پایان نامه درمورد حمل و نقل، آموزش مهارت، مشارکت مردم، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

متناسب با جمعيت ساکن در فضاهاي موجود
* آزاد سازي زمين بخصوص در بافت هاي فرسوده مسکوني
* توسعه و تجهيز خدمات موجود
* تامين دسترسي مطلوب به خدمات بر اساس شعاع هاي دسترسي
* تامين خدمات تفريحي، آموزشي، بهداشتي- درماني و ورزشي در سايت هاي حاصل از تخريب ساختمان ها و انتقال کاربري هاي ناسازگار از نواحي برنامه ريزي .
* اعطاي امتيازات و مشوق هاي ويژه درصورت آزادسازي و تملک اراضي در نواحي فرسوده
* استفاده چندعملکرده از فضاهاي خدماتي موجود.
* استفاده از مازاد تراکم براي ايجاد فضاهاي خدماتي.

امنيت

* به حداقل رساندن آسيب ها و ارتقاي امنيت اجتماعي

ارتقاء امنيت اجتماعي با استفاده از نظارت مردمي

* پيشگيري و رفع آسيبهاي اجتماعي از طريق تقويت نهادهاي محلي و مدني و افزايش مشارکت و نظارت اجتماعي در نواحي برنامه ريزي

* برگزاري کلاس هاي آموزش مهارت هاي اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي براي گروه هاي مختلف سني و جنسي .
* جلب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي به منظور تامين و تدارک فضاهاي گذران اوقات فراغت براي جوانان.
* حذف و پاکسازي فضاهاي بي دفاع شهري و مستعد جرم خيزي در محله مانند ساختمان هاي مخروبه.
* پويا نمودن پارک هاي محله از طريق تدارک فضاهاي ويژه براي عرضه محصولات و صنايع دستي، تحت پوشش اينترنت رايگان قرار دادن و … در آنها، جهت جلوگيري از تجمع معتادان.
* ايجاد کانکس هاي پليس در مکان هاي پر تردد.
* افزايش نفوذ پذيري بافت و طراحي و اصلاح فضاهاي”بدون دفاع”.

اجتماعي

سرزندگي اقتصادي

* تقويت اقتصاد نواحي برنامه ريزي به عنوان نيروي محرک توسعه اين محلات
* اصلاح و بهبود ساختار اجتماعي

ارتقاء وضعيت اقتصادي ساکنان

* توسعه اقتصاد نواحي برنامه ريزي از طريق تقويت بخش هاي خاص متناسب با پتانسيل هاي موجود در محلات
* ايجاد زمينه هاي اشتغال پايدار براي جمعيت ساکن

* بومي سازي و آموزش مهارت هاي شغلي مرتبط به ساکنين نواحي برنامه ريزي
* تقويت کارگاهها و مشاغل موجود با ارائه تسهيلات حمايتي گسترش دهنده.
* حمايت از تشکيل مراکز کارآفريني و شرکت هاي تعاوني
* بر گزاري کارگاه‌هاي خود اشتغالي براي جمعيت فعال بيکار
* توانمندسازي زنان براي اشتغال در فرصت هاي شغلي موجود در نواحي برنامه ريزي
* تسهيل سازوکار مشارکت ساکنين و سرمايه گذاران بخش خصوصي.

مديريت

* نظام مديريت نوين شهري و جلب مشاركت مردمي

افزايش مشارکت مردمي

* تقويت نهادهاي غيردولتي و تشکلهاي اجتماع محور
* افزايش مشارکت در مديريت نواحي برنامه ريزي با استفاده از سرمايه هاي اجتماعي موجود
* توسعه مشارکت هاي مردمي در امور شهري از طريق ايجاد تشکل هاي و کارگروههاي مردم نهاد
* ارتقاي همبستگي و تعاملات اجتماعي در سطح محلات برنامه ريزي
* تشکيل انجمني از گروه هاي تاثيرگذار بر توسعه در نواحي برنامه ريزي مانند هيات هاي مذهبي، اصناف و …

