پایان نامه درمورد حمل و نقل، طرح جامع تهران، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

است. ساختارنا منظم در بخش غربي منطقه بيشتر از ساير قسمتهاي منطقه است . خيابانهاي فرعي و کوچه ها فاقد هر گونه نظم و جهت مشخص و شکل هندسي هستند .
در بخش هاي شمال شرقي و جنوب غربي منطقه، کوچه ها و خيابانهاي فرعي از نظم بيشتري برخوردار هستند. در قسمت شمال شرقي منطقه که جهات راهها عمدتا در انطباق با جهات جغرافيايي است ، کوچه ها و خيابانهاي فرعي عمدتا بن بست و براي وسايل نقليه غير قابل عبور است . ولي شبکه راههاي اصلي کاملا شطرنجي و منظم است.
در بخش جنوب غربي کوچه هاو خيابانهاي فرعي تاحدودي منظم و به شکل شطرنجي هستند ولي خيابانهاي اصلي اين قسمت فاقد نظم هندسي هستند.
کوچه ها و خيابان هاي فرعي منطقه عمدتا بن بست و براي ترافيک موتوري غير قابل عبور است . شبکه خيابانها نشان دهنده ساختار قديمي و نامنظم است . ساختار نامنظم در بخش غربي منطقه بيشتر از ساير قسمتهاي منطقه است. خيابانهاي فرعي و کوچه ها فاقد هر گونه نظم و جهت مشخص و شکل هندسي هستند.

* طبقه بندي شبکه راهها
طبقه بندي خيابان هاي منطقه به لحاظ تداخل نقش هايي که خيابان ها دارند از يک طرف و خارج از استاندارد بودن مقاطع عرضي آنها از طرف ديگر ممکن نيست. به عبارت ديگر بسياري از خيابانهاي منطقه که از نظر عملکرد شرياني و داراي نقش ترافيکي بوده، به لحاظ عرض خيابان ، پيوستگي، تداوم، نحوه کنترل کاربريها و غيره فاقد استانداردهاي خيابانهاي شرياني هستند و به علت فقدان خيابانهاي عريض از خيابانهاي باريک ، کوتاه ، و نامناسب براي عبور از منطقه استفاده ميشود.
علي رغم آنچه که بيان گرديد، به دليل وسعت زياد منطقه و حجم بالاي تردد وسايل نقليه لازم است خيابان هاي منطقه از نظر عملکردي طبقه بندي شوند.

* سهم سطوح معابر اصلي منطقه
با توجه به مساحت کل 890280 متر مربع سطوح راهها و مساحت کل منطقه که 8071783 متر مربع مي باشد، سهم سطوح راههاي شرياني منطقه، 11 درصد از مساحت منطقه است. در اين محاسبات طول و سطح خيابان هاي محلي در نظر گرفته نشده است.
جدول شماره9-3- مساحت معابر اصلي منطقه 10
نوع معبر
مساحت ( متر مربع )
مساحت كل شرياني درجه يك اصلي
6620
مساحت كل شرياني درجه دو اصلي
181581
مساحت كل شرياني درجه دو فرعي
632088

ماخذ – طرح تفصيلي سال 1385 منطقه 10 تهران

* سيستم حمل‌ونقل عمومي
در منطقه 10 شهر تهران سيستم حمل‌ونقل عمومي تركيبي از شبكه ‌هاي مترو، سيستم اتوبوس‌راني و سيستم ميني‌بوس‌راني و تاکسيراني است.
الف)سيستم مترو
مسير خط 2 مترو از زير خيابان آذربايجان عبور مي کند و دو ايستگاه نواب و آزادي در اين مسير قرار دارند که در مرز منطقه واقع شده اند. علاوه بر اين خط، مسير خط 4 نيز از مرز شمالي منطقه 10 عبور مي کند و دو ايستگاه توحيد و آزادي در مرز منطقه واقع شده اند. به جز اين دو خط که در حاشيه شمالي منطقه واقع شده اند، ساکنين منطقه دسترسي ديگري به راه آهن شهري ندارند.
ب)سيستم اتوبوسراني
نسبت به شبکه خيابان هاي موجود منطقه، شبکه مسيرهاي اتوبوس نسبتا کامل و مناسب است و هرجا امکان داير کردن مسير اتوبوس فراهم بوده است اين خطوط داير شده اند. به خصوص در نيمه شمالي منطقه، که اين خطوط تقريبا تمام محلات را تحت پوشش قرار داده است. از کل خطوط اتوبوس راني که در شهر تهران قرار دارد، تنها مبدا سه خط آن در داخل منطقه 10 قرار دارد که مقصد هر سه خط مذکور پايانه فياض بخش مي باشد. علاوه بر اين خطوط بخشي از مسير خط هاي ديگر از داخل منطقه 10 عبور مي کند که به پايانه هاي ميدان شمشيري، ميدان انقلاب و ميدان وليعصر ختم مي شوند.
ت) سيستم اتوبوس راني تندرو
خط شماره 1، از پايانه آزادي تا چهار راه تهرانپارس به طول 18.7 کيلومتر از قسمت شمالي منطقه 10 عبور مي کند و داراي دو ايستگاه نواب و بهبودي در محدوده شمالي منطقه 10 مي باشد.
خط 4 اتوبوس راني تندرو، از چهارراه پارک وي تا پايانه جنوب به طول 21.5 کيلومتر بوده که از حاشيه غربي منطقه عبور مي کند و داراي ايستگاههاي متعددي در بزرگراه نواب مي باشد.
خط 2 اين سامانه، از پايانه آزادي تا پايانه خاوران به طول 20 کيلومتر بوده که در مسير خود داراي ايستگاههاي متعددي در خيابان قزوين که حد جنوبي منطقه10 است، مي باشد.
در مجموع مي توان اينگونه بيان نمود که شمال، جنوب و غرب منطقه 10 دسترسي آسان به سيستم اتوبوسراني تندرو دارند.
همانگونه که در تصوير زير نشان داده شده است، بخش هاي جنوبي منطقه 10 و قسمت هايي از محله هاشمي در غرب منطقه و قسمت هايي از محله زنجان جنوبي در شمال غربي منطقه، محدوده هايي هستند که داراي عدم دسترسي به وسائط حمل و نقل عمومي مي باشند.

