پایان نامه درمورد حمل و نقل، اوقات فراغت، صاحب نظران، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

منابع سياسي
* مدارس
* سلامت، مراقبت هاي پزشکي
* روابط خانواده
* مسکن
* تغذيه
* اوقات فراغت
* سلامت
* آموزش
* محيط کالبدي
* مسکن، محل سکونت
* شرايط کار
ايالات متحده آمريکا(کالورت هندرسون)
ايالات متحده آمريکا(گراند تراورس)
کانادا
(آنتاريو)

اتيوپي (آديس ابابا)
ايران (تهران)

ايران (تهران)
* آموزش
* اشتغال
* انرژي
* سلامت محيطي
* سلامت انسان
* حقوق انسان
* درآمد
* زيرساخت هاي فيزيکي
* امنيت ملي
* ايمني عمومي
* تفريح
* سرپناه
* ايمني عمومي
* محيط زيست طبيعي
* حمل و نقل و زيرساخت
* بهداشت
* دولت و نطام سياسي
* هنجارهاي اخلاقي و مدني
* آموزش
* اقتصاد
* فرهنگ
* تفريح
* محيط اجتماعي
* اجتماعي
* بهداشتي
* اقتصادي
* زيست محيطي
* مسکن
* محيط ساخته شده
* امنيت واحد همسايگي
* بهداشت واحد همسايگي
* کيفيت تسهيلات عمومي
* دسترسي به خدمات عمومي
* تعاملات اجتماعي
* درآمد خانوار
* دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
* کيفيت عرصه اجتماعي
* کيفيت مسکن
* کيفيت محيط زيست
* سلامت جسماني
* سلامت رواني
* سلامت اجتماعي
* سلامت محيط
” کيفيت زندگي انگاشتي چندوجهي، نسبي، متاثر از زمان، مکان و ارزش هاي فردي و اجتماعي است. اين انگاشت از يک سو به عوامل بيروني و عيني زندگي وابسته مي باشد و از سوي ديگر به برداشتهاي فردي افراد از جايگاهشان در زندگي در بستر فرهنگ و سيستم هاي ارزشي اي که در آنها رشد مي کنند، وابسته مي باشد.”
در ارتباط با معيارها و شاخص هاي تعريف کننده کيفيت زندگي نيز در بخش معرفي و تشريح پايه هاي تجربي مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي، شاخص ها و معيارهاي پيشنهادي در مطالعات نظري و عملي انجام شده در کشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه بازبيني شده است. اين شاخص و مولفه هاي آن در کشورهاي مختلف بازتابي از دغدغه هاي گسترده مربوط به اين کشورها مي باشد. خلاصه تجارب جهاني بکارگيري شاخص هاي تعريف کننده انگاشت کيفيت زندگي در جدول زير ارائه شده است.
جدول شماره 2-6- خلاصه شاخص ها: نمونه هايي از سراسر جهان
ماخذ: تکميل شده توسط نگارنده از منابع مختلف
پاسخ سئوال دوم:
همانطور که در فصل دوم در بخش معرفي روشها و فنون مرتبط با بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري اشاره شده است، مک لارن (1996) بيان مي کند که: توافقي همگاني وجود دارد که دو نوع مشخصي از شاخص ها براي سنجش کيفيت زندگي مناسب هستند. نوع اول شامل شاخص هاي عيني هستند که جنبه هاي ملموس محيط ساخته شده، محيط طبيعي و حوزه ي اجتماعي و اقتصادي را اندازه گيري مي کنند. نوع دوم شاخص ذهني است که بياني قابل اندازه گيري از حس بهزيستي افراد و رضايت مندي از يک جنبه خاص از زندگي مي باشد.
با توجه به اين دو دسته شاخص در سنجش کيفيت زندگي شهري که تقريبا مورد توافق اکثر صاحب نظران قرار گرفته است، در ادبيات مطرح شده در اين زمينه با دو رهيافت اصلي در سنجش کيفيت زندگي شهري مواجه مي شويم. رهيافت اول که از آن با عنوان سنجش کيفيت زندگي شهري عيني نام برده مي شود و رهيافت دوم که از آن با عنوان سنجش کيفيت زندگي شهري ذهني نام برده مي شود.
مدل هاي کيفيت زندگي از نظر استفاده از شاخص هاي عيني، ذهني و يا هردو با يکديگر تفاوت دارند. مدل کمپل و همکارانش (1976) که با وجود آنکه در برخي موارد بحث مي کنند که هم سنجه هاي ذهني و هم عيني براي ارزيابي کيفيت زندگي مهم مي باشند، اين مولفان اساساً با سنجه هاي ذهني سروکار داشتند. مدل کستانزا و همکارانش (2007) ، کيفيت زندگي را با يکپارچگي هردو سنجه عيني و ذهني تعريف مي کنند. به طور مشابه، مدل تسفازقي (2006)، کيفيت زندگي شهري را با کاربرد دو ديدگاه عيني و ذهني مورد بررسي قرار مي دهد. مدل زپف( 1984) که اين پژوهش برمبناي آن انجام شده است، ماتريسي 2*2 ارائه نموده که کيفيت زندگي ذهني و عيني را با يکديگر ترکيب مي کند و چهار حالت براي کيفيت زندگي تشخيص مي دهد، اين حالت ها عبارتند از: بهزيستي، ناهنجاري، سازش پذيري و محروميت.
ب) سئوالات مرتبط با مورد پژوهي
سئوالاتي که در رابطه با مورد پژوهي پژوهش يعني محلات منطقه 10 شهر تهران شکل ميگيرند، عبارتند از:
7. عرصه ها و شاخص هاي تاثيرگذار بر کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران کدامند؟
8. ميزان کيفيت زندگي ذهني در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چه اندازه است؟
9. ميزان کيفيت زندگي عيني در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چه اندازه است؟
10. چهار حالتي که نتيجه ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني است در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چيست؟
11. مزيت هاي تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي چيست؟
12. چگونه مي توان با بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در فرايند برنامه ريزي شهري، کيفيت زندگي را در محلات داراي حالت هاي سازش پذيري و محروميت ارتقاء بخشيد؟
با توجه به مطالعات صورت گرفته و جمعبندي يافته هاي پژوهش به اين سئوالات پاسخ داده ميشود.
پاسخ به سوال1:
عرصه هاي زندگي براي سنجش احساسات مردم در مورد زندگي، مهم مي باشد. تاکنون روش يکپارچه و واحدي در زمينه تعيين تعداد عرصه هاي کيفيت زندگي ارائه نشده است وگزينش اين عرصه ها و شاخص ها همواره بر مبناي تشخيص پژوهشگر با توجه به نوع و اهداف پژوهش، داده هاي در دسترس و ويژگي هاي محدوده مطالعاتي صورت گرفته است. در اين پژوهش نيز، به منظور تعيين عرصه هاي تاثيرگذار بر کيفيت زندگي منطقه 10 شهر تهران و تعيين شاخص هاي مربوط به هرعرصه، ابتدا بررسي تجربيات کشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه انجام گرفته است و با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و محيطي منطقه 10 شهر تهران، عرصه هاي لازم براي سنجش کيفيت زندگي بر اساس ابعاد کالبدي، اجتماعي و اقتصادي از متون مربوطه و با راهنمايي استاد استخراج گرديد. اما لحاظ کردن همه ابعاد و عرصه هاي فوق با توجه به ويژگي‌هاي منطقه 10 و عدم دسترسي به داده‌هاي مربوط و همچنين براي جلوگيري از پيچيدگي فرايند سنجش امکان‌پذير نبود. در اين مطالعه تلاش شده است که از عرصه هاي مشابه با مطالعه مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ ابعاد کيفيت زندگي بهره گرفته شود. لذا با راهنمايي استاد تعدادي از اين عرصه ها و شاخص هاي مربوط به آن انتخاب شدند.