مسکن

مسکن

* ارتقاء كمي و كيفي سكونت در نواحي برنامه ريزي

ارتقاء کيفيت مسکن

* ارتقاء سطح استانداردهاي مسکن و فضاهاي مسکوني در ارتباط با سبک، روش ساخت، مقاومت ابنيه و مصالح ساخت
* نوسازي و زيباسازي پلاک هاي محدوده
* توسعه متعادل مسکوني

* نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات ساختماني و كيفيت ساخت‌وسازها
* نظارت بر اجراي دقيق آيين‌نامه 2800 زلزله
* آموزش و اطلاع رساني در خصوص مزايا و ضرورت هاي نوسازي
* اعمال ضوابط و مشوق هاي مناسب جهت تشويق نوسازي و تجميع در سطح نواحي برنامه ريزي
* حمايت مالي از نوسازي بافت فرسوده به ويژه در خصوص اعطاي وام
* تعديل تراکم ساخت و سازهاي ريزدانه
* کاهش نرخ خانوار در واحد مسکوني

زيست محيطي

کيفيت محيط زيست

* ارتقاء زيست محيطي نواحي برنامه ريزي

ارتقاء کيفيت محيط زيست

* کاهش آلودگي هاي هوا و صوتي از طريق ايجاد و تقويت فضاي سبز و تدوين ضوابط مربوط
* کاهش آلودگي هوا از طريق تقويت سيستم حمل و نقل عمومي و تدوين ضوابط مربوط
* ايجاد شبكه اي همپيوند از فضاهاي باز و سبز با استفاده از فضاهاي مستعد توسعه
* کاهش آلودگي محيطي از طريق بهبود مديريت مواد زائد (پسماند)

* ايجاد محدوديت در استفاده از وسايل نقليه شخصي و موتورسيکلت در برخي معابر درون محلات برنامه ريزي
* ساماندهي و انتقال کاربري هاي مزاحم و توليدکننده آلودگي هاي صوتي و محيطي
* کاشت درختان رديفي در حاشيه معابر پرتردد جهت کم اثر کردن آلودگي هاي صوتي
* ايجاد سيستم يکپارچه حمل و نقل عمومي، دوچرخه و پياده در برخي از معابر درون نواحي برنامه ريزي متناسب با قابليت و عرض معابر و طراحي مسيرهاي ويژه آنها
* تدوين ضوابط مربوط به محدوديت ورود وسايل نقليه شخصي به نواحي برنامه ريزي و تعيين محدوده هاي مجاز براي ورود به آنها
* ايجاد فضاهاي سبز در حاشيه معابر، ايجاد پارک هاي محله اي در نقاط متعدد و در اتصال فضايي با يکديگر
* ايجاد شبکه اي از پياده راه هاي همپيوند با فضاهاي سبز و باز محله
ماخذ: نگارنده، 1392

6- نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش
1-6- مقدمه
اين فصل مهمترين مرحله در هر پژوهش و پايان نامه به شمار ميرود. هدف اين فصل خلاصه کردن مطالب مطرح شده و ارائه پيشنهاداتي براي پژوهش هاي بعدي مي باشد. اين فصل در دو بخش ارائه مي گردد، در بخش اول نتيجه گيري پژوهش توسط پاسخگويي به سوالات و فرضيات مطرح شده و ارائه دستاوردهاي پژوهش انجام مي گيرد و در بخش دوم پيشنهاداتي براي پژوهش هاي بعدي ارائه مي شود.
2-6- نتيجه گيري
بخش نتيجه گيري پژوهش با استفاده از جمعبندي کل مطالب، سعي بر پاسخ به پرسش هاي پايان نامه و نيز فرضيات مطرح شده در آغاز پژوهش بر مبناي اهداف و پرسش هاي پاياننامه دارد و نيز دستاوردهاي پژوهش را از بعد نظري و عملي بازگو مي کند.
1-2-6- پاسخ به پرسش هاي پژوهش
سئوالاتي که در اين پژوهش مطرح شده و هدف از انجام اين پاياننامه پاسخگويي به آنها ميباشد، به دو دسته تقسيم ميشوند:
1- سئوالات مرتبط با موضوع
2- سئوالات مرتبط با نمونه موردي
الف) سئوالات مرتبط با موضوع
سئوالاتي که در رابطه با موضوع پژوهش شکل گرفتند، عبارتند از:
3. کيفيت زندگي شهري چيست و معيارها و شاخص هاي تعريف کننده آن کدامند؟
4. در برنامه ريزي شهري چه الگوها و مدل هايي براي سنجش کيفيت زندگي شهري وجود دارد؟
با توجه به جمعبندي يافتههاي پژوهش در بخش مباني نظري و فني به اين سئوالات پاسخ داده ميشود.
پاسخ سئوال اول:
همانطور که در فصل دوم در بخش معرفي و تشريح پايه هاي نظري مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي اشاره شده است، انگاشت کيفيت زندگي برداشتي گسترده است که به عنوان يک رهيافت، مقصودش ارزيابي زندگي درتمام بخشهاي آن است. بنابراين اين انگاشت با همه انتظام هاي فکري درگير مي باشد و ارائه تعريفي واحد از آن که مورد قبول همگان باشد، دشوار است و با توجه به هدف مطالعه ي پژوهشگران مختلف، کيفيت زندگي نيز متفاوت تعريف شده است.
اين انگاشت داراي دو بعد عيني و ذهني مي باشد. نمونه هايي از تعاريف کيفيت زندگي که بر بعد ذهني، عيني و يا ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي به طور توام اشاره مي کنند، در جدول زير ارائه شده است.
جدول شماره 1-6- نمونه هايي از تعاريف کيفيت زندگي
مرجع
تعريف
بعد کيفيت زندگي
Janse (2004)
کيفيت زندگي ساختاري چند بعدي دارد که شامل اجزاي کالبدي، عاطفي، رواني، اجتماعي و رفتاري مي باشد.

Hagerty et al (2001)
کيفيت زندگي، اصطلاحي است که حاکي از کيفيت کلي زندگي يک شخص است نه فقط بعضي بخش هاي جزء، اين به اين معني است که اگر کيفيت زندگي به پهنه هاي جزء خود تقسيم شود، اين پهنه ها در مجموع بايد کل ساختار را ارائه نمايند.

Schalock (2000)
کيفيت زندگي انگاشتي است که منعکس کننده شرايط زندگي فرد در ارتباط با 8 بعد مرکزي يک زندگي مي باشد: بهزيستي عاطفي، روابط بين افراد، رفاه مادي، پيشرفت شخصي، بهزيستي کالبدي، خودمختاري، شمول اجتماعي و حقوق ( اجتماعي).
ذهني
Lehman (1983)
امري ذهني، که در مفهوم جهاني رفاه انعکاس مي يابد.
بعد ذهني
Emerson (1985)
رضايت از ارزشها، اهداف و نيازهاي فردي از طريق تحقق يافتن توانايي هايشان و يا سبک زندگي آنها.
بعد ذهني
The WHOQOL Group (1995)
کيفيت زندگي به عنوان ادراک افراد از موقعيتشان در زندگي، در زمينه سيستم هاي فرهنگي و ارزشي که در آن زندگي مي کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگراني هاي آنها مي باشد.
انگاشتي گسترده است که به روشي پيچيده سلامت فيزيکي، وضعيت رواني، سطح استقلال، روابط اجتماعي، باورهاي شخصي اشخاص و ارتباط آنها با ويژگي هاي بارز محيط را باهم ترکيب مي کند.
اين تعريف نشان دهنده اين ديدگاه است که کيفيت زندگي اشاره به ارزشگذاري ذهني دارد که در زمينه فرهنگي، اجتماعي و محيطي قرار داده شده است. به اين ترتيب، کيفيت زندگي نمي تواند به سادگي با واژه هاي “وضعيت سلامت”، “سبک زندگي”، “رضايتمندي از زندگي”، “حالت ذهني” و يا “بهزيستي” برابري کند. بلکه، انگاشتي چندبعدي است که ترکيب کننده ادراک فردي از موارد ذکر شده و ديگر جنبه هاي زندگي است.
بعد ذهني
Hass(1999b)