د) توصيف سيستم کاربري زمين
مساحت كل منطقه 10 شهر تهران برابر است با 8071783 متر مربع كه بيشترين کاربري زمين در منطقه 10 شهر تهران همانند شهر تهران، کاربري مسکوني است و 57 درصد از سطح منطقه (461 هکتار) را به خود اختصاص داده است. 25 درصد از منطقه ( 203 هکتار) به معابر و دسترسي ها و بقيه سطح منطقه که معادل 143 هکتار است، به ساير کار بري ها اختصاص يافته است.
رديف
منطقه 10
رديف
شهر تهران

کاربري
مساحت
( متر مربع)
درصد
سرانه زمين

کاربري
مساحت
(کيلومتر مربع)
درصد
1
مسکوني
4610440
57.1
16.3
1

مسکوني
177

28.5
2
تجاري
375744
4.7
1.3

3
آموزشي
152642
1.9
0.5
2

تجاري- اداري
26
4.2
4
آموزش عالي
228
0
0

5
مذهبي
38653
0.5
0.1
3

صنعتي و کارگاهي
27
4.3
6
فرهنگي
72003
0.9
0.3

7
بهداشتي
60421
0.7
0.2
4

حمل و نقل و انبار داري
30
4.8
8
درماني
34708
0.4
0.1

9
اداري
68561
0.3
0.2
5

خدمات شهري
50
8.1
10
فضاي سبز
143166
1.8
0.5

11
صنايع
85792
1.1
3
6

فضاي سبز
70
11.3
12
تاسيسات شهري
86396
1.1
0.3

13
حمل و نقل
117443
1.5
0.4
7

کشاورزي (زراعي و باغي)
35
5.6
14
خدمات اجتماعي
3320
0
0

15
تفريحي
46020
0.6
0.2
8

نظامي
49
7.9
16
ورزشي
19971
0.2
0.1

17
باير
12704
0.2
0
9

شبکه دسترسي
114
18.4
18
باغ
45816
0.6
0.2

19
معابر
2036234
25.2
7.2
10

باير و ساخته نشده (ساير)
43
6.9
20
ساير موارد
61484
0.8
0.2

21
جمع
8071783
100
28.6
11
مجموع
621
100
جدول شماره 10-3 – درصد و مساحت کاربري هاي شهر تهران و منطقه 10
ماخذ – طرح تفصيلي منطقه 10تهران ، سال1385- طرح جامع تهران 1385

ر) بررسي ويژگي هاي مسكوني
* نوع مالکيت مسکن
در سال 1385، از خانوارهاي معمولي منطقه 10 شهر تهران، 47.2 درصد مالک عرصه و اعيان بوده اند که رقمي مشابه و نزديک به اين نوع مالکيت در شهر تهران مي باشد. 38.2 درصد نيز در اين سال اجاره نشين بوده اند که نسبت به درصد اجاره نشيني در شهر تهران که 33.2 درصد مي باشد، بيشتر بوده است.
نوع مالکيت مسکن
ملکي عرصه و اعيان
ملکي اعيان
اجاره اي
در برابر خدمت
رايگان
ساير
اظهار نشده
شهر تهران
47.6
10
33.2
2.7
4.4
0.6
1.4
منطقه 10
47.2
9.3
38.2
0.4
3.2
0.8
0.9
جدول شماره 11-3- توزيع نسبي خانوارهاي معمولي شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران بر اساس نحوه تصرف محل سکونت،1385
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1385

* تعداد اتاق در اختيار خانوار
بر اساس سرشماري سال 1385، تعداد اتاق در اختيار خانوار در شهر تهران و منطقه 10 در جدول زير نشان داده شده است.
جدول شماره12-3-تعداد اتاق در اختيار خانوارهاي ساکن در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران،1385
تعداد اتاق
کمتر از 1 اتاق
ا اتاق
2 اتاق
3 اتاق
4 اتاق
5 اتاق
6 اتاق و بيشتر
اظهار نشده
شهر تهران
578
141075
600075
744565
474596
190398
84190
27098
منطقه 10

6195
36691
32961
15745
4998
2220
1158
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1385

* مساحت زير بناي مسکوني
بر اساس سرشماري سال 1385، مجموع سطوح ساخته شده مسقف در بناي واحد مسکوني در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران در جدول زير آورده شده است. 32.29 درصد واحدهاي مسکوني در منطقه 10 کمتر از 50 متر مربع مساحت زيربنا دارند که اين رقم نشان دهنده کوچک بودن قطعات مسکوني و ريزدانگي بافت در منطقه 10 مي باشد.

