است که عرصه ها و اختيارها مربوط به کدام عرصه چهارگانه تحليل هستند. ميله هاي مانع، بر اساس توجيهاتي که پس از ترسيم شکل ذکر مي شوند، معين و ترسيم شده اند.

شماره عرصه
نام عرصه تصميم گيري
نام اختيار
1
حمل و نقل و ارتباطات
1-1- افزايش ظرفيت شبکه حرکت سواره شخصي

2-1- افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي
2
فعاليت هاي خدماتي
1-2- توسعه جديد کاربري هاي خدماتي

2-2- تثبيت و تجهيز کاربري هاي موجود
3
امنيت
1-3- ارتقاء امنيت اجتماعي با استفاده از نظارت مردمي

2-3- حفظ وضع موجود
4
سرزندگي اقتصادي
1-4- ارتقاء وضعيت اقتصادي ساکنان

2-4- حفظ وضع موجود
5
مديريت شهري
1-5- تاکيد بر افزايش مشارکت مردمي

2-5- عدم تاکيد بر افزايش مشارکت مردمي
6
مسکن
1-6- ارتقاء کيفيت مسکن

2-6- حفظ وضع موجود
7
کيفيت محيط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، مشارکت مردم، سلسله مراتب، سلسله‌مراتب