جدول شماره 3-6- فهرست عرصه ها، متغيرها و شاخص هاي مربوط به متغيرهاي کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران
عرصه
متغير
شاخص عيني(Index)
شاخص ذهني

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

حمل و نقل و ارتباطات
فاصله تا ايستگاه اتوبوس

ميزان رضايت از دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي( قابل استفاده بودن، راحتي و امنيت )

فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو

فاصله تا خطوط تاکسيراني

فاصله تا ايستگاه مترو

فاصله از شبکه هاي دسترسي
ميزان رضايت از دسترسي به خيابان هاي اصلي منطقه

دسترسي به فضاي پارکينگ
ميزان رضايت از دسترسي به پارکينگ هاي عمومي

خدمات آموزشي
فاصله تا دبستان
ميزان رضايت از دسترسي به دبستان

فاصله تا مدرسه راهنمايي
ميزان رضايت از دسترسي به مدرسه راهنمايي

فاصله تا دبيرستان
ميزان رضايت از دسترسي به دبيرستان

فاصله تا هنرستان
ميزان رضايت از دسترسي به هنرستان

خدمات فرهنگي
فاصله تا مساجد و مراکز مذهبي
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز مذهبي

فاصله تا مراکز فرهنگي
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز فرهنگي

خدمات بهداشتي و درماني
فاصله تا بيمارستان
ميزان رضايت از دسترسي به بيمارستان

فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز بهداشتي

خدمات اورژانسي
فاصله تا ايستگاه آتش نشاني
ميزان رضايت از دسترسي به ايستگاههاي آتش نشاني

فاصله تا ايستگاه هاي پليس
ميزان رضايت از دسترسي به نيروهاي امنيتي

خدمات تفريحي و ورزشي
فاصله تا تسهيلات ورزشي
ميزان رضايت از دسترسي به تسهيلات ورزشي