مساحت (متر مربع)
منطقه 10
شهر تهران

تعداد
درصد
تعداد
درصد
كمتر از 50 مترمربع
31332
32.2
350657
15.9
51تا 75 مترمربع
40889
42.1
683540
30.9
76 تا 80 مترمربع
6015
6.2
152140
6.9
81 تا100 مترمربع
10540
10.9
372137
16.8
101 تا150 مترمربع
6900
7.1
446953
20.1
151 تا200 مترمربع
1052
1.1
139567
6.3
201 تا 300 متر مربع
247
0.3
53102
2.4
301 تا 500 متر مربع
45
0.05
12351
0.6
501 متر مربع و بيشتر
15
0.02
4051
0.2
جمع
97035
100
2214498
100
جدول شماره 13-3- واحدهاي مسکوني معمولي برحسب مساحت زيربنا در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران،1385
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1385
3-5-3- بررسي و شناخت محلات دهگانه منطقه 10 به ‌عنوان سيستم مورد برنامه‌ريزي
همانگونه که در نقشه شماره 1-3 نشان داده شد، منطقه 10 داراي 10 محله مي باشد که در سه ناحيه شهرداري واقع شده اند. محلات شبيري- جي، سليماني – تيموري، هفت چنار و بريانک محلات شماره يک تا چهار مي باشند که در ناحيه شماره يک قراردارند. محلات هاشمي، کارون جنوبي و سلسبيل جنوبي محلات شماره 5 تا 7 مي باشند که در ناحيه دو شهرداري منطقه 10 قرار دارند و ناحيه سه شهرداري شامل محلات زنجان جنوبي، کارون شمالي و سلسبيل شمالي مي باشد که محلات شماره 8 تا ده را تشکيل مي دهند. نواحي سه گانه و محلات دهگانه منطقه 10 در شکل زير نشان داده شده اند. در ادامه مشخصات شاخص هريک از محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران با توجه به اطلاعات موجود از آنها به تفکيک بازبيني شده است. لازم به ذکر است که شناخت محلات بر اساس آمارهاي موجود محلات انجام شده است. در برخي موارد آمارها به شدت با يکديگر متناقض بودند که تهيه کنندگان آنها نيز در پژوهش هاي خود به آن اشاره نمودند. در اين پژوهش تلاش شده است تا ويژگي هايي از محلات که در تحليل و برنامه ريزي براي آنها، کمک خواهند نمود بازگو گردد.

شکل شماره 3-3- نقشه نواحي و محلات منطقه 10 شهر تهران (ماخذ: مهندسين مشاور طرح و معماري)

نام محله: شبيري- جي
شماره ناحيه: 1
شماره منطقه: 10
وسعت: 54.9 هکتار
جمعيت: 27284 نفر
محدوده کنوني: شمال: خيابان کميل
جنوب: خيابان قزوين
غرب: خيابان امامزاده عبدالله
شرق: خيابان شهيد سبحاني
* جمع بندي مسائل و ويژگي هاي محله در قالب جدول SWOT

* نيمرخ اجتماعي- جمعيتي محله
محله شبيري- جي با وسعت 54.9 هکتار و جمعيت 27284 نفر، 7 درصد از وسعت منطقه 10 و 9 درصد از جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است. 50.76 درصد از جمعيت محله مرد و 49.23 درصد زن مي باشند، از جمعيت 6 سال به بالاي محله 51.48 درصد بي سواد و 48.52 درصد باسواد مي باشند. تراکم ناخالص جمعيتي در محله 391.3 نفر در هکتار مي باشد که مقايسه آن با تراکم ناخالص منطقه 10(391 نفر در هکتار) حاکي از فشردگي و تراکم شديد جمعيت در اين محله است.
* نيمرخ اقتصادي محله
از جمعيت کل محله، 25.6 درصد شاغل و 1.89 درصد بيکار مي باشند. نکته قابل ذکر و ايراد وارد بر اين قسمت آمار اين است که تعيين نگرديده که اين جمعيت بيکار ، کدام گروه سني و جنسي را پوشش مي دهد. خانوارهاي ساکن در اين محله درآمد پاييني دارند و امکان مشارکت در توسعه محله را دارا نمي باشند
* نيمرخ کالبدي محله
51.6 درصد از سطح محله را کاربري مسکوني تشکيل مي دهد، سرانه زمين مسکوني آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد نسبت اشتغال زنان، اشتغال زنان Next Entries پایان نامه درمورد بافت فرسوده، محله هفت چنار، حمل و نقل