کيفيت زندگي، ارزشگذاري چندبعدي شرايط زندگي فعلي افراد، در زمينه فرهنگي که در آن زندگي مي کنند و ارزشهايي که دارند، مي باشد. کيفيت زندگي در درجه اول حس ذهني بهزيستي در ابعاد کالبدي، رواني، اجتماعي و معنوي است. در برخي شرايط، ممکن است شاخص هاي عيني براي تکميل کردن و يا در افراد ناتوان به ادراک ذهني، به عنوان شاخص نماينده براي ارزيابي کيفيت زندگي به کار رود.
ابعاد عيني و ذهني
Lane (1996)
کيفيت زندگي با پيوند بين دو عنصر ذهني يا مبتني بر شخص و مجموعه اي از شرايط عيني تعريف شده است. عناصر ذهني کيفيت زندگي بالا شامل: 1) حس بهزيستي 2) پيشرفت شخصي، رشد يادگيري و جزآن و عنصر عيني آن حاکي از کيفيت عيني زندگي مي باشد.
ابعاد عيني و ذهني
Cummins (1997)
کيفيت زندگي هم عيني و هم ذهني است، هر محورآن شامل 7 پهنه است: بهزيستي مادي، سلامت، بهره وري، صميميت، امنيت، اجتماع و خوشبختي احساسي. پهنه هاي عيني به سنجه هاي عيني بهزيستي وابسته است و پهنه هاي ذهني شامل پهنه رضايت است که با اهميتشان براي افراد، وزن دهي مي شوند.
ابعاد عيني و ذهني
Cummins (1992)
ارزش هاي فردي و همچنين شرايط زندگي و رضايت از زندگي براي تعيين کيفيت زندگي با يکديگر تعامل دارند.
ابعاد عيني و ذهني
Felce and Perry (1995)
کيفيت زندگي به عنوان بهزيستي کلي تعريف شده است که شامل توصيفگرهاي عيني و ارزيابي هاي ذهني از بهزيستي کالبدي، مادي، اجتماعي و عاطفي است.
ابعاد عيني و ذهني
Senlier et al (2009)
کيفيت زندگي به عنوان رابطه بين ادراک فردي و احساسات مردم و تجربياتي که آنها در درون فضاي زندگي خود دارند مي باشد.
ابعاد عيني و ذهني
ماخذ: Scottish Executive Social Research,2005
براي ترسيم مفهومي موضوع موردنظر، تعريف زير از کيفيت زندگي در اين پژوهش مبناي مطالعه و استنتاج قرار داده شده است:
سازمان ملل متحد
سازمان توسعه و همکاري اقتصادي
فيليپين
ژاپن
سوئد
فنلاند
* سلامت
* غذا
* آموزش
* اشتغال
* مسکن
* امنيت اجتماعي
* پوشاک
* تفريح
* آزادي بشر
* جمعيت
* درآمد و هزينه
* ارتباطات و حمل و نقل
* خوراک
* پوشاک
* سرپناه
* سلامت
* آموزش
* فراغت
* امنيت اجتماعي
* محيط اجتماعي
* محيط کالبدي
* وضعيت اجتماعي
* سلامت، خوراک
* يادگيري
* اشتغال
* منابع محيطي
* مسکن
* تسهيلات
* ايمني عمومي
* عدالت
* ارزشهاي سياسي
* تحرک اجتماعي
* سلامت
* آموزش، يادگيري
* اشتغال
* کيفيت کار
* فراغت
* درآمد
* مخارج
* محيط مادي
* جرم
* اجراي قانون
* زندگي اجتماعي
* تحرک اجتماعي
* شرايط کار
* منابع اقتصادي
*

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، مشارکت مردم، سلسله مراتب، سلسله‌مراتب Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، اوقات فراغت، صاحب نظران، حقوق انسان