فاصله تا پارک و فضاي سبز
ميزان رضايت از دسترسي به پارک و فضاي سبز

فاصله تا مراکز تفريحي
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز تفريحي

خدمات تجاري
فاصله تا مراکز تجاري روزانه
ميزان رضايت از دسترسي به مراکز تجاري روزانه

فاصله از راسته هاي فعاليتي
ميزان رضايت از دسترسي به راسته هاي فعاليتي

اجتماعي
نرخ باسوادي
نرخ باسوادي بالاي 6 سال
ميزان رضايت از سطح سواد

اشتغال
نرخ مشارکت اقتصادي
ميزان رضايت از وضعيت شغلي

فضاي قابل سکونت
نرخ تراکم خانوار در واحد مسکوني
ميزان رضايت از تعداد خانوار در واحد مسکوني

مسکن
مساحت مسکن
مساحت عرصه مسکوني
ميزان رضايت از مساحت مسکن

کيفيت مسکن
عمرساختمان مسکوني
ميزان رضايت از کيفيت واحد مسکوني

زيست محيطي

آلاينده هاي هوا
فاصله از گره هاي ترافيکي
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از گره هاي ترافيکي منطقه

فاصله از پايانه هاي حمل و نقل عمومي (پايانه اتوبوس، پايانه خط اتوبوس، ايستگاه مترو و ايستگاه بي. ار.تي)
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پايانه هاي حمل و نقل عمومي و توقف گاهها

فاصله از پمپ بنزين و منابع سوخت
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از پمپ بنزين و منابع سوخت

آلاينده صوتي
فاصله از خيابان هاي اصلي
ميزان رضايت نسبت به دور بودن از تاثير آلودگي هاي ناشي از خيابان هاي اصلي به عنوان آلوده کننده صوتي
ماخذ: نگارنده، 1392.

پاسخ به سوال 2:
وضعيت کيفيت زندگي ذهني در سطح محلات منطقه 10، حاصل وضعيت کيفيت زندگي ذهني در هريک از عرصه هاي چهارگانه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي بوده است که نسبت به کيفيت زندگي ذهني در منطقه 10 شهر تهران سنجيده شده است. براي هريک از شاخص ها، متغيرها و عرصه ها نمره ميانگين بدست آمده است. چنانچه نمره ميانگين شاخص/متغير/عرصه اي بزرگتر از نمره ميانگين همان شاخص/متغير/عرصه در سطح منطقه 10 شهر تهران باشد وضعيت کيفيت زندگي ذهني ناراضي و چنانچه کمتر مساوي آن باشد، وضعيت کيفيت زندگي ذهني راضي تعيين مي گردد.
در جدول و شکل زير وضعيت کيفيت زندگي در هريک از عرصه هاي چهارگانه و نيز کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10 شهر تهران نشان داده شده است.
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
منطقه 10
2.5
اجتماعي
منطقه 10
3
مسکن
منطقه 10
3.7

سلسبيل شمالي
راضي

سلسبيل شمالي
راضي

سلسبيل شمالي
راضي

کارون شمالي
راضي

کارون شمالي
راضي

کارون شمالي
راضي

زنجان جنوبي
راضي

زنجان جنوبي
ناراضي

زنجان جنوبي
راضي

سلسبيل جنوبي
ناراضي

سلسبيل جنوبي
ناراضي

سلسبيل جنوبي
راضي

کارون جنوبي
ناراضي

کارون جنوبي
راضي

کارون جنوبي
راضي

هاشمي
ناراضي

هاشمي
ناراضي

هاشمي
ناراضي

بريانک
راضي

بريانک
راضي

بريانک
راضي

هفت چنار
راضي

هفت چنار
راضي

هفت چنار
راضي

سليماني-تيموري
ناراضي

سليماني-تيموري
ناراضي

سليماني-تيموري
ناراضي

شبيري- جي
ناراضي

شبيري- جي
راضي

شبيري- جي
ناراضي
زيست محيطي
منطقه 10
3.3
کيفيت زندگي ذهني ساکنين
منطقه 10
3.2
وضعيت کيفيت ذهني ساکنين در سطح منطقه 10 و محلات آن
در حد متوسط

سلسبيل شمالي
راضي

سلسبيل شمالي
2.5

راضي

کارون شمالي
ناراضي

کارون شمالي
2.8

راضي

زنجان جنوبي
راضي

زنجان جنوبي
3.1

راضي

سلسبيل جنوبي
ناراضي

سلسبيل جنوبي
3.2

راضي

کارون جنوبي
راضي

کارون جنوبي
3

راضي

هاشمي
راضي

هاشمي
3.6

ناراضي

بريانک
راضي

بريانک
3

راضي

هفت چنار
راضي

هفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، آموزش مهارت، مشارکت مردم، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه درمورد کلانشهر تهران، مشارکت مردم، حمل و نقل