پایان نامه درمورد حمل و نقل، سلسله مراتب، شبکه معابر، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

محلات داراي حالت محروميت در اولويت اول برنامه ريزي ارتقاي کيفيت زندگي قرار دارند. پس از آن، محلات داراي حالت سازش پذيري قرار مي گيرند، از آنجايي که به منظور برنامه ريزي ارتقاي کيفيت زندگي در اين محلات نياز به آگاهي از دلايل رضايت ساکنين نسبت به شاخص هاي به کار گرفته شده در اين پايان نامه با وجود مناسب نبودن آنها در واقعيت، مطرح مي باشد و اين امر به مطالعات ميداني مجدد در اين محلات و پر کردن پرسشنامه در آنها نياز دارد که در فرصت اين پايان نامه نمي گنجد، در برنامه ريزي به منظور ارتقاي کيفيت زندگي، به اين محلات پرداخته نمي شود. بنابراين در فصل بعد به طراحي برنامه ارتقاي کيفيت زندگي در محلات داراي حالت محروميت پرداخته خواهد شد.

فصل پنجم- طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران
1-5- مقدمه
مرحله طراحي برنامه مهمترين مرحله از سيستم هدايت، کنترل و برنامه ريزي شهري مي باشد. فعاليت برنامه ريزي در زمينه شهري به دنبال روشهاي مناسب براي ارزيابي گزينه هاي پيشنهادي است. مرحله پاياني فرايند برنامه‌ريزي ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 تهران، مرحله طراحي برنامه مي‌باشد. اين مرحله پس از انتخاب يكي از روش‌ها/فنون طراحي برنامه، نيازهاي اطلاعاتي اين روش را از اصول، پيش‌فرض‌ها، اهداف و چارچوب‌هاي كلي مورد مطالعه، محصول مراحل پيشين فرايند برنامه‌ريزي تأمين نموده و سرانجام، اين مرحله به توليد راه‌حل‌هاي برنامه‌ريزي شامل راهبردها، خط مشي‌ها/سياست‌ها و پيشنهادها مي‌پردازد.
همانگونه که در جمع بندي فصل چهارم توضيح داده شد، نواحي برنامه ريزي به منظور ارتقاي کيفيت زندگي بر اساس تحليل هاي انجام شده محلات داراي حالت محروميت (شبيري- جي، سليماني- تيموري و هاشمي) مي باشند.
در همين راستا، اين فصل در دو بخش ارائه مي گردد. در بخش اول بيانيه اهداف برنامه ريزي به منظور ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران که نواحي داراي حالت محروميت مي باشند، توليد مي گردد و بخش دوم به تدوين برنامه ارتقاء کيفيت زندگي در مورد نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران مي پردازد.
2-5- هدف
هدف از انجام اين مرحله طراحي برنامه ارتقا کيفيت زندگي محلات داراي حالت محروميت منطقه 10 شهر تهران، در قالب توليد راه‌حل‌هاي برنامه‌ريزي شامل راهبردها، سياست‌ها و پيشنهادها است. اهداف اين فصل به شرح زير مي باشد:
– ارتقاء کيفيت دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران.
– ارتقاء کيفيت اجتماعي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران.
ـ ارتقاء کيفيت سکونت در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران.
ـ ارتقاء زيست محيطي و بهره گيري از پتانسيل هاي طبيعي منطقه به منظور ارتقاء کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه
ـ گشودن مشکلات ساختار فضايي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران.
3-5- روش کار
برنامه ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران در دو گام اصلي انجام مي شود که عبارتند از:
گام نخست- توليد بيانيه اهداف برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران.
گام دوم- تدوين برنامه ارتقاء کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران.
4-5- توليد بيانيه اهداف برنامه ريزي براي ارتقا کيفيت زندگي نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران
1-4-5- مقدمه
هدف را مي‌توان به معني كمال مطلوب، آرمان، آرزو، ايده‌آل، دلخواه، مقصد و به‌ طور‌ كلي، بيان نتايج مورد انتظاري كه فعاليت‌هاي انسان به سوي آن‌ها جريان پيدا مي كند، دانست.
هدف در برنامه‌ريزي، نهايتي است که فرآيند برنامه‌ريزي به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوري است که براي آن سيستم برنامه‌ريزي سازمان يافته است. (دانشپور، 1389)
تدوين اهداف در برنامه‌ريزي طي فرآيندي به طور سلسله‌مراتبي انجام مي‌گيرد كه در آن ورودي فرآيند، محصول دو مرحله از فرآيند برنامه‌ريزي يعني اهداف برنامه‌هاي موجود و فرادست و مرحله شناخت و تحليل سيستم مورد برنامهريزي است (نورمحمدزاده، 1385).
مسئوليت تدوين اهداف با عناصر تصميم‌گيرنده است و هدف بايد ازميان انديشه‌هاي مورد نظر افراد، گروه‌ها و سازمان‌هايي كه جامعه را تشكيل مي‌دهند، تدوين شوند (چدويک، 1365). به منظور بيان روشن‌تر اهداف و تسهيل استفاده از آن‌ها در عمل، اهداف را معمولاً به دو گروه اهداف کلان46 و اهداف خرد47 تقسيم مي‌کنند. اهداف کلان معمولاً جنبه کلي، کيفي و بلندمدت دارند که بر اساس آن‌ها اهداف خرد به صورت مشخص، کمي و کوتاه مدت تدوين مي‌شود.
روش منتخب براي تدوين اهداف برنامه ريزي براي ارتقاي کيفيت زندگي در نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران، روش استنتاج اهداف از مشکلات است. دليل انتخاب اين روش اين مي باشد، که فرايندي که تاکنون براي برنامه ريزي ارتقا کيفيت زندگي منطقه10 پيموده شده مبتني بر مشکل يابي و مشکل گشايي بوده است و طي اين فرايند، مشکلات ساختارفضايي نواحي برنامه ريزي منطقه10به روش هاي گوناگون مورد تعيين و تحليل قرار گرفته اند و بنابراين هدف نهايي از طي اين فرايند گشودن مشکلات ساختار فضايي منطقه 10 و ارتقا کيفيت زندگي در آن مي باشد.

2-4-5- بازبيني اهداف برنامه هاي توسعه منطقه 10 شهر تهران
تدوين اهداف تغيير نواحي برنامه ريزي منطقه 10 شهر تهران، نيازمند چارچوب نظري براي ايجاد يك محيط جديد است، كه بخش از آن با بهره‌گيري از اهداف برنامه‌هاي فرادست و موجود شهر تهران بدست مي‌آيند. جدول زير نشان دهنده بررسي اهداف طرح هاي فرادست و طرح تفصيلي منطقه 10 شهر تهران مي باشد.
جدول شماره 1-5- بازبيني اهداف برنامه هاي فرادست
طرح جامع تهران
طرح تفصيلي منطقه 10 شهر تهران
1) ارتقاء نقش هاي فراملي، ملي و منطقه اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفيت ها و سرمايه هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي – اقتصادي شهر
(2) تعيين حريم مناسب و تثبيت حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ يکپارچگي و با اعمال نظام مديريت شهري واحد در محدوده و حريم شهر
(3) تثبيت سطوح اراضي مسکوني و هدايت ميزان تراکم و استفاده مناسب از اراضي شهري به منظور گسترش فضاهاي عمومي و کاربري هاي خدماتي براي حدود 9 ميليون نفر جمعيت
(4) رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پالايش پهنه هاي کنوني فعاليت و بهره وري مناسب از اين فضاها براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تأمين اشتغال
(5) حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب، هوا، صدا و منابع طبيعي) و ايمن سازي شهر در مقابل سوانح طبيعي و ساير مخاطرات و آسيب ها
(6) بهبود وضعيت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل با توسعه زيرساخت ها و سيستم حمل و نقل همگاني (به ويژه قطار شهري) و اعمال مديريت تقاضاي سفر
(7) بهبود و ارتقاء کيفيت محيط شهري و ساماندهي کالبدي آن، با پهنه بندي و تعيين محدوده هاي اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و محدوده هاي نيازمند مداخله به ويژه بافت هاي فرسوده به منظور بهسازي، نوسازي و بازسازي
(8) ساماندهي سيما و منظر شهري با تأکيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي
(9) ارتقاء کيفيت زيست محيطي شهر تهران و حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح هاي موضعي و موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران

(1) ارتقاء نقش سکونتي و عملکردهاي فرامنطقه‌اي (تجاري- تفريحي) منطقه 10 در سطح شهر تهران
(2) ارتقاء کيفيت مديريت محلي در منطقه (بازنگري تقسيمات داخلي منطقه، تدارک ابزارهاي مداخله در امور، ظرفيت‌سازي تخصصي در مديريت شهرداري)
(3) کاهش سطوح اراضي مسکوني منطقه و هدايت و باز توزيع مازاد جمعيت به مناطق مستعد توسعه در جهت ساماندهي و تثبيت سطوح مسکوني در سطح شهر تهران و همچنين گسترش فضاهاي عمومي و خدمات از طريق کاهش سطوح مسکوني
(4) حفظ و گسترش مراکز کار و فعاليت به ويژه در ناحيه مجاور قزوين به منظور افزايش نقش فرامنطقه‌اي و شهري شاخص منطقه
(5) کاهش آسيب‌پذيري منطقه در مقابل خطرات تخريب و اثرات جانبي زلزله از طريق افزايش استحکام بناها و در صورت ممکن افزايش نفوذپذيري به بافت
(6) گسترش و پوشش مناسب شبکه معابر منطقه به ويژه در جنوب منطقه و ساماندهي سلسله مراتب شبکه در کل منطقه
(7) ارتقا کيفيت سکونت از طريق افزايش سطوح خدماتي و تهيه طرحهاي موضوعي و موضعي (بهسازي بافت فرسوده در محلاتي مانند بريانک و ساير پهنه‌‌هاي فرسوده، ساماندهي پهنه پشت نواب، نوسازي محور قزوين، طراحي محور امام خميني، ساماندهي و نوسازي پهنه پيرامون بزرگراه ياگار امام و ساماندهي حريم ايستگاه مترو)
(8) ساماندهي به سيما و منظر شهري به خصوص در معابر تعريض شده و اجديدالحداث
9) ارتقا کيفيت محيط زيست منطقه از طريق افزايش سطح فضاي سبز و باز و ساماندهي دفع آبهاي سطح در بافت فرسوده و تاکيد بر هويت تاريخي منطقه از طريق حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي بخشي از منطقه و اعمال ضوابط و مقررات خاص.
ماخذ: برگرفته از طرح جامع شهر تهران و طرح تفصيلي منطقه 10 شهر تهران
3-4-5- تدوين اهداف برنامه ريزي ارتقا کيفيت زندگي بر اساس مشکلات تعيين شده در بخش تحليل مورد پژوهي
براي استخراج اهداف، از روش استنتاج اهداف از مشکلات استفاده مي شود. بدين منظور، نخست بر اساس پرسشنامه هاي تکميل شده از ميزان رضايتمندي ساکنين و تحليل آن و نيز بر اساس تحليل هاي صورت گرفته از کيفيت عيني محلات در ارتباط با شاخص هاي تعريف شده در فصل چهارم، اين مشکلات به تفکيک محلات دسته بندي مي شوند.
همانگونه که در جدول زير نشان داده شده است مشکلات موجود در نواحي برنامه ريزي (محلات داراي حالت محروميت) در بيشتر موارد با يکديگر مشترک مي باشند.
پس از مقوله بندي مشکلات، با توجه به اين که برنامه ريزان با استفاده از مشکلات مطرح شده توسط موکلين خود مي توانند اهداف “کلان” را استخراج کنند، اهداف کلان استخراج مي شوند.

طبقه بندي موضوعي
محلات برنامه ريزي
مشکلات موجود در محلات برنامه ريزي
اهداف تغيير محلات برنامه ريزي منطقه 10
حمل و نقل و ارتباطات

سليماني-تيموري
* عدم دسترسي به مترو
* عدم دسترسي بخش مرکزي محله به ايستگاه اتوبوس
* عرض کم معابر و مشکل ترافيک در محله
* افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي در محله
* تامين و بهبود عملکرد سلسله مراتب شبکه معابر، و تعريض معابر

شبيري-جي
* عدم دسترسي به مترو
* عرض کم معابر و مشکل ترافيک در محله
* افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي در محله
* تامين و بهبود عملکرد سلسله مراتب شبکه معابر، و تعريض معابر

هاشمي
* عدم دسترسي به مترو
* کمبود پارکينگ هاي عمومي
* عرض کم معابر و مشکل ترافيک در محله
* افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومي در محله
* تامين کمبود فضاي پارکينگ در سطح محله
* تامين و بهبود عملکرد سلسله مراتب شبکه معابر، و تعريض معابر
دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

سليماني-تيموري
* کمبود سطح و سرانه کاربري ابتدايي
* کمبود سطح و سرانه کاربري هاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي
* عدم دسترسي به بيمارستان
* ارتقاء مستمر محيط سکونت و استراحت، کار و فعاليت، گذران اوقات فراغت
* تأمين کمبودهاي خدماتي

شبيري-جي
* کمبود سطح و سرانه کاربري ابتدايي
* کمبود سطح و سرانه هنرستان
* کمبود سطح و سرانه کاربري هاي فرهنگي، تفريحي و فضاي سبز
* عدم دسترسي به بيمارستان
* کمبود ايمني و امنيت در سطح محله
* ارتقاء مستمر محيط سکونت و استراحت، کار و فعاليت، گذران اوقات فراغت
* تأمين کمبودهاي خدماتي
* افزايش امنيت در سطح محله

هاشمي
* کمبود سطح و سرانه کاربري هاي فرهنگي، تفريحي، فضاهاي سبز در سطح محله
* عدم دسترسي به بيمارستان در بخش جنوبي محله
* کمبود ايمني و امنيت در سطح محله
* ارتقاء مستمر محيط سکونت و استراحت، کار و فعاليت، گذران اوقات فراغت
* تأمين کمبودهاي خدماتي
* افزايش امنيت در سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کيفيت، عيني، جنوبي، ذهني Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل